ANNEX I.6 A L'ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS (2013)

ANNEX I.6

 

A L'0RDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS

 

PREU PÚBLIC PER A LA UTILITZACIÓ DE LES PISCINES I ALTRES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

 

 

 

TIPUS DE SERVEI

QUOTES

ABONAMENTS A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES:

 

Quota d'entrada (Les altes d'abonaments anuals de les instal·lacions esportives del PME, ja siguin individuals o familiars) han de satisfer la quota d'entrada per cada abonament).

 

(No es considerarà nova alta el canvi d'abonament de familiar a individual, de menors de 25 anys a majors de 25 o d'individuals a majors de 60 anys).

 

 

36,75 €

 

 

 

Carnet d'abonat (per renovació, canvi o pèrdua)

3,15 €

Abonaments anuals a les instal·lacions esportives del PME:

 

 Abonament individual fins a 25 anys i majors de 60.

 Abonament individual adults (de 25 a 60 anys).

 Abonament familiar (parella i fills fins a 18 anys).

97,70 €

142,60 €

231,50 €

Abonaments mensuals a les instal·lacions esportives del PME:

 

·Abonament individual fins a 25 anys i majors de 60.

· Abonament individual adults (de 25 a 60 anys).

29,00 €

38,85 €

 

Notes sobre els abonaments:

1.- L'abonament mensual no tindrà dret a la reducció del 50% de la quota dels cursets de natació, ni a la reducció dels serveis de la instal·lació municipal Esplai.

2.- Els abonaments anuals es podran fraccionar en 2 pagaments, prèvia sol·licitud de l'usuari/-a i es farà un primer pagament al moment de formalitzar l'abonament i el segon al cap de tres mesos.

3.- Amb els abonaments anual i mensual es poden utilitzar els següents serveis:

·          Piscina.

·          Sauna.

·          Gimnàs.

·          Hidromassatge.

 

TAQUILLA PER AL PÚBLIC:

 

Tiquets per a la utilització de les piscines:

 

·          Infantils (fins a 25 anys): dies feiners.

·          Infantils (fins a 25 anys): dies festius.

·          Adults (majors de 25 anys): dies feiners.

·          Adults (majors de 25 anys): dies festius.

Els nens menors d'un any tindran l'entrada gratuïta a la piscina en l'horari de bany lliure.

3,35 €

4,30 €

4,70 €

6,00 €

Tiquets per a la utilització de la sauna o gimnàs o hidromassatge:

 

·          Dies feiners.

·          Dies festius.

Aquest tiquet inclou l'entrada a la piscina.

7,35 €

8,40 €

Tiquets per a la utilització de dos serveis (sauna, gimnàs i  hidromassatge):

 

·          Dies feiners.

·          Dies festius.

Aquest tiquet inclou l'entrada a la piscina.

13,65 €

14,70 €

 

 

CURSETS ESPORTIUS

 

 

 

CURSETS DE NATACIÓ:

 

D'octubre a juny:

 

·          Natació per a adults.

·          Natació per a nens.

·          Gimnàstica aquàtica per a adults.

·          Matronatació.

·          Perfeccionament natació per a nens(3 sessions per setmana)

110,25 €/trimestre

73,00 €/trimestre

110,25 €/trimestre

42,00 €/mensual

168,00 €/anual

Natació per a nens (1 sessió per setmana)

117,60 €/anual

Notes als cursos de natació:

1.- Els titulars d'abonament anual a les instal·lacions esportives del PME gaudiran del 50% de bonificació sobre les tarifes d'aquests cursos de natació.

2.- Els cursos i escoles de natació per a nens i els cursos de gimnàstica aquàtica i matronatació per a adults seran de dues sessions de 3/4 d'hora per setmana. Els cursos de natació per a adults seran de 3 sessions de 3/4 d'hora a la setmana. En cas de variació, es cobrarà proporcionalment segons la categoria i la classe del curs corresponent.

3.- Els cursos de natació i gimnàstica aquàtica per a persones majors de 60 anys no abonades a les instal·lacions esportives del PME tindran el mateix preu que els cursets de natació per a nens.

Cursets de natació trimestral per a bebès (4 a 36 mesos):

 

Abonats al PME, per sessió.

