Ordenances i Reglaments

Ordenança municipal reguladora del mercat de venda no sedentària en el municipi de Castelldefels  (01/07/2017)

Preàmbul

Com a conseqüència de l'aprovació i transposició a l'ordenament jurídic intern de la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, fou modificat també el marc normatiu regulador de la venda no sedentària, tant en l'àmbit estatal com en l'àmbit autonòmic, per tal d'adaptar la regulació existent als paràmetres i principis que aquesta norma europea estableix per a l'accés i exercici de les activitats anomenades de serveis, entre les quals figura el comerç al detall en totes les seves modalitats.

Mitjançant la Llei 1/2010, d'1 de març, de reforma de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç minorista, es va adaptar el marc normatiu estatal en matèria de venda no sedentària a la Directiva de serveis en el mercat interior, d'acord amb els criteris següents:

a) Manteniment del règim d'autorització administrativa prèvia, tenint en compte que el desenvolupament d'aquesta activitat requereix l'ocupació de sòl de titularitat pública.

b) La durada de les autoritzacions no pot ser indefinida, atès que el sòl públic disponible és un recurs limitat. En tot cas, la durada de les autoritzacions ha de permetre l'amortització de les inversions i una remuneració equitativa dels capitals invertits.

c) En el procediment per a l'atorgament de les autoritzacions s'ha de garantir la transparència i la imparcialitat i, en concret, d'adequada publicitat de l'inici, el desenvolupament i la finalització.

Entenem que aquestes garanties, considerant que en aquestes autoritzacions no s'han de valorar condicions especials dels sol·licitants, i d'acord amb el que preveu l'article 92 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques, es poden obtenir plenament i amb total objectivitat mitjançant sorteig.

d) Els procediments d'atorgament d'autoritzacions no poden permetre renovacions automàtiques ni avantatges per als titulars cessants ni per a les persones amb què es trobin especialment vinculades.

D'altra banda, la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, que modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, determina que el comerç ambulant forma part de les competències pròpies que correspon exercir als municipis dins del marc normatiu establert per la legislació estatal i les comunitats autònomes.

En l'àmbit territorial de Catalunya, l'aprovació de la Directiva de serveis en el mercat interior va implicar la modificació, entre altres disposicions, del Text refós sobre comerç interior, dels preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de febrer, i la Llei 23/1991, de 29 de novembre, aprovat pel Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, mitjançant el Decret legislatiu 3/2010, de 5 d'octubre, per a l'adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, la qual cosa, en relació amb la venda no sedentària, va comportar, entre d'altres, la concreció dels aspectes següents:

Els procediments que comporten l'atorgament de noves autoritzacions no poden ser automàtics ni poden comportar cap tipus d'avantatge per als prestadors que cessen ni per a les persones que estan especialment vinculades ambells.

Als Ajuntaments, mitjançant les corresponents ordenances municipals, els correspon determinar els criteris d'atorgament de les autoritzacions.

Les autoritzacions són transmissibles i han de tenir una duració mínima de quinze anys per permetre l'amortització de les inversions i una remuneració equitativa dels capitals invertits, i són prorrogables, de manera expressa per períodes idèntics.

Finalment, la Generalitat de Catalunya va aprovar el Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants. L'aprovació d'aquest reglament neix, doncs, de la necessitat de disposar d'uns criteris comuns que confereixin uns nivells mínims de seguretat jurídica en l'àmbit de la regulació dels diferents aspectes de la venda no sedentària, concretament en mercats de marxants, tant per a les administracions locals a l'hora de redactar i aprovar les seves disposicions, com per als comerciants i les seves organitzacions a l'hora de disposar d'uns paràmetres adequats en els quals poder basar les seves expectatives econòmiques.

Amb l'ànim de donar resposta a la necessitat d'adaptació dels diferents procediments administratius de tramitació municipal, a la vigent normativa en matèria de venda no sedentària i altra normativa que procedeixi, l'Ajuntament  de Castelldefels, a traves de la  Regidora -delegada de Via Pública, Platja i Mobilitat, Promoció Econòmica i Foment de l' Ocupació considera oportú redactar la present  Ordenança , en exercici de les competències expressades en la Disposició transitòria del referit decret.

 

Article 1.- Objecte.

1.- L'objecte d'aquesta ordenança és regular el mercat de venda no sedentària que setmanalment es fa cada dimecres a Castelldefels.

2.- El mercat de venda no sedentària és aquell conjunt d'activitats comercials realitzades fora d'un establiment comercial permanent, de caràcter periòdic i exercides en instal·lacions desmuntables o transportables, incloent-hi els camions botiga, dins d'un perímetre autoritzat, que comprèn la venda d'articles de simple ús i de brocanteria dins dels límits establerts per la legislació vigent.

 

Article 2.- Competència municipal en la regulació.

2.1 Ocupació, dies i horaris de celebració i emplaçaments del mercat.

1.- Per tal d'ocupar els espais de les vies públiques destinats a parades en el mercat esmentat, caldrà tenir l'autorització de l'alcaldia i abonar els drets que corresponen a l'ocupació autoritzada.

