ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13 (2021)

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13

TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DE LA VIA PÚBLICA AMB ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES O QUALSEVOL ALTRE ESPAI DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL I PER LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA

Article 1. Fonament legal.

A l'empara del previst als articles 57 i 20 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els article 15 a 19 d'aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per a la utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de via pública per aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, que es regirà per la present ordenança fiscal.

Article 2. Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de via pública per aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, especificat en les tarifes contingudes a l'article 5. d'aquesta ordenança.

Article 3. Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la LGT que utilitzin i aprofitin especialment el domini públic local en benefici particular.

Article 4. Responsables.

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària i a l'Ordenança General.

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l'interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Article 5. Quota tributària.

SUPÒSITS

QUOTES

Entrada sense prohibició d'estacionament:

Quota

Fins a 3 m lineals/any

61,60 €

Per cada metre o fracció més/any

20,45 €

Entrada amb prohibició d'estacionament:

Quota

De 8 a 20 hores:

 

Fins a 3 m lineals/any

123,30 €

Cada metre o fracció més/any

41,15 €

De 0 a 24 hores:

 

Fins a 3 m lineals/any

212,95 €

Cada metre o fracció més/any

70,95 €

Estacions de servei, per m. lineals o fracció/any.

76,65 €

Càrrega i descàrrega:

Quota

Per cada metre lineal o fracció de calçada de la reserva, a l'any i per cada 2 hores

87,55 €

Reserva d'Estacionament establiments de pública concurrència

Quota

De 8 a 20 hores:

 

Fins a 2 m lineals/any

41,15 €

Cada metre o fracció més/any

13,75 €

De 0 a 24 hores:

 

Fins a 2 m lineals/any

82,30 €

Cada metre o fracció més/any

27,40 €

Reserva d'Estacionament de la via pública per a aparcaments exclusius

Quota

Cada any

150,15 €

Article 6. Beneficis fiscals.

1.L'Estat, les Comunitats Autònomes, i les Entitats locals o de dret públic no estaran obligats al pagament de la taxa per utilitzacions inherents als serveis públics que explotin directament o pels que interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.

2. També gaudiran d'exempció d'aquesta taxa les Universitats en relació als béns afectes directament al compliment de les seves finalitats, de conformitat amb el que disposa l'article 80 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, sens perjudici del que disposa  la Llei 30/1994, de Fundacions i Incentius Fiscals a la Participació Privada en Activitats d'Interès General.

3. Persones amb discapacitat, d'acord amb els criteris fixats per Serveis Socials municipals per reserves particulars d'estacionament de la via pública.

4. Per gaudir dels beneficis fiscals que tinguin caràcter potestatiu caldrà estar al disposat en el CAPITOL IV – CONCESSIÓ DE BENEFICIS FISCALS de l'ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació els ingressos de dret públic municipals.

Article 7. Acreditament.

S'acredita la taxa i neix l'obligació de contribuir en el moment de l'atorgament de l'autorització.

Els successius acreditaments de la taxa es produiran l'1 de gener de cada any, comprenent el període impositiu l'any natural.

Article 8. Normes de gestió de la taxa.

 1. Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes es liquidaran o autoliquidaran per cada aprofitament sol·licitat o realitzat. Els metres d'aprofitament s'entenen sempre de la vorera o via pública, segons la mesura més gran entre les següents formes d'amidament:

 2. Pintura senyalització horitzontal exterior.

 3. Inici de la modificació de vorera per la constitució del gual.

 4. Amplada de la porta d'accés.

 5. Quan es tracti d'aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats, l'Ajuntament formarà un padró de periodicitat anual.

  L'autoliquidació tindrà el caràcter de notificació prèvia a l'alta en matrícula/padró, als efectes del que disposa l'article 102 de la LGT. Amb independència de que la omissió sigui o no imputable a l'Administració gestora o al contribuent, es practicarà liquidació o autoliquidació comprensiva de tots els exercicis no prescrits, especificant la quota corresponent a cadascun de dits exercicis.

 6. Les persones o entitats interessades en els aprofitaments regulats en aquesta ordenança hauran de sol·licitar-ne prèviament l'autorització.

 7. Els serveis municipals efectuaran, en el seu cas, una actuació comprovatòria abans de concedir l'autorització.

 8. Un cop concedida l'ocupació s'entendrà prorrogada mentre l'interessat no presenti la declaració de baixa.

 9. En les ocupacions anuals pels supòsits d'inici o cessament en la recepció del servei, s'aplicarà el previst en els apartats següents:

a) Quan s'iniciï l'activitat o es modifiqui (si el canvi comporta una major limitació de prohibició d'estacionament )en el primer semestre, s'abonarà en concepte de taxa corresponent a aquell exercici la quota íntegra. Si l'inici de l'activitat o la modificació (si el canvi comporta una major limitació de prohibició d'estacionament ) té lloc en el segon semestre de l'exercici es liquidarà la meitat de la quota anual.

b) Els canvis que comportin una menor limitació de prohibició d'estacionament o les baixes de tipologia de guals tindran efectes en el padró fiscal del mateix exercici o en el de l'exercici immediat següent en funció de que s'hagi presentat la sol·licitud durant el primer trimestre de l'any o amb posterioritat.

 1. Els canvis de tipologia de guals tindran efectes en el padró fiscal del mateix exercici o en el de l'exercici immediat següent en funció de que s'hagi presentat la sol·licitud durant el primer trimestre de l'any o amb posterioritat.

  En els supòsits en què no es pugui executar el fet imposable que motiva la taxa, per raó d'obres públiques executades per l'Ajuntament o altres motius no imputables al contribuent, la quota de la taxa es prorratejarà per dies naturals, generant o bé una quota menor o una devolució d'ingrés.

 2. En allò no previst en la present Ordenança s'estarà a l'Ordenança General reguladora de la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

 3. La recaptació de la Taxa per Guals es realitzarà per part de l'ORGT de la Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni subscrit entre ambdós organismes, i les seves actuacions s'adequaran al previst per la normativa aplicable i l'ordenança general reguladora de la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

Article 9. Disposició final.

La present Ordenança Fiscal va ser aprovada provisionalment pel Ple de l'Ajuntament el 24 d'octubre de 2019, i definitivament pel Ple de data 19 de desembre de 2019, i entrarà en vigor el mateix dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la Província i s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 2020. Es mantindrà vigent fins que es modifiqui o es derogui expressament. En cas de modificació parcial, els articles o parts d'articles no modificats restaran vigents.

Disposició addicional.

Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra norma de rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació automàtica dins l'àmbit d'aquesta ordenança.


Revisat: 30/12/2020

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50