Ordenances i Reglaments

Ordenança Municipal de Protecció dels Espais Verds i del Paisatge Urbà  (07/10/1989)

(Publicat en castellà en el BOP 240, de 7 d'octubre de 1989, pàg. 38)

TÍTOL PRELIMINAR
OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ

Article. 1.- L'objecte d'aquesta Ordenança és la defensa del patrimoni vegetal del Municipi de Castelldefels, en el sentit més ampli, que inclou les plantacions, les estructures que s'instal·lin damunt d'aquestes plantacions i l'entorn que els és propi, tant sobre sòls de propietat municipal com sobre terrenys particulars o d'una altra propietat, en la mesura que estiguin reconeguts com a zones verdes o afectats pel planejament urbanístic vigent, i també els arbres i les plantacions inclosos al catàleg de l'article 13.

Inclou també la regulació de les condicions higièniques i fitosanitàries estètiques, etc., que han de complir els jardins o espais verds públics i privats.

Per acabar, regula l'ús dels espais verds públics i dels elements que hi ha instal·lats, així com les plantacions, principalment d'arbratge, que hi ha a les vies públiques i a les places de la ciutat de Castelldefels.

TÍTOL II

CONSERVACIÓ, DEFENSA Y PROTECCIÓ DELS ELEMENTS VEGETALS URBANS

Capítol I

Arbratge urbà

Article 2.- L'Ajuntament de Castelldefels assumeix el control de tot l'arbratge públic, la seva plantació, el seu manteniment i les operacions de trasplantament.

Tots els treballs relatius a l'arbratge públic duts a terme per tercers o per entitats terceres han d'estar sota el control dels Òrgans Municipals competents, per mitjà d'especificacions escrites, llicències i inspeccions.

Article 3.- Cap persona física pot plantar, podar, moure, trasplantar, arrencar o tallar cap arbre a cap carrer, jardí o propietat municipal si no ha obtingut abans la llicència municipal de l'òrgan competent. De manera excepcional, es permet la poda llarga de les moreres amb fruita per part dels veïns, que es pot dur a terme quan els arbres hagin perdut les fulles.

Article 4.- L'Ajuntament atorga les llicències aplicables a tots els supòsits de l'article anterior, d'acord amb el procediment establert legalment.

Particularment, la llicència ha de regular i determinar, amb els informes dels Serveis Municipals competents, els aspectes següents, entre altres:

— Les dates proposades d'execució i acabament dels treballs.

— Els mètodes operatius i la qualificació que s'ha d'exigir per dur-los a terme.

— L'espai i la base de plantació, els acabats dels escocells i l'execució de la plantació.

— La qualitat exigible als arbres, la seva formació, presentació i adequació d'espècie al medi i a l'entorn urbà.

— L'espaiament de l'asprat, les distàncies respecte de les cruïlles dels carrers, semàfors, senyals i serveis, façanes, etc., en el cas de l'arbratge viari.

— El termini de manteniment per garantir el bon arrelament dels arbres plantats o de la zona verda creada, i de les condicions de recepció provisionals i definitives.

— Les operacions de poda, sanejament o manteniment preceptives.

Article 5.- Qualsevol persona, institució o entitat propietària de terrenys o solars en els quals hi hagi plantacions d'arbratge que limitin amb la via pública, estan obligats a podar o controlar el creixement d'aquestes plantacions de manera que no obstrueixin o dificultin la il·luminació dels carrers, disminueixin la visibilitat a les cruïlles o representin un risc o una molèstia per a persones i/o béns.

Si s'omet la responsabilitat esmentada en aquest article, l'Ajuntament ha d'executar de manera subsidiària aquests treballs, els costos dels quals han de ser a càrrec del propietari.

Article 6.- Tret de l'autorització expressa de la llicència indicada en articles anteriors, cap persona o entitat pot actuar sobre cap arbre d'un espai públic.

No es poden lligar als arbres robes, filferros, cartells o altres elements. No s'hi poden enganxar cartells. No s'hi poden clavar claus ni s'ha de deixar que entri en contacte amb l'arbre cap sòlid, cap líquid ni cap gas que li resulti perjudicial. No es poden lligar pancartes als arbres tret dels actes o ocasions en què l'Alcaldia determini el contrari.

No es permet encendre foc o aproximar alguna font de calor a les proximitats dels elements vegetals que pugui danyar alguna part d'aquests elements vegetals.