2.- Només es concediran tantes llicències com llocs hi ha destinats. No es concediran autoritzacions a les instal·lacions que puguin representar un obstacle per a la circulació dels serveis d'emergència, que limitin l'accés als establiments públics o privats, o que representin molèsties per al veïnat.

3.- El seu règim de funcionament es regeix pel principi de llibertat d'empresa i s'emmarca, entre altres raons d'interès general, en la protecció dels drets de les persones consumidores i la salut pública, les exigències de la bona fe en les transaccions comercials, la protecció del medi ambient i de l'entorn urbà.

4.- L'activitat de venda del mercat no sedentària es celebrarà tots els dimecres de l'any, entre les 9:00 hores i les 13:30 hores. A partir de les 14:30 hores s'haurà de deixar l'espai o parada lliure, per a facilitar els serveis de neteja i reobrir la circulació per a vehicles i transport públic.

5.- L'Alcaldia o l'òrgan delegat competent pot autoritzar l'ampliació tant de dies com d'horari. A aquest efecte, s'acordarà un calendari amb la Comissió de Seguiment del mercat no sedentari de Castelldefels.

6.- L'emplaçament del mercat queda delimitat a la Rbl. Blas Infante i al carrer Maria Aurèlia Capmany, tot i que, per raons d'interès gènerel, es podrà modificar el lloc d'instal·lació, ampliar o reduir l'espai assignat al mercat. Sempre que l'Ajuntament vulgui fer ús d'aquesta facultat, ho ha de fer donant-ne compte als titulars de les autoritzacions amb informació detallada i anticipació suficient.

7.- Per raons d'interès gènerel, l'Ajuntament també pot cancel·lar la celebració del mercat de forma temporal o indefinida, avisant prèviament els paradistes sempre que sigui possible.

8.- En cas de variació de llocs d'ubicació, d'horaris o cancel·lació, amb motiu d'esdeveniments esportius, socials, culturals o de qualsevol altra mena, o quan concorrin altres circumstàncies especials que dificultin la seva realització, els titulars de les parades no tindran dret a indemnització de cap mena.

6.- L'Ajuntament pot establir nous mercats de venda no sedentària en altres dates o indrets de la ciutat sempre que ho consideri convenient, el quals es regularan per aquesta mateixa Ordenança municipal.

2.2 Competències específiques en la gestió del mercat de venda no sedentària:

Amb caràcter gènerel és competència de l'Ajuntament:

1.- Atorgar les autoritzacions.

2.- Determinar el nombre màxim, total o parcial per especialitats de parades atenent als criteris següents:

a) El sòl públic disponible.

b) La varietat d'oferta comercial, pel que es podran establir percentatges de parades destinades a la comercialització de diferents productes, amb la finalitat d'assegurar una oferta comercial variada i racional.

c) Els condicionaments urbanístics i circulatoris.

d) Aspectes mediambientals.

e) Aspectes de política social.

3.- Decidir el canvi d'ubicació del mercat, la suspensió temporal, la supressió d'aquest, la fixació de l'horari de venda i la periodicitat.

4.- Gestionar el mercat, l'administració, la seguretat i vigilància, la neteja i qualsevol altre servei propi pel seu funcionament, sense perjudici de les responsabilitats i obligacions dels venedors.

5.- Prendre les mesures necessàries per tal de millorar la seguretat viària al mercat i el seu entorn.

6.- Adoptar les mesures necessàries amb la finalitat de preservar el medi ambient i l'ordre públic.

7.- Designar el personal tècnic i administratiu responsable del control i la vigilància del mercat. Els funcionaris designats vetllaran perquè es compleixin les normes establertes en aquesta Ordenança i denunciaran les infraccions que s'observin.

8.- Modificar motivadament el nombre d'autoritzacions de comerciants i parades, per motiu d'interès públic.

9.- Dirigir, impulsar i inspeccionar el servei del mercat. Cautelarment, en cas d'infracció, es poden intervenir els productes exhibits pels comerciants, sens perjudici de les sancions corresponents.

10.- Exercir la potestat sancionadora.

11.- Posar en coneixement de l'administració competent les infraccions que no siguin de la seva competència.

12.- Crear de nous mercats de marxants.

Aquesta relació de competències no té caràcter limitatiu. En funció de les variacions normatives que puguin afecten al mercat en gènerel o a situacions, articles o productes concrets, l'Alcaldia o la regidoria en qui delegui dictarà les disposicions que corresponguin.

 

Article 3.- Condicions per l'exercici de venda

3.1 Model i condicions de les parades.

1.- L'Ajuntament es reserva el dret d'aprovar un model de parada i d'obligar als titulars de les autoritzacions a adoptar-lo, sense que per això puguin exigir cap indemnització.

2.- La instal·lació de tendals a la parada ha de tenir una alçada mínima de 2,20 metres i les parades han d'estar degudament alineades d'acord amb la senyalització existent.

