Ordenances i Reglaments

Reglament de Participació Ciutadana  (06/03/2003)

Preàmbul

Amb l'aprovació d'aquest Reglament de participació ciutadana, l'Ajuntament de Castelldefels vol articular i fer pública la seva voluntat d'incrementar la participació dels ciutadans i de les ciutadanes de Castelldefels en els afers públics i la vida col·lectiva de la ciutat.

La implicació dels ciutadans i de les ciutadanes en el bon funcionament de la ciutat no es pot limitar a escollir els seus representants en les eleccions municipals. El bon funcionament de la ciutat no és una responsabilitat exclusiva de l'Administració municipal: la participació activa en entitats i associacions, la corresponsabilització en les decisions que afecten a tots i a totes, l'actitud de civisme i tolerància envers les persones que conviuen a Castelldefels, són alguns dels elements clau que permeten configurar una ciutadania conscient i activa, una ciutadania participativa.

L'Ajuntament de Castelldefels vol fomentar decididament aquesta concepció de ciutadania. Amb aquesta finalitat vol impulsar de forma prioritària la vida associativa de la ciutat, assumint el compromís de facilitar de forma continuada suport a les entitats de la ciutat i duent a la pràctica el principi de subsidiarietat en l'àmbit local. En virtut d'aquest principi, l'ajuntament no durà a terme polítiques o actuacions concretes que ja duguin a terme entitats o associacions de la ciutat i treballarà amb l'objectiu d'aplicar formes de gestió pública compartida amb entitats o associacions de la ciutat per a la prestació de serveis socials, esportius o culturals.

És voluntat també d'aquest Reglament de participació ciutadana la creació i el bon funcionament d'estructures col·lectives de deliberació i acords sobre el funcionament de la ciutat, que fomentin una reflexió i visió global de Castelldefels per damunt de visions limitades a interessos o problemes immediats o de tipus corporatiu. Aquests òrgans, oberts a les entitats i a les persones individuals majors de 16 anys, han de permetre que els ciutadans i les ciutadanes i els càrrecs públics que els representen valorin i debatin conjuntament els temes que els afecten, respectant sempre la capacitat de decisió que té el Govern municipal.

Una de les finalitats d'aquest Reglament de participació ciutadana és també incrementar la formació cívica i democràtica de la ciutadania de Castelldefels, promovent un millor coneixement de les institucions democràtiques locals i la corresponsabilitat en els afers públics. En aquest sentit, l'ajuntament assumeix el compromís de facilitar la màxima informació sobre les activitats, les obres i els serveis municipals per mitjà dels diversos suports materials i tecnològics que avui existeixen i, alhora, de recollir i donar resposta a les opinions i demandes que li arribin a través de qualsevol d'aquests mitjans.

Finalment, l'ajuntament assumeix que el foment de la participació ciutadana és un concepte i un objectiu que ha d'abraçar la totalitat de les àrees municipals.

Títol I. El dret a la informació

Capítol I. El dret a la informació individual

Article 1. Els ciutadans i les ciutadanes tenen dret a participar en l'activitat municipal i a ser informats de les activitats municipals.

Són drets de tots els ciutadans, en els termes previstos tant a la legislació general com en aquest Reglament, els següents:

a) Rebre una informació àmplia, puntual i objectiva sobre els assumptes municipals.

b) Obtenir informació i consultar la documentaciómunicipal pública i els expedients on tinguin la condició legal d'interessats, i a obtenir còpies o certificacions dels actes de la Presidència i els acords de la Corporació que continguin.

c) Exercir el dret de petició a les autoritats municipals.

d) Ésser rebuts en audiència per les autoritats municipals.

e) Assistir a les reunions del Ple municipal, de la Comissió de govern i dels altres òrgans de govern quan així es determini.

f) Exercir el dret a la participació i proposta als òrgans de govern municipal, a través dels canals que expressament es prevegin en aquest Reglament.

g) Accedir a través de les entitats ciutadanes, als drets que se'ls reconegui en el present Reglament.

Article 2. Així mateix, tenen dret a accedir a la documentació dels expedients de què són part interessada i a estar assabentats del seu procés de tramitació, respectant en tot moment la confidencialitat de les dades referents a terceres persones.

