ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14 (2021)

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14

TAXA PER OCUPACIÓ I APROFITAMENT DE LA VIA PÚBLICA

Article 1. Fonament legal.

De conformitat amb el que disposen els articles 15 i 16, en relació amb els articles 20 i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals s'acorda exercir les facultats previstes per aquesta norma per a la fixació dels elements necessaris per a la determinació de la quota tributària en la Taxa per Ocupació i Aprofitament de la Via Pública.

Article 2. Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local.

Article 3. Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la LGT que utilitzin i aprofitin especialment el domini públic local en benefici particular.

Article 4. Responsables.

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària i a l'Ordenança General.

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l'interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Article 5. Quota tributària.

Quan a les referències a categoria de carrers, veure Ordenança Fiscal núm. 2, reguladora de l'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES –CARRERER (ANNEX IAE).

 

SUPÒSITS

QUOTES

OCUPACIÓ AMB TAULES I CADIRES:

Quota

Carrers 1a categoria:

 

per m2 i any

75,00 €

ocupació temporal inferior a 6 mesos

62,35 €

Carrers 2a categoria:

 

per m2 i any

49,15 €

ocupació temporal inferior a 6 mesos

36,10 €

Carrers 3a categoria:

 

per m2 i any

40,70 €

ocupació temporal inferior a 6 mesos

30,70 €

Carrers 4a categoria:

 

per m2 i any

33,00 €

ocupació temporal inferior a 6 mesos

24,85 €

Carrers 5a categoria:

 

per m2 i any

29,70 €

ocupació temporal inferior a 6 mesos

20,55 €

OCUPACIÓ AMB MOSTRES COMERCIALS:

Quota

Per any i m2

178,65 €

Per semestre i m2

110,20 €

Per un dia i m2

1,30 €

NOTES COMUNS TAULES I CADIRES I MOSTRES COMERCIALS:

 

Per a ocupacions temporals inferiors a 6 mesos la quota es calcularà prorratejada per trimestres.

 

Qualsevol ocupació en calçades, ja sigui amb taules i cadires, o bé amb mostres comercials tindrà un increment d'un 25% sobre les quotes fixades.

 

 

 

BABYS INFANTILS:

Quota

Per unitat:

 

1 semestre

110,65 €

1 any

177,30 €

OCUPACIÓ AMB NEVERES O MÀQUINES DE GELATS:

Quota

Per unitat:

 

1 semestre

149,50 €

1 any

211,75 €

OCUPACIÓ AMB QUIOSCS DE REFRESCS, XURROS O SIMILARS:

Quota

Fins a 4 m2/any

457,05 €

Per cada m2 o fracció més, l'any

46,95 €

Fins a 4 m2/semestre

320,10 €

Per cada m2 o fracció més/semestre

33,20 €

 

 

OCUPACIÓ AMB QUIOSCS DE DIARIS :

Quota

(No contemplats en la concessió vigent)

 

Carrers 1a categoria:

 

Fins a 4 m2, l'any

420,95 €

Per cada m2 o fracció mes, l'any

64,80 €

Carrers 2a categoria:

 

Fins a 4 m2, l'any

404,80 €

Per cada m2 o fracció mes, l'any

57,75 €

Carrers 3a categoria:

 

Fins a 4 m2, l'any

383,55 €

Per cada m2 o fracció mes, l'any

52,80 €

Carrers 4a categoria:

 

Fins a 4 m2, l'any

369,25 €

Per cada m2 o fracció mes, l'any

47,30 €

Carrers 5a categoria:

 

Fins a  4 m2, l'any

358,60 €

Per cada m2 o fracció mes, l'any

42,25 €

 

 

OCUPACIÓ AMB CIRCS, TEATRES AMBULANTS I SIMILARS:

Quota

S'entén que l'activitat es realitza en un espai públic o via pública. Quota per dia

186,80 €

 

 

OCUPACIÓ AMB ATRACCIONS INFANTILS:

Quota

Per m2  i mes, mínim 52,50 €

4,30 €

 