3.- La delimitació i numeració de les parades es marcarà amb pintura, a càrrec de l'Ajuntament. Per raons de seguretat, cada dues parades hi haurà una separació mínima de mig metre.

4.- Els venedors hauran de fer la instal·lació de la parada amb els seus propis mitjans i amb les degudes condicions de seguretat i guarniment, quedant prohibit penjar els articles en les viseres o parts que surtin de les parades.

5.- No es permetrà la venda de mercaderies col·locades directament sobre el terra. Es obligatori l'ús d'un senzill taulell com a mínim, amb una alçada no inferior a 80 cm., excepte aquells articles que per les seves característiques especials siguin exceptuats d'aquesta Ordenança (per exemple petit mobiliari).

6.- Cada venedor es limitarà a ocupar l'interior de la seva parada. No estarà permesa la instal·lació de venedors en altres llocs que els expressament habilitats a l'objecte de la venda ni serà permès que les mercaderies siguin col·locades en altres llocs diferents dels taulells desmuntables destinats per a aquesta finalitat.

7.- En cas d'absència esporàdica d'un venedor, les parades veïnes podran ocupar a parts iguals l'espai del venedor absent.

3.2 Espai de les parades

a) No es pot ocupar més espai del que s'assenyala a l‘autorització i que estarà amb concordança amb la senyalització física de la parada. Les parades estaran degudament alienades, per no tapar les parades veïnes i per deixar lliure d'obstacles l'espai destinat al pas del públic.

Pel que fa a les mides permeses, sempre que sigui possible i segons les característiques de l'emplaçament de les parades, paulatinament s'intentarà que la mida mínima sigui de 6 metres lineals i la màxima de 10 metres lineals. Excepcionalment, l'Ajuntament podrà autoritzar vehicles-parada de més llargada.

El fons màxim de les parades serà de 6 metres, repartits entre l'espai de venda i l'estacionament dels vehicles. Es deixarà un pas mínim de mig metre entre cada dues parades.

b) Els beneficiaris de les parades no poden canviar l'ocupació, sense l'expressa autorització municipal.

3.4 Objecte de l'activitat.

La condició per la venda no sedentària s'acredita mitjançant l'adscripció a l'epígraf de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) corresponent al comerç al detall fora d'un establiment comercial permanent - venda ambulant, mercat de marxants i mercats ocasionals o periòdics o equivalent.

a) L'adjudicatari d'un lloc restarà autoritzat per vendre aquells productes a que es refereix el codi pel qual està donat d'alta a l'IAE i que consti a la targeta-autorització d'identificació que l'Ajuntament expedirà. En cas que el venedor estigui donat d'alta de dos o mes epígrafs, l'Ajuntament ho farà constar en el padró corresponent i a la targeta-autorització.

b) En els llocs de venda nomes podran expedir els generes i productes corresponents a la seva autorització, amb aquest criteri, els referits llocs podran destinar-se a la venda dels productes següents:

 • Articles tèxtils i de confecció.
 • Complements del vestir.
 • Calcat, articles de cuir i pell.
 • Bijuteria.
 • Drogueria, perfumeria i merceria.
 • Articles de la llar i de decoració.
 • Articles de ferreteria.
 • Flors i plantes.
 • Matalasseria.
 • Petit mobiliari.
 • Petits electrodomèstics.
 • Caramels, fruits secs i espècies degudament embassades.
 • Xurreries i Bar-cafeteries ambulants (d'acord amb les condicions higiènic-sanitàries i de consum establertes).
 • Altres, a criteri de l'Ajuntament.

El dimecres anterior al Diumenge de Rams, es podrà autoritzar la venda de palmes i palmons, als venedors titulars del mercat que ho sol·licitin, amb un màxim de 15 parades, que es concediran d'acord amb l'ordre de la data d'entrada en el registre General de l'Ajuntament.

Article 4.- Abast de les autoritzacions.

1.- Les llicències de parades fixes dins el recinte comú s'atorgaran de conformitat amb la vigent legislació en matèria de mercats de venda no sedentària.

2.- També es podran atorgar autoritzacions per aquells espais o parades que l'ajuntament consideri adequats, per la venda de gèneres amb característiques de temporalitat i tradició. Aquestes autoritzacions seran a precari, discrecionals i revocables.

3.- Sempre que per raons d'interès gènerel, l'ajuntament consideri convenient suprimir o traslladar una o més parades, els seus titulars hauran de deixar lliure l'espai o parada de l'ocupació autoritzada dins el termini a tal efecte, sense dret a indemnització.

 

Article 5.- Drets i obligacions dels titulars.

5.1 Els titulars de les parades tenen els drets següents:

1. Utilitzar el domini públic assignat per exercir la venda no sedentària.

2. Rebre per part de l'ajuntament, si s'ha sol·licitat prèviament, la informació actualitzada de tots els aspectes que modifiquin o afectin la venda.

3. Obtenir autorització per tal de no assistir al mercat durant un període superior a 4 dies per causa justificada, sense que aquesta suposi exempció del pagament de les taxes corresponents.

