Ordenances i Reglaments

Reglament dels Consells Territorials de l'Ajuntament de Castelldefels  (06/03/2003)

CAPÍTOL I: NATURALESA I ÀMBIT D'ACTUACIÓ

Article 1.

1. Els consells territorials tenen la finalitat de promoure i canalitzar una reflexió conjunta de les entitats i de la ciutadania entorn dels diferents temes que afecten la vida quotidiana del seu barri o territori, fent així possible una major corresponsabilització dels ciutadans i ciutadanes.

2. El nombre i denominació específica dels consells, així com la seva composició, es determinen al Reglament de Participació Ciutadana aprovat pel Ple Municipal, i el seu règim jurídic s'estableix al present Reglament, sense perjudici de les normes complementàries que cada Consell podrà aprovar mitjançant el seu propi reglament de règim intern.

CAPÍTOL II: FUNCIONS

Article 2.

Les funcions bàsiques dels consells territorials són dues: d'una banda, permetre el diàleg entre l'Ajuntament, les entitats i els veïns sobre els diferents temes de la vida quotidiana del territori en concret de què es tracta, i de l'altra, prendre consciència de les problemàtiques generals del barri i de la ciutat evitant tenir visions limitades o corporatives de Castelldefels.

En concret, les funcions dels consells territorials seran les següents:
a) Recollir valoracions o propostes dels veïns i veïnes o de les entitats, relatives al funcionament dels serveis municipals o a les actuacions municipals en l'àmbit del consell: mobilitat de persones i vehicles, neteja viària, manteniment dels espais urbans, seguretat...
b) Estudiar les peticions dels veïns i veïnes o de les entitats relatives a les necessitats del territori i dels seus habitants.
c) Informar en els casos següents:
- En temes transcendentals per a la planificació i gestió el territori de què es tracti (ordenació urbanística, projectes d'equipaments,...)
- En els pressupostos i ordenances fiscals anuals de la ciutat.
d) Proposar als òrgans municipals competents la inclusió, en l'ordre del dia de llurs sessions ordinàries, dels assumptes que consideri convenients, quan la Junta de Portaveus així ho acordi. Quant al dret d'intervenció en els Plens Municipals, s'hi estarà al que estableixen els articles 36-39 del Reglament de Participació Ciutadana.
e) Valorar i debatre els elements del pla anual de treball de l'Ajuntament que afectin el territori de què es tracti.
f) Valorar la possibilitat de crear grups mixtos Administració-ciutadania per a l'estudi de temes concrets.

Article 3.

Els Consells territorials han d'esdevenir elements clau de la participació de la ciutadania en els afers públics. Entesos així, les diferents àrees municipals han de tenir presents en tot moment les seves funcions i el seu calendari de treball i han d'evitar, per tant, considerar els consells territorials com òrgans merament formals.

CAPÍTOL III: COMPOSICIÓ

Article 4.

1. Els consells territorials tenen una triple representació: política, d'entitats i de persones a títol individual, triades de forma aleatòria entre les persones majors de 16 anys residents en l'àmbit del consell. Els consells integraran un total de 16 membres.
2. Seran presidits per un regidor o regidora delegats per l'alcalde o alcaldessa. Els 15 membres restants s'elegiran de la manera següent:
a) Persones majors de 16 anys residents en l'àmbit del consell: 40%.
b) Entitats i associacions amb seu social en l'àmbit del consell: 40%
c) Regidors i regidores nomenats pel Ple: 20%
3. Els membres pertanyents al primer grup es renovaran cada dos anys, per un nou procés de selecció aleatori del padró d'habitants. Els representants d'entitats es renovaran també cada dos anys, a proposta de les entitats amb seu social a l'àmbit territorial respectiu. Els representants municipals es renovaran coincidint amb els canvis de mandat corporatiu.
4. En tots els consells hi haurà també, amb veu i sense vot, un funcionari/ària o treballador/a municipal en qualitat de secretari o secretària.

Article 5.

Cada entitat que en formi part estarà present a través d'un únic representant, el qual serà escollit i revocat per acord de l'òrgan que, d'acord amb els seus Estatuts, sigui competent per a efectuar la designació.

Article 6.

En compliment del que disposen l'article 236 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i l'article 40 del Reglament de Participació Ciutadana, només podran formar part dels Consells aquelles entitats que estiguin inscrites en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes.

Article 7.

Sense perjudici del que estableix l'article 4 d'aquest Reglament, els Consells es renovaran íntegrament quan es renovi la Corporació Municipal, sense perjudici del dret de cada entitat a designar o revocar en qualsevol moment el seu representant.

CAPÍTOL IV: ORGANITZACIÓ

Article 8.

Els Consells Territorials s'estructuraran en els òrgans següents: President, Vicepresidents, Plenari i Comissions de Treball.

Article 9. El President

1. L'Alcaldia, mitjançant Decret, podrà nomenar o separar lliurement el Regidor que haurà d'exercir la Presidència dels Consells Territorials.

2. Són funcions del President:

a) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions, moderar els debats i dirimir els empats amb vot de qualitat

b) Fixar l'ordre del dia de les sessions, a iniciativa pròpia o a proposta raonada d'una quarta part dels membres del Plenari.

c) Vetllar per l'execució dels acords que s'hagin pres.

d) Autoritzar, a iniciativa pròpia o a proposta raonada d'una quarta part dels membres del Consell, l'assistència al Plenari i a les Comissions de treball de persones de reconeguda vàlua o coneixements específics, quan el tractament d'un tema concret ho faci aconsellable.

e) Trametre els informes i propostes del Consell a la resta dels òrgans municipals.

f) Decidir la creació, els objectius i finalitats de les Comissions de Treball. Aquesta funció podrà ser objecte de delegació en el Plenari.

