ANNEX I.4 A L'ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS (2019-2020)

“QUOTES D'ESCOLA BRESSOL I DELS SERVEIS EDUCATIUS PER A INFANTS I FAMÍLIES

Els preus públics que es proposen per als Centres educatius municipals de 0-3 anys estan per sota del cost del servei per raons socials i d'interès públic.

El servei que s'ofereix té caràcter socioeducatiu ja que afavoreix l'educació i la conciliació de la vida laboral i familiar tan necessària per a les famílies en aquests primers anys de vida. Es compleix, d'aquesta manera, l'objectiu d'oferir al conjunt de la població de  Castelldefels uns serveis educatius públics, assequibles i de qualitat per a la Petita Infància.

Segons dades  dels Cercles de Comparació Intermunicipals d'Educació d'Escoles Bressol, l'aportació de les famílies és del 36% del cost total, l'aportació de l'ajuntament és del 56% i l'aportació de la Diputació de Barcelona és del 11%.

Els preus públics de les quotes d'escolarització, menjador, acollida i dels serveis educatius per a infants i famílies, s'han calculat en base als dies lectius del curs escolar 2019/2020, descomptant els dies que els centres resten tancats (vacances escolars, ponts i festius). Aquesta quantitat anual es divideix en 11 quotes d'igual quantia, independent del mes que es tracti.

Quotes mensuals curs 2019/2020

 

IMPORT PRINCIPAL

10% IVA

PREU TOTAL

Escolarització jornada completa

170,30 €

Exempt

170,30 €

Escolarització mitja jornada

123,00 €

Exempt

123,00 €

Menjador escolar –sortida 15:00 h-

132,00 €

13,20 €

145,20 €

Menjador escolar – sortida 17:00 h -

145,64 €

14,56 €

160,20 €

1 dia servei de menjador eventual (1)

8,55 €

0,85 €

9,40 €

Berenar (sense menjador escolar) (2)

25,64 €

2,56 €

28,20 €

Servei d'acolliment de 8 a 9 h (3)

(Inclou esmorzar si l'infant entra a l'escola de 8 a 8,30h)

53,32 €

5,33 €

58,65 €

Servei d'acolliment de 8,30 a 9h

26,64 €

2,66 €

29,30 €

Servei d'acolliment 1 dia eventual de 8 a 9h (1)

(Inclou esmorzar si l'infant entra a l'escola de 8 a 8,30h)

4,23 €

0,42 €

4,65 €

Servei d'acolliment 1 dia eventual de 8,30 a 9h (1)

2,10 €

0,21 €

2,31 €

Escolarització nadons de 9 a 15h (sense menjador) (4)

228,30 €

Exempt

228,30 €

Escolarització nadons de 9 a 17h (sense menjador) (4)

282,80 €

Exempt

282,80 €

Menjador introducció nadó (4)

65,50 €

6,55 €

72,05 €

Espai Familiar “L'Escoleta”:

 

 

 

3 matins a la setmana (infants de 2 a 3 anys)     

99,70 €

Exempt

99,70 €

2 matins a la setmana (infants de 2 a 3 anys)     

66,77 €

Exempt

66,77 €

Espai Familiar:

 

 

 

2 sessions a la setmana

41,85 €

Exempt

41,85 €

1 sessió a la setmana

27,78 €

Exempt

27,78 €

Espai Nadó:

 

 

 

1 sessió a la setmana

25,25 €

Exempt

25,25 €

Espai de Joc:

 

 

 

Tiquet individual

2,55 €

Exempt

2,55 €

Abonament 3 tiquets

6,35 €

Exempt

6,35 €

Abonament 10 tiquets

19,00 €

Exempt

19,00 €

Tallers per a famílies (1 sessió)

15,85 €

Exempt

15,85 €

 (1) Acollida i menjador eventual.  Us esporàdic és quan fa ús del servei un màxim de 8 dies al mes.  Aquest 8 dies poden ser consecutius o alterns al llarg del mes.  Si es supera aquesta quantitat es considerarà ús habitual i s'aplicaran les quotes senceres dels servei utilitzat.

(2) Els infants que tinguin contractada la jornada completa sense menjador hauran de pagar, sempre, el berenar

 (3) El servei d'acollida de 8:00 a 8:30 s'oferirà als centres de Granvia Mar i Ca n'Aimeric. De 8:30 a 9:00 s'oferirà als 4 centres de La casa dels infants.

