ANNEX I.5 A L'ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS (2019)

ANNEX I.5

PREU PÚBLIC PER A LA UTILITZACIÓ DE LES PISCINES I ALTRES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

Els preus contemplats per als supòsits regulats en el present annex podran ser també aplicables a altres idèntics i/o anàlegs, que ho siguin a criteri tècnic justificat.

 

ABONAMENTS CEM CAN ROCA

Les renovacions dels abonaments amb venciment es cobraran tal com segueix:

  • Altes de l'1 al 10, es girarà el rebut de la quota el dia 5.
  • Altes de l'11 al 20, es girarà el rebut de la quota el dia 15.
  • Altes del 21 al 31, es girarà el rebut de la quota el dia 25.

 

ACTIVITATS DIRIGIDES PROGRAMADES

  • A l'inici de la temporada: de l'1 al 10 de setembre.
  • 2n trimestre: de l'1 al 10 de gener.
  • 3r trimestre: del 15 al 31 de març.

 

Puntualment, tant en abonaments com en cursets, es giraran els rebuts de noves altes, coincidint amb les dates que es passi la remesa de les renovacions.

Els abonaments permeten l'ús del serveis següents: Piscina, zona de benestar i salut (sauna, hidromassatges, dutxes wellness i bany de vapor), sala fitness i accés a les activitats dirigides obertes. Els horaris, edats d'accés, normativa dels espais etc, estan recollits al  Reglament específic d'usuaris del CEM Can Roca.

 

PREUS ABONAMENTS INDIVIDUALS

 

Compromís anual

Tipus abonament

Preu compromís mensual

Preu compromís trimestral

1 únic pagament

Pagament mensual

Pagament semestral

Adult (30-59 anys) horari total

32,00€

86,40€

307,20€

26,62€

158,21€

Adult (30-59 anys)

horari de 7h a 16:30h

 i caps de setmana/festius

 

25,60€

 

69,12€

 

245,76€

 

 

Jove (14-29 anys) horari total

26,00€

70,20€

249,60€

21,63€

128,54€

Jove (14-29 anys)

horari de 7h a 16:30h

 i caps de setmana/festius

20,80€

56,16€

199,68€

 

 

Gent Gran (a partir de 60 anys)

horari total

23,00€

62,10€

220,80€

19,14€

113,71€

Gent Gran (a partir de 60 anys)

horari de 7h a 16:30h

 i caps de setmana/festius

18,40€

49,68€

176,64€

 

 

 

 

PREUS ABONAMENTS FAMILIARS

 

Preu anual

Tipus abonament

Preu mensual

Preu trimestral

1 únic pagament

Pagament mensual

Pagament semestral

1r Adult

21,00€

56,70€

201,60€

17,47€

103,82€

2n Adult

19,00€

51,30€

182,40€

15,81€

93,94€

Jove

13,00€

35,10€

124,80€

10,82€

64,27€

Infant

 8,00€

21,60€

76,80€

6,66€

39,55€

Nadons

0€

0€

0€

0€

0€

S'entén com a unitat familiar, com a mínim: 1 progenitor, els nadons (0 a 3 anys), els infants (4 a 13 anys) i els  joves  (14 a 24 anys). En el cas dels joves, podran romandre a l'abonament familiar fins als 29 anys, sempre que estiguin empadronats en el domicili familiar.

 

 

Quota inicial nous abonaments.

39,00 €

 

Notes sobre els Abonaments CEM Can Roca

Bonificacions extraordinàries antics usuaris CEM Can Roca.

 Fins al 31 de desembre de 2019, els usuaris  inclosos en els següents supòsits, podran beneficiar-se de les bonificacions que es detallen:

Supòsits:

Usuaris amb un abonament actiu durant l'any 2018.

Usuaris inscrits en alguna activitat dirigida durant els anys 2018 i 2019.

Bonificacions:

Quota inicial nous abonaments.                                                                                   100 %

Preus abonaments mensuals i trimestrals (individuals i familiars)                                     50 %

Preus abonaments anuals (individuals i familiars)                                                           12,50 %

 

Tancament total

En cas de tancament total del Complex esportiu municipal de Can Roca per reformes i/o obres o causes sobrevingudes, la quota anual dels abonaments es cobrarà proporcionalment al temps que aquesta es mantingui oberta. Si els abonaments estan cobrats, es farà la  devolució proporcionalment al temps en què la instal·lació estigui tancada. No obstant això, també es podrà optar per una compensació en temps equivalent als dies en què l'abonament resulti afectat. No es farà cap descompte ni devolució per parada tècnica.