9,90 €

No abonats al PME, per sessió.

12,90 €

 

 

Cursets de natació per a guarderies i escoles:

 

Curset de natació guarderies privades(nens fins a 3 anys).

110,25 €

 

Natació escolar:

1.- Els cursos escolars realitzats dins de l'horari escolar i en grups escolars seran gratuïts per a tots aquells nens que acreditin el seu abonament anual a les instal·lacions esportives del PME, i estiguin empadronats a Castelldefels. La natació escolar utilitària 1r. i 2n. de primària serà gratuïta per a tos els nens empadronats a Castelldefels .

 

2.- Hi ha possibilitat de signar convenis amb les Associacions de Pares d'Alumnes i les Escoles per a la realització de cursets escolars de natació, sempre que tinguin el caràcter de col·lectius i es realitzin en hores lectives. Aquest convenis, hauran de ser aprovats o ratificats per la Junta Rectora del Patronat Municipal d'Esports i en aquest s'hauran de determinar els drets municipals a satisfer pels usuaris.

63,00 €

ACTIVITATS ESPORTIVES:

 

Programes d'iniciació:

 

De 3 a 16 anys, durant el curs escolar d'octubre a juny: AFE, gimnàstica rítmica, activitats amb música, jazz, i altres programes.

89,25 €

Curset trimestral per a nens:

 

 

Combinat AFE-Natació.

81,90 €

 

 

Cursets trimestrals, d'octubre a juny:

 

Manteniment, Jazz, Aeròbic per a adults

73,00 €

 Taixi

81,90 €

Ciclisme indoor

78,75 €

Escola d'Esquena

78,75 €

 Pilates

121,90 €

Notes a activitats esportives:

1.- Els titulars d'abonament a les instal·lacions esportives del PME gaudiran d'un 50% de bonificació sobre la part corresponent a la piscina en el curs de manteniment combinat.

2.- Els cursos d'Activitats Esportives seran de dues sessions d'una hora per setmana i, en cas de variació, es cobraran proporcionalment segons la categoria i el tipus de curs corresponent. El manteniment combinat i el manteniment esportiu-fitness constaran de dues sessions d'una hora i mitja a la setmana.

3.- Tots els joves menors de 25 anys, gaudiran d'una reducció del 25% sobre el preu dels cursets d'adults. Si el curset és de natació o gimnàstica aquàtica la reducció es farà a aquells que no siguin abonats a les intal·lacions esportives del PME.

Així mateix, les persones majors de 60 anys, gaudiran d'una reducció del 25% sobre el preu dels cursets d'activitats de pavelló.

4.-Els usuaris que causin baixa abans de començar l'activitat tindran dret al reintegrament del 50% del total, però un cop iniciada l'activitat no es farà cap devolució

 

CURSETS ESPORTIUS D'ESTIU:

 

Cursets de natació per a adults, quinzenal (10 dies).

52,50 €

Cursets de natació per a nens, quinzenal (10 dies).

36,75 €

Curset de natació per a guarderies 3-5 anys el mes de juliol (5 dies setmana) (*En nens menors de 3 anys s'aplicarà 6,50€ sobre el preu del curset)

74,55 €

Curset de gimnàstica aquàtica, matronatació, escola d'esquena, natació terapèutica i pilates, mensual (2 sessions/setmana).

42,00 €

Curset d'aeròbic aquàtic, mensual (3 sessions per setmana).

78,75 €

NOTA:

Els titulars d'abonament anual a les instal·lacions esportives del PME gaudiran del 50% de bonificació sobre les tarifes d'aquests cursos de natació. Les sessions dels cursets de natació per a adults i per a nens i dels de gimnàstica aquàtica seran de 3/4 d'hora.

Cursets de natació mensual per a bebès (4 a 36 mesos).

 

Abonats al PME, per sessió.

9,90 €

No abonats al PME, per sessió.

12,90 €

Estades de recreació esportives, setmanals (5 dies).

 

109,20 €

Estades de recreació i activitats nàutiques i estades de futbol, setmanals (5 dies).

144,90 €

Curset de recreació i activitats nàutiques, (5 dies, 3,30 h. diàries).

