ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6 (2021)

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6

TAXA PER SERVEIS URBANÍSTICS

 

Article 1. Fonament legal.

De conformitat amb el que disposen els articles 15 i 16, en relació amb els articles 20 i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals s'acorda exercir les facultats previstes per aquesta norma per la fixació dels elements necessaris per a la determinació de la quota tributària en la Taxa per Serveis Urbanístics.

Article 2. Fet imposable.

1. Constitueix el fet imposable la realització d'una activitat, tant tècnica com administrativa, que es refereixi, afecti o benefici de forma particular al subjecte passiu, consistent en:a) Verificar si els actes d'edificació i ús del sòl a que es refereix l'article 64, de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010,de 3 d'agost i modificat per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplicació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, i en concret que són conforme al destí i usos previstos, que no atemptin contra l'harmonia del paisatge i condicions d'estètica, que compleixin amb les condicions tècniques de seguretat, salubritat, higiene i sanejament, i finalment que no existeixi cap prohibició d'interès artístic, històric o monumental, tot això com pressupost necessari per l'atorgament de l'oportuna llicència.

Restaran subjectes a la present Ordenança les següents activitats, en les que és preceptiva la llicència municipal o la presentació de la preceptiva comunicació i/o declaració responsable:

• Les parcel·lacions urbanístiques.

• Les obres de construcció i edificació de nova planta i les d'ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d'edificis, construccions i instal·lacions ja existents.

• Les de demolició total o parcial de les construccions i les edificacions.

• Les obres puntuals d'urbanització no incloses en un projecte d'urbanització.

• La primera utilització i ocupació, i el canvi d'ús, dels edificis i de les instal·lacions.

• Els moviments de terra i les obres de desmuntatge o esplanació en qualsevol classe de sòl.

• L'autorització d'obres i usos de manera provisional.

• L'extracció d'àrids i l'explotació de pedreres.

• L'acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paissatge.

• La construcció o la instal·lació de murs i tanques.

• L'obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.

• La instal·lació de cases prefabricades i instal·lacions similars, siguin provisionals o permanents.

• La instal·lació d'hivernacles o instal·lacions similars.

• La tala de masses arbòries, de vegetació arbustiva o d'arbres aïllats, en el supòsits en què ho exigeixi el planejament urbanístic.

• La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.

• Les instal·lacions i les actuacions que afectin el subsòl.

• La instal·lació de línies elèctriques, telefòniques o altres de similars i la

col·locació d'antenes o dispositius de telecomunicacions de qualsevol tipus.

• La constitució d'un règim de propietat horitzontal o bé d'un complex immobiliari privat, o la seva modificació quan comporti un increment del nombre d'habitatges o establiments, i també les operacions que tinguin per objecte constituir més elements susceptibles d'aprofitament independent dels que s'hagin fet constar en una declaració d'obra nova precedent.

• La instal·lació de grues-torres a les construccions.

• En general, totes les altres actuacions en què ho exigeixin el planejament.

b) Així mateix constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat, tant tècnica com jurídica i administrativa desevolupada amb l'objecte d'iniciar, tramitar, resoldre i fer executar els procediments de disciplina urbanística relatius a protecció de la legalitat urbanística tendents a la restauració de la realitat física alterada i ordre jurídic infringit, així com els relatius a ordres d'execució municipal, acordar la declaració de ruïna dels immobles i l'emissió d'informes/certificats relatius a la concurrència d'expedients de disciplina urbanística.

2. Quan les construccions, instal.lacions o obres hagin estat provocades per causa de l'Ajuntament no estaran subjectes.

Article 3. Subjecte passiu i responsables.

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què fa referència l'art. 35.4 de la Llei General Tributària que siguin propietàries o posseïdores o, si escau, arrendatàries dels immobles en què s'efectuïn les construccions, les instal·lacions o les obres.

2. En tot cas els constructors i els contractistes de les obres tenen la condició de substituts del contribuent.

3. Igualment són subjectes passius les persones físiques i jurídiques que sol·licitin o provoquin la prestació dels serveis o en interès dels quals es prestin aquests, generant de l'Administració municipal l'actuació corresponent.

