Ordenances i Reglaments

Reglament per a l'ús de la Llengua Catalana a l'Ajuntament de Castelldefels  (12/07/2007)

Proposta ajustada a la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

Preàmbul

L'aprovació de la Constitució espanyola l'any 1978, amb el reconeixement de la personalitat dels pobles que integren l'Estat espanyol i de les diferents modalitats lingüístiques que, a més de ser considerades patrimoni cultural objecte de respecte i de protecció especial, són reconegudes com a llengües oficials en les respectives comunitats autònomes juntament amb el castellà, que ho és a tot l'Estat espanyol, obrí el camí cap a la normalització lingüística de la llengua catalana.

El 1979, amb l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, es referma aquesta via i s'hi aprofundeix: el català és la llengua pròpia de Catalunya i, alhora, és la llengua oficial. El castellà també és llengua oficial a Catalunya per tal com ho és a tot l'Estat espanyol.

El 1983, la Generalitat de Catalunya, en compliment del mandat estatutari que li encomanava la promoció i la garantia de l'ús normal i oficial d'ambdós idiomes, aprova la Llei de normalització lingüística a Catalunya. El reconeixement del català com a llengua pròpia de Catalunya i, per tant, de l'Administració local, i la validesa oficial del seu ús en les actuacions administratives són principis regulats per aquesta llei i pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

El 1998, la regulació de l'ús de la llengua catalana i d'altres llengües a l'Administració local es va emmarcar dins del desplegament de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, que estableix que el català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l'Administració local, i que qualsevol ciutadà o ciutadana té dret a relacionar-se amb l'Administració en la llengua oficial que esculli i a ser atès o atesa en la llengua escollida, si així es manifesta en cada cas.

El 2006, el nou Estatut d'Autonomia de Catalunya (Llei orgànica 6/2006), establí que la llengua pròpia de Catalunya és el català i que, com a tal, el català és la llengua d'ús normal i preferent de les administracions públiques i dels mitjans de comunicació públics de Catalunya. Així mateix, establí que totes les persones tenen el dret d'utilitzar les dues llengües oficials i els ciutadans de Catalunya tenen el dret i el deure de conèixer-les.

Paral·lelament al reconeixement del català com a llengua pròpia de Catalunya, el primer Ajuntament democràtic de Castelldefels l'any 1979 iniciava ja diverses actuacions per a la defensa i la promoció de la llengua catalana, que tenen continuïtat l'any 1982, amb l'adhesió corporativa a la “Campanya per a la Normalització de la llengua” promoguda per la Generalitat de Catalunya. I, sobretot, amb la integració de l'Ajuntament de Castelldefels al Consorci per a la Normalització Lingüística el dia 22 d'octubre de 1990, amb l'objectiu d'impulsar la normalització lingüística a la ciutat.

Amb l'aprovació de les Bases generals reguladores dels processos de selecció per al personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Castelldefels, aprovades l'octubre de 2000 i publicades al DOGC núm. 3258, del 3 de novembre de 2000, l'Ajuntament fa un altre pas important per a l'adequació dels coneixements lingüístics del seu personal al perfil dels llocs de treball corresponents.

Aquest document va quedar obert a les possibles modificacions futures que el Ple municipal o altres organismes competents aprovessin reglamentàriament.

En aquests moments, l'Ajuntament de Castelldefels, donant continuïtat a les iniciatives dutes a terme en aquesta matèria i amb l'objectiu d'adaptar la normativa a la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, estableix que la utilització de la llengua catalana per part d'aquest Ajuntament i dels organismes que en depenen es regeix pels criteris que es recullen en aquest Reglament per a l'ús de la llengua catalana, que s'articula en la forma següent:

CAPÍTOL I

De l'àmbit d'aplicació

Article 1

1.1. L'ús de la llengua catalana per part de l'Ajuntament de Castelldefels i dels organismes que en depenen, com ara organismes autònoms, patronats, consorcis, societats anònimes municipals o qualsevol altre, es regeix pels criteris que estableix aquest Reglament i, supletòriament, per la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i la legislació complementària.