Els propietaris d'immobles o les comunitats de propietaris poden sol·licitar autorització municipal per cultivar flors i plantes ornamentals als escocells dels arbres. Aquesta autorització s'ha de concedir amb caràcter totalment discrecional i després de l'informe previ favorable del servei municipal corresponent. El seu manteniment i conservació han de ser a càrrec dels sol·licitants, que han de complir les condicions indicades a la llicència, sota la inspecció del Servei Municipal corresponent.

Article 7.- 1. Les obres d'obertura de rases a la via pública, tant si són per a esteses o canalitzacions de serveis públics com per a clavegueram, així com les de construcció o instal·lació de vorades i guals, requereixen una llicència municipal prèvia i s'han de fer de manera i als llocs que ocasionin tan pocs danys com sigui possible a l'arbratge i a altres plantacions de la via pública.

2. És obligatori per als interessats que es duguin a terme les obres assenyalades a l'apartat anterior, reposar els arbres i les plantacions que puguin resultar afectats. A aquest efecte, se'ls exigirà, abans de la concessió de la llicència corresponent, la constitució d'un dipòsit de garantia per l'import aproximat de la reposició esmentada, segons la valoració que efectuï el servei municipal corresponent; si aquest servei ho considera oportú, abans que es duguin a terme les obres, els arbres i els altres elements afectats es poden traslladar a un altre lloc, sempre a càrrec de l'interessat. Aquesta condició s'ha d'incloure als Plecs de Condicions de les Obres Municipals.

3. Quan es duguin a terme obres en un terreny pròxim a una plantació d'arbratge, o quan els vehicles o màquines utilitzats per l'empresa constructora hagin de circular o situar-se al terreny esmentat, abans de l'inici dels treballs s'han de protegir els troncs dels arbres exposats a sofrir danys. Les proteccions s'han de retirar un cop acabada l'obra.

4. Quan s'obrin sots o rases en llocs pròxims a plantacions d'arbratge, l'excavació no ha d'apropar-se al peu d'aquests arbres a més distància que la que es correspon a cinc vegades el diàmetre de l'arbre a l'altura normal (un metre). En tot cas, aquesta distància ha de ser sempre superior a mig metre. Si per altres ocupacions del subsòl no és possible complir aquesta norma, el Servei Municipal corresponent, després d'una visita d'inspecció, ha de determinar, abans que comenci l'excavació, la solució que s'ha d'adoptar per a la protecció de l'arbratge que pugui resultar afectat.

5. Si com a conseqüència de l'excavació resultessin afectades arrels d'un gruix superior a cinc centímetres (0,05 metres), s'han de tallar aquestes arrels, deixant uns talls nets i llisos, que s'han de cobrir amb qualsevol producte cicatritzant dels que hi ha al mercat.

Quan en una excavació de qualsevol tipus resultin afectades arrels de l'arbratge, la cobertura s'ha de dur a terme en un termini no superior a tres dies des de l'obertura, i a continuació s'ha de procedir al seu reg.

6.- La construcció d'aparcaments, soterranis o qualsevol altra instal·lació que es permeti al subsòl d'un jardí catalogat com a 6a, 6b o 8a segons el Pla General Metropolità o esmentat al Catàleg de Protecció de la Vegetació Urbana, exigeix la justificació de la solució adoptada, al projecte corresponent, de condicionament de l'espai lliure com a jardí.

S'admet com a solució, entre les possibles segons el que es preveu al paràgraf anterior, la consistent que la llosa superior quedi, com a mínim, a un metre i mig per sota de la rasant del terreny i que l'estructura de la llosa esmentada sigui, a més, l'adequada per suportar el pes d'una capa de terra de la profunditat esmentada, amb la qual es restituirà el jardí.

7.-S'ha de procurar que l'obertura de rases i sots pròxims a l'arbratge coincideixi amb l'època de repòs vegetal.

8.- La infracció del que es disposa als paràgrafs anteriors comporta una sanció per a l'empresari de les obres, sense perjudici de la indemnització corresponent als danys causats. És responsable subsidiari el propietari o el promotor de les obres.

Article 8 - 1. Als projectes d'edificacions particulars, les entrades i les sortides de vehicles s'han de preveure en llocs que no afectin l'arbratge o les plantacions existents. Amb aquesta finalitat, als projectes cal assenyalar els elements vegetals que hi pugui haver a la via pública.