Quota

OCUPACIÓ AMB PARADES DE VENDA FIXES:

Quota

Concessió anual, per ml

101,65 €

Concessió mensual, per ml, mínim 35,00 €

9,15 €

Per ml i dia, mínim 7,00 €

6,05 €

Transmissions d'autoritzacions:

-                20% del pressupost de transmissió

Mínim

150,00 €

 

Quota

FIRES:

Quota

Sant Jordi (vegeu també article 6):

 

Per parada fins a 9 m2 amb carpa, retolació, 2 taules i 2 cadires

60,05 €

 

 

ATRACCIONS FIRALS:

 

Fira Festa Major

7.967,30 €

Fires de Barri

2.244,00 €

 

 

OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB PARADES COMERCIAL EN FIRES:

Quota

Per ocupació del sòl i dia, 3 x 3 m.

24,20 €

Per ocupació del sòl i ½ dia, 3 x 3 m. (*)

(*) només quan el conjunt de la fira sigui d'aquesta durada. Máx. 7 hores en horari de matí o tarda

12,10 €

Per parada amb carpa lona de 3 x 3 m. Pagament únic per fira.

115,50 €

Per parada amb stand modular fins a 4m2. Pagament únic per fira.

173,25 €

Per parada amb stand modular fins a 8m2. Pagament únic per fira.

288,75 €

Parades del mercat MERCAFELS (mercat de 2a mà)

8,80 €

Col·lectiu d'Artesans, quota per metre lineal i per temporada

57,75 €

Associació de Comerciants no sedentaris de Castelldefels:

 

Mercat no sedentari, per dia extraordinari festiu (publicitat a càrrec Associació)

970,20 €

Fira de Sant Ponç.

Per instal·lació de fins a 60 parades comercials (ó 260 metres lineals aproximadament) a la Plaça de l'Església i carrers adjacents. Preu únic per fira

Parada extra (a partir de 60). Preu per fira i parada

 

5.114,25 €

 

85,25 €

Fira Medieval Castrum Fidelis

Per instal·lació de fins a 100 parades comercials a la zona centre de la ciutat, excloent-hi la Plaça de l'Església

11.500,50 €

 

 

OCUPACIÓ AMB MARQUESINES:

Quota

Fins a 4 m2, l'any

558,05 €

Per m2 o fracció de més, l'any

80,50 €

 

 

OCUPACIÓ PER 0BRES:

Quota

Tanques de Protecció d'Obres, quota per metre lineal i per dia

0,55 €

Materials de Construcció, quota per metre lineal i per dia

6,80 €

Sacs de Runa,, quota per setmana

20,45 €

Contenidors d'Obra, quota per a 15 dies

54,65 €

Reserva d'estacionament per obres , quota per metre lineal i per mes (*)

3,65 €

(*) A la quota resultant s'afegirà la quantitat fixa de 315,00€ corresponents a la col·locació i posterior retirada de la senyalització necessària

 

 

 

Càrrega/Descàrrega Material d'Obra, Muntatge/Desmuntatge de Grues o Aparells Elevadors o Mudances o altres reserves d'estacionament:

Quota

Per metre lineal i hora (*)

0,90 €

(*) Si l'ocupació requereix una reserva d'estacionament prèvia a realitzar per la Policia Local, o implica un tall de carrer, a la quota resultant s'afegirà la quantitat fixa per ocupació de 52,50€.

 

 Quota mínima  11,00 €

 

Aquestes tarifes experimentaran un recàrrec del 50% de la quota total en aquells casos d'ocupacions que es realitzin sense la llicència municipal corresponent.