1.2. Les empreses públiques de l'Ajuntament de Castelldefels i les empreses que gestionin o explotin indirectament serveis locals, bé sigui per concessió administrativa o qualsevol altra fórmula de les regulades per la normativa de règim local, han d'emprar preferentment el català en llurs actuacions i documentació internes, en la relació entre elles i amb les administracions públiques. També han d'emprar preferentment el català en les comunicacions i les notificacions, adreçades a persones residents en l'àmbit lingüístic català, sens perjudici del dret dels ciutadans a rebre-les en castellà, si ho demanen.

1.3 Les empreses que han subscrit un concert o un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Castelldefels, o que són beneficiàries d'ajuts o subvencions d'aquest Ajuntament, han d'utilitzar, almenys, el català en la retolació, en els avisos i en la documentació adreçada al públic, com a mínim quan estiguin vinculats a l'objecte de l'ajut o el conveni.

1.4. L'Ajuntament de Castelldefels vetlla perquè en els ens i les activitats en què participi mitjançant convenis, consorcis o altres formes de relació, s'hi apliquin els criteris establerts en aquest Reglament.

1.5. L'Ajuntament de Castelldefels és membre del Consorci per a la Normalització Lingüística i participa en el Servei Local de Català de Castelldefels amb l'objectiu d'impulsar la normalització lingüística a la ciutat. Tots els organismes abans esmentats s'han d'ajustar als criteris d'ús lingüístic que difongui el Consorci per a la Normalització Lingüística a través del Servei Local de Català de Castelldefels.

CAPÍTOL II

De l'ús lingüístic general

Article 2

D'acord amb el que estableix l'article 9.1 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, l'Ajuntament de Castelldefels ha d'emprar preferentment el català per a les seves tasques i relacions, amb les particularitats que resulten dels articles següents.

CAPÍTOL III

De l'ús en l'organització municipal

Article 3

3.1. Les actuacions internes de l'Ajuntament de Castelldefels s'han de fer preferentment en català.

3.2. Les actes de les sessions que realitzi l'Ajuntament de Castelldefels en Ple, la Comissió de Govern i les comissions informatives s'han de redactar en llengua catalana. També s'hi han de redactar les actes dels diversos patronats, consells i entitats amb personalitat jurídica dependents de l'Ajuntament.

3.3. L'Alcaldia i les regidories, i també les diverses dependències administratives o serveis, en la seva actuació administrativa han de redactar la documentació preferentment en llengua catalana.

3.4. Els impresos utilitzats pels diferents òrgans de l'Ajuntament de Castelldefels i els rètols indicatius d'oficines i despatxos, les capçaleres de tota mena d'impresos, els segells de goma, els mata‑segells i altres elements anàlegs han de ser escrits preferentment en català.

3.5. Les màquines d'escriure i les impressores dels ordinadors han d'estar adaptades per al funcionament en llengua catalana. Els programes i tot el material ofimàtic també s'hi ha d'adaptar, en la màxima mesura possible.

Article 4

4.1. L'Ajuntament de Castelldefels, en els contractes pels quals s'encarreguin a tercers estudis, projectes i treballs anàlegs dins l'àmbit territorial català, farà constar una clàusula en la qual s'especificarà que el treball s'ha de lliurar en llengua catalana, llevat que la seva finalitat exigeixi la redacció en una altra llengua.

4.2. L'Ajuntament de Castelldefels ha de vetllar perquè els seus contractistes i proveïdors presentin la documentació en català i perquè, en la màxima mesura possible, facin ús del català en els béns i en els serveis que són objecte del contracte. Aquests requisits han de constar en el plec de condicions dels contractes administratius que aprovi l'Ajuntament de Castelldefels.

CAPÍTOL IV

De les relacions amb els administrats

Article 5

5.1. Els procediments administratius de l'Ajuntament de Castelldefels s'han de tramitar preferentment en llengua catalana.

5.2. L'expedició de documents o de testimoniatges d'expedients es farà en català o, si la persona sol·licitant ho demana, en castellà.

5.3. Les comunicacions i les notificacions dirigides a persones físiques i jurídiques residents en l'àmbit lingüístic català s'han de fer en llengua catalana, sense perjudici del dret dels ciutadans a rebre‑les en castellà, si ho demanen.

5.4. La sol·licitud de traducció que facin les persones interessades, d'acord amb els dos apartats anteriors, no pot comportar cap perjudici o despesa al/la sol·licitant, ni retards en el procediment, ni suspendre'n la tramitació i els terminis establerts.

