Ordenances i Reglaments

Reglament General dels Consells Sectorials de l'Ajuntament de Castelldefels  (17/07/2002)

CAPÍTOL I: NATURALESA I ÀMBIT D'ACTUACIÓ

Article 1

1.- Els Consells Sectorials Municipals de l'Ajuntament Castelldefels constitueixen els òrgans complementaris de canalització de la participació dels ciutadans en els assumptes del municipi, i es configuren com l'òrgan de consulta i participació de tots els sectors vinculats a l'associacionisme dins de la Ciutat.

2.- El nombre i denominació específica de cada un dels consells serà determinat per acord del Ple de la Corporació Municipal, i es regiran per aquest Reglament pel que fa a la seva composició, organització i funcionament, sense perjudici de les normes complementàries que cada Consell podrà aprovar mitjançant el seu propi reglament de règim intern.

CAPÍTOL II: OBJECTIUS

Article 2

Amb la constitució dels Consells Sectorials , la Corporació Municipal mostra la seva voluntat d'aconseguir els objectius següents:

a) Mantenir un espai d'informació, estudi i debat entre l'Administració Municipal i el conjunt d'entitats i associacions radicades a la Ciutat.

b) Possibilitar que les línees d'actuació de l'Ajuntament de Castelldefels comptin amb la consulta i assessorament dels sectors implicats.

c) Sensibilitzar la població de la importància de la participació de les entitats cíviques en la planificació i gestió públiques municipals.

d) Fomentar i vehicular la col.laboració entre les entitats de la Ciutat, i la d'aquestes amb l'Administració Municipal.

CAPÍTOL III: COMPOSICIÓ

Article 3

Integraran els Consells Sectorials el regidor o regidors-delegats de les Àrees Municipals de Gestió corresponents, i els representants de cada una de les entitats cíviques que, a criteri de la Presidència, estiguin relacionades més directament amb l'ambit d'actuació de cada un dels Consells.

Article 4

Cada entitat estarà present a través d'un únic representant, el qual serà escollit i revocat per acord de l'òrgan que, d'acord amb els seus Estatuts, sigui competent per a efectuar la designació.

Article 5

En compliment del que disposen l'article 236 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i l'article 138 del Reglament Orgànic Municipal, només podran formar part dels Consells aquelles entitats que estiguin inscrites en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes.

Article 6

Els Consells es renovaran íntegrament quan es renovi la Corporació Municipal, sense perjudici del dret de cada entitat a designar o revocar en qualsevol moment el seu representant.

CAPÍTOL IV: ORGANITZACIÓ

Article 7

Els Consells Sectorials s'estructuraran en els òrgans següents: President, Vicepresidents, Plenari i Comissions de Treball.

Article 8: El President

1.- L'Alcaldia, mitjançant Decret, podrà nomenar o separar lliurement el Regidor que haurà d'exercir la Presidència dels Consells Sectorials .

2.- Són funcions del President:

a) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions, moderar els debats i dirimir els empats amb vot de qualitat

b) Fixar l'ordre del dia de les sessions, a iniciativa pròpia o a proposta raonada d'una quarta part dels membres del Plenari.

c) Vetllar per l'execució dels acords que s'hagin pres.

d) Autoritzar, a iniciativa pròpia o a proposta raonada d'una quarta part dels membres del Consell, l'assistència al Plenari i a les Comissions de treball de persones de reconeguda vàlua o coneixements específics, quan el tractament d'un tema concret ho faci aconsellable.

e) Trametre els informes i propostes del Consell a la resta dels òrgans municipals.

f) Decidir la creació, els objectius i finalitats de les Comissions de Treball. Aquesta funció podrà ser objecte de delegació en el Plenari.

Article 9: Els Vicepresidents

1.- L'Alcaldia podrà nomenar i separar lliurement un o més vicepresidents, entre la resta de regidors-delegats de l'Area Municipal de Gestió respectiva. En defecte d'aquests, podrà efectuar el nomenament entre els representants de les entitats que formin part de cada un dels Consells.

2.- Correspon als vicepresidents substituir, per l'ordre del seu nomenament, al President en supòsits de vacant, absència, malaltia o qualsevol altra circumstància que impossibiliti l'exercici de les seves atribucions.

Article 10: El Plenari

1.- Formaran part del Plenari el President, els Vicepresidents, els representants de les entitats nomenats d'acord el que estableix el Capítol III d'aquest Reglament, i el Secretari.

3.- Són funcions del Plenari les següents:

a) Ser consultat i debatre sobre l'actuació municipal en cada una de les Arees de Gestió directament relacionades amb l'àmbit del Consell.

b) Aprovar el Reglament de Règim interior.

c) Demanar informació i documentació sobre qualsevol matèria o intervenció que afecti el camp d'actuació del Consell.

d) Formular propostes a l'Ajuntament de la Ciutat sobre els problemes i assumptes administratius que els afectin.

e) Emetre els informes que li siguin demanats per l'Ajuntament, sobre matèries de competència municipal.

f) Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb el funcionament dels serveis i els organismes públics municipals.

g) Aprovar la composició concreta de les Comissions de Treball.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li atribueixi el Ple de la Corporació en l'acord de la seva creació, així com en qualsevol norma municipal de caràcter general.