Capítol II. L'Oficina d'Atenció als Ciutadans (OAC)

Article 3. A les dependències municipals funcionarà una oficina d'informació i atenció ciutadana que, a més de gestionar, tramitar i resoldre peticions, recollirà reclamacions, iniciatives, suggeriments i queixes, amb les atribucions específiques següents en aquesta matèria:

a) Canalitzar tota l'activitat relacionada amb la publicitat de les actuacions municipals i proporcionar la més àmplia informació sobre l'activitat municipal i els mecanismes de participació de tots els veïns i veïnes en la vida local.

b) Informar el públic sobre les finalitats, les competències i el funcionament dels diferents òrgans i serveis dependents de l'ajuntament. Al mateix temps que donar-li la màxima informació possible d'altres administracions a fi de dirigir els ciutadans i les ciutadanes correctament quan el tràmit sigui d'una altra administració.

c) L'OAC, a més de facilitar informació sobre les entitats de Castelldefels, en difondrà les activitats tant en el web com en altres mitjans de comunicació. Per a això serà necessari que les entitats li facin arribar la informació amb antelació suficient.

Capítol III. Els mitjans de comunicació locals

Article 4. L'Ajuntament de Castelldefels editarà periòdicament el Butlletí d'Informació Municipal. El Butlletí té un caràcter formatiu, informatiu i cultural.

L'ajuntament elaborarà un Reglament específic que reguli l'ús equitatiu i democràtic dels mitjans de comunicació locals.

Article 5. Les entitats i els ciutadans i les ciutadanes de Castelldefels poden fer ús del Butlletí mitjançant una secció que es dotarà d'espai suficient, segons el que disposi el Reglament a què es refereix l'article anterior.

Article 6. L'ajuntament de Castelldefels potenciarà Ràdio Castelldefels com a eina bàsica de comunicació, informació i participació ciutadana, prioritzant la vida associativa i real de la ciutat, així com la municipal. Amb aquest objectiu, s'elaborarà un reglament intern per regular la figura del col·laborador o col·laboradora en la proposta i realització de programes.

Article 7. L'Ajuntament de Castelldefels incorporarà també les noves tecnologies en la seva voluntat de facilitar al màxim la informació municipal i la participació ciutadana. En aquest sentit, actualitzarà les pàgines web institucionals que responguin a aquest doble objectiu.

Article 8. A fi de fomentar la participació ciutadana, el web de l'ajuntament permetrà que els ciutadans i les ciutadanes puguin fer-hi comentaris, suggeriments o queixes respecte a l'actuació municipal.

Article 9. El web de l'Ajuntament de Castelldefels permetrà també la sol·licitud de tràmits administratius municipals.

Article 10. En la mesura que es generalitzi l'ús dels recursos tecnològics necessaris, l'Ajuntament de Castelldefels desenvoluparà progressivament un fòrum o una xarxa informàtica cívica oberta a totes les persones residents a la ciutat, a les escoles i instituts i a les entitats i associacions locals.

Capítol IV. Els estudis d'opinió.

Article 11. L'ajuntament podrà fer sondejos d'opinió dels ciutadans i de les ciutadanes a fi de conèixer la seva valoració sobre el funcionament de qualsevol servei municipal o per conèixer l'opinió ciutadana sobre qualsevol tema d'especial rellevància.

Article 12. L'ajuntament podrà fer enquestes de qualitat a les persones usuàries dels serveis municipals, a fi de conèixer les seves valoracions i propostes sobre el servei concret que han rebut, i millorar-los d'acord amb les propostes.

Article 13. Tots els grups municipals seran informats puntualment de l'estructura dels sondejos i enquestes de qualitat i dels resultats. Així com els partits polítics i les entitats i associacions que ho sol·licitin expressament.

Article 14. L'ajuntament donarà a conèixer els resultats dels sondejos que dugui a terme a través dels seus mitjans de comunicació. Deixarà a l'abast dels ciutadans i de les ciutadanes que ho demanin, dins el termini i en la forma escaient, la consulta de la documentació utilitzada.

Article 15. L'ajuntament donarà a conèixer els resultats de les enquestes de qualitat a través dels seus mitjans de comunicació.

Títol II . El dret a la participació

Capítol I. El dret de petició

Article 16. Tots els ciutadans i les ciutadanes tindran el dret d'adreçar-se a qualsevol autoritat o òrgan municipal per demanar informació o aclariments sobre les realitzacions de l'ajuntament.