(4) Nadons: es consideren nadons els infants del grup de lactants (0-1) que estan en els centres en horari de migdia i encara no prenen el menú de menjador escolar. Durant el mes que es faci la introducció d'aliments se li passarà la quota de menjador introducció nadó.

MENJADOR PARCIAL FIX

Menjador Parcial Fix *

IMPORT PRINCIPAL

10% IVA

PREU TOTAL

2 dies fixos per setmana/mes

65,50 €

6,55 €

72,05 €

3 dies fixos per setmana/mes

98,27 €

9,83 €

108,10 €

Aquesta modalitat de menjador es podrà contractar, com a mínim 2 dies per setmana amb caràcter mensual.

* El preu de menjador parcial fix no inclou el berenar. Els infants que tinguin contractada jornada completa sense menjador i utilitzin el servei de menjador parcial fix, l'hauran de pagar apart.

PAGAMENT DE QUOTES ESCOLA BRESSOL

Les quotes es pagaran a través del banc o caixa per rebut domiciliat,  del 1 al 5 de cada mes.

No s'admeten xecs "guarderia"

Les famílies han de satisfer puntualment la quota que els correspongui, que inclourà els conceptes d'escolaritat, menjador i servei d'acolliment en funció dels serveis que cada família hagi triat.

El pagament dels preus establerts s'efectuarà de la forma següent:

El preu total de servei d'escolarització i acollida del curs escolar es divideix en onze mensualitats del mateix import.  Al mes de juliol s'aplicarà la quota de mitja jornada ja que l'horari d'obertura dels centres és fins les 15:00 h.

El preu del servei de menjador es dividirà en mensualitats del mateix import  excepte la mensualitat de setembre que coincidint amb el període de familiarització tindrà la consideració de dies de menjador esporàdic encara que superi els 8 mensuals  per tal de facilitar l'adaptació dels infants al servei.

Les eventualitats de menjador i acollida s'inclouran en el rebut del mes següent, a excepcions de les eventualitats del mes de juliol que es pagaran un cop finalitzat el curs.

Si per qualsevol motiu el rebut arribés retornat, és realitzarà una autoliquidació que les famílies hauran de pagar abans de la data fixada al document.

Exhaurits els períodes voluntaris de pagament, els imports s'exigiran en via de constrenyiment.

Un cop iniciat el curs la manca de pagament de dos mensualitats comportarà la suspensió de la matrícula i la baixa definitiva, sense prejudici d'exigir el seu pagament, a excepció dels infants d'alt risc d'exclusió social previ informe de Serveis socials i l'aprovació de part de l'òrgan corresponent de l'Ajuntament de Castelldefels. El pagament de les dues mensualitats pendents s'haurà de fer efectiu abans de la data límit de la 2a autoliquidació.

CANVIS DE JORNADA, ALTES, BAIXES i ABSÈNCIES A L'ESCOLA BRESSOL

La jornada contractada en el moment de la matrícula o en la confirmació del nou horari en el cas dels infants que ja estan escolaritzats, s'haurà de mantenir durant tot el curs escolar  amb les excepcions contemplades a continuació:

Canvis de jornada (escolaritat) durant el curs

Ampliació de jornada

En el cas d'ampliació de jornada aquesta serà efectiva a partir del mes següent en que es sol·liciti.

S'haurà de sol·licitar per escrit a la direcció del centre a excepció dels períodes no lectius que s'hauran de presentar a l'OAC – Oficina d'Atenció Ciutadana - abans que s'acabi el mes en curs. El canvi quedarà reflectit en el rebut del mes següent.

Reducció de jornada

En el cas de reducció de jornada tan sols s'acceptarà en casos de canvis en la situació sociolaboral  dels pares/tutors degudament justificades. 

S'haurà de sol·licitar per escrit a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) mitjançant instància adjuntant la documentació  justificativa.  El canvi quedarà reflectit en el rebut del mes següent sempre i quan s'accepti el canvi, en cap cas es retornarà l'import de la mensualitat en curs.

En el cas de que es doni alguna casuística especial, aquesta serà valorada  per una comissió formada per: la Cap UI de la Xarxa de centres educatius municipals, les direccions dels centres educatius municipals i el personal administratiu de la Xarxa .