4. Sol·licitar un canvi d'ubicació o una ampliació del lloc.

5. Transmetre l'autorització en els casos autoritzats d'acord amb el que s'estableix a l'article 10.

6. Nomenar un suplent d'acord amb el que s'estableix a l'article 8.

7. Promoure i impulsar comercialment el mercat, així com adoptar mesures que tendeixin a incrementar-ne la qualitat i la competitivitat.

 

5.2 Els titulars de les parades tenen les obligacions següents:

1. Facilitar l'accés i la informació als inspectors i als òrgans competents de control. Complir i respectar les instruccions i recomanacions donades pel personal municipal encarregat del control del mercat, de la Policia Local i de la resta de personal administratiu o subaltern destinats a tal efecte.

2. Exhibir en un lloc visible la targeta d'autorització atorgada per l'ajuntament.

3. Desenvolupar l'activitat dins l'horari i el calendari, sense interrupcions injustificades i comunicar per escrit a l'ajuntament les absències previstes amb anterioritat i justificar documentalment les absències prolongades per un període superior a 4 dies.

4. Respectar la distància entre parades establert.

5. Els venedors hauran de respectar la normativa en matèria de Consum pel que fa als drets de les persones consumidores. Concretament, serà obligatori:

a) Exhibir la informació relativa als preus de les mercaderies posades a la venda.

b) Facilitar tiquet o factura com a comprovant de la venda o prestació del servei.

c) Tenir fulls oficials de reclamació/denúncia i posar-los a disposició dels clients i col·locar en un lloc visible el rètol oficial de la Gènerelitat de Catalunya que assenyala que es disposa de fulls de reclamació.

Tota aquesta informació i documentació, inclosos els documents d'oferta de serveis, haurà d'estar redactada com a mínim en català.

6. Complir les condicions de seguretat i higiene que s'estableix i la normativa específica amb relació a les instal·lacions, equips i productes a la venda.

7. Mantenir net l'espai de venda durant el transcurs de l'activitat i mantenir les parades en un estat de conservació adequat.

8. Col·laborar amb els serveis de neteja municipals  per agilitar la recollida dels residus. En acabar l'horari de venda hauran de deixar la superfície ocupada i la zona d'influència totalment neta, els venedors són responsables de la neteja de la superfície ocupada i els seus voltants i dipositar les deixalles de forma selectiva, separant el paper i cartró dels plàstics.

9. Els venedors hauran de mantenir un tracte correcte amb els altres comerciants, amb els funcionaris municipals i amb el públic en general, evitant qualsevol discussió o incidència que pugui produir un escàndol.

10. Per la seguretat del públic en general i del propis venedors, es prohibeix la circulació de vehicles dins del recinte del mercat no sedentari en l'horari de venda establert.

11.- L'activitat comercial només la poden exercir les persones que hi constin a la targeta/autorització.

12. Satisfer les taxes i els tributs municipals que corresponguin, per l'exercici de l'activitat.

13. Estar al corrent del pagament d'impostos: Impost sobre Activitats Econòmiques,  (IAE), IRPF, IVA, Impost de Societats  i de Seguretat Social.

14. Els titulars de les parades respondran dels danys que es derivin de l'exercici de l'activitat i tenen la responsabilitat de restablir les condicions de l'entorn públic. De no restablir-se la situació, ho faran el serveis municipals amb càrrec al titular de la parada, que haurà de pagar pel servei realitzat, tot això sense perjudici de la possible sanció que li pugui correspondre.

15. Tenir contractada i vigent l'assegurança de responsabilitat civil pel desenvolupament de l'activitat,  per una cobertura mínima de 150.000,00.-€

16. Els titulars que venguin confecció  hauran d'habilitar a l'interior de la parada com a mínim un emprovador que haurà de ser tancat si volen oferir la possibilitat de que els clients se la emprovin. Els articles de roba de confecció no podran ser de segona mà.

17. El emmagatzematge del gènere durant la jornada de venda, haurà d'estar col·locat en estanteries, en els expositors, en els taulells o penjadors.

18. Tenir la possibilitat d'utilització de sistemes de pagament electrònic.

19. Tenir un extintor a l'abast de la parada.

20. Els titulars de les autoritzacions per a la venda de productes de qualsevol mena que puguin corroir, deteriorar, tacar o perjudicar de qualsevol altra manera el paviment, estan obligats a col·locar una protecció de material impermeable entre el terra i els elements de la instal·lació.

21. Queda prohibit als titulars de les parades utilitzar altaveus o altres mitjans acústics.

 

Article 6.- Atorgament de noves llicències

L'Ajuntament, per tal de garantir la transparència, la imparcialitat, la no discriminació i la igualtat en l'accés de les parades vacants en el mercat no sedentari de Castelldefels, realitzarà un sorteig públic de les sol·licituds presentades durant el mes d'octubre de cada any, que acreditin el compliment de les condicions establertes en el present article.

