ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8 (2018)

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8

TAXA PEL SERVEI DE CLAVEGUERAM

Article 1. Fonament legal.

De conformitat amb el que disposen els articles 15 i 16, en relació amb els articles 20 i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals s'acorda exercir les facultats previstes per aquesta norma per la fixació dels elements necessaris per a la determinació de la quota tributària en la Taxa pel Servei de Clavegueram.

Article 2. Fet imposable.

1. Constitueix el fet imposable de la taxa:

  1. L'activitat municipal, tècnica i administrativa, que tendeix a verificar si es donen les condicions necessàries per autoritzar la presa a la xarxa de clavegueres municipal.
  2. La prestació dels serveis d'evacuació d'excretes, d'aigües pluvials, negres i residuals mitjançant la xarxa de clavegueres municipal i el seu tractament per depurar-les.
  3. Els serveis d'evacuació d'excretes, d'aigües pluvials, negres o residuals i de llur depuració, són de caràcter obligatori per a totes les finques del municipi que tinguin façana als carrers, places o vies públiques on hi hagi clavegueram, sempre que la distància entre la xarxa i la finca no passi dels cent metres, i la taxa s'acreditarà fins i tot quan els interessats no efectuïn la presa a la xarxa.

2. No estaran subjectes a aquesta taxa les finques derruïdes, declarades ruïnoses o que tinguin la condició de solar o de terreny.

Article 3. Subjectes passius.

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques, nacionals o estrangeres, i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la LGT que, a títol de propietat, arrendament o qualsevol altre, ocupin els habitatges, establiments o locals de les finques que disposin del servei.

2. En tot cas, té la consideració de subjecte passiu substitut de l'ocupant o usuari dels habitatges o locals el propietari d'aquests immobles, que podrà repercutir, si és procedent, en les quotes que s'han satisfet sobre els beneficiaris respectius del servei.

Article 4. Responsables.

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària i a l'Ordenança General.

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l'interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Article 5. Quota tributària.

Les quotes, anuals i exigibles en una sola vegada, s'estableixen com segueix:

Tipologia

Quota

- Per cada habitatge

 29,70 €

- Per local comercial o pàrking

 33,90 €

- Grans Superfícies o Centres Comercials

4.142,25 €

- Indústries

 211,90 €

- Apartaments turístics, per cada unitat

   13,00 €

- Servei d'Hostalatge (*), per cada habitació

     6,50 €

- Càmpings, per cada plaça

     4,30 €

 

* En Hotels, Apartaments, etc., segons agrupació 68 del Reial Decret Legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, aprovatori de les tarifes de l'Impost sobre Activitats Econòmiques.

Article 6. Beneficis fiscals.

Estaran exemptes del pagament de la taxa les Universitats pels béns afectes directament al compliment de les seves finalitats, de conformitat amb el que disposa l'article 80 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, sens perjudici del que disposa  la Llei 30/1994, de Fundacions i Incentius Fiscals a la Participació Privada en Activitats d'Interès General.

Article 7. Acreditament.

  1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que constitueix el seu fet imposable, i s'entendrà que aquesta s'inicia:
  1. En la data de presentació de la corresponent sol·licitud de la llicència de presa, si el subjecte  passiu la formulava expressament.
  2. Des que té lloc la presa efectiva a la xarxa de clavegueres municipal. L'acreditament per aquesta modalitat de la taxa es produirà amb independència que s'hagi obtingut o no la llicència d'escomesa i sense perjudici de l'inici de l'expedient administratiu que es pugui instruir per a la seva autorització.
  1. Els successius acreditaments de la taxa es produiran l'1 de gener de cada any, comprenent el període impositiu l'any natural.

Article 8. Normes de gestió de la taxa.

1. Els subjectes passius i/o els substituts del contribuent formularan les declaracions d'alta i de baixa en el padró de la taxa en el termini d'un mes des del canvi de titularitat.

2. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació quan els procediments s'iniciïn per sol·licitud, comunicació o declaració del subjecte passiu o en supòsits d'omissió en padró o rectificació de base imposable o titularitat. En els supòsits diferents de l'anterior, la taxa serà liquidada per l'administració, que la notificarà al subjecte passiu, per al seu pagament i futura inclusió en padró

L'autoliquidació tindrà el caràcter de notificació prèvia a l'alta en matrícula/padró, als efectes del que disposa l'article 102 de la LGT. Amb independència de que la omissió sigui o no imputable a l'Administració gestora o al contribuent, es practicarà liquidació o autoliquidació comprensiva de tots els exercicis no prescrits, especificant la quota corresponent a cadascun de dits exercicis.

3. Una vegada concedida la llicència de presa a la xarxa, la inclusió inicial en el cens es farà d'ofici.

4. En els supòsits d'inici o cessament en la recepció del servei, s'aplicarà el previst en els apartats següents:

a) Quan s'iniciï l'activitat en el primer semestre, s'abonarà en concepte de taxa corresponent a aquell exercici la quota íntegra. Si l'inici de l'activitat té lloc en el segon semestre de l'exercici es liquidarà la meitat de la quota anual.

b) Si es cessa en l'activitat durant el primer semestre de l'exercici procedirà la devolució parcial de quota (la meitat). Si el cessament té lloc en el segon semestre, no procedirà retornar quantitat alguna.

5. En allò no previst en la present Ordenança s'estarà a l'Ordenança General reguladora de la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

6. La recaptació de la Taxa pel Servei de Clavegueram es realitzarà per part de l'ORGT de la Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni subscrit entre ambdós organismes, i les seves actuacions s'adequaran al previst per la normativa aplicable i l'Ordenança general reguladora de la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

Article 9. Disposició final.

La present Ordenança Fiscal va ser aprovada provisionalment pel Ple de l'Ajuntament el 27 d'octubre de 2016, quedant definitivament aprovada de forma automàtica al no haver-se presentat en contra cap reclamació, i entrarà en vigor el mateix dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la Província i s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 2017. Es mantindrà vigent fins que es modifiqui o es derogui expressament. En cas de modificació parcial, els articles o parts d'articles no modificats restaran vigents.

Disposició addicional.

Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra norma de rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació automàtica dins l'àmbit d'aquesta ordenança.


Revisat: 02/01/2018

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50