Altes i baixes al servei de menjador i d'acollida

Les altes i les baixes s'hauran de comunicar per escrit a la direcció del centre a excepció dels períodes no lectius que s'hauran de presentar a l'OAC – Oficina d'Atenció Ciutadana - abans que s'acabi el mes en curs.

En cas de baixa, en cap cas es retornarà l'import de la mensualitat en curs. La baixa no tindrà mai caràcter retroactiu ni es retornarà l'import dels rebuts que s'hagin abonat fins aquell moment.

Baixes abans de començar el curs

Si la baixa es produeix abans de l'1 de setembre es considerarà una renuncia de plaça i no es girarà el rebut del mes de setembre.

Si la baixa es produeix desprès de l'1 de setembre i abans de l'inici del curs amb infants, es considerarà una baixa i no es retornarà l'import corresponent al servei d'escolaritat. 

Baixes definitives durant el curs

Les baixes definitives s'hauran de comunicar per escrit a la direcció del centre a excepció dels períodes no lectius que s'hauran de presentar a l'OAC – Oficina d'Atenció Ciutadana -  abans que s'acabi el mes en curs. En cas de baixa no es retorna l'import de la mensualitat en curs.

Les sol·licituds de baixa posteriors al 31 de maig podran fer-se efectives però caldrà abonar igualment les mensualitats de juny i juliol a efectes d'escolaritat.  L'Àrea d'Educació valorarà excepcions degudament justificades com canvis de domicili fora del municipi.  S'haurà de justificar documentalment.

La baixa no tindrà mai caràcter retroactiu ni es retornarà l'import dels rebuts que s'hagin abonat fins aquell moment.

 

Absències al servei de menjador a l'escola bressol

Es descomptarà la part corresponent del cost del menjar en el rebut del mes següent, a excepció dels mesos de juny i juliol a partir del dia que la família hagi avisat d'una absència justificada.

Absències

En el cas d'un infant que tingui una absència no justificada durant més de 15 dies naturals i/o faci reiteració en les faltes injustificades, malgrat que estigui al corrent de pagament, perdrà el seu dret a la plaça al centre i provocarà una vacant que serà coberta pel següent infant de la llista d'espera. A excepció dels infants d'alt risc d'exclusió social previ informe de Serveis socials i l'aprovació de part de l'òrgan corresponent de l'Ajuntament de Castelldefels.

Aquesta mesura s'aplica com a conseqüència de la gran necessitat de places públiques, d'Escola bressol i de Serveis educatius per a infants i famílies, existent a la ciutat.

En el cas d'absències justificades caldrà abonar igualment les quotes mensuals per conservar la plaça.

CONFIRMACIÓ DE PLAÇA

S'ha de fer cada curs escolar.  Per tal de mantenir la plaça confirmada s'haurà d'estar al corrent de pagament de les quotes abans de l'1 de setembre de l'any en curs.  La manca de pagament de les quotes pendents comportarà la suspensió de la matrícula i la baixa definitiva.

PAGAMENT DE QUOTES SERVEIS EDUCATIUS

Les quotes es pagaran a través del banc o caixa per rebut domiciliat,  del 1 al 5 de cada mes.

Les famílies han de satisfer puntualment la quota que els correspongui en funció del servei que cada família hagi triat.

Es pagaran mensualitats (d'octubre a juny) de igual quantia independentment del mes que es tracti.

Si per qualsevol motiu el rebut arribés retornat, és realitzarà una autoliquidació que les famílies hauran de pagar abans de la data fixada al document.

Exhaurits els períodes voluntaris de pagament, els imports s'exigiran en via de constrenyiment.

Un cop iniciat el curs la manca de pagament de dos mensualitats comportarà la suspensió de la matrícula i la baixa definitiva, sense prejudici d'exigir el seu pagament, a excepció dels infants d'alt risc d'exclusió social previ informe de Serveis socials i l'aprovació de part de l'òrgan corresponent de l'Ajuntament de Castelldefels. El pagament de les dues mensualitats pendents s'haurà de fer efectiu abans de la data límit de la 2a autoliquidació.

