Ordenances i Reglaments

Ordenança General de Serveis Funeraris de l'Ajuntament de Castelldefels  (20/01/1998)

PREÀMBUL

Tradicionalment els serveis funeraris havien estat configurats com un servei públic de titularitat municipal compatible amb la prestació de serveis de la mateixa naturalesa per part del sector privat, excepció feta d'aquells municipis que havien fet ús de la possibilitat de prestar aquestes activitats amb exclusió dels particulars.

En aquest ordre de coses, l'article 86.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL), reservava, a favor dels ens locals, entre d'altres, els serveis mortuoris, contemplant, fins i tot, la possibilitat de prestar-los en règim de monopoli.

Paral·lelament, la legislació sectorial, i més concretament l'article 42 del Decret 2263/1974, de 20 de juliol, per mitjà del qual va ser aprovat el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria (RPSM), disposà que en tota població de més de 10.000 habitants, hauria d'existir, almenys, una empresa funerària, privada o "municipal" (sic), previsió aquesta que feia dels serveis funeraris un servei obligatori (tot i que subsidiàriament) en els municipis amb un cens de més de 10.000 residents.

La promulgació de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat, no va suposar cap canvi en la situació descrita, atès que no va derogar el RPSM, la pervivència del qual, a més, havia quedat garantitzada després d'entrar en vigor la LBRL, atès allò que preveu la seva Disposició Transitòria Segona.

Tot aquest ordre de coses es va veure alterat amb la promulgació del Reial Decret-Llei 7/1996, de 7 de juny, sobre mesures urgents de caràcter fiscal i de foment i liberalització de l'activitat econòmica (B.O.E. de 8 de juny i correcció d'errades en el B.O.E. de 18 de juny). Els articles 22 i 23 d'aquesta norma van donar lloc a un canvi qualitatiu la transcendència del qual no podia passar desapercebuda.

El segon dels preceptes esmentats eliminà els serveis funeraris del llistat d'activitats i serveis que, d'acord amb l'art. 86.3 LBRL, quedaven reservats a les entitats locals, les quals els podien prestar en règim de monopoli.

La desaparició d'aquesta reserva susceptible de monopoli fou conseqüència obligada de l'art. 22 del Decret-Llei esmentat, precepte aquest que liberalitzà la prestació dels serveis funeraris recollint, en aquest sentit, les recomanacions fetes pel Tribunal de Defensa de la Competència.

Tot i que no apareixien directament vinculats a l'activitat funerària, també tingueren incidència en aquesta l'article 16 i els annexes 1 i 2 del Reial Decret-Llei 7/1996, de 7 de juny, dels quals es desprenia que les tarifes dels serveis funeraris passaven a ser de lliure fixació, ja que no figuraven incloses entre les prestacions que resten, a hores d'ara, sotmeses al règim de preus autoritzats i comunicats.

Malgrat que l'art. 22 del Reial Decret-Llei 7/1996, de 7 de juny, liberalitzà la prestació dels serveis funeraris, el segon apartat d'aquest mateix precepte va preveure la possibilitat que els Ajuntaments sotmetessin a autorització la prestació dels dits serveis. Aquesta autorització ha de tenir caràcter regulat i les ordenances municipals han de precisar els requisits objectius necessaris per tal d'obtenir-la. D'altra banda, l'autorització els ha de ser concedida a tots aquells sol·licitants que reuneixin els requisits exigits i acreditin disposar dels mitjans materials necessaris per tal d'efectuar el transport de cadàvers.

El règim jurídic dels serveis funeraris ha quedat completat, a Catalunya, amb la promulgació dela Llei 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris (DOGC 2370 de 14.4.1997), els objectius de la qual són, d'una banda, fixar l'abast de les competències i potestats dels ens locals en aquesta matèria i, de l'altra, determinar les condicions mínimes que han de tenir les entitats prestadores de serveis funeraris, tant pel que fa a la submissió a la normativa sanitària aplicable, com pel que fa a la garantia dels principis d'universalitat, d'accessibilitat, de continuïtat i de respecte dels drets dels usuaris què la pròpia Llei defineix.

Algun dels trets més rellevants de la nova Llei -dels quals es fa ressò la present Ordenança- són els següents: la configuració dels serveis funeraris com a serveis essencials d'interès general, que hauran de ser garantits en últim extrem per tots els Ajuntaments, sigui quin sigui el seu nombre d'habitants; la capacitat dels Ajuntaments (i Comarques en el seu cas) per tal de prestar serveis funeraris a títol de "servei públic", compatibles amb les activitats privades de la mateixa naturalesa; la possibilitat que els serveis funeraris de titularitat local es prestin a través de qualsevol de les formes de gestió dels serveis públics que contempla la legislació de règim local; i la liberalització parcial del transport funerari, entre d'altres extrems.

Les previsions de la Llei 2/1997, de 3 d'abril, es poden veure complementades, entre d'altres, pels articles 103 a 109 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis del Ens Locals (ordenació sectorial i autoritzacions reglamentades en seu d'exercici, pels particulars, d'activitats d'interès general), en tot allò que aquests preceptes reglamentaris no siguin contradictoris o no s'oposin a les determinacions de la Llei.

A ningú li pot passar desapercebuda la càrrega d'emotivitat, així com la transcendència individual, social i sanitària que tenen els serveis funeraris. El tradicional sotmetiment d'aquests serveis al règim de les activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses, amb l'única finalitat d'evitar els perjudicis a què fa referència l'art. 1 del Decret 2414/1961, de 30 de novembre, s'ha mostrat com una tècnica insuficient a l'hora de preservar, en aquest municipi, altres béns jurídics dignes de protecció, com per exemple els relacionats amb l'interès dels usuaris en rebre uns serveis adequats, amb les degudes garanties, i amb la necessitat, alhora, d'assegurar que l'exercici d'aquestes activitats respongui als imperatius que es desprenen de la seva qualificació legal com a serveis essencials d'interès general.

Totes aquestes circumstàncies, unides a la voluntat de l'Ajuntament d'assolir els objectius que es desprenen de les consideracions fetes anteriorment, justifiquen de forma sobrera l'aprovació de la present disposició de caràcter general i el sotmetiment de l'activitat funerària privada a un règim d'autoritzacions que, a banda d'integrar el règim jurídic de les activitats classificades, faci possible que totes les empreses que vulguin exercir les seves activitats al municipi, estiguin en condicions de prestar un servei digne, sota les condicions i requisits que preveu la present Ordenança en desplegament de la Llei 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris, aprovada pel Parlament de Catalunya.

TÍTOL PRIMER

NORMES GENERALS

CAPÍTOL 1

DIRECTRIUS GENERALS A QUÈ RESTEN SOTMESOS ELS SERVEIS FUNERARIS

Article 1

Resta sotmès a la present Ordenança l'exercici de qualsevol activitat que tingui per finalitat prestar serveis funeraris en el municipi de Castelldefels (en endavant, "municipi").

Article 2

Atès allò que disposa l'article 1.1 de la Llei del Parlament de Catalunya 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris (en endavant, "LSF"), les activitats funeràries contemplades a la present Ordenança tindran la condició de servei essencial d'interès general sotmès als principis d'universalitat, accessibilitat, continuïtat i respecte dels drets dels usuaris.

Article 3

Els serveis funeraris podran ser prestats simultàniament, i en règim de lliure concurrència, per aquest Ajuntament (si així ho decidís en el futur, previ acompliment dels tràmits reglamentàriament establerts per a la creació de serveis públics) i per empreses privades degudament autoritzades per la Corporació municipal.

Article 4

1. L'Ajuntament és l'Administració competent en matèria de serveis funeraris i és el responsable de garantir-ne l'existència i la prestació a tota la col·lectivitat local. Fruït d'aquesta responsabilitat, la Corporació municipal té les obligacions mínimes següents:

a) Vetllar perquè les empreses funeràries de titularitat privada prestin els seus serveis sota les condicions i amb l'abast que assenyalen la LSF i la present Ordenança, adoptant, a aquests efectes, totes les mesures legals i reglamentàries que es considerin necessàries o adequades, especialment quan es tracti de preservar o restablir els drets dels usuaris.

b) Suplir el sector privat en la prestació dels serveis funeraris si no existeixen empreses privades que prestin aquests serveis en el municipi.

c) Garantir el respecte integral envers els drets dels usuaris dels serveis funeraris.

2. Més enllà d'acomplir les seves obligacions mínimes en la matèria, l'Ajuntament (si així ho decidís en el futur) podrà prestar tot tipus de serveis funeraris en règim de lliure concurrència amb el sector privat. Els serveis funeraris de titularitat municipal gaudiran de la condició de servei públic a tots els efectes, i les activitats derivades dels mateixos es consideraran com a pròpies de l'Ajuntament.

3. La gestió dels serveis funeraris pot ésser exercida per l'Ajuntament, a través de qualsevol dels mitjans i formes de gestió de serveis públics que estableix la legislació de règim local, per mitjà d'una mancomunitat o d'un consorci, o en conveni o acord de delegació o d'encàrrec de gestió amb altres Administracions públiques.

4. Els serveis funeraris autoritzats per l'Ajuntament, així com els propis serveis funeraris de titularitat municipal en el seu cas, no podran denegar el servei en els supòsits següents:

a) Persones difuntes, el domicili mortuori de les quals sigui en aquest municipi.

b) Veïns del municipi, el domicili mortuori dels quals es trobi dins la província de Barcelona.

c) Qualsevol altra persona quan així ho disposi l'autoritat judicial.