 

Tancament parcial

En cas de tancament parcial del Complex Municipal Esportiu de Can Roca per reformes i/o obres o causes sobrevingudes, la quota dels abonaments es cobrarà proporcionalment al temps en què aquesta es mantingui oberta i també proporcionalment als serveis que s'ofereixen.

Percentatges a aplicar:  

Servei d'aigües                             30 %                               

Servei sala de fitness                    25 %

Servei activitats dirigides               30 %

Altres serveis                                15 %     

 

Penalització baixa comunicada fora de termini

Penalització baixa comunicada fora de termini.

5 €

Els supòsits que regulen les comunicacions de baixes estan recollits a l'apartat 2.4.4 del Reglament específic d'usuaris del CEM Can Roca.

 

Suspensió de l'abonament

Suspensió abonament.

10 €

Els supòsits per acollir-s'hi a aquesta suspensió estan recollits a l'apartat 2.6 del Reglament específic d'usuaris del CEM Can Roca.

 

Bonificacions dels preus

Discapacitat/dependència:

Les persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33 % tindran una bonificació del 33 % dels preus abonaments CEM Can Roca.

Les persones dependents o discapacitades  (igual o superior al 33 %) que acreditin superar el barem de necessitat de tercera persona o el de necessitat d'acompanyant, tindran una bonificació del 33 % sobre dels preus  abonaments CEM Can Roca. En cas d'abonaments familiars, un altre dels membres de l'abonament, major d'edat, tindrà una bonificació del 100 % dels preus abonaments CEM Can Roca.

Família nombrosa/monoparental:

Els membres de família nombrosa/monoparental tindran una bonificació del 20 % dels preus abonaments CEM Can Roca.

Documentació acreditativa:

L'acreditació del reconeixement de persona amb dependència o discapacitat, de superar el barem de necessitat de tercera persona o el de necessitat d'acompanyant es farà amb la presentació del Certificat de discapacitat o de la Targeta acreditativa de la discapacitat que a tal efecte emet el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Per a l'acreditació de la circumstància de família nombrosa/monoparental, cal aportar la justificació expedida per l'òrgan competent.

 

Persones en situació d'atur:

Les persones que, en el moment de formalitzar el seu abonament  acreditin la  condició d'estar en situació d'atur (inscrites al SOC/INEM), podran beneficiar-se d'una bonificació del 100 % en la quota inicial nous abonaments i d'un 25 % dels preus abonaments CEM Can Roca amb compromís mensual o trimestral.

 

Promocions

Campanyes promocionals:

Es podran aplicar bonificacions del 25 %, 50 %, 75 % o 100 % sobre el preu públic quota inicial nous abonaments sempre que corresponguin a ofertes promocionals, amb l'objectiu d'incentivar la captació dels nous abonats.

Entitats esportives:

Es podran aplicar bonificacions sobre els preus  abonaments CEM Can Roca a col·lectius de cossos tècnics i jugadors d'entitats esportives inscrites en el Registre d'entitats de l'Ajuntament de Castelldefels, que hauran de formalitzar un abonament individual  de tipus Horari total: Jove, Adult o Gent gran,   amb compromís trimestral o anual. En funció del nombre de membres que formalitzin l'abonament, s'aplicarà la forquilla de descomptes següents:

Entitats entre 5 i 24 esportistes abonats                   5 % descompte

Entitats entre 25 i 49 esportistes abonats                10 % descompte

Entitats amb més de 50 esportistes abonats            15 % descompte

Les bonificacions per a aquests col·lectius es revisaran, com a mínim, un cop l'any. En cas de no certificar el nombre d'esportistes, s'aplicaran els preus que corresponguin en funció del tipus d'abonament contractat.