CANVIS DE SERVEI, BAIXES i ABSÈNCIES ALS SERVEIS EDUCATIUS PER A INFANTS I FAMÍLIES

Baixes definitives durant el curs

Les baixes definitives s'hauran de comunicar per escrit a la direcció del centre a excepció dels períodes no lectius que s'hauran de presentar a l'OAC – Oficina d'Atenció Ciutadana -  abans que s'acabi el mes en curs. En cas de baixa no es retorna l'import de la mensualitat en curs.

La baixa no tindrà mai caràcter retroactiu ni es retornarà l'import dels rebuts que s'hagin abonat fins aquell moment.

Absències

En el cas d'un infant que tingui una absència no justificada durant més de 15 dies naturals i/o faci reiteració en les faltes injustificades, malgrat que estigui al corrent de pagament, perdrà el seu dret a la plaça al centre i provocarà una vacant que serà coberta pel següent infant de la llista d'espera. A excepció dels infants d'alt risc d'exclusió social previ informe de Serveis socials i l'aprovació de part de l'òrgan corresponent de l'Ajuntament de Castelldefels.

Aquesta mesura s'aplica com a conseqüència de la gran necessitat de places públiques, d'Escola bressol i de Serveis educatius per a infants i famílies, existent a la ciutat.

En el cas d'absències justificades caldrà abonar igualment les quotes mensuals per conservar la plaça.

CONFIRMACIÓ DE PLAÇA

S'ha de fer cada curs escolar.  Per tal de mantenir la plaça confirmada s'haurà d'estar al corrent de pagament de les quotes abans de l'1 de setembre de l'any en curs.  La manca de pagament de les quotes pendents comportarà la suspensió de la matrícula i la baixa definitiva

BONIFICACIONS A LES QUOTES DE L'ESCOLA BRESSOL

Les famílies que obtinguin plaça a l'escola bressol dels Centres educatius municipals de 0-3 anys i que estiguin interessades en sol·licitar bonificacions en les quotes pels conceptes d'escolaritat, alimentació i acollida, tindran 5 dies hàbils des de l'endemà de la data de matriculació per a presentar la sol·licitud de bonificació i la documentació necessària.

Les famílies dels infants de llista d'espera que es matriculin a les escoles bressol i estiguin interessats en sol·licitar bonificació, tindran 5 dies hàbils des de l'endemà de la data de matriculació per a presentar la sol·licitud de bonificació i la documentació necessària.

Les famílies que hagin confirmat plaça a l'escola bressol i que estiguin interessades en sol.licitar bonificació, hauran de sol·licitar-ho durant les dates oficials de matriculació.

En el document del “Procés de preinscripció, matrícula i bonificacions als centres educatius municipals 0-3” s'establirà l'horari i el lloc on s'entregarà la sol·licitud de bonificació i la documentació necessària.

La sol·licitud es formalitzarà en els impresos normalitzats que estaran a l'abast dels interessats.

Les famílies que tinguin deutes amb els centres educatius municipals 0-3 no podran obtenir bonificació.

Criteris per optar a la sol·licitud de bonificacions en les quotes de l'escola bressol

Solament tenen opció a sol·licitar bonificacions en les quotes de l'escola bressol, pels conceptes d'escolaritat, alimentació i acollida, les famílies que tinguin una renta familiar igual o inferior a:

Famílies

Per sota de :

Família de 2  membres 

35.854,79 €

Família de 3  membres

43.025,74 €

Família de 4  membres

50.196,70 €

Família de 5  membres 

57.367,66 €

Família de 6  membres 

64.538,61 €

Família de 7  membres o més

71.709,57 €

 

Aquestes rendes s'han calculat en base a 3 cops la Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC)  x coeficient familiar.

Als efectes del càlcul dels ingressos familiars, són membres computables de la unitat familiar, l'alumne/a que es matricula, el pare, la mare, el tutor/a o persona encarregada de la guarda i custòdia i els germans menors de 18 anys que convisquin al mateix domicili en el moment de formalitzar la matrícula, o els majors d'edat quan es tracti de persones amb grau reconegut de discapacitat.

A aquest efecte només es considerarà com a membres computables aquells que figurin empadronats al domicili familiar a la data de formalització de la matrícula.

Tan sols es consideraran famílies monoparentals aquelles que disposin de l'acreditació reconeguda a la Llei 18/2003, de Suport a les famílies i el Decret 151/2009, de 29 de setembre, de desplegament parcial de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies. Per a la seva justificació caldrà presentar el títol de família monoparental expedit pel Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.