5. Als efectes de l'anterior apartat es considera "domicili mortuori" el lloc on roman el cadàver fins al moment de ser conduït cap a la seva destinació final, incloses les sales de vetlla.

Article 5

Els particulars podran prestar els serveis funeraris en règim de lliure concurrència, prèvia autorització de l'Ajuntament. L'Ajuntament concedirà les llicències o autoritzacions de referència a tots els sol·licitants que reuneixen els requisits exigits per aquesta Ordenança i acreditin disposar dels mitjans materials necessaris per efectuar el transport de cadàvers.

Article 6

Els serveis funeraris restaran sotmesos en tot cas a la LSF i, de forma especial, a la normativa estatal i autonòmica en matèria de cementiris, policia sanitària mortuòria, extracció d'òrgans, llibertat de cultes i protecció de consumidors i usuaris.

Article 7

Els serveis funeraris es prestaran amb escrupolós respecte i observança dels principis, drets i llibertats constitucionals.

Article 8

El planejament urbanístic municipal haurà de contenir les previsions necessàries a fi i efecte que els serveis funeraris es puguin prestar en sòl apte als dits efectes, en la proporció suficient per tal d'atendre adequadament les necessitats del municipi.

Article 9

Els preceptes d'aquesta Ordenança que, per sistemàtica normativa, incorporen aspectes de la legislació estatal i autonòmica, s'entén que són automàticament modificats en el moment en què es produeixi la revisió de la dita legislació. En el supòsit de modificació de la legislació estatal o autonòmica, continuaran essent vigents els preceptes d'aquesta disposició reglamentària que siguin compatibles o permetin una interpretació harmònica amb els nous preceptes de la legislació de referència, mentre no hi hagi adaptació expressa de l'Ordenança.

CAPÍTOL 2

DE L'ABAST DELS SERVEIS FUNERARIS

Article 10

Als efectes de la present Ordenança tindran la consideració de serveis funeraris tots aquells la prestació dels quals vingui determinada per la mort d'una persona i la consegüent inhumació o incineració del cadàver.

Article 11

La gestió dels serveis funeraris comprendrà la realització de tots els actes, tràmits i diligències que siguin pertinents des que es produeixi la defunció fins al dipòsit del cadàver a peu de tomba o al crematori, sens perjudici que puguin abastar, alhora, qualsevol altre acte de caràcter sumptuari que els interessats vulguin concertar de forma complementària.

Article 12

1. Es consideren, en tot cas, activitats de serveis funeraris de prestació inexcusable les funcions següents:

a) Informar i assessorar sobre el contingut, condicions i abast del servei. En tot cas aquest assessorament ha d'incloure la informació sobre els tràmits legals a seguir i sobre els requisits i les pràctiques sanitàries exigibles segons la normativa de policia sanitària mortuòria.

b) Condicionar sanitària i estèticament els cadàvers.

c) L'amortallament o vestit de cadàvers, excepte quan l'efectuïn els familiars o persones properes, i el subministrament de mortalles per aquesta finalitat.

d) La realització dels tràmits i diligències necessàries per obtenir la confirmació mèdica de la mort o qualsevol altra verificació mèdica o sanitària del cadàver, el registre de la defunció i la gestió de l'autorització de la sepultura o cremació, així com la tramitació de qualsevol altra autorització que sigui necessària amb motiu del sepeli, incloent la gestió i el despatx d'aquests documents, llevat els casos en que les dites gestions es duguin a terme directament pels familiars del difunt.

e) La conservació i refrigeració dels cadàvers, així com el seu embalsamament o tanatopràxia i radioionització, quan sigui necessari.

f) El subministrament de fèretres, taüts, arques, caixes, urnes i material similar per a ser destinats a la conducció, trasllat i enterrament de cadàvers i restes cadavèriques i per a la recollida de cendres.

g) La recollida, conducció i trasllat de cadàvers i de fèretres dins el terme municipal de Castelldefels, mitjançant vehicles funeraris de la pròpia empresa funerària, i els serveis de capelles i tanatoris des de la mort fins el moment del sepeli, en locals habilitats per aquesta finalitat.

h) La recollida, la conducció i el trasllat de fèretres, taüts i caixes de cadàvers des del municipi de Castelldefels fins el municipi on ha de fer-se la inhumació, així com des del municipi on ha succeït la defunció fins el municipi de Castelldefels si ha de ser inhumat en el seu cementiri.

i) Els serveis de túmuls, cambres mortuòries i altres ornaments fúnebres, dins o fora del domicili en el que hagi succeït la defunció.

j) La prestació del servei de tanatori, quan sigui sol·licitat pels familiars del difunt.

k) En general, la realització de funcions i serveis que es considerin propis de l'activitat funerària, tant actual com futura.

2. Es consideren funcions complementàries, que les empreses de serveis funeraris poden prestar quan estiguin en condicions de fer-ho, les següents:

2.1) L'organització de l'acte social i/o religiós de l'enterrament.

2.2) El subministrament de rams, corones, creus o similars, realitzats amb flors o plantes.

2.3) La prestació dels serveis de vehicles d'acompanyament i de corones.

2.4) La impressió i el subministrament de recordatoris i similars i la confecció i col·locació d'esqueles, taules i llibres de signatures.

2.5) La publicació d'esqueles i notes funeràries a la premsa i, en general, la difusió de la mort per qualsevol mitjà de comunicació.

2.6) En general, la realització d'altres prestacions, actes, diligències o operacions que demanin els familiars del difunt i que no tinguin la consideració legal de funcions pròpies de l'activitat dels serveis funeraris.

3. Les funcions complementàries definides a l'apartat 2 anterior poden ser voluntàriament contractades amb les empreses de serveis funeraris, com també ho poden ser amb empreses que no tinguin l'autorització d'entitat funerària.

Article 13

El servei de cementiri serà d'inexcusable prestació per part de l'Ajuntament, llevat de la dispensa prevista a l'article 65 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya (en endavant, "LMC").

Article 14

L'activitat consistent en la prestació pel sector privat dels serveis funeraris esmentats en els anteriors preceptes haurà de venir precedida per la concessió de la preceptiva autorització municipal.

CAPÍTOL 3

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS SERVEIS FUNERARIS

Article 15

La prestació de serveis funeraris haurà de dur-se a terme amb plena observança de les normes estatals i autonòmiques sobre aquesta matèria i d'acord amb les directrius generals següents:

a) Continuïtat dels serveis, que exigirà prestar-los amb caràcter permanent i ininterromput les 24 hores del dia, tots els dies de l'any.

b) Regularitat dels serveis, que exigirà prestar-los de forma normal i puntual i amb els mitjans personals i materials necessaris.

c) Universalitat i generalitat dels serveis, que exigirà prestar-los a tots els cadàvers i despulles. La prestació s'ajustarà a la pompa que la part interessada determini, llevat que es tracti de serveis gratuïts o bonificats.

d) Equitat de les facturacions conforme a les tarifes establertes i segons la pompa decidida pels interessats.

e) Gratuïtat o reducció de tarifes del servei envers aquelles persones que determini prèviament l'Ajuntament, per manca o insuficiència de mitjans econòmics, o quan així ho disposi l'autoritat judicial.

f) Els serveis municipals, les empreses privades de serveis funeraris i el personal que en depèn, han de relacionar-se amb les persones que sol·licitin les prestacions que contempla aquesta Ordenança amb l'atenció i el respecte que són propis, conformement amb les conviccions socials imperants.

g) Els serveis mortuoris es contractaran i prestaran observant les prescripcions de la legislació sobre defensa dels consumidors i usuaris, quedant absolutament proscrites, entre d'altres, les pràctiques capcioses tendents a contractar prestacions no desitjades per l'interessat, aprofitant la situació del dol.

h) El subministrament de taüts i urnes cineràries s'efectuarà a la casa mortuòria, a les sales de vetlla o al dipòsit corresponent.

i) Els taüts i urnes cineràries han de reunir les condicions que assenyalen les normes de policia sanitària mortuòria en vigor.

j) El material funerari utilitzat ha de ser adequadament desinfectat després de cada servei.

k) Dins del terme municipal no s'efectuaran conduccions de cadàvers a mà o a pes de braços per la via pública, llevat de casos excepcionals, degudament justificats, que requeriran l'autorització prèvia de l'Ajuntament.

l) La utilització de fèretres especials serà obligatòria per a la conducció de cadàvers en aquells supòsits en què així ho prevegi la legislació vigent.

Article 16

Les empreses de serveis funeraris hauran de comptar, com a mínim, amb els mitjans personals i materials que preveuen la legislació vigent i aquesta Ordenança. El personal haurà de tenir la formació adequada.

Article 17

l. Els serveis funeraris de titularitat municipal es regiran per la present Ordenança i per la reglamentació que, en el seu cas, pugui aprovar l'Ajuntament en establir els dits serveis o modificar les seves característiques. Tanmateix, els articles 5, 14, 23 lletra A), 24, 27.1 lletra k), 32, 33, 35 a 64; disposicions transitòries 1a., 2a., i disposicions addicionals la. i 2a., en cap cas seran d'aplicació als serveis funeraris municipals gestionats directament. Aquests mateixos preceptes seran d'aplicació als serveis funeraris de titularitat municipal gestionats indirectament quan això no resulti incompatible amb la naturalesa i règim jurídic del contracte de gestió de serveis.

2. En qualsevol cas, el contracte administratiu de gestió de serveis funeraris portarà implícites les autoritzacions municipals de tot ordre que siguin procedents.