Article 17. La petició la podrà cursar per telèfon al Departament d'Informació i Atenció Ciutadana o per escrit a les bústies de suggeriments i queixes que hi ha a les dependències municipals o mitjançant instància al Registre municipal o, per via telemàtica, a la bústia municipal del correu electrònic.

Article 18. La petició la podrà presentar una persona individualment, una entitat o un col·lectiu de persones afectades o interessades per un tema concret.

Article 19. En tot cas, la petició que no estigui regulada pel procediment administratiu la respondrà, en el termini màxim d'un mes, el responsable de l'àrea a què es dirigeix la petició.

Si la petició no es resol en aquest termini, el peticionari podrà presentar la corresponent reclamació davant el regidor-delegat de l'àrea, la qual s'haurà de resoldre en el termini màxim de tres mesos a comptar des de la seva presentació. Una vegada finalitzat aquest termini sense que hagi estat notificada cap resposta per l'Administració municipal, el peticionari podrà interposar recurs contenciós-administratiu en el termini dels dos mesos següents, de conformitat amb el que disposen els articles 29.1 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora d'aquesta Jurisdicció.

Tot això, sense perjudici que l'interessat presenti davant l'Alcaldia el corresponent escrit de queixa, que podrà reiterar fins que es produeixi la resposta de l'Administració.

Capítol II. El dret de proposta

Article 20. Tots els ciutadans i les ciutadanes tenen el dret d'adreçar-se a qualsevol autoritat o òrgan municipal per elevar propostes d'actuació, comentaris o suggeriments en matèries de competència municipal o d'interès local.

Article 21. La proposta es podrà cursar per telèfon al Departament d'Informació i Atenció Ciutadana o per escrit a les bústies de suggeriments i queixes que hi ha a les dependències municipals o mitjançant instància al Registre municipal o, per via telemàtica, a la bústia municipal del correu electrònic.

Article 22. La proposta es podrà presentar una persona individualment, una entitat o un col·lectiu de persones afectades o interessades per un tema concret.

Article 23. L'alcalde o alcaldessa o regidor/a en qui delegui haurà d'estudiar el contingut de la proposta i informar per escrit a la part proposant sobre el curs que se li donarà en el termini màxim d'un mes, i podrà requerir la presència de l'autor per tal que expliqui i defensi l'esmentada proposta.

Capítol III. La consulta popular

Article 24. L'alcalde, amb l'acord previ del ple per majoria absoluta, pot sotmetre a consulta popular els assumptes de la competència pròpia municipal i de caràcter local que siguin d'especial importància per als interessos dels veïns, llevat dels relatius a les finances locals.

Article 25. L'alcalde ha de sotmetre al ple, a l'efecte del que estableix l'article anterior, les sol·licituds de consulta popular presentades per un nombre de veïns que, com a mínim, sigui igual a 1.000 més el 10% dels habitants que excedeixen els 5.000 habitants.

Article 26. El procediment i l'autorització de la convocatòria de consulta popular s'ha d'ajustar a les regles que contenen els articles 144 i 145 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya i al Decret 294/1996, de 23 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de consultes populars municipals.

Capítol IV. La iniciativa ciutadana

Article 27. La iniciativa ciutadana és aquella forma de participació mitjançant la qual els ciutadans i les ciutadanes proposen a l'ajuntament que dugui a terme una determinada actuació o activitat de competència municipal, d'interès públic i sense generació de beneficis, i aporten mitjans econòmics, béns, drets o treball personal per aconseguir-ho.

Article 28. Qualsevol persona o col·lectiu de persones, en ambdós casos mitjançant entitats o associacions legalment constituïdes, podrà plantejar una iniciativa ciutadana.

Article 29. Quan l'ajuntament rebi la iniciativa, se sotmetrà a informació pública, tot anunciant-la al Tauler d'Edictes de la Casa de la Vila i a la web municipal, durant un termini de trenta dies, tret que per raons d'urgència, fos aconsellable un termini més curt.

Així mateix, a la Web municipal s'inclouran aquells anuncis que s'exposin al tauler d'Edictes de la Casa de la Vila i que siguin d'interès general.

Article 30. L'ajuntament haurà de decidir-se sobre la iniciativa ciutadana en el termini de trenta dies a comptar a partir del dia següent de la finalització de l'exposició pública. La decisió tindrà en compte principalment l'interès públic de la iniciativa. Abans de la presa de la decisió corresponent, l'ajuntament podrà demanar aclariments complementaris a l'entitat o associació que ha fet la proposta.