Entitats o associacions sense ànim de lucre:

Es podran establir convenis de col·laboració amb entitats o associacions sense ànim de lucre, que realitzin activitats d'interès públic i social. Així mateix, es podran establir col·laboracions amb altres àrees de l'Ajuntament de Castelldefels o amb les entitats o associacions abans mencionades per a la promoció de campanyes d'hàbits saludables. En aquests casos es podran aplicar bonificacions fins al 100 % del preu públic quota inicial nous abonaments i preus abonaments CEM Can Roca.

 

Preus duplicats targetes i polseres:

Duplicat targeta per motiu no imputable a l'Ajuntament de Castelldefels

4 €

Duplicat polsera per motiu no imputable a l'Ajuntament de Castelldefels

5 €

 

ARMARIETS D'ÚS INDIVIDUAL

 

Preu anual

Preu trimestral

Armariet 90 x 40 cms

75 €

22,50 €

Armariet 90 x 30 cms

65 €

19,50 €

Armariet 60 x 30 cms

50 €

15 €

PREUS ENTRENAMENT PERSONALITZAT

 

Preu sessió 1h

Preu 10 sessions 1h

Entrenament personalitzat

30 €

270,00 €

Entrenament personalitzat grups a partir de 3 usuaris

20 €

180 €

 

Notes sobre preus entrenament personalitzat

Bonificacions dels preus:

Abonats:

 

Els bonats gaudiran d'una bonificació del 10 % sobre el preus entrenament personalitzat.

                   Per poder acollir-se a aquesta bonificació, l'abonament haurà d'estar actiu durant                                    tot el període que duri el servei.

ENTRADES PUNTUALS

Tipus

Preus

Adult (30-59 anys)

9 €

Jove (14-29 anys) 

9 €

Gent gran (a partir 60 anys)

4,50 €

Infant (4-13 anys)

4,50 €

Nadó (0-3 anys)

gratuït

 

Notes sobre les entrades puntuals

Serveis inclosos:

Piscina.

Zona benestar i salut.

Sala de fitness.

Accés a activitats dirigides obertes així indicades al quadrant corresponent.

 

Bonificacions dels preus:

Discapacitat/dependència:

Les persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33 %, tindran una bonificació del 33 % dels preus entrades puntuals.

Les persones amb reconeixement de grau de dependència o discapacitat (igual o superior al 33 %) que acreditin superar el barem de necessitat de tercera persona o el de necessitat d'acompanyant tindran una bonificació del 33 % dels preus entrades puntuals.. L'acompanyant tindrà una bonificació del 100 % dels preus entrades puntuals.

Família nombrosa/monoparental:

Els membres de família nombrosa/monoparental tindran una bonificació del 20 % dels preus entrades puntuals.

Documentació acreditativa:

L'acreditació del reconeixement de persona amb dependència o discapacitat, de superar el barem de necessitat de tercera persona o el de necessitat d'acompanyant es farà amb la presentació del certificat de discapacitat o de la targeta acreditativa de la discapacitat que a tal efecte emet el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Per a l'acreditació de la circumstància de família nombrosa/monoparental, cal aportar la justificació expedida per l'òrgan competent.

 

ACTIVITATS PROGRAMADES D'OCTUBRE A JUNY

 

TIPUS

MINUTS SESSIÓ

SESSIONS SETMANALS

RENOVACIÓ

PREUS

Natació infantil 3-4 anys

50

1

Trimestral

46,28 €

Natació infantil 3-4 anys

50

2

Trimestral

89,92 €

Natació infantil 3-4 anys

50

1

Anual

138,80 €

Natació infantil 5-18 anys

50

1

Trimestral

35,12 €

Natació infantil 5-18 anys

50

2

Trimestral

67,60 €

Natació infantil 5-18 anys

50

3

Trimestral

100,08 €

Natació infantil 5-18 anys

50

1

Anual

105,36 €

Nadons 4-23 mesos

30

1

Trimestral

39,20 €

Nadons 24-36 mesos

50

1

Trimestral

52,00 €

Natació adults

50

1

Trimestral

42,25 €

Natació adults

50

2

Trimestral

82,85 €

Matro natació

50

1

Mensual

45,00 €

Salut aquàtica

50

2

Trimestral

102,00 €

Salut pista

50

2

Trimestral

102,00 €

 

Notes sobre Activitats programades d'octubre a juny

 

Bonificacions dels  preus

Abonats:

Els abonats gaudiran d'una bonificació del 25 % sobre el preu activitats programades, d'octubre a juny.