CAPÍTOL 4

RÈGIM TARIFARI DELS SERVEIS FUNERARIS I GARANTIES DEL PRINCIPI D'UNIVERSALITAT

Article 18

1. Les tarifes dels serveis funeraris gestionats directament en règim de dret públic per l'Ajuntament, seran aprovades per la Corporació municipal de conformitat amb allò que preveu la legislació reguladora de les Hisendes Locals envers les prestacions patrimonials no voluntàries de caràcter públic.

2. Les tarifes o preus de la resta de serveis funeraris de titularitat municipal seran autoritzades per la Corporació municipal, d'ofici o a proposta de l'ens o empresa gestora.

3. Les tarifes o preus dels serveis funeraris de titularitat privada seran fixades lliurement per les pròpies empreses autoritzades. Aquestes empreses hauran de dipositar a l'Ajuntament, a efectes informatius, informació actualitzada sobre prestacions i preus a aplicar, un mes abans que aquests últims o llurs modificacions hagin d'entrar en vigor.

4. En qualsevol cas, les empreses que gestionin serveis funeraris per qualsevol títol, resten obligades a tenir, en un lloc visible i a disposició del públic, una relació detallada de tarifes o preus en vigor. Aquesta obligació abastarà també els serveis funeraris gestionats directament pel propi Ajuntament.

Article 19

l. Amb la finalitat de garantir el principi d'universalitat i d'accés als serveis funeraris, les empreses funeràries autoritzades per l'Ajuntament tenen l'obligació, a instàncies de la Corporació municipal, de prestar aquests serveis de forma gratuïta o bonificada a les persones que ho requereixin per manca o insuficiència de mitjans econòmics, o en els casos que acordi l'autoritat judicial.

2. Les persones amb dret a rebre els serveis funeraris de forma gratuïta o bonificada, per manca o insuficiència de mitjans econòmics, seran aquelles que determini l'Ajuntament, previ informe dels serveis socials municipals.

3. Per tal de ser beneficiari dels serveis gratuïts o bonificats en els termes de l'apartat anterior, caldrà que els interessats acreditin que no es troben en disposició de procurar-se mitjans econòmics suficients i que el domicili mortuori de les persones difuntes radica en aquest municipi.

4. Els serveis es prestaran a qualsevol persona quan així ho disposi l'autoritat judicial. L'Ajuntament determinarà en aquests casos si la prestació ha de ser gratuïta o bonificada.

Article 20

1. Els serveis prestats per les empreses de serveis funeraris, de forma gratuïta o bonificada, atès allò que disposa l'article l9, gaudiran d'un nivell mínim de qualitat que garanteixi la dignitat del sepeli, d'acord amb els costums locals.

2. En els supòsits previstos a l'article 19, la prestació del servei haurà de venir precedida o acompanyada d'una resolució municipal que especifiqui si el servei ha de ser de caràcter gratuït o bonificat i, en aquest darrer supòsit, la quantitat a satisfer pels interessats a l'empresa de serveis funeraris.

3. L'execució material de les prestacions forçoses que contempla l'article l9 es farà efectiva de la forma següent:

a) Quan els serveis funeraris siguin prestats per una única empresa, aquesta serà l'encarregada d'assumir les dites prestacions.

b) Quan siguin més d'una les empreses funeràries existents, totes elles assumiran les prestacions forçoses de referència, de forma successiva, per l'ordre d'antiguitat que determini la data d'establiment de cadascuna d'elles en el municipi. Tanmateix, les empreses funeràries podran establir, de comú acord, un règim diferent que haurà de ser autoritzat per l'Ajuntament.

4. Als efectes de l'apartat 3, els serveis funeraris de titularitat municipal tindran la condició d'empresa funerària.

5. L'Ajuntament haurà de garantir i gestionar les prestacions forçoses que contempla l'article l9 quan el municipi no compti amb cap empresa de serveis funeraris.

6. No obstant allò que preveuen els apartats anteriors, l'Ajuntament podrà contractar amb una empresa o grup d'empreses, les prestacions gratuïtes o bonificades que contempla l'article l9.

Article 21

1. El cost econòmic de les prestacions forçoses previstes a l'article l9 ha d'ésser distribuït per l'Ajuntament entre les empreses funeràries que hagin estat autoritzades per operar en el terme municipal, sigui quina sigui la forma en què es garanteixin o gestionin les dites prestacions.

2. Als anteriors efectes, els serveis funeraris que estableixi l'Ajuntament tindran la condició d'empresa funerària, sigui quina sigui la seva forma de gestió.

3. El cost econòmic de les prestacions forçoses que preveu l'article l9 serà distribuït per l'Ajuntament entre les empreses i entitats esmentades als apartats 1 i 2, en el seu cas, en proporció a la facturació de cadascuna d'elles.

4. Als efectes de l'apartat anterior, l'Ajuntament tramitarà i aprovarà un expedient subjectant-se a les bases següents:

4.1) L'expedient es tramitarà i aprovarà durant el segon i tercer trimestre de cada exercici.

4.2) Durant el primer trimestre de cada exercici les empreses de serveis funeraris presentaran davant l'Ajuntament una declaració responsable referida a l'exercici anterior, fent avinent les dades següents: facturació íntegra de l'exercici per serveis prestats en el municipi, prestacions forçoses realitzades de forma gratuïta i prestacions forçoses realitzades amb bonificació.

4.3) Sens perjudici de les mesures sancionadores que pugui adoptar l'Ajuntament, l'incompliment per part de les empreses de l'obligació que preveu l'apartat 4.2, donarà lloc a què l'Ajuntament pugui substituir les dades de facturació per una estimació objectiva, calculada en funció de les característiques de l'empresa, de les dades poblacionals del municipi i dels resultats ponderats d'altres empreses del ram en el seu cas. En aquests mateixos supòsits, la manca de declaració responsable donarà lloc a la presumpció que l'empresa no ha realitzat cap prestació forçosa.

Totes aquestes mesures s'adoptaran quan l'Ajuntament no pugui deduir les dades necessàries del registre a què fa referència l'article 29.1.

4.4) El cost total de les prestacions forçoses realitzades durant l'exercici anterior es determinarà aplicant la fórmula següent:

NPF x K = CT

NPF = Nombre total de les prestacions forçoses realitzades per totes les empreses funeràries del municipi.

K = Valor unitari i constant de cada prestació forçosa, que equivaldrà a la magnitud inferior d'entre les següents:

a) El valor mitjà de les tarifes mínimes aplicades per totes les empreses funeràries.

b) El 100% del salari mínim interprofessional mensual.

CT = Cost total de les prestacions forçoses efectuades per totes les empreses.

4.5) Un cop determinat el cost total (CT) d'acord amb la fórmula anterior, aquest es distribuirà entre totes les empreses funeràries en proporció a la facturació de cadascuna d'elles, tenint en compte el nombre de serveis gratuïts o bonificats duts a terme per cada empresa.

L'aplicació de la regla anterior donarà lloc a l'aprovació de sengles liquidacions, amb saldo positiu o negatiu segons el cas, de les quals seran subjectes passius les empreses i entitats prestadores de serveis funeraris.

4.6) Les liquidacions amb saldo positiu donaran lloc a un ingrés del mateix import, que haurà d'efectuar l'empresa corresponent, a la Caixa de l'Ajuntament, dins del mes següent a la data de notificació de la liquidació.

4.7) Les liquidacions amb saldo negatiu donaran lloc a un reintegrament del mateix import, a càrrec de l'Ajuntament, en favor de l'empresa.

4.8) L'aprovació de l'expedient haurà de venir precedida d'un tràmit de vista i al·legacions, de deu dies hàbils, mitjançant notificació a les empreses afectades.

4.9) Quan les empreses no efectuïn l'ingrés a què fa referència l'apartat 4.6 dins el termini d'un mes, l'Ajuntament es cobrarà l'import del principal més el recàrrec de constrenyiment amb càrrec a la fiança dipositada o constituïda per l'empresa incursa en mora, prèvia audiència de l'entitat o persona fiadora. Si aquesta fiança esdevé insuficient, la Corporació municipal procedirà al cobrament del deute a través del procediment administratiu de constrenyiment.

5. La negativa de les empreses funeràries a efectuar les prestacions forçoses contemplades al present article, donarà lloc a les actuacions següents:

5.l) L'assumpció de la prestació per part de l'Ajuntament, directament o a través d'un tercer.

5.2) L'adopció de les mesures sancionadores que contempla la present Ordenança així com la revocació de les llicències i autoritzacions municipals corresponents si és el cas.

5.3) El rescabalament de l'Ajuntament, de conformitat amb el procediment anual de repercussió previst a l'apartat 4 o, si escau, directament, a càrrec de qualsevol de les empreses incomplidores, en els termes del subapartat 4.9. En aquest darrer supòsit, l'empresa afectada tindrà dret a què l'import de la prestació forçosa que li hagi estat imputada sigui tinguda en compte, al seu favor, en l'expedient anual de repartiment de costos.

TÍTOL SEGON

DE LES CONDICIONS I REQUISITS D'EXERCICI DE LES ACTIVITATS DE SERVEIS FUNERARIS PER PART DEL SECTOR PRIVAT

CAPÍTOL 1

REQUISITS I CARACTERÍSTIQUES DE LES EMPRESES

PRESTADORES DE SERVEIS FUNERARIS

Article 22

1. Els empresaris o les empreses funeràries privades que vulguin establir-se en el municipi estaran obligades a prestar, almenys i de forma simultània, els serveis funeraris bàsics que descriu aquesta Ordenança a l'article l2, apartat 1.

