Ordenances i Reglaments

Reglament Especial Regulador del Protocol, els Honors, les Distincions i els Premis de Castelldefels  (26/01/2017)

Notes:
Aquest Reglament és  l'últim, aprovat al Ple del 26 de gener de 2017
Aquest Reglament ha estat modificat en els següents Plens:

Primera aprovació:  PLE 3 abril de 2002
1ª modificació:  PLE 30 de març de 2006
2ª modificació:  PLE 28 de gener de 2010
3ª modificació: PLE 26 de gener de 2017

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els articles 189 i següents del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i aplicable a aquest municipi amb caràcter de legislació supletòria, faculta les Corporacions Locals per, mitjançant reglament especial, establir i regular el règim jurídic dels honors, les distincions i els premis que, en reconeixement de mèrits especials, considerin convenient, instaurar, com a manifestació específica de la potestat normativa que, com a part inherent de l'autonomia local, reconeix a aquest tipus d'entitats l'article 4.1. a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb l'article 8.1. a) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Fent ús de la potestat esmentada, l'Ajuntament, mitjançant acord plenari adoptat el dia 22 de febrer de 1990, va aprovar definitivament el seu Reglament d'Honors i Distincions,  que ha  regulat aquesta esfera de l'activitat municipal fins al dia d'avui. (Publicat al BOP núm.81, 04.04.1990).

El transcurs d'aquests onze anys, i l'experiència en l'aplicació del Reglament, units a la conveniència d'ampliar-lo amb l'objecte d'incorporar-hi la creació dels premis Ciutat de Castelldefels i d'altres aspectes, com ara el protocol o el procediment de l'agermanament entre ciutats, han portat l'Ajuntament a plantejar-se la necessitat de revisar-lo i d'actualitzar-lo, adaptant-lo als temps actuals. Amb aquest objectiu, doncs, es redacta aquest Reglament especial.

 

TÍTOL PRELIMINAR

Disposicions Generals

Article 1

Objecte

Aquest Reglament té per objecte regular el règim jurídic i el procediment general d'actuació de l'Ajuntament de Castelldefels, en relació amb el protocol, els honors, les distincions i els premis, així com en tot allò relatiu als agermanaments que vulgui acordar amb altres ciutats o pobles.

Article 2

Naturalesa jurídica

Aquest Reglament, en conformitat amb el que disposa l'article 191 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, té naturalesa especial.

Article 3

Definicions

A l'efecte d'aquest Reglament, s'entén per:

a) Protocol: Les regles a què ha d'atenir-se l'organització, des del punt de vista cerimonial, dels actes públics, en particular pel que fa a la precedència de les autoritats i al seu tractament, així com als símbols i distintius que, com a conseqüència de l'exercici del càrrec, corresponen a les autoritats municipals.

 

b) Honors i distincions: Són les atribucions de dignitat conferides a títol de reconeixement a les persones físiques o jurídiques per raó dels seus mèrits.

 

c) Agermanaments: És l'acord lliurement adoptat entre dues col·lectivitats locals amb l'objecte d'establir entre elles llaços de relació i amistat permanents, a l'efecte de millorar el coneixement, l'entesa, l' intercanvi d'experiències i la cooperació mútua.

 

d) Premis: Són els beneficis atorgats a persones físiques o jurídiques, com a reconeixement exprés per la seva contribució a la salvaguarda de valors relacionats amb la llibertat, la igualtat, la solidaritat, el progrés i el civisme, o derivats d'una trajectòria exemplar que hagi incidit en aquests camps.

 

 

TÍTOL PRIMER

Del Protocol i Cerimonial

Ordenament, prelació i tractament protocol.lari dels membres de la Corporació Municipal

Article 4

Objecte

Els actes públics organitzats per l'Ajuntament de Castelldefels se sotmetran a les regles de protocol i cerimonial previstes en aquest Reglament.

Article 5

Àmbit d'aplicació

No queden inclosos dintre de l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament els actes públics municipals en què participin autoritats estatals o autonòmiques, que s'han de regir per la normativa vigent que els regula.

 

Article 6

Classes d'actes públics

A l'efecte d'aquest Reglament, els actes públics es classifiquen en:

a) Actes oficials de caràcter general.

b) Actes oficials de caràcter especial.