Article 31. En cas que l'òrgan competent de l'ajuntament aprovi la iniciativa ciutadana, farà pública la forma i el calendari amb què es durà a terme i hi destinarà la partida econòmica corresponent.

Capítol V. L'audiència pública

Article 32. Els ciutadans i les ciutadanes tenen el dret d'audiència pública, la qual consisteix a fer sessions específiques obertes a tothom que ho desitgi, per tal de ser informats i escoltats respecte a temes dintre de les competències municipals.

Article 33. L'audiència pública serà convocada per l'alcalde o alcaldessa, ja sigui a iniciativa pròpia o bé a petició de les entitats ciutadanes o de qualsevol dels consells sectorials o territorials. També podran demanar-la els ciutadans i les ciutadanes de Castelldefels que presentin, com a mínim, cinquanta signatures acreditades.

Article 34. La convocatòria s'anunciarà al Butlletí 'Informació Municipal, al Tauler d'Edictes de l'ajuntament, a Ràdio Castelldefels i al web municipal, i es notificarà als peticionaris. Així mateix, si calgués per motius d'urgència, s'anunciarà mitjançant bans de l'Alcaldia.

Article 35. De forma preceptiva, l'alcalde o alcaldessa convocarà en audiència pública els veïns i les veïnes afectats per actuacions urbanístiques rellevants i per altres d'interès públic municipal.

Capítol VI. El dret d'intervenció en els plens municipals

Article 36. Podran sol·licitar la inclusió d'una comunicació o proposició en el punt 2n (despatx oficial i comunicacions rebudes) de l'ordre del dia del Ple:

a) Les entitats i associacions cíviques inscrites en el Registre Municipal d'Entitats.

b) Els Consells Municipals: Sectorials, Territorials i de Ciutat.

c) Els partits polítics de la Ciutat.

d) Qualsevol persona o col·lectiu ciutadà que presenti 100 signatures acreditades de ciutadans i ciutadanes majors de 16 anys, de Castelldefels, amb les dades personals del signants.

Article 37. Quan es donin aquestes circumstàncies, la comunicació o proposició s'inclourà al punt 2n de l'ordre del dia del ple ordinari més pròxim i serà tramitada d'acord amb el Reglament orgànic municipal.

Article 38. En la sol·licitud d'intervenció en el ple hi figurarà el nom de la persona que prendrà la paraula, amb un temps màxim de deu minuts. Posteriorment, els o les portaveus dels diferents grups municipals podran sol·licitar aclariments al defensor o a la defensora de la proposició, que la matisarà durant el temps màxim de 5 minuts i després es passarà al debat per part dels grups municipals.

Article 39. Quan una comunicació o proposició sigui debatuda no se'n podrà presentar una altra sobre el mateix tema en un termini d'un any, excepte que es complementi amb noves dades rellevants, a criteri de la Junta de Portaveus.

Capítol VII. El dret d'intervenció en els consells territorials

Article 40. Les entitats i associacions inscrites en el Registre d'Entitats Ciutadanes tindran el dret a participar en els òrgans dels consells sectorials, en consells territorials i en el Consell de Ciutat en la proporció i representació que s'estableix en aquest Reglament.

Títol III. Les entitats ciutadanes

Capítol I. El Registre d'Entitats Ciutadanes

Article 41. El Registre d'Entitats Ciutadanes és un registre creat per l'Ajuntament de Castelldefels, a fi i efecte que es reconeguin i garanteixin, a les entitats i associacions, el drets reconeguts en aquest Reglament i en la Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local. En conseqüència, aquests drets solament els tindran aquelles entitats que estiguin inscrites al Registre Municipal d'Entitats.

Les inscripcions en aquest registre, es faran a petició de les entitats ciutadanes interessades, les quals hauran d'aportar la documentació següent:

— Escrit sol·licitant la inscripció, segons model aprovat per l'ajuntament.

— Estatuts que regeixen l'entitat.

— Acta fundacional.

— Núm. d'inscripció en el Registre General d'Associacions de la Generalitat o similar.

— Nom de les persones que ocupen càrrecs directius.

— Seu social.

— Telèfon de l'entitat.

— Pressupost anyal.

— Programació anual de les activitats.