5.5. Les comunicacions i les notificacions dirigides a persones residents fora de l'àmbit lingüístic català es faran normalment en una de les llengües del territori al qual s'adrecen.

5.6. Els documents, les comunicacions i les notificacions adreçades a persones residents fora de l'Estat espanyol es faran normalment en castellà, en una llengua del territori al qual s'adrecen, en català o en diverses d'aquestes llengües.

Article 6

Els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a emplenar‑los en castellà. Les versions castellanes estaran a disposició dels interessats.

Article 7

Només es faran impresos bilingües quan alguna circumstància especial ho recomani, d'acord amb els criteris a què fa referència l'article 1.5. En tot cas, el text català hi ha de figurar de forma preferent.

Article 8

En les seves comunicacions administratives orals, el personal de l'Ajuntament de Castelldefels ha d'emprar la llengua catalana, llevat que el ciutadà o ciutadana demani ser atès en castellà. Així mateix, es pot recórrer a qualsevol llengua o mitjà que faciliti la comunicació en cas que sigui necessari.

Article 9

Els documents públics i els contractuals atorgats per l'Ajuntament de Castelldefels s'han de redactar preferentment en català. En cas que l'Ajuntament de Castelldefels concorri juntament amb altres atorgants, el document s'ha de redactar també en la llengua que s'acordi.

CAPÍTOL V

De les relacions institucionals

Article 10

La documentació que l'Ajuntament de Castelldefels adreci a qualsevol de les administracions públiques situades dins l'àmbit lingüístic català s'ha de redactar preferentment en llengua catalana. En aquesta mateixa llengua s'han de redactar les comunicacions de l'Ajuntament de Castelldefels adreçades a l'Administració civil o militar de l'Estat i a la de Justícia dins l'àmbit lingüístic català.

Article 11

Els documents destinats a administracions públiques de fora de l'àmbit lingüístic català es redactaran en castellà o, si escau, en l'altra llengua oficial de l'administració receptora.

Article 12

Les còpies de documents redactats en català que s'hagin d'enviar a administracions de fora de l'àmbit lingüístic català es trametran, bé en castellà o en l'altra llengua oficial de l'administració receptora (amb la indicació que el text és traducció de l'original català), bé en català, acompanyades de traducció al castellà o a aquella altra llengua oficial.

CAPÍTOL VI

Dels avisos, publicacions i activitats públiques

Article 13

La retolació pública de tota mena s'ha de redactar preferentment en català.

Article 14

Les disposicions de l'Ajuntament de Castelldefels s'han de publicar en català i, quan correspongui, se n'ha de fer la traducció al castellà.

Article 15

15.1. Els llibres, les revistes i, en general, tots els cartells i publicacions que editi l'Ajuntament de Castelldefels, com també els missatges que s'emetin a través dels mitjans de comunicació i la publicitat institucional, s'han de fer normalment en català, llevat dels específicament destinats a la promoció exterior, que es poden fer en la llengua dels destinataris.

15.2. Fora de l'àmbit lingüístic català, la publicitat s'ha de fer generalment en versió doble, en català i castellà o, preferiblement, en la llengua pròpia del territori al qual s'adreça, si és una altra.

15.3. Quan els impresos, tríptics i altres escrits de les entitats o les institucions de l'àmbit lingüístic català o d'abast estatal o supraestatal que arribin perquè se'n faci difusió no siguin redactats en llengua catalana, l'Ajuntament de Castelldefels en sol·licitarà la versió en aquesta llengua, sense perjudici de la seva difusió d'acord amb la legislació vigent.

15.4. En els mitjans de radiodifusió i de televisió gestionats per l'Ajuntament de Castelldefels la llengua normalment emprada ha d'ésser la catalana, tal com estableix l'article 25.1 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

Article 16

Els càrrecs de l'administració municipal s'han d'expressar normalment en català en els actes públics i les actuacions fetes dins l'àmbit lingüístic català, quan la intervenció sigui per raó del càrrec i representin la corporació.

CAPÍTOL VII

De les institucions docents

Article 17

17.1. Les institucions docents de l'Ajuntament de Castelldefels, tant de gestió directa com mitjançant un altre sistema en què l'Ajuntament de Castelldefels sigui membre únic o membre associat, han de tenir cura, especialment, de l'estricta aplicació de les normes i instruccions que resulten del desplegament del marc legal vigent en matèria lingüística.

