Ordenances i Reglaments

Reglament del Consell de Ciutat de l'Ajuntament de Castelldefels  (06/03/2003)

CAPÍTOL I: NATURALESA I ÀMBIT D'ACTUACIÓ

Article 1.

1. El Consell de Ciutat és l'òrgan més ampli de participació i deliberació de les problemàtiques que afecten la globalitat de la ciutat.

2. La seva composició es determina al Reglament de Participació Ciutadana aprovat pel Ple Municipal, i el seu règim jurídic s'estableix al present Reglament, sense perjudici de les normes complementàries que el Consell podrà aprovar mitjançant el seu propi reglament de règim intern.

CAPÍTOL II: FUNCIONS

Article 2.

Les funcions del Consell de Ciutat són les següents:
a) Debatre i informar el Programa d'Actuació Municipal i els pressupostos municipals.
b) Informar de les consultes populars que es vulguin fer a instàncies de l'Ajuntament.
c) Debatre i valorar les conclusions dels estudis i treballs sobre temes estratègics que hagi encarregat l'Ajuntament.
d) Debatre els grans projectes de ciutat.
e) Debatre i valorar els temes d'interès general que plantegin els consells territorials o sectorials.

Article 3.

El Consell de Ciutat ha d'esdevenir un element clau de la participació de la ciutadania en els afers públics. Per tant, les diferents àrees municipals han de tenir present en tot moment les seves funcions i el seu calendari de treball i han d'evitar, per tant, considerar el Consell de Ciutat com òrgan merament formal.

CAPÍTOL III: COMPOSICIÓ

Article 4.

1. El Consell de Ciutat està constituït per:
a) Dos representants de cada un dels grups municipals, o un representant en el cas de grups unipersonals.
b) Un representant de cadascun dels quatre consells territorials.
c) Un representant de cadascun dels Consells sectorials.
d) Dos representants de les associacions empresarials més representatives a la Ciutat.
e) Dos representants de les organitzacions sindicals més representantives a la Ciutat.
f) Un representant de la Universitat Politècnica de Catalunya.
g) Un representant de cada un dels partits polítics locals sense representació en el Consistori, que hagin concorregut al darrer procés electoral municipal i així ho so·licitin.

2. Està presidit per l'alcalde o alcaldessa de la Ciutat

3. Els membres pertanyents al primer grup es renovaran renovaran coincidint amb els canvis de mandat corporatiu. Els membres de la resta de grups es renovaran cada dos anys.

4. Actuarà com a secretari, amb veu i sense vot, el Secretari General de la Corporació o funcionari en qui delegui.

Article 5.

Els representants de les institucions o associacions seran escollits i revocats per acord de l'òrgan que, d'acord amb llurs normes legals o estatutàries, sigui competent per a efectuar la designació.

Article 6.

Sense perjudici del que estableix l'article 4.3 d'aquest Reglament, el Consell es renovarà íntegrament quan es renovi la Corporació Municipal, sense perjudici del dret de cada entitat a designar o revocar en qualsevol moment el seu representant.

CAPÍTOL IV: ORGANITZACIÓ

Article 7.

El Consell de Ciutat s'estructura en els òrgans següents: President, Vicepresidents, Plenari i Comissions de Treball.

Article 8. El President

1. Són funcions del President:

a) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions, moderar els debats i dirimir els empats amb vot de qualitat
b) Fixar l'ordre del dia de les sessions, a iniciativa pròpia o a propostaraonada d'una quarta part dels membres del Plenari.
c) Vetllar per l'execució dels acords que s'hagin pres.
d) Autoritzar, a iniciativa pròpia o a proposta raonada d'una quarta part dels membres del Consell, l'assistència al Plenari i a les Comissions de treball de persones de reconeguda vàlua o coneixements específics, quan el tractament d'un tema concret ho faci aconsellable.
e) Trametre els informes i propostes del Consell a la resta dels òrgans municipals.
f) Decidir la creació, els objectius i finalitats de les Comissions de Treball. Aquesta funció podrà ser objecte de delegació en el Plenari.

Article 9: Els Vicepresidents

1. L'Alcaldia podrà nomenar i separar lliurement un o més vicepresidents, entre la resta de regidors municipals membres del Consell.

2. Correspon als vicepresidents substituir, per l'ordre del seu nomenament, al President en supòsits de vacant, absència, malaltia o qualsevol altra circumstància que impossibiliti l'exercici de les seves atribucions.

Article 10. El Plenari

1. Formaran part del Plenari el President, els representants relacionats a l'article 4.1 d'aquest Reglament, i el Secretari.

