ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18 (2021)

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18

ECOTAXA PEL TRACTAMENT DE RESIDUS

Disposicions comunes

Article 1. Fonament legal.

De conformitat amb el que disposen els articles 15 i 16, en relació amb els articles 20 i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text Refós de la Llei reguladora del Residus i la Llei 22/2011, de 29 de juliol, de Residus i Sòls Contaminats, l'Ajuntament estableix les taxes pel servei de recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans, que es regiran per la present ordenança, amb les següents modalitats:

 1. Taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, tractament, transport i eliminació d'escombraries, altres residus sòlids urbans domiciliaris i recollida de restes de jardineria.

 2. Taxa per la prestació del servei municipal complementari, de recepció voluntària de recollida, tractament i eliminació de residus comercials.

Article 2. Acreditament i període impositiu.

 1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'inicia la realització del servei, que hom entén iniciat, atesa la seva naturalesa, quan el servei de recollida en els carrers o llocs on figurin els locals utilitzats pels contribuents subjectes a la taxa estigui establert i en funcionament.

 2. Els successius acreditaments de la taxa es produiran l'1 de gener de cada any, comprenent el període impositiu l'any natural.

Disposició final.

La present Ordenança Fiscal va ser aprovada provisionalment pel Ple de l'Ajuntament el 24 d'octubre de 2019, i definitivament pel Ple de data 19 de desembre de 2019, i entrarà en vigor el mateix dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la Província i s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 2020. Es mantindrà vigent fins que es modifiqui o es derogui expressament. En cas de modificació parcial, els articles o parts d'articles no modificats restaran vigents.

Disposició addicional.

Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra norma de rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació automàtica dins l'àmbit d'aquesta ordenança.

I.- Taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, tractament, transport i eliminació d'escombraries, altres residus sòlids urbans domiciliaris i recollida de restes de jardineria.

Article 1 (I). Fet imposable.

 Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei recepció obligatòria de recollida, tractament, transport i eliminació d'escombraries, altres residus sòlids urbans domiciliaris i recollida de restes de jardineria, la prestació dels serveis següents:

a) Recollida, transport i tractament dels residus generats en les llars com a conseqüència de les activitats domèstiques.

b) Recollida, transport i tractament de les restes vegetals i de jardineria generades en habitatges, locals, solars sense edificar o establiments on s'hi efectuïn activitats industrials, comercials, professionals, artístiques i de serveis, d'acord amb la normativa vigent.

A aquest efecte, es consideren restes de jardineria subjectes les procedents de la poda d'arbrat i les procedents de les tasques de neteja i manteniment de les plantes fins a un màxim de 4 m3 per servei setmanal sol·licitat.

 

Article 2 (I). Subjectes passius.

1. Són subjectes passius contribuents de la taxa per la prestació de serveis de recepció obligatòria de recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus sòlids urbans domiciliaris les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la LGT, que ocupin o utilitzin els habitatges, solars, locals o establiments amb activitat situats en places, carrers o vies públiques on es presta el servei, bé sigui a títol de propietari o d'usufructuari, d'inquilí, d'arrendatari o, fins i tot, a precari.

2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels habitatges, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.

Article 3 (I). Acreditament i període impositiu.

1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'iniciï la realització del servei. Hom entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de recepció obligatòria, quan el servei municipal de gestió de residus domèstics en els carrers o llocs on figurin els habitatges utilitzats pels contribuents o els locals, solars o establiments subjectes a la taxa aquí regulada estigui establert i en funcionament.

2. Una vegada s'hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes s'acreditaran el primer dia de cada any natural i el període impositiu comprendrà l'any natural, excepte en els supòsits d'inici o cessament en la recepció del servei (en aquest cas el període impositiu s'ajustarà a aquesta circumstància).

Article 4 (I). Quota tributària.

1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa per unitat fiscal objecte del servei, que es determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles, entenent-se, en tot cas, com a habitatge el que es destina o és susceptible de ser destinat a domicili particular de caràcter familiar.