65,10 €

Curset d'aeròbic/manteniment.

24,40 €

Ciclisme indoor de sala.

27,30 €

Servei d'acollida:

Servei setmanal (5 dies de dilluns a divendres, 1h cada dia)

Servei unitari (1dia, 1h )

 

12,60 €

3,15 €

NOTES:

1.-En cas de variació es cobraria proporcionalment a la nova freqüència o durada que s'estipuli

2.- Els usuaris que causin baixa abans de començar l'activitat tindran dret a al reintegrament del 50% del total, però un cop iniciada l'activitat no es farà cap devolució.

3.- Els majors de 60 i els menors de 25 anys, no abonats, tindran dret a un descompte del 25%, en els cursos de pavelló i piscina.

 

 

REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES PER A GRUPS

IMPORT PRINCIPAL

IVA 21%

IMPORT TOTAL

Piscina:

 

 

 

·          Piscina gran

·          Piscina petita

·          Piscina telescòpica

Si es vol utilitzar només una part proporcional de la piscina es pagarà la part proporcional que correspongui.

109,18 €

74,55 €/hora

109,18 €

 

22,92 €

15,65 €

22,92 €

132,10 €

 90,20 €

132,10 €

 

 

 

PAVELLONS POLIESPORTIUS:

IMPORT PRINCIPAL

IVA 21%

IMPORT TOTAL

Pista del Complex Poliesportiu Municipal de Can Roca, C/ Castanyer, per a entitats, grups o empreses.

 

1 terç de pista

 

47,23 €/hora

 4,20 €/llum

15,75 €/hora

 

9,92 €

0,88 €

3,30 €

 

57,15 €

5,08 €

19,05 €

Pista Poliesportiva de Can Roca, per a entitats, grups o empreses

47,23 €/hora 

4,20 €/llum

 

       9,92 €

       0,88 €

      57,15 €

         5,08 €

Poliesportiu de Can Vinader, per a entitats, grups o empreses.

47,23 €/hora +

4,20 €/llum

       9,92 €

       0,88 €

       57,15 €

         5,08 €

Servei de pilota

5,25 €

1,10 €

6,35 €

Utilització del gimnàs, entitats, grups o empreses.

44,09 €/hora

9,26 €

53,35 €

Utilització de la sala de conferències.

24,13 €/hora

5,07 €

29,20 €

Utilització del gimnàs-sala de premsa.

24,13 €/hora

5,07 €

29,20 €

Utilització Sala Polivalent annexa a Pista poliesportiva del Pavelló de l'Escola Can Roca

35,09 €/hora

         7,36 €

      42,45 €

 

CAMP ESPORTIU MUNICIPAL CAN VINADER, CAMP ESPORTIU MUNICIPAL “ELS CANYARS” I CAMP MUNICIPAL VIA FÈRRIA

IMPORT PRINCIPAL

IVA 21%

IMPORT TOTAL

Camp de futbol sencer, per a 1 partit de futbol.

157,53 €

 21,00 €

33,07 €

4,41 €

190,60 €

25,41 €

Camp de futbol parcial, per a 1 partit de futbol a 7.

78,77 €

10,50 € llum

16,53 €

2,20 €

95,30 €

12,70 €

Camp de gespa artificial annex al camp esportiu de Can Vinader.

78,77€ +

10,50 € llum

16,53 €

2,20 €

95,30 €

12,70 €

Camp de futbol sencer, per a equips federats de la localitat.

3.675,00 € /temporada

771,75 €

4446,75 €

Lloguer sales diverses.

24,13 €/hora

5,07 €

29,20€

 

INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL "ESPLAI":

IMPORT PRINCIPAL

IVA 21%

IMPORT TOTAL

Pista Poliesportiva de gespa artificial

36,65 €/hora

7,70 €

44,35 €

 

Pista de Frontó:

 

 

 

Abonats PME.

Convidats dels abonats

11,57 €/hora

2,11 €/hora i persona

2,43 €

0,44 €

14,00 €

2,55€

No abonats PME.

20,99 €/hora

4,41 €

25,40 €

 

Pista de Tennis:

 

 

 

No abonats PME.