2. Si el compliment de la norma assenyalada a l'apartat anterior resultés impossible, per raó de circumstàncies de fet, els elements vegetals afectats s'han de traslladar, a càrrec de l'interessat, a un altre lloc que sigui compatible amb l'ús privat del sòl.

3. Quan, de manera excepcional, sigui inevitable la supressió d'algun arbre o d'alguna plantació, per compensar l'interès públic pertorbat, els interessats han d'abonar una indemnització pels elements vegetals que resultin afectats, equivalent al valor dels elements vegetals que resultin afectats, segons l'apreciació dels Serveis Municipals corresponents.

Article 9.- Les companyies subministradores de serveis (aigua, gas, electricitat, telèfon, etc.), han de sol·licitar una llicència per a la poda o la tala de l'arbratge, que s'ha d'atorgar després de l'informe previ favorable dels Serveis Municipals corresponents.

Les despeses derivades de podes, tales o renovació de l'arbratge han d'anar a càrrec de les companyies subministradores de serveis sempre que les línies de subministrament s'hagin instal·lat després de la plantació inicial de l'arbratge i que aquestes companyies siguin les causants directament o indirectament de la caiguda, la mort, l'asfíxia, el podriment o la deformació derivada de la poda d'arrels o de branques.

La col·locació de noves xarxes subterrànies o àrees de subministrament de serveis ha de tenir en compte el creixement de les plantacions existents.

No es poden utilitzar els arbres com a suport d'instal·lacions o ornaments elèctrics, excepte en els supòsits que l'Alcaldia determini el contrari.

Article 10.- Es prohibeix dipositar enderrocs, residus de materials constructius i elements similars en un radi mínim d'un metre de qualsevol arbre en un espai públic, i qualsevol altre tipus de materials que puguin dificultar el pas de l'aigua, l'aire o dels fertilitzants a les arrels, o l'accés dels operaris per al seu manteniment habitual.

Article 11.- Es declaren protegibles amb caràcter general i de totes les maneres previstes per la Llei, les següents espècies d'arbres, presents al terme municipal de Castelldefels: Pinus pinea (pi pinyoner), Chamaerops humilis (palma), Olea europea (olivera), Ceratonia siliqua (garrofer), y Olea europea varietat Sylvestris (olivera borda).

Capítol II

Els espais verds privats

Article 12.- 1. Els propietaris dels jardins i les plantacions privades, els solars i els terrenys no urbanitzats, han de mantenir-los en un bon estat de neteja i en les condicions fitosanitàries adequades, i han de tenir una atenció especial pel que fa a l'esbrossament i la poda de l'arbratge.

2. La poda i l'aclarida d'arbratge de port gran o port mitjà s'ha de dur a terme sense desequilibrar l'estètica i el conjunt de l'arbre, i sense esmotxar, llevat dels casos en què no fer-ho comporti un perill per a les persones i els edificis.

3. En els supòsits de negligència manifesta en la conservació adequada dels espais lliures, l'Ajuntament pot:

a) Imposar sancions dins dels límits legals.

b) Procedir, d'acord amb el que disposa el Reglament de Disciplina Urbanística, a l'execució subsidiària dels treballs de neteja i conservació, i totes les despeses que ocasionin han de ser a càrrec dels propietaris.

Article13.- L'Ajuntament ha d'elaborar un Catàleg de Protecció de la Vegetació Urbana en el qual han de constar els arbres o les plantacions que mereixin ser conservats per les seves característiques peculiars de bellesa, antiguitat, història o raresa. Aquest Catàleg podrà incloure des d'exemplars aïllats fins a conjunts d'arbres i plantacions d'una mateixa espècie o d'espècies diferents. El propietari del terreny on es trobin aquests arbres i plantacions no pot procedir, sense l'autorització municipal corresponent, a la seva supressió.

Al Catàleg s'ha d'especificar, a més, el criteri que cal seguir per al manteniment, la poda, la neteja, la tala i les altres operacions que puguin afectar l'arbratge i les plantacions inclosos al Catàleg esmentat.

Article 14 - L'Ajuntament de Castelldefels pot establir convenis amb els propietaris dels conjunts o exemplars inclosos al Catàleg de Protecció per a les prestacions tècniques i de manteniment que siguin habituals i/o s'acordin.

