Ordenances i Reglaments

Ordenança Municipal Reguladora de la Senyalització específica a la Via Pública, per a Hotels, Restaurants, Bars Musicals i Apartaments Turístics  (10/06/2002)

(aprovada en el Ple Municipal de 18 de juliol de 2002 i publicada en el BOP el 7 d'agost de 2002)

PREAMBUL

L'ordenança municipal de senyalització específica a la via pública per a Hotels, Restaurants, Bars musicals i Apartaments Turístics, complementa l'Ordenança Metropolitana de Publicitat, prenent com a base pel seu desenvolupament l'article 3er, on s'indica que les activitats publicitàries que s'emplacin a la via pública o siguin perceptibles des de la mateixa estaran subjectes a llicència.

Així mateix, la disposició transitòria 2ona apartat B.2.7 de l'ordenança Metropolitana de Publicitat faculta a l'Administració a establir discrecionalment models normalitzats pels diferents emplaçaments i activitats.

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació.

És objecte de la present ordenança, la regulació de la senyalització informativa a la via pública, destinada als hotels, restaurants, bars musicals i apartaments turístics en possessió de la corresponent llicència d'activitat i ubicats en el terme municipal de Castelldefels.

Article 2. Definició.

Es denomina punt d'informació direccional turística, a les estructures d'implantació estàtiques, situades a la via pública, susceptibles de contenir la senyalització indicativa de les direccions dels hotels, restaurants, bars musicals i apartaments turístics.

Article 3. Característiques de la senyalització

1. El material de la senyalització informativa escollida, estarà constituïda per una lama, similar a les direccionals de carrer, de 140 cm x 17,5 cm en planxa i ribet d'alumini, sustentada per un sol pal rodó i estriat d'alumini.

2. La lletra a emprar serà la Helvètica condensada semimedium, de color negre sobre fons blanc, per anomenar els establiments esmentats, complementat amb:

a) Una fletxa de direcció a l'extrem corresponent.

b) El motiu de la imatge, amb la simbologia corresponent a les activitats esmentades, segons estudi d'imatge de l'Ajuntament de Castelldefels.

3. La representació gràfica esmentada en els antecedents s'acompanya en l'annex 2.

Article 4. Instal·lació i manteniment de les senyalitzacions.

1. La col·locació i manteniment de la senyalització informativa, es realitzarà exclusivament per una empresa adjudicatària, per tal d'unificar les senyalitzacions, que pel fet d'estar instal·lades a la via pública, són de competència municipal.

2. Els punts d'informació instal·lats, sense la preceptiva autorització municipal, seran retirats amb repercussió de les despeses a l'interessat, sense perjudici de la imposició de les sanciones que en el seu cas procedeixin.

3. Les senyalitzacions, es podran instal·lar individualment o agrupades, depenent de la situació amb un màxim de cinc en aquestes últimes.

4. Els establiments podran disposar d'un màxim de tres senyalitzacions informatives.

5. Les senyalitzacions individuals es col·loquen amb un pal preparat per quan sigui necessari afegir d'altres.

Article 5. Ubicació dels punts d'informació.

1. Es permetrà aquest tipus d'instal·lacions sempre i quan es segueixi el procediment per l'atorgament de les llicències, que preveu l'article 6 de la present ordenança, en els punts d'informació, de titularitat municipal.

2. Les ubicacions que correspondran a cada establiment dels esmentats, hauran d'estar dins un radi de 300 metres amb centre l'establiment.

3. La ubicació sol·licitada es podrà denegar en els següents casos:

a) Que en el mateix pal i per ordre d'arribada de les sol·licituds tramitades, no es puguin col·locar més senyalitzacions.

b) Que la ubicació sol·licitada, la direcció del rètol correspongui a un carrer contra direcció.

c) Que la ubicació sol·licitada estigui més allunyada de 300 metres de l'establiment.

d) Que per les característiques de la ubicació sol·licitada, amplada de la vorera, situació d' altres elements urbans, carrers de vianants etc., a criteri tècnic no sigui convenient la seva autorització.

4. Les senyalitzacions preferentment s'utilitzaran en els canvis de direcció, s'evitarà senyalitzar en sentit recte.

5. L'Ajuntament es reserva el dret d'anul·lar qualsevol dels punts d'informació assignats, per motius de canvis de trànsit rodats, obres etc.. facilitant una nova ubicació sempre i quan es compleixi amb les característiques descrites.

Article 6. Procediment d'atorgament de les llicències.

1. Les llicències es concediran a sol·licitud dels interessats, prèvia aportació dels documents acreditatius dels següents extrems:

a) Llicència d'obertura de l'activitat.

b) Plànol de situació de l'establiment esmentat.

c) Nom de l'establiment esmentat i número de punts informatius que es sol·liciten.

d) En les zones grafiades al plànol de l'annex 1, on només es permès la senyalització homologada per carreteres es traslladaran les sol·licituds, de forma agrupada a la Direcció General de Carreteres.

e) Autoliquidació dels drets municipals corresponents.

2. Presentada la instància i documentació a que es refereix l'apartat anterior, s'acordarà la seva concessió o denegació segons compleixi tots els tràmits previstos en aquesta ordenança i en funció de la necessitat i conveniència per l'interès públic del servei a prestar.

3. En el supòsit de concessió de la llicència , l'informe fixarà el cost de la instal·lació en funció del número de punts d'informació, el qual comprendrà el cost complet de subministrament i col·locació ( rètol i pal inclosos encara que s'aprofiti un pal existent) del punt d'informació, i la taxa anual que vindrà fixada per la quota establerta, en la taxa municipal per ocupació i aprofitament de la via pública.

Article 7. Termini de les llicències

1. Les llicències s'atorgaran per un període de cinc anys, prorrogables prèvia petició expressa del titular, un mes abans del seu venciment i s'atorgaran per un període de la mateixa duració.

2. Transcorregut el citat termini, es valorarà l'estat de conservació dels rètols i es determinarà si s'ha d'iniciar un nou expedient per a fer rètols nous.

Article 8. Finalització de la senyalització.

1. Els interessats hauran de sol·licitar la baixa de les senyalitzacions dels punts d'informació, per tal que l'Ajuntament els retiri del padró base corresponent.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL.

En tot allò no previst expressament en aquest ordenança, serà d'aplicació l'ordenança metropolitana de Publicitat.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES.

Primera
Tots els hotels, restaurants, bars musicals i apartaments turístics que tinguin instal·lada aquest tipus de senyalització a l'entrada en vigor de la present ordenança, disposaran d'un termini de tres mesos per a la seva adaptació als preceptes de la mateixa.

Segona
Transcorregut l'esmentat període l'Ajuntament retirarà tota aquella senyalització informativa que no compleixi amb la vigent ordenança.

DISPOSICIONS FINALS
Primera.-
Queden derogades totes les disposicions anteriors a aquesta ordenança referents a aquesta matèria.

Segona.-
Aquesta Ordenança entrarà en vigor un cop publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i hagi transcorregut el termini previst en l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. Romandrà en vigor fins que s'aprovi la seva modificació o derogació.

Castelldefels, 10 de juny de 2002

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50