6.1 Règim per la concessió de noves llicències.

L'òrgan competent, en el mes de setembre de cada any mitjançant resolució, aprovarà les corresponents condicions per l'adjudicació de noves parades i determinarà:

a) Model de sol·licitud a tal efecte

b) Calendari del procés de licitació.

c) Determinació del número de parades a atorgar.

d) Característiques de cada parada.:  gènere, metres, emplaçament i denominació.

e) El lloc, el dia i l'hora dels sortejos.

f) Termini per a la presentació de la documentació per la concessió de les autoritzacions.

g) Lloc i data d' exposició definitiva de les autoritzacions atorgades.

6.2 Percentatges dels articles o gènere.

Els percentatges dels articles o gènere serà determinat per la Comissió de seguiment, d'acord amb les parades que quedin buides un cop finalitzi el termini d'acreditació de les parades existents segons la següent catalogació:

Articles tèxtils i de confecció, complements del vestir i bijuteria.

Calcat, articles de cuir i pell.

Drogueria, perfumeria i merceria.

Articles de la llar, de decoració, petit mobiliari i matalasseria.

Articles de ferreteria i petits electrodomèstics.

Flors i plantes.

Caramels, fruits secs i espècies, xurreries i Bar-cafeteries ambulants.

6.3 Presentació de sol·licituds.                                                         

Les persones interessades en l'adquisició d'una nova parada hauran de sol·licitar-ho mitjançant model de sol·licitud a tal efecte, durant el mes d'octubre de cada any.

Cada sol·licitant només podrà presentar un màxim de sol·licituds.

S'haurà d'acompanyar a la sol·licitud presentada la següent documentació:

- El compromís de no transmetre la llicència  i no modificar el gènere o article en un període mínim de 5 anys.

- El compromís de recollida dels residus un cop finalitzada l'activitat i de reciclatge segons el gènere.

- El compromís de complir amb les obligacions fiscals i amb la seguretat social.

- Presentació d'una proposta d'assegurança de responsabilitat civil per un import mínim de 150.000 €

- Declaració de no haver estat titular en els últims 10 anys, d'una parada en el mercat de venda no sedentària de l'Ajuntament de Castelldefels, en cas de revocació de la llicència.

6.4 Exposició de llistats definitius.

Un cop registrades les sol·licituds a l'OAC, la Comissió de seguiment del mercat confeccionarà la llista de les sol·licituds presentades.

S'exposarà el llistat de les sol·licituds admeses al sorteigs i s'obrirà el termini per la presentació de reclamacions i desprès de la seva resolució, s'exposaran finalment els llistats definitius. Per cada una de les parades vacants es publicarà el corresponent llistat de sol·licituds ordenades a les que s'assignarà un número de forma aleatòria que coincidiran amb els tres últims dígits del registre d'entrada de cada una de les sol·licituds presentades.

6.5 Celebració del sorteig.

En la data i lloc establerts es procedirà a fer el sorteig de forma pública de les parades vacants entre les sol·licituds presentades per cada una d'elles.

6.6 Concessió de la llicència.

Per a la concessió de la llicència els adjudicataris hauran de presentar la següent documentació en el termini fixat:

Dues fotografies del titular i del suplent (si s'escau i d'acord amb l'article 8)

DNI/NIE/CIF del titular i del suplent (si s'escau), en cas de ser persona jurídica,  escriptura de constitució i documentació acreditativa de la vigència del càrrec del representant legal.

Certificat o alta de l'IAE amb l'epígraf  corresponent a la venda fora d'un establiment, segons l'article o gènere.

Certificat  o alta a la Seguretat Social.

Assegurança de responsabilitat civil.

Comprovant del pagament de la taxa municipal per l'ocupació i aprofitament de la via pública.

Finalitzat el termini per la presentació de la documentació es concedirà per decret la corresponent llicència.

Publicació del llistat definitiu de les autoritzacions atorgades.

La no presentació en el termini fixat de la documentació requerida implica la pèrdua automàtica de l'opció a la plaça i el dret d'opció per la mateixa del següent de la llista.

6.7 Inclusió en el padró.

Les noves concessions s'inclouran en el padró corresponent i es farà entrega de targeta/autorització d'acord amb l'article 7.

 

Article 7.- Contingut de les autoritzacions.

1.- El titular de les llicències disposaran d'una targeta/autorització que serà lliurada en el moment de la concessió, que hauran d'exhibir sempre en la parada de forma visible, tant pels consumidors i usuaris del mercat, com pels agents de la Policia Local o pels funcionaris encarregats de l'administració i de la vigilància del mercat.

2.- Descripció del contingut de la targeta-autorització:

En el anvers de la targeta-autorització hi constaran:

 • Les dades identificatives del lloc de la parada, amb les sigles BI, per les parades situades a la Rbl. Blas Infante, més el número de la parada i les sigles AC, per les parades situades al carrer M. Aurèlia Capmany, més el número de la parada.
 • El nom de la titularitat i suplent (si s'escau)
 • El DNI/NIE/CIF, segons el cas.
 • Els metres de la parada.
 • Els articles de venda.
 • La data d'expedició de la targeta-autorització.
 • Any del compliment de l'acreditació.
 • La fotografia del/la titular i suplent o de les persones encarregades de la venda en cas de que la titularitat sigui jurídica.
 • Estaran signades per l'alcalde/alcaldessa i el secretari/la secretaria de l'ajuntament.