2. El que preveu l'apartat 1 s'entendrà sens perjudici d'allò que contemplen la Disposició Addicional 7a. i les previsions transitòries de la present Ordenança.

Article 23

Els empresaris o les empreses funeràries privades que vulguin prestar els seus serveis en el municipi, abans d'iniciar les seves activitats hauran d'haver acreditat l'acompliment dels requisits següents:

A) Solvència financera:

Les empreses societàries hauran d'acreditar un capital mínim de 10 milions de pessetes.

Quant a la resta d'empreses, la diferència entre l'actiu i el passiu del negoci no podrà ser inferior a la xifra indicada al paràgraf anterior.

En tots els supòsits, la justificació de la solvència empresarial haurà de venir avalada, a més, amb l'aportació o acreditació

- d'un informe emès per un facultatiu competent o per una entitat financera i

- d'una fiança o garantia que caldrà dipositar a la Caixa de l'Ajuntament, per un import d'1 milió de pessetes. Aquesta garantia tindrà per finalitat assegurar el compliment, per part de les empreses funeràries, dels deures i obligacions derivats de la present disposició general, i molt especialment del manteniment i respecte, per part d'aqueixes, de les condicions sanitàries, del principi de continuïtat dels serveis i del respecte dels drets dels usuaris definits per aquesta Ordenança i per la resta de normes aplicables. La garantia o fiança respondrà, en qualsevol cas, als conceptes següents:

a) El cost dels serveis funeraris de prestació forçosa contemplats als articles 19, 20 i 21, quan les empreses es neguin a prestar-los, o en el supòsit previst a la base 4.9 de l'article 21.4.

b) Les sancions que es poden imposar a les empreses, d'acord amb les previsions dels articles 12 i 13 LSF i del Títol Cinquè de la present Ordenança.

c) El valor de la confiscació, que es pot decretar en els casos que una empresa autoritzada a operar en el municipi deixi de prestar el servei abans que li sigui acceptada la renúncia a l'autorització.

La fiança o garantia es podrà constituir en qualsevol de les modalitats establertes per la legislació de contractació de les Administracions Públiques.

En tot allò que no prevegi aquesta Ordenança, les fiances i garanties es regiran per la normativa esmentada al paràgraf anterior.

La fiança o garantia no podrà ser retornada o cancel·lada mentre sigui vigent la llicència o autorització municipal. En cap cas podrà ser retornada o cancel·lada si s'està tramitant un expedient a l'empresa funerària per la comissió d'alguna infracció de les previstes a la LSF o en aquesta Ordenança, o bé si es tracta d'un expedient susceptible de generar, de forma directa o subsidiària, responsabilitats pecuniàries per a l'empresa afectada.

L'import de les fiances o garanties haurà de ser reajustat o reposat per les empreses quan es doni el cas.

Almenys cada dos anys naturals, les empreses hauran d'ajustar les fiances i garanties a les variacions que hagi experimentat l'índex de preus al consum, més dos punts, des de la data de constitució, o des de la data del darrer reajustament.

L'Ajuntament podrà concertar amb les associacions empresarials del ram la constitució o dipòsit de garanties globals, que substituiran les garanties o fiances individuals de les empreses funeràries associades, les quals, no obstant això, hauran de constituir garantia individual si deixen de pertànyer a l'associació corresponent.

L'empresari haurà de subscriure una pòlissa d'assegurança que cobreixi els danys que puguin causar a tercers en l'exercici de l'activitat, fins i tot per causa d'errors u omissions.

B) Establiment o tanatori:

S'haurà de disposar de tanatori permanent dins el terme municipal.

El tanatori serà una edificació aïllada, és a dir, sense veïns dintre del mateix edifici. Si disposés de més d'una planta, les plantes superiors a la planta baixa estaran afectes en la seva totalitat a la prestació de la activitat funerària de l'empresa.

Aquest establiment haurà d'incloure les següents instal·lacions fixes:

a) Sales de Vetlla

- El nombre de Sales de Vetlla no podrà ser inferior a 2, i una més per cada 20.000 habitants o fracció a partir dels 50.000 habitants.

- Cada una de les Sales de Vetlla disposarà de dos espais diferents: un per a la família i propparents; i un altre per al túmul-frigorífic on s'exposi el cadàver, que comptarà amb els dispositius necessaris perquè es mantingui a una temperatura màxima de 4o C.

- Les Sales de Vetlla tindran una superfície mínima de 30 metres quadrats cadascuna.

b) Zona de treball

Independent de les Sales de Vetlla. Estarà integrada per almenys dues sales: una per a la realització dels treballs de tanatopraxis i una altra per a la manipulació de fèretres i altre material funerari. En alguna d'aquestes sales, o en una tercera s'ubicarà el dipòsit de cadàvers els armaris frigorífics, amb capacitat mínima per a 3 cossos.

c) Magatzem de fèretres

Amb capacitat per emmagatzemar una reserva mínima de 15 dies de funcionament, amb un mínim de 15 unitats.

d) Dependències d'atenció al públic i serveis comuns

- Disposaran almenys de recepció, oficina administrativa, dependències de contractació de serveis, sala d'exposició de fèretres, i urnes cineràries si és el cas, i un nombre de lavabos suficient.

- Les dependències d'atenció al públic estaran obertes un mínim de 12 hores diàries, durant tots els dies de l'any, amb independència del servei d'atenció telefònica les 24 hores per atendre casos d'urgència i informar els usuaris.

e) Local per a la guarda de vehicles

- Suficient per allotjar tots els vehicles afectes a la prestació de serveis funeraris que posseeixi l'empresa.

- Haurà de disposar dels mitjans necessaris per al rentat i desinfecció dels vehicles.

- En cap cas podran allotjar-se en aquest local vehicles privats diferents als de servei funerari de l'empresa.

f) Estacionament per a vehicles de visitants

Amb una capacitat mínima per a 3 vehicles per cada sala de vetlla que tingui l'establiment, sens perjudici d'allò que preveu la Disposició Addicional Vuitena.

g) Altres característiques

L'entrada i circulació de cadàvers serà independent de la reservada a l'accés per a vianants de familiars i visitants.

C) Vehicles:

L'empresa disposarà de vehicles aptes per a la conducció i trasllat de cadàvers, ajustats als següents requisits:

- El seu número serà com a mínim de 1 vehicle i un més per cada 50.000 habitants o fracció.

- Els anteriors vehicles hauran d'estar condicionats per complir la seva funció. Hauran d'estar proveïts de llicències i autoritzacions, conforme estableix la present Ordenança i les disposicions legals en vigor.

- També es disposarà almenys d'un vehicle tipus furgó, tancat, per al repartiment de fèretres, taules i altre material.

- Els vehicles de transport funerari hauran d'estar degudament carrossats i equipats reglamentàriament i en perfectes condicions de funcionament, estat i revisió.

D) Fèretres:

L'empresa disposarà de les reserves mínimes a què es refereix la lletra c) de l'apartat B) d'aquest article.

Els fèretres s'ajustaran en les seves característiques al que estableix la reglamentació de policia sanitària mortuòria.

En qualsevol cas, l'empresa complirà amb les següents condicions:

- Disposarà tant de fèretres comuns, com de fèretres per a trasllats i fèretres especials adaptats a la normativa vigent.

- Disposarà de fèretres de mesures compreses entre els 1,70 i els 2,00 metres de llarg, amb variació de 0,10 metres.

- Almenys el 5 per 100 dels fèretres en reserva seran de mesures especials, inclosos els models infantils.

- Disposarà, alhora, de caixes de restes i urnes cineràries.

E) Altres mitjans materials:

Es disposarà també dels mitjans necessaris per a la desinfecció de vehicles, estris, robes i altre material funerari.

F) Mitjans personals:

Els mitjans personals de les Empreses Funeràries seran proporcionals a les instal·lacions i altres mitjans materials d'aquestes, i hauran de complir en tot cas els següents mínims:

a) Conducció i càrrega

- Es disposarà de 2 treballadors com a mínim per a aquestes funcions.

b) Administració i contractació

- Es disposarà de 2 treballadors com a mínim.

- En qualsevol cas, l'empresa comptarà amb el personal directiu i administratiu necessari per atendre als usuaris del servei durant les 24 hores del dia.

- Tots els treballadors de les empreses que prestin serveis dins el terme municipal hauran de tenir una formació acreditada i adequada per a la prestació dels serveis i estar donats d'alta en el Règim General de la Seguretat Social; estaran convenientment identificats, disposaran de vestuari i material de treball adequat, i totes les seves robes i efectes no rebutjables hauran de ser rentats i desinfectats periòdicament.

- Les empreses autoritzades per prestar serveis funeraris dins del terme municipal queden obligades al compliment de les disposicions vigents en matèria sanitària, administrativa i judicial.

Article 24

Atès allò que disposa l'article 5.1.b) de la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d'ordenació i supervisió de les assegurances privaades, les entitats asseguradores no podran exercir l'activitat de prestació de serveis funeraris. Tanmateix, aquesta prohibició no impedirà que aquestes entitats col·laborin amb empreses funeràries per a la distribució de llurs serveis.

Article 25

Els serveis funeraris que contempla aquesta Ordenança només podran ser prestats per les empreses autoritzades per l'Ajuntament o bé pels propis serveis municipals, llevat de les excepcions que contempla la pròpia Ordenança.