 

 

 

OCUPACIÓ AMB CASETES DE VENDA DE PRODUCTES PIROTÈCNICS:

Quota

15 dies

406,90 €

 

REPORTATGES I REPORTATGES CINEMATOGRÀFICS, PUBLICITARIS I FOTOGRÀFICS:

Quota

Per dia o fracció

467,50 €

 

CAMIONS O VEHICLES DE VENDA D'ENTREPANS, XOCOLATA, BEGUDES O SIMILARS:

Quota

Per m2 i dia

11,65 €

 

 

MOTOS PER SERVEI DE REPARTIMENT D'ALIMENTS A DOMICILI:

Quota

Per metre lineal de vorera

25,75 €

 

RÈTOLS INDICATIUS D'HOTELS I RESTAURANTS:

 

- Subministrament i instal·lació, quota per rètol

592,90 €

- Manteniment, quota per any

119,55 €

 

CAIXERS AUTOMÀTICS DE BANCS I CAIXES AL CARRER

Quota

Per cada caixer automàtic, quota per any

645,70 €

Caixers automàtics d'entitats financeres en línea de façana orientats a la via pública

440,00 €

 

CINEBANKS

Quota

Per cada cinebank, quota per any

970,20 €

 

 

PROTECCIÓ DE GUALS AMB TRIANGLES

242,55 €

 

 

ALTRES RESERVES I OCUPACIONS NO COMPRESES EN ELS APARTATS ANTERIORS:

Quota

Per dia

137,05 €

Ocupació via pública per activitats compreses dins l'àmbit de la Llei 9/2000, de 7 de juliol, de Publicitat Dinàmica a Catalunya. Quota per any

2.328,70 €

PRESTACIÓ SERVEIS BRIGADA EN QUALSEVOL DELS SUPÒSITS ANTERIORS:

Quota

 

 

Oficial, dies festius, per hora

53,15 €

Oficial, dies  feiners, per hora

40,45 €

Ajudant, dies festius, per hora

49,65 €

Ajudant, dies  feiners, per hora

38,10 €

Qualsevulla ocupació de particulars a la via pública, quan sigui necessària la presència de personal de la Policia Local incrementarà la tarifa corresponent amb la que es fixa en l'article 5.1 de l'ordenança fiscal núm. 12 (Taxa per les prestacions de la Policia Local i circulacions especials).

Article 6. Beneficis fiscals.

1. Estaran exemptes de l'exacció d'aquesta taxa les activitats previstes en l'article anterior que siguin organitzades i desenvolupades per entitats i/o associacions sense ànim de lucre, sempre que l'activitat es dugui a terme amb motiu i/o ocasió d'actes culturals, socials, divulgatius, recreatius i/o esportius.

2. Estaran exemptes les activitats de voluntarietat realitzades tant per particulars com per entitats mercantils de qualsevol tipus que tinguin per finalitat realitzar activitats de neteja en parcs, boscos i platges municipals.

3. Per gaudir dels beneficis fiscals que tinguin caràcter potestatiu caldrà estar al disposat en el CAPITOL IV – CONCESSIÓ DE BENEFICIS FISCALS de l'ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació els ingressos de dret públic municipals.

Article 7. Acreditament.

1. S'acredita la taxa i neix l'obligació de contribuir en el moment de la sol·licitud de la llicència o de l'autorització per l'alta o pel canvi de supòsits.

2. Els successius acreditaments de la taxa es produiran l'1 de gener de cada any, comprenent el període impositiu l'any natural.

Article 8. Normes de gestió de la taxa.

1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació quan els procediments s'iniciïn per sol·licitud, comunicació o declaració del subjecte passiu o en supòsits d'omissió en padró o rectificació de base imposable o titularitat. L'autoliquidació tindrà el caràcter de notificació prèvia a l'alta en matrícula/padró, als efectes del que disposa l'article 102 de la LGT. Amb independència de que la omissió sigui o no imputable a l'Administració gestora o al contribuent, es practicarà liquidació o autoliquidació comprensiva de tots els exercicis no prescrits, especificant la quota corresponent a cadascun de dits exercicis.