 Per poder acollir-se a aquesta bonificació, l'abonament haurà d'estar actiu durant  tot el període que duri l'activitat.

 

Família nombrosa/monoparental:

Els membres de família nombrosa/monoparental tindran una bonificació del 20 % dels preus activitats programades, d'octubre a juny.

 

Documentació acreditativa:

Per a l'acreditació de la circumstància de família nombrosa/monoparental, cal aportar la justificació expedida per l'òrgan competent.

Menors de 30 anys i a partir de 60 anys no abonats:

 

Els menors de 30 anys i majors de 60 anys no abonades, que s'inscriguin a qualsevol activitats programades d'octubre a juny, podran acollir-se a les bonificacions següents:

Menors de 30 anys inscrit a cursos d'adults              25 %

A partir de 60 anys no abonats                                             25 %

 

 CURSOS D'ACTIVITAT AQUÀTICA I NATACIÓ ESCOLAR

CURSOS D' ACTIVITAT AQUÀTICA I NATACIÓ ESCOLAR

PREUS

ESCOLAR

 

Cursos realitzats dins de l'horari escolar i en grups escolars. Període d'octubre a juny.

70 €

EXTRAESCOLAR

 

Podran signar-se convenis amb les associacions de pares i mares d'alumnes i les escoles

 

per a la realització de cursets escolars de natació, sempre que tinguin el caràcter col·lectiu.

97 €

Període d'octubre a juny.

 

ESCOLES BRESSOL EXTRAESCOLAR

 

Cursos realitzats en grups escolars. Període d'octubre a juny.

159 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes sobre Cursos d'activitat aquàtica i natació escolar

Bonificacions dels preus

Abonats:

Els abonats gaudiran de les bonificacions següents:

Natació escolar                             100 %

Natació extraescolar                      25 %

Escoles bressol extraescolar           25 %

Per poder acollir-se a aquestes bonificacions, l'abonament haurà d'estar actiu durant tot el període que duri l'activitat.

1r. i 2n. primària:

Les nenes i nens de 1r. i 2n. de primària tindran una bonificació del 100 % del preu de la natació escolar.

 

ACTIVITATS PROGRAMADES ESTIU

Tipus

Minuts classe

Dies setmana

Durada

Preu

Natació adults

50

2

Mensual

27,60 €

Natació infantil 3-4 anys

50

5

Quinzenal

35,88 €

Natació infantil 5-18 anys

50

5

Quinzenal

27,20 €

Nadons 4-23 mesos

30

2

Mensual

26,16 €

Nadons 24-36 mesos

50

2

Mensual

34,60 €

Casals/campus  recreació esportiva.

Inclou dinar

6 hores

5

Setmanal

96 €

Casals/campus  recreació esportiva.

Inclou dinar

8 hores

5

Setmanal

111 €

Casal/campus recreació i activitats nàutiques. Inclou dinar

3,30 hores

5

Setmanal

65,60 €

Casals/campus  recreació esportiva.

 

4,30 hores

5

Setmanal

70 €

Casal/campus recreació i activitats nàutiques. Inclou dinar

7,30 hores

5

Setmanal

145,90 €

Servei acollida diari Casal/campus

1 hora

1

Diària

3,15 €

Servei acollida setmanal Casal/campus

1 hora

5

Setmanal

12,65 €

Notes sobre Activitats programades estiu

Bonificacions de preus

Abonats:

Els abonats gaudiran de les bonificacions següents:

Natacions                                                                            25 %

Casals/campus  recreació esportiva                                       15 % (excepte servei d'acollida)

                    Per poder acollir-se a aquesta bonificació, l'abonament haurà d'estar actiu durant tot el període que duri l'activitat.

 

Família nombrosa/monoparental:

Els membres de família nombrosa/monoparental tindran una bonificació del 20 % dels preus activitats programades d'estiu, a excepció dels casals/campus.

Documentació acreditativa:

Per a l'acreditació de la circumstància de família nombrosa/monoparental, cal aportar la justificació expedida per l'òrgan competent.