Art. 11: El Secretari

1.- Actuarà de Secretari del Consell el Secretari General de la Corporació, qui podrà delegar aquesta funció en algun funcionari o treballador municipal adscrit a la respectiva Area de Gestió.

2.- Són funcions del secretari:

a) Assistir, amb veu però sense vot, a totes les reunions del Plenari i de les Comissions de Treball.

b) Trametre les convocatòries de les sessions per ordre de la Presidència.

c) Redactar les actes de les sessions, i trametre'n els esborranys als membres del òrgans col.legiats.

d) Custodiar la documentació del Consell.

e) Preparar el despatx dels assumptes, redactar i autoritzar les actes de les sessions

f) Certificar els acords amb el vist-i-plau del President.

g) Traslladar els acords als seus destinataris, en els terminis i formes establerts per la Legislació de Procediment Administratiu Comú.

Art. 12: Comissions de treball

1.- La seva creació correspon al President del Consell, qui determinarà la seva finalitat i objectius concrets.

2.- Es constituiran amb els representants de les entitats directament relacionades amb els objectius propis de la comissió, segons la composició que aprovarà el Plenari del Consell.

3.- Seran presidides pel President del Consell.

4.- Actuarà com a secretari de la Comissió el Secretari del Consell.

CAPÍTOL V: FUNCIONAMENT

Article 13: Sessions del Plenari i de les Comissions

1.- El Plenari celebrarà dues sessions ordinàries anuals, una al començament de cada semestre. Així mateix, celebrarà sessions extraordinàries quan les convoqui el President, per iniciativa pròpia o a sol.licitud d'una quarta part dels seus membres. En aquest darrer cas, la sol.licitud haurà de fer-se per escrit raonat, signat personalment per tots els membres que la subscriguin.

2.- El règim de reunions de les Comissions de treball vindrà marcat per l'acord dels seus membres, en funció de les necessitats i dels objectius fixats.

Article 14: Convocatòries i sessions

1.- La convocatòria de les sessions serà lliurada a tots els membres amb una antel.lació mínima de dos dies hàbils. La convocatòria serà pèr escrit i amb constatació expressa de l'ordre del dia.

2.- Per a la vàlida constitució de l'òrgan, a efectes de la celebració de les sessions, es requerirà la presència del President i del Secretari, o de qui legalment els substituexin, i la de la meitat, al menys, dels seus membres.

3.- En el supòsit de no assolir-se el quòrum d'assistència establert al punt anterior, la sessió es celebrarà en segona convocatòria, una hora més tard, si hi assisteixen el President, el Secretari i, al menys, dos representants de les entitats ciutadanes.

4.- Atès el caracter participatiu dels Consells Sectorials , la Presidència tractarà de potenciar el diàleg i el debat, per si fos possible d'arribar a posicions o propostes consensuades. No obstant això, en cas de desacord, les decissions es prendran per majoria simple dels assistents.

5.- Les votacions ordinàries es faran a ma alçada, llevat que una quarta part dels assistents sol.licités una votació nominal.

6.- Els vots són personals i intransferibles.

Article 15: Normativa supletòria aplicable

Els Consells Sectorials es regiran, en tot allò que no es trobi expressament previst en els acords de la seva creació i establiment, en aquest Reglament General o en els respectius Reglaments de Règim Intern, per la normativa continguda al Capítol II del Títol II -articles 22 a 27- de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment administratiu comú.

--------------------------

José-Antonio Andrés i Hernández, Secretari General de l'Il.lm. Ajuntament de Castelldefels (Baix Llobregat),

C E R T I F I C O :

Primer.- Que aquest Reglament General dels Consells Sectorials de l'Ajuntament de Castelldefels va ser aprovat inicialment pel Ple de la Corporació Municipal en sessió celebrada el dia 26.10.95 i sotmès a informació pública mitjançant anunci exposat al Tauler d'Edictes de la Casa Consistorial i publicat al Diari "La Vanguardia" del dia 9.11.95, al BOP núm 269 del 10.11.95, al Butlletí d'Informació Municipal del mes de desembre de 1995, i al DOGC núm 2149 del 3 de gener de 1996.

Segon.- Que durant l'esmentat termini reglamentari d'informació pública no ha estat objecte de cap reclamació, suggeriment o al.legació, per la qual cosa ha esdevingut definitiu, publicat el seu text íntegre en el Tauler d'Edictes de la Casa Consistorial i BOP núm 53, del dia 1.3.1996, i inserida la preceptiva referència en el DOGC núm 2255, del 13.9.1996.

I perquè així consti, i tingui els efectes que corresponguin, lliuro aquesta certificació, d'ordre i amb el vist-i-plau de l'Il.lm. senyor Alcalde, Agustín Marina Pérez,

Castelldefels, 11 de juny de 2002

Vist i Plau

l'Alcalde.

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50