2. Ens els supòsits d'inici o cessament en la recepció del servei, s'aplicarà el previst en els apartats següents:

a) Quan s'iniciï l'activitat en el primer semestre, s'abonarà en concepte de taxa corresponent a aquell exercici la quota íntegra. Si l'inici de l'activitat té lloc en el segon semestre de l'exercici es liquidarà la meitat de la quota anual.

b) Si es cessa en l'activitat durant el primer semestre de l'exercici procedirà la devolució parcial de quota (la meitat). Si el cessament té lloc en el segon semestre, no procedirà retornar cap quantitat.

3. En els cassos de desistiment, abans de la concessió de la llicència, la taxa serà del 50% de la quota pertinent si no s'hagués iniciat la prestació del servei, o del 75% en cas contrari.

4. En els cassos de denegació de la llicència, es procedirà a la devolució d'ofici del 40% de l'import abonat.

5. En els cassos de renúncia a la llicència ja concedida no es retornarà cap import.6. Quan es tracti d'aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats, l'Ajuntament formarà un padró de periodicitat anual. Per a mantenir la inclusió en dit padró serà imprescindible que abans s'hagi abonat la quota total corresponent a l'exercici anterior.

7. En els supòsits en que les quotes estiguin vinculades a categories de carrers, s'aplicarà la categoria del carrer on tingui efectivament l'ocupació.

8. Les persones o entitats interessades en els aprofitaments regulats en aquesta ordenança hauran de sol·licitar la llicència prèvia i realitzar, en el seu cas, el dipòsit previ cautelar per desperfectes, indicant la superfície a ocupar i els elements a instal·lar amb detall de superfície i situació dins del municipi o qualsevulla altra informació que sigui necessària.

9. Els serveis municipals efectuaran una actuació comprovatòria abans de concedir l'autorització.

10. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran cedir-se o subarrendar-se a tercers, provocant l'incompliment d'aquest precepte l'anul·lació de la llicència sense cap dret a devolució de l'import ingressat.

Tant per als canvis de nom com per a les renovacions anuals de la llicència d'ocupació serà imprescindible que abans s¡hagi abonat la quota total corresponent a l'exercici anterior. La modificació de la titularitat s'inclourà en el padró que correspongui, segons els efectes a tenir per la data de la sol·licitud.

11. En els supòsits en què no es pugui executar el fet imposable que motiva la taxa, per raó d'obres públiques executades per l'Ajuntament o altres motius no imputables al contribuent, la quota de la taxa es prorratejarà per dies naturals, generant o bé una quota menor o una devolució d'ingrés.

12. En allò no previst en la present Ordenança s'estarà a l'Ordenança General reguladora de la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

13. La recaptació de la Taxa per Ocupació i Aprofitament de la Via Pública es realitzarà per part de l'ORGT de la Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni subscrit entre ambdós organismes, i les seves actuacions s'adequaran al previst per la normativa aplicable i l'ordenança general reguladora de la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

Article 9. Disposició final.

La present Ordenança Fiscal va ser aprovada provisionalment pel Ple de l'Ajuntament el 24 d'octubre de 2019, i definitivament pel Ple de data 19 de desembre de 2019, i entrarà en vigor el mateix dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la Província i s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 2020. Havent estat modificada puntualment pel Ple de l'Ajuntament de data 26 de maig de 2020. Es mantindrà vigent fins que es modifiqui o es derogui expressament. En cas de modificació parcial, els articles o parts d'articles no modificats restaran vigents.

Disposició addicional.

Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra norma de rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació automàtica dins l'àmbit d'aquesta ordenança.

Disposició Transitòria

Amb motiu de l'afectació que ha tingut sobre el mercat ambulant i els seus integrants comercials tot el període de pandèmia i post pandèmia, i per facilitar la recuperació total del sector, es deixa sense efectes parcialment el fet imposable, únicament pel que fa als supòsits d'ocupació via pública amb parades de venda fixes (concessió anual, concessió mensual i concessió per dia), des de l'1 de setembre de 2022 i fins al 31 de desembre d'aquest mateix any, tot això de conformitat amb el que preveu l'article 16 i 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

 

 


Revisat: 15/09/2022

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50