17.2. En totes les actuacions administratives s'ha d'utilitzar sempre el català d'acord amb el que s'indica en els articles precedents, i els directors o directores d'aquestes institucions han de vetllar perquè la llengua catalana esdevingui el vehicle d'expressió normal en les activitats docents i administratives, tant en les internes com en les de projecció externa.

CAPÍTOL VIII

Dels registres

Article 18

En els registres administratius de l'Ajuntament de Castelldefels, els assentaments s'han de fer preferentment en català.

CAPÍTOL IX

De la selecció, provisió i el reciclatge del personal

Article 19

19.1. En el procés de selecció per accedir a places de personal de l'Ajuntament de Castelldefels, inclòs el personal laboral i dels organismes autònoms, s'ha d'acreditar el coneixement de la llengua catalana, tant en l'expressió oral com, si escau, en l'escrita, en el grau adequat a les funcions pròpies de les places de què es tracti i, per tant, en les convocatòries per a l'accés hi ha de figurar el requisit de coneixement de català. Quan les persones aspirants siguin de nacionalitat espanyola, el coneixement del castellà es pot presumir.

19.2. L'òrgan competent de l'Ajuntament de Castelldefels ha d'establir en les bases de les convocatòries el nivell de català que han d'acreditar els aspirants, d'acord amb la legislació de la funció pública.

Article 20

20.1. En la provisió de llocs de treball, inclosos els cossos amb habilitació estatal, els candidats han d'estar capacitats i posseir un grau de coneixement de la llengua catalana, tant en l'expressió oral com en l'escrita, que els faci aptes per desenvolupar llurs funcions.

20.2. El Ple de l'Ajuntament de Castelldefels, a l'hora de definir els llocs de treball, ha d'establir els nivells respectius de coneixement oral i escrit de la llengua catalana per a cada cas, i considerar-lo com a requisit o mèrit preferent d'acord amb l'avaluació que s'estableixi.

Article 21

Un/a membre del Servei Local de Català ha de formar part dels tribunals qualificadors en qualitat d'assessor, pel que fa a la valoració dels coneixements de català, en els procediments de selecció de personal i de provisió de llocs de treball.

Article 22

22.1. Les persones responsables dels diferents òrgans de l'Ajuntament de Castelldefels, d'acord amb el Servei Local de Català, han de prendre les mesures necessàries perquè el personal que treballa en les seves dependències tingui els coneixements necessaris de català per garantir el desenvolupament correcte, des del punt de vista lingüístic, de les tasques internes i de les adreçades als administrats.

22.2. L'Ajuntament de Castelldefels, d'acord amb el Servei Local de Català, facilitarà la formació en llengua catalana a tot el personal funcionari que no tingui els coneixements necessaris per exercir les seves funcions i per millorar el nivell de llenguatge administratiu o d'altres especialitats.

22.3. Serà obligatori per a tot el personal de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms assolir el nivell de coneixement establert en el catàleg, d'acord amb els criteris i els terminis que fixi la Comissió de seguiment del Reglament.

22.4. La formació professional del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Castelldefels i dels organismes autònoms que en depenen s'ha de fer en llengua catalana, sempre que la programació i l'organització depenguin de l'Ajuntament de Castelldefels. Si no en depenen, l'Ajuntament de Castelldefels ha de demanar que es faci en català, sense perjudici de la realització del curs.

CAPÍTOL X

Del compliment i el seguiment del Reglament

Article 23

23.1. Per tal de garantir el compliment d'aquest Reglament, es crearà una Comissió interdepartamental de seguiment integrada, almenys, per l'alcalde o alcaldessa –o regidor/a en qui delegui- i els regidors i regidores que aquest designi, el regidor o regidora de Normalització Lingüística, el/la secretari/ària general, el/la cap de personal, el/la responsable del Servei Local de Català, un/a representant del comitè d'empresa i un/a altre/a de la junta de personal i les altres persones que designi l'alcalde o alcaldessa.

23.2. Aquesta Comissió interdepartamental de seguiment es reunirà almenys dues vegades l'any per analitzar el compliment i el desplegament d'aquest Reglament i, extraordinàriament, quan la convoqui l'alcalde o alcaldessa per iniciativa pròpia o a petició d'alguna de les persones que en formin part.