Article15 - Tant pel que fa a l'execució del Planejament Urbà com pel que fa a la redacció de la normativa urbanística s'han de tenir en compte els criteris que han inspirat l'elaboració del Catàleg de Protecció, la defensa i la millora del patrimoni verd i la millora del paisatge urbà.

Per a la concessió de llicències d'obres particulars, els projectes s'han d'ajustar al Catàleg de Protecció. Es manté la mateixa obligació per als casos de cessions d'obra urbanitzadora, unitats d'actuació, Plans Especials, Estudis de Detall, etc.

Article 16.- Per a la sol·licitud de llicència d'obra pel que fa als projectes de nova construcció o d'ampliació d'edificacions o de tots els que afectin l'arbratge de la finca, s'ha de presentar el plànol de situació de l'estat inicial de l'arbratge acompanyat de dues fotografies que siguin representatives i el plànol de l'estat final de la vegetació, que ha d'especificar els arbres talats i les compensacions que es prevegi de dur a terme pels arbres talats.

S'admet la tala de l'arbratge sense compensació a les superfícies on s'ubiquin els elements constructius, sempre que es respectin aquestes ordenances, i la dels arbres que es trobin situats a menys d'un metre de les tanques o dels elements constructius esmentats.

En els casos que es talin arbres per a la comoditat d'accés o d'execució de l'obra, s'ha de reposar cada unitat talada amb els criteris d'afinitat que es marquen a l'article 17.

Article17.- Per a la tala d'arbratge a les finques de tot el municipi cal la concessió de la llicència d'obres menors i s'exigeix, en els casos que determinin els serveis tècnics d'aquesta Corporació, la plantació de reposició o de compensació amb espècies afins. Es consideren espècies afins les que tenen un volum de copa semblant en estat adult i un comportament de les fulles similar: perenne o caduc.

Els terminis han de tenir en compte i fer possibles, particularment, les actuacions que el tipus de vegetació i l'estació de l'any requereixin.

Per garantir el compliment de les obligacions assenyalades de reposició o compensació, l'Administració Municipal ha de fixar, en cada cas, la quantitat que el sol·licitant ha de dipositar o ha de garantir amb un dipòsit o amb un aval bancari abans de la concessió de la llicència, i l'import d'aquesta quantitat ha de ser el del cost del subministrament i de la plantació.

S'ha de procedir a la devolució o a la cancel·lació del dipòsit o de l'aval bancari constituït després que l'interessat comuniqui que s'ha dut a terme la reposició i després de la inspecció del serveis tècnics de l'Ajuntament.

Article18.- Als efectes d'indemnitzacions, de rescabalament de danys i de tot tipus de valoracions, els criteris aplicables de valoració per a l'arbratge són els publicats pels organismes públics o per les associacions professionals competents.

Article19.- L'Ajuntament, per mitjà del sistemes de vigilància i d'inspecció corresponents, ha de vetllar per la bona fi de les disposicions que procedeixin.

Capítol III

Els parcs, els jardins, les places i els parterres enjardinats

Article 20.- 1 S'han de respectar l'arbratge i les plantacions de tot tipus de la ciutat, i també les seves instal·lacions complementàries, com ara les estàtues, els enreixats, les proteccions, els fanals, els pilars, les tanques, els bancs i els altres elements destinats a l'embelliment o a la utilitat d'aquestes plantacions i arbratges.

2. Es prohibeix danyar els arbres, els arbustos, la vegetació o les seves instal·lacions complementàries, sacsejar-los, trencar branques i fulles, gravar-los o raspar-los i, en general, efectuar totes les actuacions que els són perjudicials que es recullen als capítols anteriors i altres que puguin representar un perjudici per als elements vegetals esmentats o per al seu entorn.

3. No es pot autoritzar cap tipus de construcció o d'instal·lació que sigui aliena a la finalitat estètica, recreativa o cultural dels parcs, jardins, placetes enjardinades o parterres, especialment les de contingut publicitari.