Article 4. Responsables.

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària i a l'Ordenança General.

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l'interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Article 5. Base imposable.

1. Es prendrà com a base de la taxa el pressupost d'execució de l'obra, construcció o instal·lació degudament visat pel Col·legi Oficial corresponent; en qualsevol altre cas, els tècnics municipals en determinaran la base d'acord amb el cost estimat del projecte o de l'obra o instal·lació a realitzar, amb les excepcions següents:

 1. Alineacions i rasants: metre lineal.

 2. Instal·lacions de xarxes subterrànies i aèries: metre lineal.

 3. Ramals d'aigua i connexions particulars: nombre d'habitatges.

 4. Parcel·lació: parcel·la resultant.

 5. El que es disposa en els números anteriors s'entendrà sense perjudici de la comprovació municipal que es pugui efectuar a la vista de les obres efectivament realitzades i del seu import.

   

   

   

Article 6. Quota Tributària.

SUPÒSITS

QUOTES

 
 

La quota tributària resulta d'aplicar a la base imposable els tipus de gravàmens o les tarifes que tot seguit s'assenyalen, amb un mínim de 75,80 € per cada fet imposable, salvat dels supòsits en què es concreti un mínim diferent o un preu fix.

Mínim

 

75,80 €

 

 

 

 

Obres, instal·lacions o construccions en general sobre el pressupost d'execució material

1,70%

 

 

 

 

Instal·lació xarxes soterrànies i aèries, per metre lineal o fracció

6,90 €

 

 

 

 

Connexió a particulars de ramals de subministraments de serveis d'interès general:

 

 

 Fins a 4 habitatges, per habitatge

31,20 €

 

 Per cada habitatge més

11,00 €

 

 

 

 

Replanteig d'alineacions i rasants:

 

 

 Fins a 25 ml, per metre lineal o fracció

13,00 €

 

 Per cada metre lineal o fracció de més

6,60 €

 

 

 

 

Sol·licitud de parcel·lació:

 

 

 Fins a 2 parcel·les, per parcel·la

130,80 €

 

 Per cada parcel·la més

65,10 €

 

 

 

 

Llicències d'ocupació, comunicacions prèvies, sobre el pressupost d'execució

1,7 per mil

 

Quota Mínima

117,70 €

 

 

 

 

Normalització de finques

2.525,00 €

 

 

 

 

Delimitació d'unitats d'actuació

2.205,00 €

 

 

 

 

Senyalització d'alineacions i rasants

 

 

Sobre el terreny:

 

 

Una direcció.

301,00 €

 

A partir de la segona direcció

82,10 €

 

Sobre un plànol:

 

 

Una direcció.

46,10 €

 

A partir de la segona direcció

13,65 €

 

 

 

 

Instal·lació de contenidors d'obres (incloent ocupació via pública). Cada quinze dies.

117,70

 

 

 

 

Instal·lació de un sac de runa (incloent ocupació via pública). Cada setmana.

26,05

 

 

 

 

Ordres d'Execució, sobre el cost d'execució material fixat pels Serveis Tècnics Municipals

1,70%

 

 

 

 

Tramitació d'expedients contradictoris de ruïna, per expedient:

2.535,75 €

 

 

 

 

Canvis d'ús:

 

 

A residencial habitatge

1.785,00 €

 

D'habitatge a ús comercial o activitat professional

1.333,50€

 

Altres

500,00 €

 

 

 

 

Sol·licituds d'innecessarietat de llicència per parcel·la resultant

127,05 €

 

 

 

 

Transferència de llicències

165,90 €

 

 

 

 

Tanques i cerques de protecció, ponts, bastides i grues-torres, ascensors i altres aparells per a la construcció (si com a conseqüència d'aquestes instal·lacions es produís ocupació de la via pública, s'aplicarà, a més  a més, el que correspongui, segons l'Ordenança reguladora de la Taxa per Ocupació i Aprofitament de la Via Pública)