Tindran la consideració d'actes oficials de caràcter general els actes municipals que, organitzats per les autoritats competents, tinguin lloc amb motiu de festivitats, commemoracions o esdeveniments.

Tindran la consideració d'actes oficials de caràcter especial els actes organitzats en el municipi per institucions, organismes o autoritats, per motius directament relacionats amb serveis i competències municipals de caràcter sectorial.

Article 7

Presidència dels actes públics

La presidència dels actes públics té caràcter unipersonal i correspondrà a l'Alcalde/ssa, a excepció dels supòsits en què, d'acord amb la legislació vigent, i com a conseqüència de l'assistència a aquests actes d'autoritats estatals o autonòmiques, la presidència de l'acte correspongui a aquestes autoritats.

No obstant això, l'Alcalde/ssa podrà cedir la presidència o, si escau, establir una presidència honorífica, quan per raons de respecte, jerarquia o rang, ho consideri convenient.

Article 8

Precedència

L'ordenament i la prelació dels components de la Corporació Municipal, quan assisteixin als actes oficials serà la següent:

1. Alcalde/ssa.

2. Tinents d'Alcalde/ssa.

3. Membres de la Junta de Portaveus.

4. Membres de la Comissió de Govern.

5. La resta de Regidors/es.

Aquesta precedència no s'alterarà encara que l'acte sigui a iniciativa o competència d'un membre de la Corporació en concret, a excepció que hi intervingui com a ponent i formi part de la presidència de la mesa.

La precedència s'alterarà, d'acord amb la legislació vigent, quan assisteixin a l'acte alts càrrecs de l'Estat, de la Generalitat o d'altres Comunitats Autònomes o Entitats Locals, i s'ajustarà, en aquest cas, al règim de prelacions que aquella legislació estableixi (Reial Decret 2099/83).

Així mateix, l'Alcalde/ssa de la ciutat podrà, amb motiu de l'assistència de convidats il·lustres, donar-los un tracte de preferència en el règim de prelacions.

Si es produeix la mort d'algun dels membres de la Corporació Municipal, es respectaran les últimes voluntats del difunt i la decissió de la família pel que fa a l'acte protocol·lari de vetlla i enterrament. Si no hi ha cap disposició en contra, l'Ajuntament instal·larà a la Casa Consistorial la capella ardent on es col·locarà el fèretre amb les despulles del difunt amb el cerimonial que s'acordi.

Article 9

Assistència als actes de persones guardonades amb nomenaments o distincions honorífiques

Les persones guardonades per l'Ajuntament amb nomenaments o distincions honorífiques, gaudiran d'un lloc preferent en els actes oficials que celebri l'Ajuntament quan, per raó de la naturalesa de l'acte, hagin estat invitats per l'Alcalde/ssa.

Article 10

Actes complementaris de cerimonial

En els actes oficials especialment solemnes, l'Alcalde/ssa podrà disposar la formació d'un escamot de gala, format per efectius de la policia local, així com la col·locació de domassos a la seu de l'Ajuntament.

Article 11

Protocol especial de constitució de l'Ajuntament

La constitució de la Corporació i la presa de possessió del càrrec d'Alcalde/ssa o de Regidor/a, així com la substitució de qualsevol dels seus membres, es farà d'acord amb el procediment establert per la Llei Orgànica del Règim Electoral General(Llei 5/85).

A aquest efecte, amb motiu de la renovació de la Corporació i de la seva constitució, la Secretaria General i l'Àrea de Protocol de l'Ajuntament elaboraran un protocol de la sessió, que serà elevat a l'Alcalde/ssa perquè l'aprovi abans de la sessió constitutiva.

Una vegada efectuat el jurament o promesa del càrrec corresponent, el President o Presidenta de la mesa d'edat imposarà una banda de setí de color grana a cada membre electe de la Corporació Municipal i li lliurarà una insígnia d'or per a la solapa o per un lloc similar del vestit, amb l'escut de la ciutat. L'Alcalde/ssa rebrà de mans del President/a de la Mesa una banda diferenciadora de color grana i daurada, el bastó de comandament, nuat amb un cordó de color daurat amb fil negre, amb puny d'or en el qual apareixerà inserit l'escut de la ciutat, d'acord amb el que estableix la Normativa General de Protocol. 