Pel que fa a les revetlles s'han de respectar els principis següents:

a) Es prohibeixen tota mena de lligadures (de traques, de banderes, de cables) utilitzant els arbres i els elements dels espais verds per alinear-les.

b) Les zones verdes no es poden utilitzar de cap manera per a activitats festives que siguin manifestament perjudicials per a la finalitat que tenen els parcs i els jardins.

c) La comissió o els organitzadors de les revetlles han de respondre de situar la foguera a tal distància de qualsevol element de vegetació que els mantingui protegits dels efectes del foc, i ho ha de completar, si cal, amb altres mitjans de protecció.

d) No es poden penjar dels arbres elements de focs artificials destinats que els disparin o els cremin.

Article 21.- L'Ajuntament s'ha d'encarregar de vetllar perquè els parcs, els jardins, les places i els parterres enjardinats es trobin, en tot moment, en les condicions adequades per al seu gaudi i aprofitament.

Article 22.– Els veïns i els visitants han de respectar els jardins, els parcs, els parterres enjardinats, l'arbratge, les plantacions de tot tipus i les seves instal·lacions complementàries, segons s'indica a l'article 20, i també han d'evitar tota mena de desperfectes i de brutícia, mantenint la conducta deguda i atenint-se a les indicacions que hi hagi als rètols i als avisos oportuns, i a les indicacions que puguin formular els vigilants i els guardes.

Es prohibeix, especialment:

a) Passar per sobre dels talussos, els parterres i les plantacions, i danyar les plantes i les flors, excepte el cas de les zones de gespa expressament autoritzades per ser trepitjades.

b) Pujar als arbres, sacsejar-los, trencar-los les branques i les fulles, gravar-los l'escorça o arrencar-la i vessar qualsevol mena de líquid, encara que no sigui perjudicial, excepte aigua neta, a les proximitats dels arbres i a les rases o sots.

c) Perjudicar l'arbratge i les plantacions de qualsevol altra manera.

d) Collir flors, plantes o fruits.

e) Caçar o matar ocells, o qualsevol altra espècie pròpia de la fauna habitual dels parcs i dels estanys.

f) Llençar papers o deixalles fora de les papereres oportunament instal·lades i embrutar el recinte de qualsevol altra manera.

g) Jugar a la pilota o practicar algun esport que pugui comportar danys a l'arbratge o a les instal·lacions del jardí, tret de les zones autoritzades.

h) Encendre foc.

i) Romandre al parc o al jardí un cop s'ha donat l'avís de tancament.

j) Muntar a cavall a les zones que no estiguin específicament destinades a aquesta finalitat.

k) Abeurar o netejar els animals a les fonts o als estanys i llançar-los a nedar.

l) Banyar-se o pescar dins dels estanys, i també llançar-hi objectes que puguin perjudicar els peixos o qualsevol altre animal.

m) Passejar gossos solts pels espais verds i permetre que envaeixin els massissos i les plantacions, que molestin els usuaris del jardí o que perjudiquin l'estètica, la neteja o el bon estat de l'espai verd. Es prohibeix particularment entrar amb gossos als parcs infantils i als jardins d'ús freqüent per part de nens.

Article 23 .- Els parcs i els jardins tancats han de mantenir-se oberts al públic durant l'horari que s'indiqui.

La seva utilització i el seu gaudi són gratuïts, excepte el cas d'aquelles parts o instal·lacions que l'Ajuntament dediqui a una finalitat especial mitjançant les condicions pertinents.

Els vigilants o guardes han d'expulsar les persones que, sense una raó que ho justifiqui, romanguin al parc durant les hores en què estigui tancat al públic.

Han de procedir de la mateixa manera amb les persones que infringeixin el que s'estableix a l'article anterior sense perjudici de la sanció que procedeixi.

En el cas de les nits de festa i de les revetlles, l'Administració ha de fixar les condicions especials per a l'entrada.

Article 24 .- En tot cas, i tant per als jardins tancats com per a qualsevol zona verda o espai obert municipal, cal l'autorització expressa de l'Ajuntament per dur a terme qualsevol activitat que representi alguna limitació de l'ús públic i general dels espais esmentats.

Amb aquesta finalitat, s'assenyalarà la fiança corresponent que s'ha de prestar amb antelació i que servirà per respondre dels possibles danys que es produeixin en ocasió o a conseqüència dels actes que s'hi celebrin, tot això sense perjudici de la sanció o qualsevol altre tipus d'acció legal que procedeixi.

Article 25 - Es prohibeix exercir sense llicència, autorització o concessió qualsevol indústria o comerç dins dels parcs i jardins, així com la utilització d'alguna part o element d'aquests parcs o jardins per a finalitats particulars.