198,45 €

 

 

 

 

Construcció de cartelleres publicitàries:

 

 

 Per cada mòdul de 3 x 4 m

198,45 €

 

 

 

 

Tala d'arbres, sobre el pressupost (mínim 40,00 €)

1,70%

 

 

 

 

Llicències derivades d'obres per patologies estructurals:

 

 

Sobre el pressupost d'execució material

0,10%

 

 

 

 

Sol·licitud de divisió horitzontal:

 

 

Fins a dos habitatges, locals o aparcament, per unitat

126,00 €

 

Per cada habitatge, local o aparcament addicional

61,20 €

 

 

 

 

Expedients per la utilització anòmala d'un habitatge o edifici d'habitatges:

 

 

Per cada expedient incoat per la utilització anòmala d'un habitatge o d'un edifici d'habitatges consistent en la seva desocupació permanent i  injustificada (HADI)

850,78 €

 

 

 

 

Per cada requeriment per incompliment d'un requeriment anterior de cessament de la utilització anòmala d'un habitatge consistent en la seva desocupació permanent i injustificada (HADI)

180,66 €

 

 

 

 

Desprecintatge puntual en obres i activitats

100,00 €

 

En el cas de les llicències derivades d'obres per patologies estructurals, caldrà aportar certificat d'Arquitecte col·legiat, acreditatiu de la patologia, essent requisit també la confirmació d'aquesta per part dels Serveis Tècnics Municipals.

1. Les tarifes que s'estableixen en el número anterior experimentaran un recàrrec del 50% en el cas d'obres, construccions o instal·lacions que es comencin a executar sense la llicència municipal corresponent, amb una quantitat mínima de 100,00 €.

2. Les pròrrogues de llicències atorgades, amb un màxim de 6, de sis mesos de durada cada una, meritaran el 30% de la quota satisfeta en la concessió de la llicència originària, llevat que hi hagi impossibilitat material d'acomplir tots els terminis assenyalats. En aquest cas, no és procedent la imposició.

3. En els supòsits de modificació del projecte que comporti un nou informe dels serveis municipals la taxa es calcularà en funció de la diferència entre el pressupost presentat inicialment i el presentat en el projecte modificat. En el supòsit que el nou pressupost no comporti cap diferència o aquesta sigui negativa la taxa serà el 20% de la quota satisfeta.

Article 7. Beneficis fiscals.

1. Gaudeixen d'exempció les obres o construccions següents:

 1. Obres de millora i restauració de façanes, sempre que els Serveis Tècnics Municipals n'hagin determinat la idoneïtat mitjançant un informe previ.

 2. Reparació i construcció de voreres a sol·licitud de l'interessat i que no formin part d'obres compreses en la llicència d'edificació o en el projecte d'urbanització.

 3. Les obres per a la supressió de barreres arquitectòniques d'accés i habitabilitat dels habitatges pels discapacitats i pels beneficiaris del programa d'arranjament d'habitatges per a les persones grans de la Diputació de Barcelona.

 4. Obres que s'hagin d'executar com a conseqüència de força major derivada d'inundacions, aiguats o altres sinistres que es qualifiquin de gravetat suficient per part de l'Ajuntament.

 5. Obres de substitució i modificació dels rètols per tal que figurin en llengua catalana.

 6. Les obres o construccions que duguin a terme les Universitats en els béns afectes directament al compliment de les seves finalitats, de conformitat amb el que disposa l'article 80 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, sens perjudici del que disposa la Llei 30/1994, de Fundacions i Incentius Fiscals a la Participació Privada en Activitats d'Interès General.

 7. Aquells subjectes passius que estiguin obligats a reduir la densitat d'arbres en compliment de la llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció d'incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

 8. Quan les construccions, instal·lacions o obres que s'hagin realitzat com a conseqüència de supòsits en què l'Ajuntament, a través d'un procediment de responsabilitat patrimonial, hagi assumit aquesta responsabilitat.