Procediment i aplicació del barem de bonificacions

Per al càlcul de la renda de la unitat familiar, es computaran els ingressos familiars de l'any fiscal immediatament anterior al de l'inici del curs.

Per tal d'establir la base de càlcul anual de la renda  de la unitat familiar i determinar en quin tram de les bonificacions es troba un/a alumne/a es tenen en compte la totalitat dels ingressos anuals bruts que per qualsevol concepte percep la unitat familiar i es relaciona el total d'ingressos amb el nombre total de membres de la unitat familiar.

Quan no existeixi obligació de declarar per a l'IRPF per no superar els imports establerts a la normativa de l'Impost, la renda familiar es determinarà en aquests casos per l'addició dels rendiments del treball, els rendiments de l'arrendament de béns immobles, els rendiments dels comptes bancaris i altres rendiments del capital mobiliari, menys les despeses deduïbles. (Certificat d'imputacions)

En el cas que la família no presenti la documentació requerida en el termini establert,  es desestimarà la bonificació.

Establiment de la bonificació  mensual:

Per al càlcul del preu final a abonar s'utilitzarà el següent quadre, en el qual les quantitats indicades fan referència al nivell de renda de la unitat familiar i el nombre de membres de la unitat familiar.

La renda familiar s'ha calculat en base a l'Índex de renda de suficiència de Catalunya, IRSC (7.967,73 EUR) , i emprant l'escala d'Oxford-OCDE ajustada, consistent a calcular, en primer lloc, la mida equivalent de la llar, en què s'assigna un valor d'1 al primer membre de la llar, se suma 0,5 pel segon membre i 0,3 per cada membre addicional i, en segon lloc, multiplicar la mida equivalent de la llar per l'IRSC.

El Tram 1 mostra la renda familiar corresponent a 1 vegada l'IRSC per la mida equivalent de la llar, el Tram 2 mostra la renda familiar corresponent a 1,5 vegades l'IRSC per la mida equivalent de la llar , el Tram 3 mostra la renda familiar corresponent a 2 vegades l'IRSC per la mida equivalent de la llar,  el Tram 4 mostra la renda familiar corresponent a 3 vegades l'IRSC per la mida equivalent de la llar.

L'aplicació del barem de bonificacions es calcula a partir de l'escalat següent:

 

 

Famílies

Escales d'equivalència

Tram  1

Tram 2

Tram 3

Tram 4

Tram 5

Família de 2 membres

1,5

Per sota de 11.951,59€

De 11.951,60€ a 17.927,39€

De 17.927,40€ a 23.903,19€

De 23.903.20€ a 35.854,79€

Per sobre de 35.854,80€

Família de 3 membres

1,8

Per sota de 14.341,91€

De 14.341,92€ a 21.512,87€

De 21.512,88€ a 28.683,83€

De 28.683,84€ a 43.025,74€

Per sobre de 43.025,75€

Família de 4 membres

2,1

Per sota de 16.732,23€

De 16.732,24€ a 25.098,35€

De 25.098,36€ a 33.464,47€

De 33.464,48€ a 50.196,70€

Per sobre de 50.196,71€

Família de 5 membres

2,4

Per sota de 19.122,55€

De 19.122,56€ a 28.683,83€

De 28.683,84€ a 38.245,10€

De 38.245,11€ a 57.367,66€

Per sobre de 57.367,67€

Família de 6 membres

2,7

Per sota de 21.512,87€

De 21.512,88€ a 32.269,31€

De 32.269,32€ a 43.025,74€

De 43.025,75€ a 64.538,61€

Per sobre de 64.538,62€

Família de 7 membres o més…

3

Per sota de 23.903,19€

De 23.903,20€ a 35.854,79€

De  35.854,80€ a 47.806,38€

De 47.806,39€ a 71.709,57€

Per sobre de 71.709,58€

Bonificació en %

 

90%

70%

40%

25%

0%

 

 

Aquest sistema de bonificacions fa que les tarifes resultants siguin inferiors al cost real de prestació del servei i té per objectiu oferir a la població de Castelldefels uns serveis educatius públics de qualitat amb uns preus ajustats a la capacitat econòmica de les famílies.