Article 12

Tractament

D'acord amb el que estableix el Decret 189/81 de la Generalitat de Catalunya i el Títol tercer d'honors inherents a les distincions, regulat pel Reial Decret 2099/83, modificat pel Reial Decret  617/97 els membres que formen la Corporació Municipal rebran el tractament protocol·lari de:

L'Alcalde/ssa de l'Ajuntament de Castelldefels ostentarà el tractament d'Il·lustríssim/a senyor/a, i la resta de membres de la Corporació el de senyor o senyora.

Desapareixerà el tractament protocol·lari per als Alcaldes/ses i Regidor/es quan deixin d'exercir el seu càrrec públic. Només es mantindrà en aquells casos en què aquesta distinció hagi estat concedida a títol personal i, per tant, amb caràcter vitalici.

Article 13

Ús i utilització dels símbols municipals

S'entendrà per símbols municipals els elements gràfics que identifiquen el Municipi i la Corporació Municipal i que són d'ús exclusiu d'aquesta. Comprenen l'escut i la bandera de la ciutat. Aquests símbols només podran ser utilitzats per l'Ajuntament o per qui disposi de l'autorització municipal per fer-ho.

L'ús i la col·locació de la bandera de Castelldefels s'ajustaran al que disposa la Llei 39/1981, de 28 d'octubre, per la qual es regula l'ús de la bandera d'Espanya i de les altres banderes i ensenyes, i pel Reglament de Símbols dels Ens Locals de Catalunya, aprovat per Decret 263/1991, de 25 de novembre.

L'Alcalde/ssa de la Corporació, en conformitat amb l'esmentada legislació, podrà portar en el seu vehicle oficial un exemplar reduït de la bandera pròpia com a banderí, quan assisteixi a actes oficials o actuï en exercici del càrrec.

Per la seva banda, l'ús de l'escut de la ciutat, que correspondrà amb caràcter privatiu a l'Ajuntament, serà utilitzat per aquest en tota la documentació gràfica que editi.

Les entitats privades i els particulars únicament podran fer ús de l'escut i la bandera de la ciutat amb l'autorització expressa i prèvia de l'Ajuntament de Castelldefels.

En tot el que no estigui previst en aquest Reglament sobre l'ús de l'escut municipal, ens atindrem al que disposa el Reglament de Símbols dels Ens Locals de Catalunya aprovat per Decret 263/1991, de 25 de novembre.

 

TÍTOL SEGON

Dels Honors i Distincions

 

CAPÍTOL PRIMER

Disposicions Generals

Article 14

Catàleg d'honors i distincions

L'Ajuntament de Castelldefels, en reconeixement de mereixements especials, qualitats i circumstàncies singulars que concorrin en els guardonats, podrà conferir els honors i les distincions següents:

a) Nomenaments honorífics:

1. Títol de fill predilecte o filla predilecta de Castelldefels.

2. Títol de fill adoptiu o filla adoptiva de Castelldefels.

3.Títols d'Alcalde/ssa  i de Regidor/a honorari/a.

 

b) Distincions honorífiques:

1. Medalla de la ciutat.

2. Altres distincions honorífiques.

 

Article 15

Els nomenaments i les distincions honorífiques atorgades seran objecte d'un acte solemne de lliurament dels diplomes i distintius corresponents, d'acord amb el que disposi l'Ajuntament.

Article 16

Naturalesa jurídica

Els honors i les distincions regulats en aquest Títol tindran naturalesa purament honorífica, sense que, en conseqüència, atorguin ni puguin generar cap dret de contingut econòmic o de caràcter administratiu.

Article 17

Règim d'incompatibilitats

Amb excepció de la Família Reial, cap dels honors i distincions que es regulen en aquest títol, no podrà recaure en persones que desenvolupin alts càrrecs a l'Administració, i respecte dels quals  la Corporació estigui en relació subordinada de jerarquia, funció o servei, mentre subsisteixin aquests motius.

 

CAPÍTOL SEGON

Dels Nomenaments Honorífics

Article 18

Títol de fill predilecte o filla predilecta de Castelldefels

La concessió del títol de fill predilecte o filla predilecta de la ciutat de Castelldefels, que, amb el títol de fill adoptiu o filla adoptiva de Castelldefels, constitueixen la màxima categoria de les distincions municipals, solament podrà recaure en persones físiques, nascudes a la ciutat de Castelldefels, la trajectòria personal o professional de les quals mereixi la consideració i agraïment oficial, per haver destacat de forma extraordinària i amb indiscutible repercussió pública en la realització d'activitats que hagin redundat en benefici de la ciutat o que l'hagin enaltit.