En el cas que sigui una persona jurídica haurà de constar la persona o persones físiques que es faran càrrec de la venda. El seu nombre no serà superior a dues persones.

En el revers de la targeta-autorització hi constarà la vigència de la llicència per 15 anys, prorrogables per períodes de 15 anys consecutius, amb les condicions mínimes i més generals a complir.

 

Article 8.- Titulars de l'autorització.

Tenen la consideració de titulars les persones que obtinguin l'autorització que expedeix l'ajuntament.

Les persones físiques titulars de l'autorització estan obligades a exercir personalment l'activitat i només ho podran ser d'una sola parada. També la poden exercir en nom seu un suplent, que pot ser el cònjuge, o parella de fet acreditada per qualsevol mitjà (amb més de 2 anys de convivència), els parents de primer o segon grau de consanguinitat o afinitat, i els assalariats, degudament acreditat. Tots han d'estar donats d'alta a la Seguretat Social en el règim que correspongui. Els suplents només ho podran ser d'una parada.

En cas que l'autorització s'atorgui a una persona jurídica, és necessari justificar documentalment la relació jurídica existent entre la titularitat i la persona física o persones que exerceixin l'activitat i només ho podran ser d'una sola parada.

Els titulars de les autoritzacions han d'exercir la seva activitat de venda amb estricta subjecció a les condicions de l'autorització atorgada.

 

Article 9.- Durada i control de les autoritzacions.

1.- L'autorització per a l'exercici de la venda no sedentària tindran, d'acord amb el que preveu l'article 6.2 del Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants, una durada mínima de quinze anys per tal de permetre l'amortització de les inversions i una remuneració equitativa dels capitals invertits, i  prorrogables expressament per períodes idèntics.

2.- Durant la vigència de les autoritzacions, cada any l'Ajuntament notificarà als titulars que estan obligats a acreditar durant el 1er. trimestre:

a) La titularitat i domicili, amb la presentació del DNI, NIE (del titular i suplent si s'escau) o CIF (amb el DNI o NIE de les persones que es fan càrrec de la parada)

b) Estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i amb l'Administració Tributària.

c) Estar al corrent del pagament de l'assegurança de responsabilitat civil.

d) Acreditar el pagament de la taxa municipal per l'ocupació i aprofitament de la via pública, previstes en les ordenances fiscals en la forma i en el termini assenyalats en el calendari fiscal de l'Ajuntament de Castelldefels.

3.- La falta de l'acreditació de les condicions assenyalades en l'apartat anterior, comportarà l'anul·lació de l'autorització de forma automàtica, sense possibilitat en cap cas de transmissió de l'autorització.

 

Article 10.- Transmissibilitat, extinció i revocació de les autoritzacions.

10.1 Transmissibilitat.

Les autoritzacions només son transmissibles si es mantenen les condicions per a l'autorització que es transmet pel termini que resti de l'autorització o pròrroga, amb la comunicació prèvia del cedent.

En tot cas el cessionari ha de presentar una declaració responsable conforme compleix amb totes les condicions exigides.

Només es poden transmetre les autoritzacions en els supòsits següents:

a) Per cessament voluntari sempre que hagi transcorregut un mínim de cinc (5) anys des de que la va obtenir. El transmetent no pot optar a cap nova llicència en el mateix mercat durant un període mínim de cinc anys.

b) Per situacions sobrevingudes no atribuïbles a la voluntat del marxant, com ara casos d'incapacitat laboral, malaltia o situacions anàlogues, acreditades degudament.

c) Per mort del titular. En aquest cas, o en cas d'incapacitat legal, l'autorització pot ser transmesa d'acord amb les disposicions testamentàries i successòries.

Les transmissions es faran mitjançant la signatura d'una compareixença a l'Ajuntament, per part de totes les persones involucrades en el canvi de la titularitat: venedor cessant, adquirent i suplents, si s'escau i es presentaran els originals de la documentació acreditativa corresponent als supòsits indicats.

10.2 Extinció i revocació de les autoritzacions.

L'autorització municipal s'extingirà sense dret a indemnització ni a compensacions de cap mena, en els supòsits següents:

1.- Per renúncia expressa i escrita formulada pel titular.

2.- Com a conseqüència d'un procediment sancionador, motivat per infraccions molt greus de les normes recollides en aquesta Ordenança.

3.- Per pèrdua o incompliment sobrevingut d'alguna de les condicions exigides per gaudir de l'autorització.

4.- Per mort o incapacitat, sens perjudici de la possibilitat de transmissió prevista a l'article 10.1.

5.- Pel compliment del termini pel qual fou concedida, llevat de pròrroga.

6.- Per manca d'aportació total o parcial de la documentació prevista en l'article 9.2.