Si la família té dos fills matriculats a les escoles bressol municipals, se li aplicarà una bonificació corresponent al tram inferior al que li correspondria per renda de la unitat familiar, dos trams si hi té tres fills matriculats.  En el cas què el tram de renda familiar correspongui ja a la bonificació més alta (90%) s'aplicarà aquesta.

Qualsevol canvi en la situació econòmica s'haurà de comunicar per escrit a l'OAC –Oficina d'Atenció Ciutadana- aportant la documentació necessària per tal d'acreditar el canvi de situació.

L'ajuntament podrà revisar, quan ho consideri oportú, les quotes als usuaris del servei, per adaptar-les als possibles canvis de situació econòmica de les famílies.

Així mateix, l'ajuntament, podrà revisar i/o treure la bonificació en aquells casos d'absències reiterades dels infants.

 

Resolució i aprovació de bonificacions en les quotes

La resolució i aprovació de les bonificacions de les quotes es durà a terme en el si d'una Comissió formada per:

Regidor/a d'Educació

Regidor/a de Serveis Socials

Cap de Secció d'Educació o persona en qui delegui

Cap de Secció de Serveis Socials o persona en qui delegui

Cap UI de la Xarxa de centres educatius municipals

Les directores dels centres educatius municipals 0-3

Personal administratiu dels centres educatius municipals 0-3

Un responsable tècnic/a de l'Àrea de Serveis Socials.

 

Aquesta Comissió es reunirà després que s'hagin adjudicat les places d'escola bressol.

BONIFICACIONS ALS SERVEIS EDUCATIUS PER A INFANTS I FAMÍLIES

En relació als Serveis educatius per a infants i famílies: Espai Nadó, Espai Familiar i Espai familiar L'escoleta, les bonificacions en les quotes tindran la mateixa tramitació que l'escola bressol.

Documentació necessària per sol·licitar les bonificacions.

El sol·licitant, sempre, haurà de presentar la Declaració de l'IRPF o Certificat d'imputacions de l'IRPF de la unitat familiar  (la que integren els progenitors no separats legalment, els fills menors de 18 anys que no tinguin ingressos i els fills majors d'edat incapacitats) de l'any fiscal immediatament anterior al de l'inici del curs

En el supòsit, de que la situació d'ingressos en el moment de la sol·licitud de bonificació, siguin inferiors als de la declaració presentada, s'haurà de justificar documentalment.

En aquest cas el procediment per al càlcul de la renda familiar es farà comptant els ingressos bruts de la unitat familiar, dels 6 mesos anteriors a la matriculació fent un càlcul en funció de dotze mensualitats.

Documentació complementaria: S'haurà de presentar original i fotocopia de la documentació

  • Treballadors en actiu: fulls de salari o certificat equivalent del darreres 6 mesos.
  • En cas d'autònoms la Declaració de l'IRPF es obligatòria.
  • Certificat de Vida Laboral de la Tresoreria de la Seguretat Social.
  • En cas d'atur: Certificat del Servei Català d'ocupació, amb els períodes d'inscripcions de prestacions i/o subsidis per atur i la quantia corresponent.
  • Certificat expedit per l'INSS o ICASS en cas de percebre pensió de jubilació, invalidesa o viudetat, pensió no contributiva per jubilació o invalidesa, o altres prestacions econòmiques.
  • Resolució de l'atorgament de la Renda Mínima d'Inserció.

En el cas de famílies monoparentals: Títol de família monoparental vigent.

 

En cas de separació o divorci :

  • Resolució judicial o conveni regulador que determini aquesta situació aprovat per l'autoritat judicial que estableixi mesura de guarda i/o pensions d'aliments.

Si la guarda i custòdia del nen/a és compartida es tindran en compte els dos tutors a la unitat familiar. Si la guarda i custòdia del nen s'atribueix a un sol tutor, no serà membre computable aquell/a ex cònjuge que no convisqui amb el nen/a, però s'afegirà a la renda del tutor la pensió d'alimentació i/o compensatòria que estableixi la sentència.

  • Resolució judicial acreditativa d'haver-se iniciat el procediment d'execució de sentència per impagament de pensió d'aliments.

En allò no previst en el present Annex s'estarà al disposat per l'Ordenança núm. 22, reguladora de Preus Públics, i per l'Ordenança General reguladora de la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.”

 


Revisat: 30/12/2019

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50