23.3. L'actualització, l'ampliació o la revisió del Reglament també depenen d'aquesta Comissió interdepartamental, la qual farà l'estudi de la situació en aquell moment i la proposta corresponent a la Junta de Portaveus, perquè el Ple de l'Ajuntament de Castelldefels, si escau, n'aprovi la modificació.

23.4. Sota la dependència de la Comissió interdepartamental a què es refereixen els apartats anteriors, es constitueix una comissió tècnica integrada per les persones que designi l'alcalde o alcaldessa, o el regidor o regidora en qui aquell/a delegui les designacions, i amb les funcions d'informació, seguiment i impulsió de la normalització lingüística que li atribueixi la Comissió interdepartamental de seguiment de què depèn.

Article 24

La Comissió interdepartamental de seguiment informarà almenys un cop l'any la corporació municipal del grau d'aplicació d'aquest Reglament, perquè la corporació prengui les mesures oportunes per garantir-ne el compliment.

CAPÍTOL XI

De l'impuls institucional

Article 25

25.1. L'Ajuntament de Castelldefels ha de fomentar l'ús del català en la publicitat que es fa en la via pública i en les activitats laborals, professionals, mercantils, culturals, associatives, esportives, lúdiques i de qualsevol altra mena, d'àmbit municipal.

25.2. De les tasques que es realitzin per impulsar institucionalment la normalització lingüística al municipi, se n'ocupa la regidoria responsable del Sevei Local de Català.

25.3. Tots els organismes de l'Ajuntament de Castelldefels han d'impulsar la normalització lingüística en el seu àmbit d'actuació, amb el suport tècnic del Servei Local de Català i d'acord amb els criteris que estableixi la Comissió interdepartamental de seguiment d'aquest Reglament.

Article 26

26.1. L'Ajuntament de Castelldefels ha de vetllar perquè tota la senyalització i la retolació situada dintre del terme Castelldefels sigui normalment en català en els termes previstos per la Llei.

26.2. L'Ajuntament de Castelldefels prendrà les mesures necessàries per garantir que s'usi la toponímia oficial catalana.

26.3. L'Ajuntament de Castelldefels vetllarà per l'ús correcte dels noms de lloc en el moment de la concessió de qualsevol permís..

Article 27

La retolació i la senyalització viària que depenguin de l'Ajuntament de Castelldefels o que instal·lin les seves empreses adjudicatàries o concessionàries o qualsevol altra entitat, en col·laboració amb l'Ajuntament de Castelldefels, han de figurar en català, sense perjudici del que disposen les normes que regulen el trànsit i la seguretat viària.

Article 28

L'Ajuntament de Castelldefels pot establir les bonificacions i exempcions fiscals que estimi convenients en els termes previstos en la Llei d'hisendes locals, per a les actuacions relacionades amb la normalització i el foment de l'ús de la llengua catalana al municipi.

José-Antonio Andrés i Hernández, secretari de l'Ajuntament de Castelldefels (Baix Llobregat),

C E R T I F I C O :

Primer.- Que aquest Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'ajuntament de Castelldefels, que consta de dotze (12) pàgines numerades i segellades per aquesta Secretaria, va ser aprovat pel Ple de la Corporació Municipal en sessió celebrada el dia 29/03/2007, sotmès a informació pública per un termini de trenta dies mitjançant anunci exposat al Tauler d'Edictes de la Casa Consistorial i publicat al Butlletí Oficial de la Província núm. 91, del 16/04/2007, i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm 4.865, del 19/04/2007.

Segon.- Que durant l'esmentat termini reglamentari d'informació pública, ni l'acord ni el Reglament no han estat objecte de cap reclamació ni al·legació, per la qual cosa han esdevingut definitius, en virtut del que disposa l'article 65.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny.

Tercer.- Que aquest Reglament ha entrat en vigor el dia 3/08/2007, un cop publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província núm 177 del dia 25/07/2007 i transcorregut el termini de quinze dies a què es refereix l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local. La preceptiva referència en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha estat publicada en el seu núm 4.940, del dia 3/08/2007.

I perquè així consti, i tingui els efectes que corresponguin, expedeixo aquesta certificació, d'ordre i amb el vistiplau del senyor alcalde acctal, Pedro Sanz Sánchez.

Castelldefels, 12 de juliol de 2007.

Vist i plau

L'alcalde acctal.

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50