Persones menors de 30 anys i a partir de 60 anys no abonats:

Les persones menors de 30 anys i partir de 60 anys no abonades que s'inscriguin a qualsevol activitat programada d'estiu, a excepció dels casals/campus, podran acollir-se a les bonificacions següents:

Menors de 30 anys inscrit a cursos d'adults              25 %

A partir de 60 no abonats                                       25 %

 

ASSEGURANCES ABONATS I CURSETISTES

Abonats

L'alta de cada abonat comportarà, automàticament, el pagament de l'assegurança mèdica. 

El preu anual (període únic) serà de 5 € i la seva durada serà d'1 any a partir de la data d'alta,  renovant-se de manera automàtica en la data que correspongui.

Si no es vol efectuar el pagament indicat s'haurà de signar una renúncia expressa de l'esmentada assegurança.

Cursetistes activitats programades,

L'alta de cada cursetista  comportarà, automàticament, el pagament de l'assegurança mèdica. 

El preu per temporada esportiva (1 d'octubre a 30 de setembre) serà de 5€.

L'assegurança no caldrà pagar-la en el casos següents:

L'usuari és abonat i ja està assegurat per aquest motiu en el període que dura l'activitat.

L'usuari fa un altra activitat i ja està assegurat per aquest motiu en el període que dura l'activitat.

Si no es vol efectuar el pagament indicat s'haurà de signar una renúncia expressa de l'esmentada assegurança.

 

LLOGUER DE LES INSTAL·LACIONS

PISCINES

QUOTA PER HORA

import principal

21% IVA

TOTAL

Piscina telescòpica

109,90 €

9,98 €

132,90 €

Piscina ensenyament

75,00 €

15,75 €

90,75 €

Piscina polivalent

125,00 €

26,25 €

151,25 €

Carril piscina telescópica

21,90 €

4,60 €

26,50 €

Carril piscina polivalent

26,86 €

5,64 €

32,50 €

PAVELLONS POLIESPORTIUS

QUOTA PER HORA

import principal

21% IVA

TOTAL

Pistes pavellons esportius municipals (PAV3)

47,52 €

9,98 €

57,50 €

Llum

4,22 €

0,88 €

5,10 €

Lloguer pilota

5,29 €

1,11 €

6,40 €

GIMNASOS

QUOTA PER HORA

import principal

21% IVA

TOTAL

Sala fitness

44,38 €

9,32 €

53,70 €

SALES DIVERSES

QUOTA PER HORA

import principal

21% IVA

TOTAL

Sala conferències CEM, sala activitats planta principal

24,30 €

5,10 €

29,40 €

CEM i resta de sales anàlogues.

 

 

 

Sala polivalent annexa Pista escola Can Roca

35,33 €

7,42 €

42,75 €

CAMPS ESPORTIUS

QUOTA PER 2 HORES

import principal

21% IVA

TOTAL

Camp fútbol 11

158,59 €

33,31 €

191,90 €

Llum camp fútbol 11

21,16 €

4,45 €

25,60 €

Camp fútbol A-7

79,34 €

16,66 €

96,00 €

Llum camp fútbol A-7

10,58 €

2,22 €

12,80 €

Camp fútbol 11, per a equips federats de la

 

 

 