— Certificació del nombre de socis de l'entitat.

— CIF.

En els quinze dies següents a la recepció de la sol·licitud d'inscripció, amb els documents i les dades exigides al paràgraf anterior, es notificarà a l'associació la inscripció en el registre. A partir d'aquest moment, es considerarà donada d'alta a tots els efectes.

Article 42. El Registre d'Entitats Ciutadanes és obert a totes aquelles associacions sense ànim de lucre que tinguin per objecte la defensa, el foment o la millora dels interessos generals o sectorials dels ciutadans i ciutadanes de Castelldefels. Formaran part del registre, per tant, les associacions de veïns i veïnes; les de pares i mares d'alumnes; les entitats culturals; les esportives, recreatives, de joves i d'esplais; les entitats sindicals, empresarials, professionals o qualsevol altre de similars legítima en el marc constitucional democràtic. Aquest registre es portarà a la Secretaria General i dependrà del regidor o de la regidora que tingui delegades les funcions de Règim Interior.

Article 43. Aquest registre, les dades del qual són públiques, té per objecte permetre a l'ajuntament conèixer el nombre d'entitats que hi ha al municipi, les seves finalitats i la seva representativitat, a l'efecte de possibilitar una política municipal correcta del foment de l'associacionisme. És independent del Registre de les Associacions de la Generalitat de Catalunya o d'altres registres públics, on així mateix hauran de figurar inscrites totes les associacions.

Article 44. A fi de fomentar el coneixement i la interrelació entre totes les entitats i associacions de Castelldefels, l'ajuntament elaborarà i actualitzarà anualment un fitxer de les entitats de Castelldefels, el qual inclourà les dades i les activitats bàsiques de totes les entitats que formin part del Registre d'Entitats Ciutadanes. Aquest fitxer es trametrà a totes les entitats que estiguin en aquest registre.

Article 45. Les entitats inscrites en aquest registre hauran de comunicar anualment a l'ajuntament, abans del 31 de març, el programa anual de llurs activitats, així com qualsevol canvi de les dades inscrites que es relacionen a l'article 41 d'aquest Reglament. Si alguna entitat no presenta el pressupost i la programació anual durant el període de dos anys consecutius, o transcorren dos anys sense que comuniqui els canvis que s'hagin produït en les dades inscrites, podrà ser donada de baixa del Registre mitjançant Resolució de l'Alcaldia amb el requisit de l'audiència prèvia de l'entitat interessada.

Capítol II. La voluntat municipal de fomentar l'associacionisme i donar-li suport

Article 46. L'associacionisme és l'expressió col·lectiva del compromís dels ciutadans i de les ciutadanes amb la seva ciutat. L'Ajuntament de Castelldefels impulsarà, per tant, la presència i l'activitat d'un teixit associatiu ampli i dinàmic, com a vehicle i garantia eficaç de participació que reculli la diversitat i pluralitat de la ciutat.

Article 47. Per aconseguir que les entitats ciutadanes puguin assolir les seves funcions, l'ajuntament assegurarà programes de formació i assessorament en el marc dels programes de treball de les diferents regidories, i establirà un procés de petició i atorgament de subvencions per a les entitats ciutadanes, regulat per les Bases Reguladores de sol·licitud i atorgament de subvencions aprovades pel Ple de l'ajuntament en data 29.02.1996. A aquest efecte l'ajuntament garantirà una partida pressupostària.

L'accés als programes municipals de suport a l'associacionisme requereix la inscripció formal en el Registre d'Entitats Ciutadanes.

Article 48. L'Ajuntament de Castelldefels assessorarà totes les entitats locals interessades en algun tipus de gestió compartida de les instal·lacions o els serveis municipals, a fi que compleixin tots els requisits legals necessaris per poder contractar d'acord amb la legislació vigent.

Capítol III. La participació de les entitats en els plens municipals

Article 49. La participació de les entitats en els plens municipals es regula amb caràcter general en l'apartat “El dret d'intervenció en els plens municipals” desenvolupat anteriorment en aquest Reglament.

Capítol IV. La participació de les entitats en els òrgans de participació ciutadana.

Article 50. Les entitats i associacions locals són l'element principal dels consells municipals sectorials de participació. Hi participen d'acord amb les funcions i normes generals descrites en aquest Reglament i en el seu reglament específic.