2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:

 

Quota

- Habitatges

35,00 €

 

- Magatzems, locals tancats i pàrkings

35,00 €

     

 

Habitatges unifamiliars amb espai enjardinat o enjardinable:

Quota

- Entre 400 i 600 m2. de solar

50,00 €

- Entre 601 i 1000 m2. de solar

70,00 €

- Entre 1001 i 1500 m2. de solar

90,00 €

- Entre 1501 i 2000 m2. de solar

120,00 €

- Més de 2000 m2 de solar

150,00 €

Habitatges plurifamiliars amb espai enjardinat o enjardinable:

Quota

- Entre 1 i 10 habitatges, per comunitat

80,00 €

Més de 10 habitatges, per comunitat

120,00 €

Activitats amb espai enjardinat o enjardinable:

Quota

- Més de 200 m2.de solar

80,00 €

Solars i/o parcel·les sense edificar:

Quota

- Fins 400 m2 de solar i/o parcel·la

20,00 €

- Entre 401 i 600 m2. de solar i/o parcel·la

40,00 €

- Entre 601 i 1000 m2. de solar i/o parcel·la

55,00 €

- Entre 1001 i 1500 m2. de solar i/o parcel·la

75,00 €

- Entre 1501 i 2000 m2. de solar i/o parcel·la

90,00 €

- Més de 2000 m2 de solar i/o parcel·la

110,00 €

Article 5 (I). Beneficis fiscals.

1. Gaudiran d'exempció d'aquesta taxa les Universitats en relació als béns afectes directament al compliment de les seves finalitats, de conformitat amb el que disposa l'article 80 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, sens perjudici del que disposa  la Llei 30/1994, de Fundacions i Incentius Fiscals a la Participació Privada en Activitats d'Interès General.

2. Els subjectes passius que realitzin autocompostatge durant tot l'any amb les seves restes de jardineria i ho justifiquin tindran dret a sol·licitar, fins a finals d'any, la devolució del 95 % de l'import abonat per aquest concepte (restes de jardineria), amb exclusió de recàrrecs, interessos i costes.

3. Per gaudir dels beneficis fiscals que tinguin caràcter potestatiu caldrà estar al disposat en el CAPITOL IV – CONCESSIÓ DE BENEFICIS FISCALS de l'ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació els ingressos de dret públic municipals.

Articles 6 (I). Normes de gestió.

1. Quan es conegui, d'ofici o a instància de part, qualsevol variació de les dades que figuren en la matrícula o padró, s'hi efectuaran les modificacions corresponents, practicant-se, si escau, la pertinent liquidació o autoliquidació. Aquestes modificacions tindran efecte a partir de l'exercici següent al de la data en què s'ha conegut l'esmentada variació. Per als supòsits en què la variació consisteixi en la necessitat de divisió de rebuts de zones comunes, aquesta divisió es farà proporcionalment segons els percentatges de participació de propietat que corresponguin a cadascuna de les propietats particulars.

2. En els supòsits d'inici o cessament en la recepció del servei, s'aplicarà el previst en els apartats següents:

a) Quan s'iniciï l'activitat en el primer semestre, s'abonarà en concepte de taxa corresponent a aquell exercici la quota íntegra. Si l'inici de l'activitat té lloc en el segon semestre de l'exercici es liquidarà la meitat de la quota anual.

b) Si es cessa en l'activitat durant el primer semestre de l'exercici procedirà la devolució parcial de quota (la meitat). Si el cessament té lloc en el segon semestre, no procedirà retornar quantitat alguna.

3. En allò no previst en la present Ordenança s'estarà a l'Ordenança General reguladora de la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

4. La recaptació de l'Ecotaxa pel Tractament de Residus es realitzarà per part de l'ORGT de la Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni subscrit entre ambdós organismes, i les seves actuacions s'adequaran al previst per la normativa aplicable i l'Ordenança general reguladora de la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

II. Taxa per la prestació del servei municipal complementari, de recepció voluntària, de recollida, tractament i eliminació de residus comercials.

Article 1 (II). Fet imposable.

1. Són serveis municipals complementaris, de recepció voluntària, susceptibles de ser prestats pel sector privat (autoritzat per a la prestació del servei, en els termes previstos a la normativa vigent en matèria de residus), la recollida, tractament i eliminació dels residus comercials.

2. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció voluntària, de recollida, tractament i eliminació de residus comercials, la prestació dels serveis següents:

 1. Recollida dels residus comercials, entenent-se per aquest concepte els generats per l'activitat pròpia del comerç al detall i a l'engròs, l'hoteleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis, així com els residus originats a la indústria que, d'acord amb la Llei de Residus, tenen la consideració d'assimilables als municipals.

 2. Tractament i eliminació del residus comercials.

Article 2 (II). Subjectes passius.

1. Són subjectes passius contribuents de la Taxa per la prestació de serveis de recepció voluntària de recollida, tractament i eliminació de residus comercials les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la LGT que:

 1. Sol·licitin la prestació, entenent-se que voluntàriament volen que se'ls segueixi prestant a tots aquells subjectes passius que romanen inclosos actualment en el pertinent padró.

 2. Resultin especialment beneficiades o afectades per laprestació del servei.

  2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels locals on s'ubiqui l'activitat generadora dels residus, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.

   

  Article 3 (II). Acreditament i període impositiu.

  1. La taxa per la prestació del servei de recollida, transport i tractament de residus comercials es merita en el moment de sol·licitud o de prestació del servei.

  2. Els successius acreditaments de la taxa es produiran l'1 de gener de cada any, comprenent el període impositiu l'any natural.

Article 4 (II). Quota tributària.

1. La quota tributària de la taxa per la prestació de serveis de recepció voluntària per recollida, tractament i eliminació de residus comercials consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels locals en els quals es desenvolupi l'activitat generadora del residus, entenent-se com a local qualsevulla edificació, construcció, instal·lació o superfície, coberta o sense cobrir, i oberta o no al públic.

2. A aquest efecte, s'aplicaran les quotes següents:

ACTIVITATS

Quota

- Hotels, residències i aparthotels: per habitació

7,37 €

- Apartaments turístics, per cada unitat

14,91 €

- Allotjaments col·lectius protegits (zona universitària)

14,91 €

- Càmpings, fins a 2.000 m2

529,21 €

- Càmpings, de 2.000 a 4.000 m2

1.132,95 €

- Càmpings, de més de 4.000 m2

1.901,13 €

- Grans Superfícies i Centres Comercials

60.285,23 €

 

 

TARIFES EN FUNCIÓ DE L'ACTIVITAT I SUPERFÍCIE DELS LOCALS:

Quota

GRUP 1

 

Fins a 100 m2

175,78 €

L'excés (25 m2 o fracció )

33,00 €

GRUP 2

 

Fins a 100 m2

93,50 €

L'excés (25m2 o fracció)

11,33 €

GRUP 3

 

Fins a 100 m2

152,02 €

L'excés (25m2 o fracció)

32,01 €

GRUP 4

 

 

Fins a 100 m2

175,78 €

L'excés (25m2 o fracció)

33,00 €

Les tarifes pels locals o establiments on s'exerceixen activitats industrials, comercials o professionals, estaran en funció de la superfície del local i l'assignació de cada activitat a un dels grups que tot seguit es defineixen:                

GRUP 1:

Comprèn les activitats no classificades en el altres tres grups.

GRUP 2:

Activitats recreatives, reparacions de béns mobles, industrials, comercials, cafès, bars, pensions, xocolateries, gelateries i similars sense servei de menjars.

 • Cercles i clubs sense servei de menjar.
 • Comerç al detall d'alimentació, ultramarins, drogueries i similars.
 • Farmàcies i parafarmàcies.
 • Venda i reparació de vehicles.
 • Veterinaris i clíniques veterinàries.
 • Professions lliberals, API i gestories.
 • Centres d'ensenyament sense servei de menjador.
 • Jardins d'infància.
 • Venda d'electrodomèstics, maquinària i accessoris de l'automòbil.
 • Fotografia i còpia de documents.
 • Acadèmies de perruqueria i esteticistes.
 • Resta de comerços.
 • Tallers fins a 5 treballadors.

GRUP 3:

Comerç al major que no sigui d'alimentació.

 • Cafès, bars, frankfurts, gelateries i similars amb servei de menjars.
 • Servei de menjador en cercles, clubs, centres d'ensenyament i jardins d'infància.
 • Teatres, cinemes i bars amb espectacle.
 • Institucions financeres i asseguradores.
 • Restaurants.