  2. Per gaudir dels beneficis fiscals que tinguin caràcter potestatiu caldrà estar al disposat en el CAPITOL IV – CONCESSIÓ DE BENEFICIS FISCALS de l'ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació els ingressos de dret públic municipals.

Article 8. Acreditament.

1. S'acredita la taxa i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que en constitueixi la base imposable. A aquest efecte, s'entendrà iniciada l'esmentada activitat en la data de notificació de l'atorgament de llicència urbanística si el subjecte passiu la formulés expressament.

2. No es realitzarà l'actuació administrativa ni es tramitarà el corresponent expedient si no se n'ha efectuat el pagament.

3. Quan les obres s'hagin iniciat o s'hagin executat sense haver obtingut la llicència oportuna, la taxa es produirà quan s'iniciï efectivament l'activitat municipal tendent a determinar si l'obra és autoritzable o no, amb independència de la iniciació de l'expedient administratiu que es pugui instruir per autoritzar-les o fer-les demolir, si no fossin autoritzables.

Article 9. Normes de gestió de la taxa.

1. Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència d'obres, n'han de presentar, prèviament, la sol·licitud corresponent al Registre General de l'Ajuntament, i l'han d'acompanyar del certificat visat pel col·legi oficial respectiu, del justificant d'estar al corrent de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) o donats d'alta en el cens corresponent si es tracta de supòsits de no-subjecció o exempció, o d'altra documentació requerida per la Secció d'Obres i Urbanisme. En la sol·licitud s'ha d'especificar detalladament la naturalesa de les obres i el lloc de l'emplaçament, i hi han de constar l'import estimat de les obres, els amidaments i la destinació de l'edifici.

2. Quan es tracti d'una llicència, per a la sol·licitud de la qual no s'exigeixi projecte subscrit per un tècnic competent, es presentarà, conjuntament amb la sol·licitud, un pressupost de les obres a realitzar, així com una descripció detallada de la superfície afectada, el nombre de departaments, els materials a utilitzar i, en general, de les característiques de l'obra o activitat, les dades de la qual en permetin comprovar el cost.

3. Si, una vegada formulada la sol·licitud de llicència, es modifica o s'amplia el projecte, s'ha de comunicar a l'Administració municipal i s'ha de presentar el nou pressupost o el pressupost reformat i, si escau, els plànols i les memòries de la modificació o ampliació.

4. Simultàniament a la presentació de la sol·licitud de llicència, els sol·licitants han d'autoliquidar la taxa corresponent, d'acord amb el que preveu l'art. 27 de la Llei 39/88 i segons el model existent a aquest efecte en les dependències municipals. Les autoliquidacions tenen el caràcter de liquidació provisional subjecta a comprovació administrativa posterior, prèvia a l'aprovació definitiva per l'òrgan municipal competent.

5. En els cassos de desistiment, abans de la concessió de la llicència, la taxa serà del 50% de la quota pertinent si no s'hagués iniciat la prestació del servei, o del 75% en cas contrari.

6. En els cassos de denegació de la llicència, es procedirà a la devolució d'ofici del 40% de l'import abonat.

7. En els cassos de renúncia a la llicència ja concedida no es retornarà cap import.

8. En allò no previst en la present Ordenança s'estarà a l'Ordenança General reguladora de la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

9. La recaptació de la Taxa per Serveis Urbanístics es realitzarà per part de l'ORGT de la Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni subscrit entre ambdós organismes, i les seves actuacions s'adequaran al previst per la normativa aplicable i l'ordenança general reguladora de la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

Article 10. Disposició final.

La present Ordenança Fiscal va ser aprovada provisionalment pel Ple de l'Ajuntament el 24 d'octubre de 2019, i definitivament pel Ple de data 19 de desembre de 2019, i entrarà en vigor el mateix dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la Província i s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 2020. Es mantindrà vigent fins que es modifiqui o es derogui expressament. En cas de modificació parcial, els articles o parts d'articles no modificats restaran vigents.

Disposició addicional.

Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra norma de rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació automàtica dins l'àmbit d'aquesta ordenança.


Revisat: 30/12/2020

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50