Article 51. Les entitats i associacions locals formen, conjuntament amb els representants de l'ajuntament i dels veïns i de les veïnes escollits aleatòriament, els consells territorials de participació. Hi participen d'acord amb les funcions i normes generals descrites en aquest Reglament i en el seu reglament específic.

Títol IV. Els òrgans de participació ciutadana

Capítol I. Els consells sectorials

Article 52. Els consells sectorials municipals tenen la finalitat de promoure i canalitzar la participació de les entitats i de la ciutadania en els diferents sectors de la vida local en què l'ajuntament té competència, fent així possible una major corresponsabilització dels ciutadans i de les ciutadanes en els afers públics de la ciutat de Castelldefels.

Article 53. La composició, l'organització i el funcionament dels consells sectorials es regulen al Reglament aprovat pel Ple Municipal en sessió del 20.10.1995, així com a les normes específiques que contingui el reglament intern de cada consell que haurà de ser aprovat pel Ple Municipal.

Capítol II. Els consells territorials

Article 54. Els consells territorials tenen la finalitat de promoure i canalitzar una reflexió conjunta de les entitats i de la ciutadania entorn dels diferents temes que afecten la vida quotidiana del seu barri o territori, fent així possible una major corresponsabilització dels ciutadans i ciutadanes en els afers públics de la ciutat de Castelldefels.

Article 55. Composició dels consells territorials. Els consells territorials tindran una triple representació: política, d'entitats i de persones a títol individual, triades de forma aleatòria entre les persones majors de 16 anys residents en l'àmbit del consell. Els consells integraran un total de 16 membres.

Seran presidits per un regidor o regidora delegats per l'alcalde o alcaldessa. Els 15 membres restants s'elegiran de la manera següent:

a) Persones majors de 16 anys residents en l'àmbit del consell: 40%.

b) Entitats i associacions amb seu social en l'àmbit del consell: 40%

c) Regidors i regidores nomenats pel Ple: 20%

Article 56. Els membres pertanyents al primer grup es renovaran cada dos anys, per un nou procés de selecció aleatori del padró d'habitants. Els representants d'entitats es renovaran també cada dos anys, a proposta de les entitats amb seu social a l'àmbit territorial respectiu. Els representants municipals es renovaran coincidint amb els canvis de mandat corporatiu.

Article 57. En tots els consells hi haurà també, amb veu i sense vot, un funcionari/ària o treballador/a municipal en qualitat de secretari o secretària.

Article 58. Funcions dels consells territorials. En termes generals, les funcions bàsiques dels consells territorials són dues: d'una banda, permetre el diàleg entre l'ajuntament, les entitats i els veïns sobre els diferents temes de la vida quotidiana del territori en concret de què es tracta, i de l'altra, prendre consciència de les problemàtiques generals del barri i de la ciutat evitant tenir visions limitades o corporatives de Castelldefels.

En concret, les funcions dels consells territorials seran les següents:

a) Recollir valoracions o propostes dels veïns i de les veïnes o de les entitats, relatives al funcionament dels serveis municipals o a les actuacions municipals en l'àmbit del consell: mobilitat de persones i vehicles, neteja viària, manteniment dels espais urbans, seguretat...

b) Estudiar les peticions dels veïns i de les veïnes o de les entitats relatives a les necessitats del territori i dels seus habitants.

c) Informar en els casos següents:

- En temes transcendentals per a la planificació i gestió del territori de què es tracti (ordenació urbanística, projectes d'equipaments...)

- En els pressupostos i ordenances fiscals anuals de la ciutat.

d) Proposar als òrgans municipals competents la inclusió, en l'ordre del dia de llurs sessions ordinàries, dels assumptes que consideri convenients, quan la Junta de Portaveus així ho acordi. Quant al dret d'intervenció en els Plens Municipals, se seguirà el que estableixen els articles 36-39 d'aquest mateix Reglament.

e) Valorar i debatre els elements del pla anual de treball de l'ajuntament que afectin el territori de què es tracti.

f) Valorar la possibilitat de crear grups mixtos administració-ciutadania per a l'estudi de temes concrets.

Article 59. Normes generals de funcionament. Els consells territorials han d'esdevenir elements clau de la participació de la ciutadania en els afers públics. Entesos així, les diferents àrees municipals han de tenir presents en tot moment les seves funcions i el seu calendari de treball i han d'evitar, per tant, considerar els consells territorials com a òrgans merament formals.