Article 10: Els Vicepresidents

1. L'Alcaldia podrà nomenar i separar lliurement un o més vicepresidents, entre la resta de regidors municipals membres dels respectius Consells.

2. Correspon als vicepresidents substituir, per l'ordre del seu nomenament, al President en supòsits de vacant, absència, malaltia o qualsevol altra circumstància que impossibiliti l'exercici de les seves atribucions.

Article 11. El Plenari

1. Formaran part del Plenari el President, els representants de la ciutadania, de les entitats i del Consistori, d'acord amb el que estableix l'article 4 d'aquest Reglament, i el Secretari.

2. A més de les que estableix l'article 2, són funcions del Plenari les següents:

a) Aprovar el Reglament de Règim interior.

b) Demanar informació i documentació sobre qualsevol matèria o intervenció que afecti el camp d'actuació del Consell.

c) Formular propostes a l'Ajuntament de la Ciutat sobre els problemes i assumptes administratius que els afectin.

d) Emetre els informes que li siguin demanats per l'Ajuntament, sobre matèries de competència municipal.

e) Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb el funcionament dels serveis i els organismes públics municipals.

f) Aprovar la composició concreta de les Comissions de Treball.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li atribueixi el Ple de la Corporació en qualsevol acord o norma municipal de caràcter general.

Art. 12. El Secretari

1. Actuarà de secretari del Consell el Secretari General de la Corporació, qui podrà delegar aquesta funció en algun funcionari o treballador municipal qualificat.

2. Són funcions del secretari:

a) Assistir, amb veu però sense vot, a totes les reunions del Plenari i de les Comissions de Treball.

b) Trametre les convocatòries de les sessions per ordre de la Presidència.

c) Redactar les actes de les sessions, i trametre'n els esborranys als membres del òrgans col.legiats.

d) Custodiar la documentació del Consell.

e) Preparar el despatx dels assumptes, redactar i autoritzar les actes de les sessions.

f) Certificar els acords amb el vistiplau del President.

g) Traslladar els acords als seus destinataris, en els terminis i formes establerts per la Legislació de Procediment Administratiu Comú.

Art. 13. Comissions de treball

1. La seva creació correspon al President del Consell, qui determinarà la seva finalitat i objectius concrets.

2. Es constituiran amb els representants que es trobin directament relacionats amb els objectius propis de la comissió, segons la composició que aprovarà el Plenari del Consell.

3. Seran presidides pel President del Consell.

4. Actuarà com a secretari de la Comissió el Secretari del Consell.

CAPÍTOL VI: FUNCIONAMENT

Article 14. Sessions del Plenari i de les Comissions

1. El Plenari celebrarà tres sessions ordinàries anuals, una al començament de cada quatrimestre. Així mateix, celebrarà sessions extraordinàries quan les convoqui el President, per iniciativa pròpia o a sol.licitud d'una quarta part dels seus membres. En aquest darrer cas, la sol.licitud haurà de fer-se per escrit raonat, signat personalment per tots els membres que la subscriguin.

2. El règim de reunions de les Comissions de treball vindrà marcat per l'acord dels seus membres, en funció de les necessitats i dels objectius fixats.

Article 15. Convocatòries i sessions

1. La convocatòria de les sessions serà lliurada a tots els membres amb una antel.lació mínima de dos dies hàbils. La convocatòria serà pèr escrit i amb constatació expressa de l'ordre del dia.

2. Per a la vàlida constitució de l'òrgan, a efectes de la celebració de les sessions, es requerirà la presència del President i del Secretari, o de qui legalment els substituexin, i d'una tercera part, al menys, dels seus membres.

3. En el supòsit de no assolir-se el quòrum d'assistència establert al punt anterior, la sessió es celebrarà en segona convocatòria, una hora més tard, si hi assisteixen el President, el Secretari i, al menys, un representant de cada un dels sectors que el constitueixen i que es relacionen a l'article 4.2 d'aquest Reglament.

4. Atès el caracter participatiu dels Consells Territorials, la Presidència tractarà de potenciar el diàleg i el debat, per si fos possible d'arribar a posicions o propostes consensuades. No obstant això, en cas de desacord, les decissions es prendran per majoria simple dels assistents.

5. Les votacions ordinàries es faran a ma alçada, llevat que una quarta part dels assistents sol.licités una votació nominal.

6. Els vots són personals i intransferibles.

7. Els Consells Informaran, mitjançant el Tauler d'Edictes de la Casa de la Vila i el Butlletí d'Informació Municipal, de les seves dates de reunió i es recordarà quins són els seus membres, a fi que hi canalitzin les seves valoracions, peticions o propostes.

8. Trametran acta de totes les reunions no només als membres del consell, sinó a totes les entitats presents en l'àmbit del consell. L'acta la trametran en el termini màxim de 30 dies.

Article 16. Normativa supletòria aplicable

Quant al seu funcionament, els Consells Territorials es regiran, en tot allò que no es trobi expressament previst en el Reglament de Participació Ciutadana, en aquest mateix Reglament o en els respectius Reglaments de Règim Intern, per la normativa continguda al Capítol II del Títol II -articles 22 a 27- de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment administratiu comú.

Castelldefels, 14 de febrer de 2003.

Pedro Sanz Sánchez
Regidor-delegat de Règim Interior

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50