CAPÍTOL 2

DRETS I DEURES DE LES EMPRESES DE

SERVEIS FUNERARIS. RELACIONS AMB ELS USUARIS

I DRETS DELS MATEIXOS

Article 26

Les empreses de serveis funeraris tenen els drets següents:

a) Exercir les seves activitats en els termes i condicions que preveu aquesta Ordenança.

b) Percebre els preus fixats com a contraprestació als seus serveis.

c) Utilitzar les vies públiques i accedir i utilitzar les instal·lacions funeràries de titularitat municipal en els termes i condicions que fixi la reglamentació del servei.

d) La resta de drets reconeguts per l'ordenament jurídic.

Article 27

1. Les empreses que prestin els serveis funeraris que contempla aquesta Ordenança assumiran els deures i obligacions següents:

a) Prestar els serveis amb la deguda diligència, rapidesa, continuïtat i qualitat i, garantir que els seus dependents i empleats guardin la màxima atenció, respecte i maneres en les relacions amb el públic i amb el servei.

b) Prestar els serveis a tota part interessada que ho requereixi, en les condicions reglamentàries i en les derivades d'aquesta Ordenança.

c) Tramitar davant l'Administració municipal, en representació dels interessats, les sol·licituds de concessió de nínxols i sepultures i les autoritzacions i permisos necessaris a l'efecte, l'obtenció de la llicència d'enterrament o cremació del cadàver i la inscripció de la defunció en el Registre Civil.

d) Facilitar, de forma no capciosa, als familiars de la persona finada, la informació que necessitin, i, en el seu cas, l'adquisició o contractació de vehicles d'acompanyament, fèretres, corones, recordatoris, inserció d'esqueles i prestacions similars. En cap cas es podrà condicionar les prestacions bàsiques esmentades a l'article 12, apartat 1, a la contractació d'activitats complementàries.

e) Col·laborar amb l'Administració municipal per al millor compliment de les normes de policia sanitària mortuòria, especialment en situacions d'emergència o risc greu per a la salubritat pública.

f) Complir estrictament el Reglament del cementiri municipal, quan sigui el cas.

g) Mantenir en perfectes condicions tècniques de funcionament i de presentació i decòrum tots els vehicles que adscrigui als serveis mortuoris.

A aquests efectes, les empreses aportaran a l'Administració municipal la llista detallada de tots els vehicles adscrits, amb expressió de la marca, el model, la matrícula i l'any de matriculació.

Tota renovació de vehicles o canvi de característiques serà posat igualment en coneixement de l'Administració municipal, dins el mes següent al del canvi o la renovació.

h) Mantenir els locals i les instal·lacions afectes als serveis en condicions de presència, conservació, netedat i sanitat, amb la dotació del personal i el material requerits.

i) Transportar els fèretres per mitjà dels empleats de l'empresa fins al lloc on hi ha el cadàver i col·locar-lo, un cop condicionat, a l'interior del fèretre.

j) Respondre en tots els ordres dels danys causats a terceres persones amb motiu del funcionament dels serveis, tant si han estat directament produïts per l'empresa com pel personal que en depèn.

k) Exercir directament l'activitat i no cedir o traspassar a tercers la llicència municipal, sense haver obtingut prèviament l'autorització municipal a què es refereix l'article 47 d'aquesta Ordenança.

l) Complir estrictament les directrius i tota altra disposició del dret intern o comunitari dictada envers als serveis funeraris.

m) Observar, envers els usuaris dels serveis, les obligacions derivades de la legislació sanitària i de protecció de consumidors i usuaris.

n) Informar i assessorar adequadament als usuaris i públic en general.

o) Respondre del material que subministren i del correcte funcionament del servei i dels preus que apliquin.

2. Els usuaris tenen, en relació amb els serveis funeraris, els drets següents:

a) Aquells que siguin correlatius o conseqüència necessària dels deures i obligacions legals o reglamentàries de les empreses funeràries.

b) Accedir als serveis contemplats a la present Ordenança quan la defunció afecti a: un veí del municipi el domicili mortuori del qual es trobi dins la província de Barcelona; a les persones el domicili mortuori de les quals sigui en el mateix terme municipal, o a qualsevol altra persona quan així ho disposi l'autoritat judicial.

c) Rebre els serveis en condicions de respecte a la intimitat, a la dignitat, a les conviccions religioses, filosòfiques o culturals i al dolor de les persones afectades.

d) Tenir accés als serveis en condicions bàsiques d'igualtat, de manera que la manca o insuficiència de recursos econòmics no pugui constituir un impediment.

e) Rebre l'assessorament imprescindible per a garantir el procés correcte fins al inhumació o incineració del cadàver. Aquest assessorament, en tot cas, també ha d'incloure la informació sobre els tràmits legals a seguir i sobre els requisits i les pràctiques sanitàries exigibles segons la normativa de policia sanitària mortuòria.

f) Tenir accés directe al catàleg de prestacions que es poden contractar amb les entitats prestadores dels serveis funeraris, amb la indicació detallada de les característiques d'aquestes prestacions i dels preus aplicables. Inclou el dret a sol·licitar i obtenir per escrit, amb caràcter previ i vinculant, el pressupost complet del servei seleccionat.

g) Tenir accés als expedients d'elaboració de normes municipals d'ordenació de l'activitat funerària durant el tràmit d'informació pública i, si cal, presentar suggeriments o al·legacions.

h) Tenir la garantia que aquests serveis es mantenen en les condicions sanitàries que requereixen.

i) Tenir la garantia de la continuïtat i regularitat de les prestacions.

j) Poder elegir lliurement l'empresa funerària d'acord amb la LSF i la present Ordenança.

k) Els altres drets definits per la resta de normativa que sigui aplicable, especialment en matèria de defensa dels consumidors i usuaris, i els reconeguts per la present Ordenança.

Article 28

Les empreses funeràries han de disposar d'un catàleg que especifiqui el contingut de tots els serveis que presten, amb indicació detallada de les característiques de tots i cadascun dels serveis i prestacions, així com dels fèretres i altres elements, dels vehicles de conducció i/o trasllat i de les tarifes o preus vigents. Un exemplar d'aquest catàleg, que inclourà les corresponents fotografies, es posarà a disposició de l'Ajuntament.

Les empreses funeràries són responsables dels materials que subministren, com també del correcte funcionament del servei i dels preus que apliquen.

Article 29

1. Les empreses funeràries han de portar un registre dels serveis prestats, amb les indicacions que pugui establir l'Administració sanitària i l'Ajuntament i, en tot cas, amb les següents:

a) Data del servei.

b) Descripció del servei.

c) Dades del peticionari i, identificació del cadàver.

d) Import total del servei (IVA inclòs).

2. Les empreses de serveis funeraris hauran de tenir a disposició del públic un llibre de reclamacions diligenciat per l'Ajuntament en tots els seus folis.

Aquest llibre estarà en tot moment a disposició de les autoritats i funcionaris de la Corporació. Això no obstant, durant els primers 10 dies de cada trimestre natural les empreses hauran de posar en coneixement de l'Ajuntament les reclamacions presentades durant el trimestre anterior.

CAPÍTOL 3

CONDUCCIÓ I TRASLLAT DE CADÀVERS

Article 30

1. L'activitat de conducció i trasllat de cadàvers o de restes cadavèriques, duta a terme per les empreses de serveis funeraris amb els vehicles afectes al servei, s'ajustarà a allò que preveu la normativa sectorial d'aplicació.

2. Estaran facultades per tal de realitzar el transport de cadàvers:

a) Si el cadàver es troba en el municipi i la inhumació o incineració s'ha de practicar en el propi terme municipal: les empreses o entitats prestadores dels serveis funeraris que comptin amb llicència o autorització de l'Ajuntament, a elecció de l'usuari, si en són dues o més.

b) Si el cadàver es troba en el municipi, però la inhumació o incineració s'ha de practicar en un altre municipi: les empreses o entitats esmentades a la lletra a) i les empreses o entitats prestadores dels serveis funeraris que comptin amb llicència o autorització del municipi on s'hagi de practicar la inhumació o incineració, sempre i en tots els casos a elecció de l'usuari.

c) Si el cadàver es troba en un altre municipi, però la inhumació o cremació no s'ha de practicar en aquest últim, sinó en el propi terme municipal: les empreses o entitats esmentades a la lletra a) i les empreses o entitats prestadores de serveis funeraris que comptin amb llicència o autorització del municipi on es trobi el cadàver, sempre i en tots els casos a elecció dels usuaris.

3. Llevat de calamitats o infortunis públics, els serveis municipals no gestionaran cap inhumació o incineració de cadàvers quan l'empresa o entitat que efectuï el transport no acrediti estar en possessió de les autoritzacions o llicències contemplades per a cada supòsit, a l'apartat 2.

Article 31

Els vehicles funeraris de les empreses de serveis funeraris radicades al municipi hauran de complir els requisits i respectar les normes a què es refereix l'article 140.2 del Decret 319/1990, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de les normes reguladores del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor (DOG núm. 1387 de 31 de desembre de l990). Aquests vehicles hauran de comptar amb l'autorització de transport privat per a la realització de transport funerari, lliurada per la Direcció General de Transports de la Generalitat de Catalunya -previ informe de l'Administració sanitària, en el seu cas- i d'acord amb la proposta realitzada per l'Ajuntament que, prèviament, haurà d'haver constatat el compliment dels requisits relatius als transports privats i dels que preveu el primer incís d'aquest paràgraf.

Article 32

Obtinguda l'autorització de la Direcció General de Transports, l'Ajuntament procedirà al lliurament de les llicències corresponents.