GRUP 4:

 • Autoserveis i supermercats.
 • Hospitals.
 • Instal·lacions industrials amb més de 5 treballadors.
 • Comerç al major d'alimentació.

 

Article 5 (II). Beneficis fiscals.

1. Gaudiran d'exempció d'aquesta taxa les Universitats en relació als béns afectes directament al compliment de les seves finalitats, de conformitat amb el que disposa l'article 80 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, sens perjudici del que disposa  la Llei 30/1994, de Fundacions i Incentius Fiscals a la Participació Privada en Activitats d'Interès General.

2. Les activitats que guardin en l'interior de les seves instal·lacions els contenidors pagaran les quotes que tot seguit s'indiquen :

2.1. Si el contenidor ha estat facilitat per l'Ajuntament la quota a pagar serà del 75% de l'import que li correspondria

2.2. Si el contenidor és de propietat del titular de l'activitat la quota a pagar serà del 50 % de l'import que li correspondria.

3. Per gaudir dels beneficis fiscals que tinguin caràcter potestatiu caldrà estar al disposat en el CAPITOL IV – CONCESSIÓ DE BENEFICIS FISCALS de l'ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació els ingressos de dret públic municipals.

Articles 6 (II). Normes de gestió.

1. A partir del moment de l'inici de l'activitat, sorgirà l'obligació de declarar l'alta a l'administració tributària municipal.

2. Quan es conegui, d'ofici o a instància de part, qualsevol variació de les dades que figuren en la matrícula o padró, s'hi efectuaran les modificacions corresponents, practicant, si escau, la pertinent liquidació o autoliquidació. Aquestes modificacions tindran efecte a partir de l'exercici següent al de la data en què s'ha conegut l'esmentada variació.

Per als supòsits en què la variació consisteixi en la necessitat de divisió de rebuts de zones comunes, aquesta divisió es farà proporcionalment segons els percentatges de participació de propietat que corresponguin a cadascuna de les propietats particulars.

3. En els supòsits d'inici o cessament en la recepció del servei, s'aplicarà el previst en els apartats següents:

a) Quan s'iniciï l'activitat en el primer semestre, s'abonarà en concepte de taxa corresponent a aquell exercici la quota íntegra. Si l'inici de l'activitat té lloc en el segon semestre de l'exercici es liquidarà la meitat de la quota anual.

b) Si es cessa en l'activitat durant el primer semestre de l'exercici procedirà la devolució parcial de quota (la meitat). Si el cessament té lloc en el segon semestre, no procedirà retornar quantitat alguna.

4. A efectes de causar baixa, els titulars d'activitats que generin residus comercials o industrials, assimilables als municipals, vindran obligats a sol·licitar-la davant l'Ajuntament, justificant que tenen contractat un servei privat autoritzat per aquest tipus de recollida, tractament i eliminació dels residus. Aquesta sol·licitud s'haurà d'efectuar per part de dits titulars sense ser necessari el requeriment a tal efecte per part de l'Ajuntament i, com a màxim, fins el 31 de març de l'exercici de l'entrada en vigor d'aquesta ordenança, si ja s'estava portant a terme l'activitat, o des de l'inici de l'activitat generadora del residu, si aquest ha tingut lloc amb posterioritat a dita entrada en vigor, requerint-se, en tot cas, el vistiplau de l'òrgan municipal gestor de Medi Ambient.

Cas que no es porti a terme l'esmentada justificació en el termini indicat, l'Ajuntament considerarà que el titular de l'activitat generadora d'aquests residus comercials i industrials assimilables als municipals s'acull al sistema de recollida, tractament i eliminació que té establert la Corporació i per tant, té la condició de subjecte passiu de la taxa aquí regulada per al corresponent exercici.

5. En allò no previst en la present Ordenança s'estarà a l'Ordenança General reguladora de la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

6. La recaptació de l'Ecotaxa pel Tractament de Residus es realitzarà per part de l'ORGT de la Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni subscrit entre ambdós organismes, i les seves actuacions s'adequaran al previst per la normativa aplicable i l'Ordenança general reguladora de la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingresos de dret públic municipals.


Revisat: 30/12/2020

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50