2. A més de les que estableix l'article 2, són funcions del Plenari les següents:

a) Aprovar el Reglament de Règim interior.
b) Demanar informació i documentació sobre qualsevol matèria o intervenció que afecti el camp d'actuació del Consell.
c) Formular propostes a l'Ajuntament de la Ciutat sobre els problemes i assumptes administratius que els afectin.
d) Emetre els informes que li siguin demanats per l'Ajuntament, sobre matèries de competència municipal.
e) Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb el funcionament dels serveis i els organismes públics municipals.
f) Aprovar la composició concreta de les Comissions de Treball.
g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li atribueixi el Ple de la Corporació en qualsevol acord o norma municipal de caràcter general.

Art. 11. El Secretari

1. Actuarà de secretari del Consell el Secretari General de la Corporació o funcionari en qui delegui.

2. Són funcions del secretari:

a) Assistir, amb veu però sense vot, a totes les reunions del Plenari i de les Comissions de Treball.
b) Trametre les convocatòries de les sessions per ordre de la Presidència.
c) Redactar les actes de les sessions, i trametre'n els esborranys als membres del òrgans col.legiats.
d) Custodiar la documentació del Consell.
e) Preparar el despatx dels assumptes, redactar i autoritzar les actes de les sessions.
f) Certificar els acords amb el vistiplau del President.
g) Traslladar els acords als seus destinataris, en els terminis i formes establerts per la Legislació de Procediment Administratiu Comú.

Art. 12. Comissions de treball

1. La seva creació correspon al President del Consell, qui determinarà la seva finalitat i objectius concrets.

2. Es constituiran amb els representants que es trobin directament relacionats amb els objectius propis de la comissió, segons la composició que aprovarà el Plenari del Consell.

3. Seran presidides pel President del Consell, o regidor en qui delegui.

4. Actuarà com a secretari de la Comissió el Secretari del Consell.

CAPÍTOL V: FUNCIONAMENT

Article 13. Sessions del Plenari i de les Comissions

1. El Plenari celebrarà sessió ordinària cada sis mesos, una al començament de cada semestre. Així mateix, celebrarà sessions extraordinàries quan les convoqui el President, per iniciativa pròpia o a sol.licitud d'una quarta part dels seus membres. En aquest darrer cas, la sol.licitud haurà de fer-se per escrit raonat, signat personalment per tots els membres que la subscriguin.

2. El règim de reunions de les Comissions de treball vindrà marcat per l'acord dels seus membres, en funció de les necessitats i dels objectius fixats.

Article 14. Convocatòries i sessions

1. L'ordre del dia de les sessions del Consell es tancarà provisionalment deu dies abans que es reuneixi, a fi que hi puguin incloure propostes els consells territorials. L'ordre del dia definitiu es tancarà i notificarà cinc dies abans de la sessió.

2. La convocatòria serà per escrit i amb constatació expressa de l'ordre del dia.

3. La sessió en què es debatin el pla anual de treball i els pressupostos municipals tindrà caràcter d'audiència pública.

4. Per a la vàlida constitució de l'òrgan, a efectes de la celebració de les sessions, es requerirà la presència del President i del Secretari, o de qui legalment els substituexin, i d'una tercera part, al menys, dels seus membres.

5. En el supòsit de no assolir-se el quòrum d'assistència establert al punt anterior, la sessió es celebrarà en segona convocatòria una hora més tard, i s'exigirà el mateix quòrum d'assistència de la primera convocatòria. 

6. Atès el caracter participatiu del Consell de Ciutat, la Presidència tractarà de potenciar el diàleg i el debat, per si fos possible d'arribar a posicions o propostes consensuades. No obstant això, en cas de desacord, les decissions es prendran per majoria simple dels assistents.

7. Les votacions ordinàries es faran a ma alçada, llevat que una quarta part dels assistents sol.licités una votació nominal.

8. Els vots són personals i intransferibles.

9. El Consell Informarà, mitjançant el Tauler d'Edictes de la Casa de la Vila i el Butlletí d'Informació Municipal, de les seves dates de reunió i es recordarà quins són els seus membres, a fi que hi canalitzin les seves valoracions, peticions o propostes.

10. Les actes de les sessions del Consell de Ciutat es trametran a totes les entitats i associacions de la ciutat, en el termini de 30 dies, i se'n publicarà un resum en els mitjans de comunicació municipals.

Article 15. Normativa supletòria aplicable

Quant al seu funcionament, el Consell de Ciutat es regirà, en tot allò que no es trobi expressament previst en el Reglament de Participació Ciutadana, en aquest mateix Reglament o en el seu Reglament de Règim Intern, per la normativa continguda al Capítol II del Títol II -articles 22 a 27- de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment administratiu comú.

Castelldefels, 14 de febrer de 2003.

Pedro Sanz Sánchez
Regidor-delegat de Règim Interior

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50