Article 33

Cap empresa de serveis funeraris radicada al municipi podrà iniciar les seves activitats sense haver obtingut prèviament les llicències i autoritzacions esmentades a l'article anterior.

Article 34

Es prohibeix la conducció i trasllat de cadàvers sense el corresponent fèretre, el qual haurà de reunir les característiques assenyalades per la normativa de policia sanitària mortuòria.

CAPÍTOL 4

FACULTATS DE CONTROL DE L'AJUNTAMENT

Article 35

L'Ajuntament gaudirà, envers les empreses de serveis funeraris, de les facultats que li reconeix la legislació vigent i, molt especialment, de les següents:

a) Inspeccionar els vehicles adscrits als serveis, els locals i el material corresponent.

b) Requerir les empreses perquè presentin la justificació del compliment de les seves obligacions com a empresa de serveis funeraris i les de treball i de caràcter social.

c) Exigir l'increment del nombre de vehicles adscrits als serveis, quan ho requereixi l'augment del cens de població del municipi.

d) Imposar a les empreses el canvi de vehicles o de material quan s'hi apreciïn signes evidents de deteriorament o desdigui de l'adequada prestació dels serveis.

e) Imposar a les empreses les sancions pertinents per raó de les infraccions que cometin i dictar-los les ordres oportunes per mantenir la prestació dels serveis al nivell adequat.

f) Obligar l'empresa a adaptar els elements tècnics del servei a les necessitats que, pel creixement demogràfic o per la innovació tècnica, s'imposin per a una correcta explotació de les activitats, sense que això comporti cap dret a indemnització i sense perjudici dels reajustaments de preus que siguin procedents.

g) Intervenir les empreses en els supòsits de catàstrofe o infortunis públics o greu risc dels mateixos, atès allò que disposa l'article 21.1.j) de la Llei estatal 7/1985, de 2 d'abril, observant les prevencions següents:

- Audiència prèvia de les empreses, llevat de situacions d'urgència extrema.

- Fixació d'un límit temporal envers les mesures d'intervenció, límit aquest que pot venir referit a la durada dels fets motivadors de les dites mesures.

- Indemnització dels danys i perjudicis causats a les empreses intervingudes, llevat que aquestes siguin responsables de la situació originadora de la intervenció. Les facultats d'intervenció que contempla aquest apartat s'estendran als supòsits de vaga en cas d'inobservància dels serveis mínims.

h) La resta de facultats i prerrogatives que contempla aquesta Ordenança i la normativa aplicable en seu local.

TÍTOL TERCER

DE LES LLICÈNCIES MUNICIPALS PER A

LA PRESTACIÓ DE SERVEIS FUNERARIS

CAPÍTOL 1

RÈGIM D'AUTORITZACIONS

Article 36

Qualsevol empresari o empresa que desitgi exercir l'activitat de prestació de serveis funeraris al municipi de Castelldefels haurà de disposar de les instal·lacions, equipaments, i mitjans materials, econòmics i personals a què es refereix l'article 23 de la present Ordenança.

Article 37

La instal·lació, ampliació o reforma de qualsevol activitat de serveis funeraris dins del terme municipal requerirà la prèvia obtenció de l'autorització de l'Ajuntament, la qual revestirà la forma de "llicència d'activitats". A aquestes llicències els serà d'aplicació el règim jurídic de les activitats classificades com a molestes, insalubres, nocives i perilloses, i les particularitats, especialitats i demés prescripcions que puguin derivar-se de la LSF, de les normes de policia sanitària mortuòria i d'aquesta Ordenança.

Article 38

Amb la sol·licitud de llicència caldrà acompanyar la documentació exigida reglamentàriament, que comprendrà, si més no, una descripció de l'activitat, la seva incidència en la salubritat pública i en el medi ambient i els riscos potencials per a persones i béns, així com les mesures correctores proposades, justificant-se expressament el compliment de la normativa sectorial.

A més, caldrà acompanyar els documents següents:

a) Estudi econòmic financer de l'activitat, amb indicació dels preus projectats.

b) Projecte d'implantació de l'activitat, amb especificació i descripció de tots els equipaments i elements materials i personals esmentats a l'article 23 d'aquesta Ordenança. Envers els vehicles, caldrà especificar llur nombre, marca, model i demés característiques.

c) Projecte constructiu quan la implantació de l'activitat faci necessària l'execució d'obres o instal·lacions.

d) L'informe a què fa referència l'article 23, lletra A) d'aquesta Ordenança.

e) La resta de documents que siguin preceptius en virtut de la normativa reguladora de les activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses.

Article 39

Obtinguda la llicència d'activitats -simultàniament o prèviament a la d'obres, si es dóna el cas- el titular de la mateixa restarà habilitat per dur a terme només la implantació efectiva de tots els elements de l'activitat autoritzada, incloses les mesures correctores.

Un cop complimentades les actuacions anteriorment esmentades, el titular de la llicència d'activitats instarà de l'Ajuntament la visita d'inspecció i l'autorització de posada en marxa de l'activitat, la qual revestirà la forma de "llicència d'obertura". No podrà iniciar-se l'exercici de cap activitat de prestació de serveis funeraris sense haver obtingut prèviament aquesta darrera llicència.

Article 40

A la petició de visita d'inspecció i de la llicència d'obertura caldrà acompanyar la documentació que reglamentàriament sigui procedent i que garanteixi que les instal·lacions s'ajusten al projecte autoritzat per la Corporació, així com a les mesures correctores establertes.

En qualsevol cas, caldrà que siguin adjuntats els documents següents:

a) Justificants acreditatius, quant al tanatori, del compliment dels requisits enumerats a la lletra B) de l'article 23 d'aquesta Ordenança, així com els documents acreditatius de la constitució o dipòsit de les garanties previstes a la lletra A) del mateix precepte.

b) Original o còpia compulsada de les autoritzacions de transport funerari de tots els vehicles destinats a aquest servei.

c) Una memòria justificativa acreditant que el titular de la llicència compta amb tots els mitjans materials i personals a què fan referència les lletres D), E) i F) de l'article 23 d'aquesta Ordenança.

d) Justificant d'alta als efectes de l'Impost d'Activitats Econòmiques.

Article 41

L'atorgament de la llicència d'obertura portarà implícita, quan sigui el cas, l'autorització de primera ocupació, utilització o canvi d'ús i vindrà acompanyada de l'expedició de les llicències municipals de transport funerari que siguin pertinents.

Article 42

En tot allò que no és previst en els articles anteriors hom estarà a allò que disposen l'article 7 LSF, els articles 92 a 95 i 103 a 108 ROAS, els articles 42 a 45 RPSM, i les normes reguladores de les activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses.

Article 43

Sens perjudici d'allò que preveu amb caràcter general l'article 4.4, les empreses o entitats prestadores dels serveis funeraris podran condicionar la prestació efectiva dels serveis que els siguin requerits al compromís de pagament de les despeses corresponents, subscrit per algun familiar del finat.

Article 44

Sens perjudici d'allò que preveu amb caràcter general l'article 43, les empreses o entitats prestadores dels serveis funeraris no podran fer ús de la facultat que els confereix aquest darrer precepte, quan es tracti de prestar serveis funeraris en algun dels supòsits contemplats a l'article 19.

CAPÍTOL 2

CESSAMENT DE L'ACTIVITAT

Article 45

Atès que els serveis funeraris constitueixen una activitat d'interès general de caràcter essencial, el seu cessament avançat a iniciativa de les empreses autoritzades requerirà el vist i plau previ de la Corporació municipal. A més, el cessament avançat de l'activitat empresarial caldrà que sigui anunciat amb un més d'anticipació en un diari de màxima difusió a la localitat.

Article 46

A banda de la responsabilitat que pugui generar l'incompliment dels tràmits esmentats a l'article anterior, el cessament irregular de les activitats autoritzades podrà donar lloc a les mesures d'intervenció previstes a l'article 35 d'aquesta Ordenança si d'aquesta situació se'n deriven les circumstàncies previstes a l'article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril.

TÍTOL QUART

TRANSMISSIBILITAT, CADUCITAT, REVOCACIÓ,

SUSPENSIÓ, ANUL·LACIÓ I VIGÈNCIA
DE LES LLICÈNCIES

CAPÍTOL 1

TRANSMISSIBILITAT DE LLICÈNCIES

Article 47

Les llicències per a l'exercici d'activitats funeràries seran transmissibles. Tanmateix serà requisit indispensable sol·licitar i obtenir autorització prèvia a l'Ajuntament, el qual tindrà per objecte comprovar que la nova empresa o empresari, les obres i instal·lacions, els mitjans personals, materials i vehicles, i en general tota l'activitat o servei funerari a desenvolupar pel futur nou titular de la llicència, s'ajusten al que disposen, en el moment d'atorgar l'autorització municipal, les lleis, reglaments i ordenances municipals vigents.

Quan la transmissió de la llicència impliqui tant sols un canvi de titularitat, no afectant de manera substancial a la forma, instal·lacions i mitjans per desenvolupar l'activitat, l'autorització municipal haurà d'atorgar-se o denegar-se en el termini de dos mesos, des de la sol·licitud. Cas contrari, el procediment d'autorització de la transmissió s'assimilarà al que preveuen el articles 38 i següents d'aquesta Ordenança.

Les transmissions de llicències que es produeixin contravenint la prohibició anterior no gaudiran d'efectes, i els responsables d'aquesta infracció respondran solidàriament dels danys derivats de la seva actuació i de les sancions imposades per l'Ajuntament. La petició posterior d'autorització o de nova llicència no extingirà ni reduirà la dita responsabilitat.