La revocació de la llicència implica no concedir al seu titular cap llicència nova durant un període de 10 anys.

En tots els casos previstos en aquest article l'Ajuntament disposarà de nou de la parada, de conformitat amb les previsions d'aquesta Ordenança, per tal d'oferir la parada a un nou titular, o a criteri de l'ajuntament per la seva extinció o distribució del seu espai entre les parades veïnes.

 

Article 11.- Règim  Sancionador : Infraccions.

Les infraccions comeses pels titulars dels llocs de venda es qualifiquen de lleus, greus i molt greus.

Les infraccions prescriuen: Lleus, als sis mesos. Greus, als dos anys. Molt greus, als tres anys.

A l'efecte del còmput del termini de prescripció, aquest es considera iniciat a partir de la data que es comet la infracció. En el cas d'infraccions continuades, es té en compte la data de finalització de l'activitat il·lícita.

11.1 Infraccions lleus.

Tenen consideració d'infraccions lleus:

1. El comportament que produeixi molèsties al públic o a altres paradistes, i contraris als bons costums i a les normes de convivència dins el recinte del mercat.

2. No tenir en lloc visible la targeta-autorització de la parada.

3. La negligència a dipositar de manera correcta els embolcalls i productes excedents de l'activitat.

4. L'incompliment dels horaris de descàrrega, venda i desmuntatge de les parades o dificultar l'accés habitual dels vehicles.

5. L'absència injustificada del lloc reservat al mercat sense la deguda justificació i comunicació a l'Ajuntament durant mes de 4 mercats consecutius.

6. No tenir a disposició del públic els fulls oficials de reclamació.

7. No exhibir els preus de venda al públic de les mercaderies.

8. Realitzar operacions de pesada i mesura fora de la vista del públic.

9. El canvi d'emplaçament sense autorització.

11.2 Infraccions greus.

Tenen consideració d'infraccions greus:

1. La reincidència d'infraccions lleus en el període d'un any.

2. La manca de neteja del lloc reservat i el seu entorn, tant mentre es realitza la venda com un cop finalitzat el mercat i a la retirada les instal·lacions.

3. No tenir a disposició del personal d'inspecció les factures i els comprovants de compra dels productes que es posen a la venda. La negativa o la resistència a subministrar dades o a facilitar la informació que pugui requerir el personal autoritzat amb vista al compliment de les funcions d'informació, investigació i inspecció en les matèries objecte d'aquesta Ordenança, com també el fet de subministrar informació inexacta.

4. La inobservança de les instruccions que, discrecionalment i pel bon funcionament del mercat, doni el personal del mercat.

5. L'actuació expressa que provoqui danys a béns públics o privats.

6. La manca de condicions higiènic-sanitàries dels llocs de venda, dels manipuladors, dels vehicles de transport d'aliments, així com dels productes i aliments posats a disposició del consumidor.

7. La venda de productes no compresos en l'autorització corresponent.

8. La modificació de la configuració, grandària i ocupació de la parada sense autorització del personal del mercat o sense ajustar-se a les condicions d'aquesta (s'exclou l'ocupació parcial de les parades veïnes en cas d'absències).

9. Les infraccions a la normativa vigent en matèria comercial i de seguretat .

10. La música o qualsevol mena de difusió de sons per megafonia, a excepció de les parades específicament destinades a la venda d'articles o complements musicals, sempre que no s'excedeixin els decibels permesos.

11. Circular amb el vehicle fora de l'horari autoritzat.

12. L'absència injustificada del lloc reservat al mercat sense la deguda justificació i comunicació a l'Ajuntament durant mes de 8 mercats consecutius.

11.3 Infraccions molt greus.

Tenen consideració d'infraccions molt greus:

1. La reincidència d'infraccions greus en el període d'un any.

2. El fet de subministrar informació o documentació falsa.

3. Les baralles amb violència física dins el recinte del mercat.

4. El sot arrendament o cessió de part o de la totalitat de l'espai autoritzat.

5. Tenir menors, en edat d'escolaritat obligatòria, treballant a la parada.

6. La resistència, la coacció o la represàlia, o la temptativa de fer-ne, contra els funcionaris facultats per a l'exercici de la funció d'investigació, de vigilància o d'inspecció en les matèries objecte d'aquesta Ordenança.

7. La utilització de targeta-autorització per part de persones diferents a les autoritzades.

8. Les infraccions per frau, adulteració o engany i en els casos en els que es detecti la venda de productes falsificats o per la venda de productes dels quals no sigui possible demostrar que s'han aconseguit de manera lícita.

9. No atendre les directrius del Pla d'Emergència en el cas que aquest s'activés.

10. Donar-se de baixa del règim de la Seguretat Social, el titular o els treballadors que aquest tingui contractats, durant la vigència de la llicència o no estar al corren de les obligacions fiscals.

11. Donar de baixa l'assegurança de responsabilitat civil durant la vigència de la llicència segons l'import establert en l'article 4.1.2 d'aquesta Ordenança.