12,61 €/hora

2,64 €

15,25 €

Abonats PME:

·de dilluns a divendres, de 18'00 a 23'00 h., i dissabtes i festius tot el dia.

·de dilluns a divendres, fins a les 18'00 h.

Convidats dels abonats

 

5,25 €/hora

 

4,20 €/hora

2,11 €/hora i persona

 

1,10 €

 

0,84 €

0,44 €

 

        6,35 €

 

5,08 €

2,55 €

 

 

 

 

Pista de Tennis amb gespa artificial:

 

 

 

No abonats PME.

14,71 €/hora

3,09 €

17,80 €

 

Abonats PME:

 de dilluns a divendres, de 18'00 a 23'00 h., i dissabtes i festius tot el dia.

·de dilluns a divendres, fins a les 18'00 h.

Convidats dels abonats

 

6,28 €/hora

 

5,25 €/hora

2,11 €/hora i persona

 

1,32 €

    

       1,10 €

0,44 €

 

7,60 €

 

6,35 €

2,55 €

Pista de Pàdel:

 

 

 

Abonats PME.

Convidats dels abonats

11,57 €/hora

2,11 €/hora i persona

2,43 €

0,44 €

14,00 €

2,55 €

No abonats PME.

20,99 €/hora

4,41 €

25,40 €

Als serveis que necessitin llum artificial, s'hi afegirà

4,20 €

0,88 €

5,08 €

Servei d'armariets anuals:

58,80 €

12,35 €

71,15 €

 

UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES SEGÜENTS PER A ÚS NO ESPORTIU:

IMPORT PRINCIPAL

IVA 21%

IMPORT TOTAL

- Camp esportiu Municipal Can Vinader

130,00 €/hora

+21,00 € llum

27,30 €

4,41€

157,30 €

25,41 €

- Camp de futbol Camp Esportiu Municipal Via Férria

130,00 €/hora

+21,00 € llum

27,30 €

4,41 €

157,30 €

25,41 €

- Camp Esportiu Municipal Els Canyars

130,00 €/hora

+21,00 € llum

27,30 €

4,41 €

157,30 €

25,41 €

- Pavelló del Complex poliesportiu de Can Roca

65,00 €/hora

+4,20 € llum

13,65 €

0,88 €

78,65 €

5,08 €

- Pista poliesportiva de Can Roca

65,00 €/hora

+4,20 € llum

13,65 €

0,88 €

78,65 €

5,08 €

- Poliesportiu Municipal de Can Vinader

65,00 €/hora

+4,20 € llum

13,65 €

0,88 €

78,65 €

5,08 €

NOTES:

1.-Estaran exempts de les taxes per a la utilització de les pistes els equips esportius de la localitat que militin en categories d'alevins, infantils, cadets i juvenils, que participin als jocs esportius escolars de Catalunya. S'entén que la utilització de la pista per a aquests equips serà d'una hora a la setmana per a entrenament i 1 partit oficial cada 15 dies.

2.- Estaran exempts de les taxes per a la utilització de les instal·lacions esportives els equips esportius de la localitat que portin més  de 2 anys en competició federada, que estiguin donats d'alta al registre d'associacions de l'Ajuntament de Castelldefels i a més, que no disposin d'instal·lació pròpia i l'horari sol·licitat estigui disponible.

3.- El pagament de la utilització de la instal·lació no comporta l'assegurança dels accidents o danys produïts en el de l'activitat per la qual s'ha sol·licitat.

4.- Hi ha la possibilitat de signar convenis amb clubs locals, amb entitats esportives, culturals i juvenils de la localitat, amb gimnasos, hotels i establiments turístics de la localitat, per a la realització de diferents activitats o utilització de serveis de les instal·lacions esportives del PME. Aquests convenis hauran de ser aprovats o ratificats per la Junta Rectora del Patronat Municipal d'Esports i en aquests s'hauran de determinar els drets municipals a satisfer pels usuaris.

5.- Els usuaris que causin baixa abans de començar l'activitat tindran dret al reintegrament del 50% del total, però un cop iniciada l'activitat no es farà cap devolució.

 


Revisat: 28/12/2012

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50