La concessió de llicències, autoritzacions o concessions dins dels parcs i jardins s'ha de restringir al màxim, i s'ha de reduir a les que siguin indispensables com a complement de les finalitats d'aquestes zones, per evitar la consolidació de drets o servituds sobre espais dedicats preferentment a l'ús i al gaudi públics.

Article 26 . - Les autoritzacions o llicències d'ocupació temporals o permanents dels jardins públics, han de seguir el procediment legalment establert i sotmetre's als criteris d'aquesta Ordenança.

Article 27 .- L'entrada i la circulació de vehicles als parcs públics i a les zones verdes s'ha de regular de manera específica i concreta per a cadascun d'aquests espais, per mitjà de la senyalització corresponent que s'hi instal·li amb aquesta finalitat.

a) Les bicicletes i les motocicletes només poden transitar, als parcs o jardins públics, per les calçades on estigui expressament permesa la circulació de vehicles i per les zones especialment senyalitzades amb aquesta finalitat.

b) Els vehicles de transport no poden circular pels parcs excepte:

— Els destinats al servei de quioscos i altres instal·lacions similars, sempre que el seu pes no depassi les tres tones i durant les hores que s'indiquin per al repartiment de mercaderies, i han de circular a velocitats inferiors als 30 km/h.

— Els vehicles al servei de l'Ajuntament de Castelldefels, així com els dels seus proveïdors i concessionaris degudament autoritzats per l'Ajuntament i sempre a velocitats inferiors als 30 km/h.

TÍTOL III

ESPAIS NATURALS I ÀREES D'INTERÈS PAISATGÍSTIC

Article 28 . – La zona del municipi que pertany al Parc Natural del Garraf es regeix pel text del Pla Especial de Protecció del Medi Físic, del Paisatge i de l'Espai Natural del Garraf.

Article 29 .- L'Autoritat Municipal pot definir o establir zones o espais d'interès paisatgístic, d'acord amb el que s'estableix a la vigent Llei del sòl, sempre que no entri en contradicció amb el que regula aquesta Ordenança.

TÍTOL IV

INFRACCIONS I SANCIONS

Article 30 . - Es consideren infraccions administratives, d'acord amb el contingut d'aquesta Ordenança, les accions o omissions que contravinguin el que s'hi estableix.

Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

Article 31 .- Es consideren infraccions lleus:

a) Les deficiències de conservació de zones verdes en els aspectes no tipificats com a infraccions de major gravetat als apartats següents.

b) Les deficiències de neteja a les zones verdes.

c) Deteriorar els elements vegetals; usar indegudament el mobiliari urbà o abandonar a zones verdes animals de qualsevol tipus, vius o cadàvers.

d) Dur a terme qualsevol de les activitats assenyalades a l'article 22, tret del cas que tinguin un tractament especial en disposicions administratives.

Article 32.- Es consideren infraccions greus:

a) La reincidència en infraccions lleus.

b) La infracció de l'article 25.

c) La circulació de vehicles de motor que no estiguin degudament autoritzats.

d) Totes les altres que, fins i tot tipificades com a lleus, a judici de la corporació representin un perjudici greu per a la protecció de l'arbratge i de les zones i espais verds, o que pertorbin greument l'ús i el gaudi pacífics dels béns públics.

Article 33.- Es consideren infraccions molt greus:

a) La reincidència en infraccions greus.

b) Que l'acció i omissió infractora afecti plantacions que estiguin incloses al Catàleg de Protecció de la Vegetació Urbana o que es tracti d'espècies protegides (segons estableix l'article 11) i les normes assenyalades als articles 16 i 17.

c) Que l'estat dels elements vegetals suposi un risc de propagació de plagues o malalties o comporti greus riscos per a les persones.

d) La celebració de festes, actes públics o competicions esportives sense autorització municipal.

Article 34.- L'Alcaldia ha d'imposar les sancions per l'incompliment dels deures establerts en aquesta Ordenança, d'acord amb les competències que li atribueix la legislació de Règim Local.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

L'Ajuntament ha d'aprovar el Catàleg de Protecció de la Vegetació Urbana en el termini màxim dels dos anys següents a l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordenança entra en vigor l'endemà de la seva publicació completa al BUTLLETÍ OFICIAL de la província.
P. 3-10-89 A-89/8227-8ag

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50