CAPÍTOL 2

CADUCITAT DE LES LLICÈNCIES

Article 48

Les llicències per a l'exercici d'activitats funeràries caducaran per les causes previstes, amb caràcter particular o general, a la legislació sectorial i de règim local i a la present Ordenança.

Article 49

L'acte d'atorgament de la llicència d'activitats fixarà els terminis d'iniciació, interrupció màxima i acabament de les obres i instal·lacions necessàries en ordre a aplicar i fer efectives les mesures correctores i la resta de condicions imposades.

Article 50

Els terminis a què fa referència l'article anterior seran els següents:

a) Per a l'inici de les actuacions: tres mesos.

b) Interrupció màxima: dos mesos.

c) Acabament: el que fixi la resolució de la concessió de la llicència.

Article 51

Els terminis a què fan referència els articles anteriors seran comptadors des de la notificació de la concessió de llicència d'obres, si aquesta s'atorgués amb posterioritat a la d'activitats.

Article 52

Un cop concedida la llicència d'obertura, el titular de la mateixa haurà de posar en marxa l'activitat en un termini màxim de trenta dies hàbils.

Article 53

L'incompliment de qualsevol dels terminis especificats anteriorment donarà lloc a la caducitat de la llicència, prèvia audiència del titular de l'autorització. Tanmateix, aquests terminis podran ser prorrogats per l'Ajuntament, prèvia petició raonada dels interessats feta quinze dies abans d'expirar el termini corresponent. Les pròrrogues tindran una durada màxima equivalent a la del termini inicial de què es tracti, excepció feta del supòsit previst a l'article 50.c), en què la durada màxima de la pròrroga serà de sis mesos. En qualsevol cas, la manca de resolució expressa de la petició dins de termini tindrà efectes estimatoris.

CAPÍTOL 3

REVOCACIÓ, SUSPENSIÓ I ANUL·LACIÓ DE LLICÈNCIES

Article 54

Les llicències per a l'exercici d'activitats de serveis funeraris podran ser suspeses, revocades o anul·lades en els supòsits previstos en cada cas a:

a) Els articles 13.1.c) i 13.2 LSF.

b) L'article 38 del Decret 2414/1961, de 30 de novembre, pel qual va ser aprovat el Reglament d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses.

c) L'article 88 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.

d) La resta de disposicions que siguin d'aplicació en seu de règim jurídic de llicències i autoritzacions municipals.

Article 55

La revocació, suspensió o anul·lació de la llicència portarà aparellada la clausura de les instal·lacions, sense perjudici de les mesures d'intervenció que pugui adoptar l'Ajuntament a l'empara de l'article 21.1.j) de la Llei estatal 7/1985, de 2 d'abril, en els termes i condicions a què fa referència l'article 35 lletra g) d'aquesta Ordenança.

Article 56

Quan la suspensió, revocació o anul·lació de la llicència vingui motivada per fets, la comissió dels quals porti aparellada, a més, la imposició d'una sanció, els responsables dels fets sancionats no podran obtenir una nova llicència durant un termini de tres anys. Aquest darrer termini quedarà reduït al termini de suspensió de l'autorització si aquesta és la mesura adoptada per l'Ajuntament.

CAPÍTOL 4

DE LA VIGÈNCIA DE LES LLICÈNCIES

Article 57

Les llicències per a l'exercici d'activitats consistents en la prestació de serveis funeraris tindran una vigència indefinida.

Article 58

La vigència indefinida de la llicència no impedirà la possibilitat de revocació, suspensió o anul·lació que preveu l'article 54.

TÍTOL CINQUÈ

DEL RÈGIM SANCIONADOR I
DE LA INSPECCIÓ MUNICIPAL

CAPÍTOL 1

INFRACCIONS I SANCIONS

Article 59

1. Les entitats prestadores dels serveis funeraris poden ésser sancionades per la comissió de les infraccions tipificades en aquest article, sens perjudici de les sancions aplicables per la vulneració de la normativa en matèria de policia sanitària mortuòria i en matèria de defensa de les persones consumidores o usuàries.

2. Són infraccions molt greus:

a) Gestionar serveis funeraris sense la preceptiva autorització municipal.

b) No prestar els serveis contractats amb les persones usuàries.

c) Infringir les normes sanitàries o els reglaments o les ordenances municipals i provocar, així, una situació de risc per a les condicions sanitàries de la població.

d) Falsejar dades relatives al servei funerari i donar informació falsa sobre les condicions de prestació dels serveis.

e) Facturar serveis no contractats ni sol·licitats.

f) Impedir o dificultar als inspectors o agents municipals la inspecció dels serveis funeraris.

g) Cometre qualsevol altra vulneració greu dels drets de les persones usuàries definits per la LSF o per aquesta Ordenança.

h) Reincidir en la comissió de dues faltes greus o més de dues, en el termini d'un any.

3. Són infraccions greus:

a) No disposar del tipus de materials i de serveis que tenen en els catàlegs i que han estat objecte de contractació per les persones usuàries.

b) Donar informació o assessorament erronis a les persones usuàries sobre els tràmits legals a seguir o els materials a utilitzar preceptivament i les pràctiques sanitàries a complir.

c) Infringir les normes sanitàries i els reglaments o les ordenances municipals, sense provocar una situació de risc per a les condicions sanitàries de la població.

d) Prestar els serveis amb vehicles no autoritzats.

e) No tenir llibre de reclamacions o negar-se a facilitar-lo.

f) Obstruir l'activitat inspectora dels òrgans municipals competents.

g) No reajustar la fiança, si en tenen l'obligació.

h) Incomplir qualsevol altra de les condicions de les autoritzacions de prestació dels serveis funeraris.

4. És una infracció lleu qualsevol altre incompliment de les ordenances o reglaments municipals reguladors dels serveis funeraris.

Article 60

Sens perjudici d'allò que disposa l'article 59, també constitueixen infraccions de la present Ordenança qualsevol contravenció o vulneració de les seves prescripcions tipificada com a infracció administrativa en virtut de la normativa següent:

a) Articles 32 a 37 de la Llei estatal 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat.

b) Articles 3 a 29 de la Llei 1/1990, de 8 de gener, sobre la disciplina de mercat i de defensa dels consumidors i usuaris (de Catalunya) en els termes i condicions de l'article 2 del Decret 174/1990, de 3 de juliol (D.O.G.C. núm. 1322, de 25/7/1990).

c) Articles 29 i 30 de la Llei 3/1993, de 5 de març de l'Estatut del Consumidor (de Catalunya).

d) La resta de lleis estatals i autonòmiques concordants amb les anteriors i les que en el futur puguin aprovar les Corts Generals o el Parlament de Catalunya.

Article 61

L'Alcalde podrà sancionar d'acord amb el procediment corresponent les infraccions tipificades en aquesta Ordenança o en la normativa de sanitat i de defensa de consumidors i usuaris, sens perjudici de la competència sancionadora de la Generalitat de Catalunya en aquestes matèries.

L'Alcalde subjectarà la seva potestat sancionadora als criteris següents:

1. Infraccions tipificades a l'article 59:

a) Infraccions lleus: amonestament o multa de fins a 100.000 pessetes.

b) Infraccions greus: multa de fins a 1.000.000 de pessetes.

c) Infraccions molt greus: multa de fins a 20.000.000 de pessetes o la suspensió de l'autorització per a prestar serveis funeraris per un termini màxim de tres anys.

A més, l'Ajuntament podrà revocar l'autorització de les empreses que hagin estat sancionades per tres faltes molt greus en el termini de divuit mesos. La revocació de l'autorització es resoldrà en el mateix expedient en què s'estableixi la tercera sanció.

2. Infraccions tipificades a la normativa sanitària i de defensa de consumidors i usuaris:

El límit màxim de les multes imposades a l'empara de les normes a què fa referència l'article 60. a) i d'altres de concordants sobre la mateixa matèria, serà de 2.500.000 Ptes.

El límit màxim de les multes imposades a l'empara de les normes a què fan referència les lletres b) i c) de l'article 60 i d'altres de concordants sobre les mateixes matèries, serà el previst a l'article 2 del Decret 174/1990, de 3 de juliol, pel qual es regula la capacitat sancionadora que preveu la Llei 1/1990, de 8 de gener, de disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i dels usuaris (DOG núm. 1322 de 25 de juliol de l990).

Article 62

1.- Les sancions previstes a l'article 59, sigui quina sigui llur qualificació, es graduaran de conformitat amb els criteris següents:

a) L'existència d'intencionalitat o reiteració.

b) La naturalesa i entitat dels perjudicis causats.

c) La reincidència per comissió, en el termini d'un any, de més d'una infracció de la mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma.

d) La prohibició que la comissió de la infracció no resulti més beneficiosa per a l'infractor que el compliment de les normes infringides.

e) Aquells altres criteris de graduació que contempli la legislació sectorial.

La resta de sancions previstes al present Capítol es graduaran d'acord amb la seva normativa específica, i supletòriament, d'acord amb els criteris anteriors.

2.- La imposició de sancions serà compatible amb l'adopció de les mesures previstes al Títol Quart de la present Ordenança.

3.- No podran sancionar-se els fets que hagin estat sancionats penalment o administrativament en els casos que s'apreciï identitat del subjecte, fet i fonament.

En cap cas no es podrà imposar una doble sanció en via administrativa pels mateixos fets o omissions i en funció dels mateixos interessos públics protegits, si bé hauran d'exigir-se les demés responsabilitats que es dedueixin d'altres fets o infraccions concurrents.