Per aquestes raons, tots els consells territorials compliran les normes generals de funcionament següents:

a) Es reuniran, com a mínim, tres cops a l'any.

b) Informaran, mitjançant el Tauler d'Edictes de la Casa de la Vila i el Butlletí d'informació Municipal, de les seves dates de reunió i es recordarà quins són els seus membres, a fi que hi canalitzin les seves valoracions, peticions o propostes.

c) Trametran acta de totes les reunions no només als membres del consell, sinó a totes les entitats presents en l'àmbit del consell. L'acta la trametran en el termini màxim de 30 dies.

Article 60. Relació dels consells territorials. Atenent criteris d'estructura urbana, representativitat i operativitat, es limita a quatre el nombre dels consells territorials que es creen a Castelldefels:

- El consell territorial de La Pineda, Lluminetes i Baixador.

- El consell territorial de El Poal, Bellamar i Montmar.

- El consell territorial de Centre, Muntanyeta, El Castell, Vista Alegre, Can Roca i Els Canyars.

- El consell territorial de Granvia Mar, Can Bou, Les Botigues, Mar-i-sol, Camí Ral i Zona Universitària.

Article 61. Els consells territorials no esgoten, però, les formes de relació entre l'ajuntament i la ciutadania. Davant de problemàtiques concretes o d'àmbit més reduït que el del consell territorial, es podran descentralitzar o crear comissions de treball de l'àmbit que es consideri més oportú.

Capítol III. El Consell de Ciutat

Article 62. El Consell de Ciutat és l'òrgan més ampli de participació i deliberació de les problemàtiques que afecten la globalitat de la ciutat.

Article 63. Composició. El Consell de Ciutat està constituït per dos representants de cada un dels grups municipals (un representant en el cas de grups unipersonals), un representant de cadascun dels quatre consells territorials, un representant de cadascun dels Consells sectorials, dos representants de les associacions empresarials més representatives, dos representants de les organitzacions sindicals més representatives, un representant de la Universitat Politècnica de Catalunya i un representant de cada un dels partits polítics locals sense representació en el Consistori, que hagin concorregut al darrer procés electoral municipal i així ho sol·licitin. Està presidit per l'alcalde o alcaldessa de Castelldefels.

Article 64. Funcions del Consell de Ciutat. Les funcions del Consell de Ciutat són les següents:

a) Debatre i informar el Programa d'Actuació Municipal i els pressupostos municipals.

b) Informar de les consultes populars que es vulguin fer a instàncies de l'ajuntament.

c) Debatre i valorar les conclusions dels estudis i treballs sobre temes estratègics que hagi encarregat l'ajuntament.

d) Debatre els grans projectes de ciutat.

e) Debatre i valorar els temes d'interès general que plantegin els consells territorials o sectorials.

Article 65. Normes generals de funcionament. El Consell de Ciutat es reunirà, com a mínim, un cop cada sis mesos. La sessió en què es debatin el pla anual de treball i els pressupostos municipals tindrà caràcter d'audiència pública.

L'ordre del dia de les sessions del Consell es tancarà provisionalment deu dies abans que es reuneixi, a fi que hi puguin incloure propostes els consells territorials. L'ordre del dia definitiu es tancarà i notificarà cinc dies abans de la sessió.

Les actes de les sessions del Consell de Ciutat es trametran a totes les entitats i associacions de la ciutat, i se'n publicarà un resum en els mitjans de comunicació municipals.

Disposicions Transitòries

Primera.

En el termini màxim d'un mes des de la constitució dels nous consells territorials és crearà una comissió de seguiment que garanteixi l'aplicació d'aquest Reglament, composada per representants municipals i per membres dels consells sectorials i territorials en la proporció de 40% de ciutadans i ciutadanes, 40% d'entitats i associacions, i 20 % de representants municipals.

El primer treball que realitzarà la comissió serà l'avaluació, a un any del l'inici de la seva aplicació, del funcionament del Reglament de Participació Ciutadana.

Segona.

Aquest Reglament de Participació Ciutadana, en tot allò que tingui incidència en altres normes municipals, tindrà plena validesa i les esmentades normes hauran d'adaptar-se a allò que s'estableix en aquest Reglament.

Castelldefels, 14 de febrer de 2003.

Pedro Sanz Sánchez
Regidor-delegat de Règim Interior

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50