localitat, PREU PER TEMPORADA

3.699,01 €

776,79 €

4.475,80 €

INSTAL·LACIÓ MUNICIPAL ESPLAI

pista poliesportiva

QUOTA PER HORA

import principal

21% IVA

TOTAL

Pista poliesportiva gespa artificial

36,90 €

7,75 €

44,65 €

pistes de frontó

QUOTA PER HORA

import principal

21% IVA

TOTAL

Pista frontó abonats

11,65 €

2,45 €

14,10 €

Pista frontó NO abonats

21,08 €

4,43 €

25,50 €

pistes de tennis

QUOTA PER HORA

import principal

21% IVA

TOTAL

Pista tennis no abonat

12,65 €

2,65 €

15,30 €

Pista de tennis abonats dilluns-divendres

4,22 €

0,88 €

5,10 €

Pista tennis abonats dissabtes i festius

6,28 €

1,32 €

7,60 €

pistes de pàdel 3

QUOTA PER HORA

import principal

21% IVA

TOTAL

Pista pàdel núm. 3 no abonats

21,08 €

4,43 €

25,50 €

Pista pàdel núm. 3  abonats

11,65 €

2,45 €

14,10 €

pistes de pàdel 1 i 2

Pista pàdel núm. 1 i 2 no abonats

11,65 €

2,45 €

14,10 €

Pista pàdel núm. 1 i 2  abonats

9,50 €

2,00 €

11,50 €

altres conceptes

Convidats dels abonats

2,15 €

0,45 €

2,60 €

Llum

4,22 €

0,88 €

5,10 €

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES PER A ÚS NO ESPORTIU

QUOTA PER HORA

import principal

21% IVA

TOTAL

Camps de fútbol 11

130,83 €

27,47 €

158,30 €

Llum

10,58 €

2,22 €

12,80 €

Pavellons poliesportius

65,45 €

13,75 €

79,20 €

Llum

4,22 €

0,88 €

5,10 €

 

Notes sobre Lloguer de les instal·lacions

Exempcions.

Estaran exempts dels preus lloguer de les instal·lacions esportives els equips esportius d'elit que realitzin la preparació per a campionats esportius, sempre que l'expedició estigui allotjada a establiments d'hostaleria de la ciutat i la seva estança tingui transcendència mediàtica que divulgui el nom de la ciutat de Castelldefels i que ajudi a consolidar-la com a municipi de promoció del turisme esportiu.

Estaran exempts del preus lloguer de les instal·lacions esportives els equips esportius de la localitat que militin en categories d'alevins, infantils, cadets i juvenils, que participin als jocs esportius escolars de Catalunya. S'entén que la utilització de la pista per a aquests equips será d'una hora a la setmana per a entrenament i 1 partit oficial cada 15 dies.

Estaran exempts dels preus lloguer de les instal·lacions esportives els equips esportius de la ciutat que portin més de 2 anys en competició federada, que estiguin donats d'alta al registre d'associacions de l'Ajuntament de Castelldefels i a més, que no disposin d'instal·lació propia i l'horari sol·licitat estigui disponible.

Assegurança.

El pagament del preu públic  lloguer de les instal·lacions esportives no comporta estar cobert per una assegurança d'accidents,  l'Ajuntament de Castelldefels  té coberta la responsabilitat civil de les instal·lacions que lloga.

Convenis.

Hi ha la possibilitat de signar convenis amb clubs locals, amb entitats esportives, culturals i juvenils de la localitat, amb gimnasos, hotels i establiments turístics de la ciutat, per a la realització de diferents activitats o utilització de serveis de les instal·lacions esportives.

Així mateix, es podran establir col·laboracions amb altres àrees de l'Ajuntament de Castelldefels o amb les entitats o associacions abans mencionades per a la promoció de campanyes d'hàbits saludables. Aquests convenis hauran de ser aprovats i en aquests s'hauran de determinar els drets municipals a satisfer pels usuaris, podent ser bonificats fins a amb el 100% del preu públic lloguer de les instal·lacions esportives.

 

Bonificacions i campanyes promocionals.

Descomptes per nombre d'hores de lloguer:

Podran beneficiar-se de bonificacions en els preus lloguer de les instal·lacions esportives, les empreses organitzadores d'esdeveniments esportius que portin grups a partir de 10 persones, que s'allotgin a establiments d'hostaleria de la ciutat i que facin ús dels pavellons poliesportius, camps esportius, pistes de pàdel, pistes de tennis o pistes de frontó.

Les bonificacions en funció del nombre d'hores seran les següents:

 

Lloguer igual o superior a 5 hores:              15 %

Lloguer igual o superior a 10 hores:            30 %

Lloguer igual o superior a 20 hores:            45%

Campanyes promocionals:

Es podran aplicar bonificacions del 25 %, 50 %, 75 % o 100 % sobre el preu lloguer de les instal·lacions esportives sempre que corresponguin a ofertes promocionals, amb l'objectiu d'incentivar la captació de nous usuaris.

 

TIQUETS SOPAR NIT DE L'ESPORT

 

Concepte

import principal

21% IVA

TOTAL

Tíquet sopar Nit de l'Esport

9,09 €

0,91 €

10,00 €

 

En allò no previst en el present Annex s'estarà al disposat per l'Ordenança núm. 22, reguladora de Preus Públics, i per l'Ordenança reguladora de la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal.”

 

 

 


Revisat: 20/08/2019

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50