 

Article 12.- Sancions

Les sancions que es poden imposar consisteixen en multes pecuniàries i en la suspensió o revocació absoluta de l'autorització

1 Infraccions lleus:

1è. Advertiment. 2n. Multa fins a 750,00 €.

2 Infraccions greus:

1è. Suspensió de l'autorització d'1 a 6 mesos. 2n. Multa de 750,01 € fins a 1.500,00 €.

3 Infraccions molt greus:

1è. Revocació de l'autorització. 2n. Multa de 1.501,00 € fins a 3.000,00 €.

Es poden imposar aquestes sancions sens perjudici d'altres mesures complementaries com:

La intervenció dels productes exhibits, com a acció de cautela i prevenció de riscos a la salut de les persones.

El cessament immediat de l'activitat de venda no sedentària quan s'exerceixi sense disposar de la preceptiva autorització.

 

Article 13.- Graduació de les sancions

La graduació de la sanció és gradua tenint en compte les circumstàncies següents:

1. L'esmena dels defectes derivats de l'incompliment d'aquestes normes, sempre que d'aquest incompliment no se n'hagin derivat perjudicis directes a tercers.

2. La reincidència quan no sigui determinant de la infracció.

3. El grau d'intencionalitat.

4. El nombre de consumidors i usuaris afectats.

5. La quantia del benefici il·lícit.

6 El volum de vendes.

7. La situació de predomini de d'infractor al mercat.

8. La gravetat dels efectes socioeconòmics.

A l'efecte de la reincidència no s'hi computen els antecedents infractors cancel·lats.

 

Article 14 .- Mesures preventives o de cautela.

En tots els casos es podran imposar mesures de cautela, consistents en la suspensió de l'autorització per un termini no superior al previst per la sanció, en el cas que, aquesta consisteixi en la suspensió de l'autorització, tot això de conformitat amb la vigent legislació.

 

Article 15.- Comissió de seguiment del mercat.

La comissió formada per la regidoria delegada, 1 tècnic municipal, el Cap de la Policia responsable del mercat no sedentari, responsable del Servei d'inspecció municipal, responsable de l'àrea jurídic-administrativa, juntament amb 1 representat del mercat no sedentari de Castelldefels, i 1 representant de l'AAVV del Barri de Can Vinader.

Es celebraran dues de caràcter obligatori amb la finalitat de procedir a la determinació dels criteris d'adjudicació de parades buides, valoració de percentatges d'articles o gènere i la resolució de les reclamacions que es puguin presentar en el procés d'adjudicació.

A més es celebraran amb un mínim de dues reunions més per tal de garantir una correcta comunicació i resoldre d'una manera àgil tot allò susceptible de millora, per a la resolució de conflictes propis de l'activitat, per acordar les dates de la celebració de mercats extraordinaris, etc.

La Comissió serà nomenada per l'alcaldia i tindrà una durada de quatre anys.

 

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. En tot allò no previst en aquesta Ordenança, s'aplicaran les normes de regim local, el Text refós de la llei sobre comerç interior, aprovat pel Decret legislatiu 1/1993, de 9 de marc, sobre comerç interior, modificada per la Llei 7/2011,de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, el Decret  162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants, així com la Llei 33/2003, de 23 de novembre, patrimoni de les administracions publiques.

Segona. Els preceptes d'aquesta Ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i els que incloguin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendran automàticament modificats o substituïts en el moment en que es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de que porten causa.

 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Aquesta norma deroga l'anterior Ordenança per a la venda ambulant en el mercat de Castelldefels, aprovada per l'Ajuntament en Ple en la sessió ordinària el dia 2 de març de 1995, publicada en el BOPB núm. 63, de data 15 de març de 1995.

______________________________________________________________________

 

 

José-Antonio Andrés i Hernández, secretari de l'Ajuntament de Castelldefels (Baix Llobregat),

 

C E R T I F I C O :

 

Primer.- Que l'Ordenança municipal reguladora del mercat de venda no sedentaria en el municipi de Castelldefels, que consta de vint-i-quatre fulls numerats, segellats i rubricats per aquesta Secretaria, va ser aprovada inicialment pel Ple de la Corporació Municipal en sessió celebrada el dia 23/2/2017, sotmesa a informació pública per un termini de trenta dies mitjançant anunci exposat al Tauler d'Edictes de la Casa Consistorial i publicat al Diari “La Vanguardia” del dia 10/3/2017, al Butlletí Oficial de la Província del dia 20/3/2017 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7330, del dia 16/3/2017.

 

Segon.- Que durant l'esmentat termini reglamentari d'informació pública, l'acord i l'Ordenança esmentats no han estat objecte de cap reclamació ni al·legació, per la qual cosa han esdevingut definitius, en virtut del que disposa l'article 65.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny.

 

I perquè així consti, i tingui els efectes que corresponguin, lliuro aquesta certificació, d'ordre i amb el vistiplau de la senyora alcaldessa, Candela López Tagliafico.

 

Castelldefels, 05 de mayo de 2017.

 

Vist i plau

L'alcaldessa,

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50