Si un mateix fet o omissió fos constitutiu de dues o més infraccions administratives fonamentades o vinculades als mateixos interessos públics protegits, l'Ajuntament prendrà en consideració únicament la infracció que revesteixi més gravetat.

Article 63

1. Les empreses o entitats prestadores de serveis funeraris seran, en tot cas, responsables de les infraccions que hagin tingut el seu origen en accions o omissions imputables al seu personal.

2. Les sancions imposades a empreses funeràries es podran fer efectives amb càrrec a les garanties que preveu l'article 23.A).

CAPÍTOL 2

RÈGIM JURÍDIC DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR

Article 64

1. Fins que l'Ajuntament no hagi adoptat un de propi, la Corporació aplicarà el procediment sancionador regulat pel Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat (DOGC. núm. 1827 - 29/11/1993).

2. Els òrgans competents de l'Ajuntament podran adoptar mesures cautelars o provisionals en els termes i condicions que preveuen l'article 110.2 del ROAS i l'article 4 del Decret 278/1993, de 9 de novembre.

3. Correspondrà a l'Alcalde la imposició de les sancions a què fa referència el present Capítol, llevat que les infraccions en matèria sanitària o de defensa de consumidors i usuaris puguin ser mereixedores d'una sanció o multa superior a la que poden fixar els ens locals, en el qual cas seran imposades, a proposta de l'Ajuntament, per les autoritats estatals o autonòmiques competents.

CAPÍTOL 3

INSPECCIÓ MUNICIPAL

Article 65

1. Els serveis municipals exerciran les funcions d'inspecció i control de les activitats funeràries previstes en aquesta Ordenança. En l'exercici de les seves funcions, els inspectors municipals tindran el caràcter d'agents de l'autoritat.

2. Els inspectors municipals hauran d'acreditar la seva identitat i, en l'exercici de les seves funcions, podran:

a) Accedir a totes les instal·lacions de les empreses funeràries.

b) Demanar informació verbal i escrita en relació a l'activitat inspeccionada i, alhora, inspeccionar els llibres i registres a què fa referència l'article 29.

c) Aixecar actes quan apreciïn indicis d'infracció.

d) Proposar a l'Ajuntament, en situacions de risc greu per a la salut pública, l'adopció de mesures proporcionades, fins i tot d'ordre cautelar o provisional, així com l'aprovació d'instruccions.

3. La funció inspectora no quedarà circumscrita a l'àmbit sancionador, i tindrà també per objecte comprovar les condicions de les instal·lacions, del personal, dels vehicles i de la resta del material destinat als serveis funeraris i, en general, el compliment dels requisits i condicions a què són sotmeses les activitats funeràries.

DISPOSICIONS COMPLEMENTÀRIES

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera.- 1. Durant un termini d'un any, comptador des de l'entrada en vigor de la present Ordenança, els serveis funeraris en l'àmbit del municipi podran ser prestats sense l'autorització municipal prevista en aquesta Ordenança per qualsevol empresa de serveis funeraris que ja estigui instal·lada en el municipi.

Durant aquest període transitori no els seran d'aplicació les determinacions de la present Ordenança, i es regiran per la normativa anterior a la mateixa.

2. Un cop finalitzat el període transitori contemplat a l'apartat anterior quedarà prohibida l'activitat d'aquelles empreses de serveis funeraris que no hagin regularitzat la seva situació i no comptin amb la llicència o autorització de l'Ajuntament que preveu aquesta Ordenança.

Segona.- 1. Si no existeix cap empresa funerària ubicada en el municipi i, fins que l'Ajuntament no estigui en disposició de garantir almenys, de forma directa o indirecta, la prestació dels serveis funeraris contemplats a les lletres a), b), c) i d) de l'article 4.1 LSF, la Corporació podrà autoritzar provisionalment la prestació, en el municipi, dels dits serveis per part d'empreses radicades a altres municipis de la Comarca.

2. L'autorització de l'Ajuntament es concedirà a instància de les empreses interessades, les quals hauran d'acreditar:

a) Que compten amb les llicències o autoritzacions reglamentàries equivalents a les que contempla aquesta Ordenança, concedides per l'Ajuntament on radiqui la seva seu social o, en defecte de les mateixes, que disposen de llicència d'activitats.

b) Que disposen de les autoritzacions de transport funerari, tant de la Generalitat de Catalunya com del municipi on radiqui la seva seu social.

c) Que disposen dels mitjans a que fa referència l'article 6 LSF.

3. Les autoritzacions que contempla la present disposició transitòria tindran caràcter provisional i quedaran extingides sense dret a indemnització, en tot cas quan l'Ajuntament estigui en disposició de prestar els serveis a què fa referència l'apartat 1 o s'hagi instal·lat al municipi alguna empresa de serveis funeraris de conformitat amb les previsions generals d'aquesta Ordenança.

4. En qualsevol cas, les empreses autoritzades en virtut de la present disposició hauran de satisfer l'Impost d'Activitats Econòmiques en l'epígraf corresponent.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera.- Atès allò que preveu l'article 105 ROAS, l'Ajuntament no assumirà en cap cas la titularitat de les activitats de serveis funeraris autoritzades per la Corporació i no es farà responsable dels danys causats a tercers per les persones o empreses autoritzades o dels que se'n derivin de la no prestació de l'activitat; això últim, sens perjudici de l'adopció de les mesures sancionadores pertinents, així com de les previstes per aquesta Ordenança amb la finalitat de garantir l'existència i la prestació efectiva dels dits serveis a tota la col·lectivitat local.

Segona.- Sens perjudici que l'atorgament de llicències per a activitats funeràries s'adeqüi a la normativa reguladora de les activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses, la manca de resolució expressa de les peticions de llicència dins del termini de sis mesos tindrà efectes desestimatoris.

Tercera.- Els titulars d'activitats funeràries observaran, quan sigui el cas, les determinacions de la Llei de 27 d'octubre de 1979 sobre règim d'utilització d'òrgans.

Quarta.- Atès allò que disposen els articles 21 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre i 41.8 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, l'Alcalde ostentarà la direcció superior de la policia sanitària mortuòria local, publicant, quan s'escaigui, bans, ordres o circulars d'instruccions, fins i tot quan aqueixes tinguin per finalitat aclarir el significat i abast de les disposicions contingudes en aquesta Ordenança.

Cinquena.- L'Alcalde i la resta d'òrgans municipals competents gaudiran de la condició d'autoritats sanitàries en seu de policia sanitària mortuòria local.

Sisena.- Les referències que conté la present Ordenança als familiars dels difunts es faran extensives a la resta de propparents, amics i persones vinculades als primers per una relació afectiva equiparable o anàloga.

Setena.- Les empreses de serveis funeraris podran celebrar convenis amb l'Ajuntament i amb altres empreses funeràries del municipi, amb la finalitat d'utilitzar llurs instal·lacions i serveis. En aquests supòsits, l'acreditació de les condicions i requisits a què fa referència el Títol Segon d'aquesta Ordenança quedarà circumscrita a aquells

elements o circumstàncies que no puguin deduir-se directament de les condicions o clàusules del conveni. En qualsevol cas, aquestes empreses quedaran exonerades de l'obligació de dotar-se d'aquelles instal·lacions o mitjans propis que puguin suplir-se amb les instal·lacions o mitjans concertats amb la Corporació o amb una altra empresa del municipi.

Els convenis esmentats en el paràgraf anterior hauran d'haver estat autenticats per un notari o pel Secretari de l'Ajuntament.

Vuitena.- L'Ajuntament podrà rellevar les empreses funeràries de l'obligació d'habilitar l'estacionament per a vehicles a que fa referència la lletra f) de l'apartat B) de l'article 23, quan resti acreditada la seva innecessarietat o quan circumstàncies urbanístiques, de manca d'espai o d'inviabilitat econòmica ho justifiquin.

Novena.- L'Ajuntament posarà en coneixement del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat les llicències i autoritzacions concedides a les empreses o entitats prestadores de serveis funeraris, així com els serveis d'aquesta naturalesa prestats per la Corporació municipal de forma directa o indirecta. La mateixa comunicació es farà envers el Registre Civil, als efectes d'acreditar degudament les entitats o empreses funeràries, en ordre a facilitar la gestió, per part d'aquestes, dels tràmits preceptius, previs o posteriors a la inhumació o cremació del cadàver.

El cessament d'activitats de les empreses i entitats prestadores de serveis funeraris serà objecte del mateix règim de comunicacions.

Desena.- En virtut i d'acord amb el Conveni que, si s'escau puguin signar els Ajuntaments de Gavà i Castelldefels, també podran ser atorgades llicències per a l'exercici de l'activitat funerària en els dos municipis mitjançant una instal·lació única i comúna, sigui quin sigui el terme municipal (Gavà o Castelldefels) en el qual aquella estigui emplaçada.

En aquest cas la llicència haurà de sol·licitar-se i obtenir-se de cada Ajuntament, i els requeriments -–quant a instal·lacions i mitjans personals, materials, vehicles, etc-- seran el resultat de la suma dels que serien necessaris per l'exercici independent en cada població.

En aquest mateix cas, serà requisit indispensable que l'establiment o tanatori comú estigui situat a una distància no superior a un quilòmetre de la línia de separació dels termes de Castelldefels i Gavà, i gaudir de bones condicions d'accessibilitat des del nucli i zones urbanes de les dues poblacions. L'empresa haurà de disposar d'una oficina d'atenció al públic en el casc urbà del municipi on no radiqui l'establiment o tanatori.

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50