Article 19

Títol de fill adoptiu o filla adoptiva de Castelldefels.

 

La concessió del títol de fill adoptiu o filla adoptiva de la ciutat de Castelldefels, d'igual categoria que el títol anterior, podrà recaure en les persones físiques que reuneixin les condicions exigides en l'article anterior, però que no hagin nascut a la ciutat de Castelldefels.

Article 20

Títols d'Alcalde/ssa i de Regidor/a o honoraris

La concessió del títol d'Alcalde/ssa i de Regidor/a honoraris de l'Ajuntament de Castelldefels es podrà conferir a persones físiques, de qualsevol nacionalitat, bé com a mostra de l'alta consideració que mereixen per part de l'Ajuntament, bé com a correspondència a distincions anàlogues conferides a la Corporació o a Autoritats municipals de la ciutat per les Corporacions de les ciutats on els guardonats tinguin la residència habitual.

Article 21

Règim jurídic dels títols de fill predilecte o filla predilecta i fill o filla adoptiu/va

Els títols de fill predilecte o filla predilecta i de fill o filla adoptiu/va de Castelldefels, es podran concedir a títol pòstum.

Els títols de fill predilecte o filla predilecta i de fill o filla adoptiu/va de Castelldefels, pel fet de constituir les distincions de més categoria d'aquest Ajuntament, es concediran restrictivament i tindran caràcter vitalici, sense perjudici del que disposa l'article 33 d'aquest Reglament.

Un cop conferits tres títols de cadascuna de les categories anteriorment exposades, no se'n podran conferir de nous mentre visquin els guardonats, exceptuant supòsits excepcionals, en el cas dels quals s'haurà de seguir el procediment també excepcional establert en l'article 30 d'aquest Reglament.

La limitació anterior no serà aplicable quan  es concedeixin a títol pòstum.

Els beneficiaris d'aquests títols gaudiran d'un lloc preferent en els actes oficials que celebri l'Ajuntament, d'acord amb el que s'estableix en el Títol Primer d'aquest Reglament.

Article 22

Règim jurídic dels títols d'Alcalde/ssa  i de  Regidor/a honoraris

Els títols d'Alcalde/ssa i de Regidor/a o honoraris de l'Ajuntament de Castelldefels, tindran caràcter vitalici, sense perjudici del que disposa l'article 33 d'aquest Reglament, però no implicaran, en cap cas, la concessió de facultats als guardonats per a intervenir en el Govern ni en l'Administració municipal, sense perjudici de la possibilitat que l'Alcalde/ssa pugui encomanar-los funcions representatives fora del municipi.

Un cop atorgats tres títols d'Alcalde/ssa o deu de Regidor/a o Regidor/a honoraris, no se'n podran atorgar de nous mentre visquin els guardonats.

Els beneficiaris d'aquests títols gaudiran d'un lloc preferent en els actes oficials que celebri l'Ajuntament, d'acord amb el que s'estableix en el Títol Primer d'aquest Reglament.

Quan la concessió d'aquests títols hagi de recaure en persones que no tinguin la nacionalitat espanyola, es requerirà prèviament autorització expressa del Ministeri per a les Administracions Públiques, i un informe previ del d'Assumptes Exteriors.

Article 23

Acreditació dels nomenaments honorífics

Els nomenaments honorífics regulats en aquest capítol s'han d'acompanyar del lliurament als guardonats del títol corresponent, en paper pergamí, com a document acreditatiu del nomenament conferit.

 

CAPÍTOL TERCER

De les distincions honorífiques

Article 24

La Medalla de la ciutat

La Medalla de la ciutat de Castelldefels és una manifestació d'agraïment municipal que té per objecte premiar els mèrits extraordinaris que concorrin en les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, de qualsevol nacionalitat, l'actuació personal o col·lectiva de les quals hagi tingut un ressò especial, o una repercussió notable en els àmbits cultural, artístic, científic, econòmic, social, polític o esportiu.

L'Ajuntament de Castelldefels crea la Medalla de la ciutat, en les categories d'or i d'argent.

La Medalla de la ciutat tindrà, en totes dues categories, les característiques següents:

Anvers: escut institucional envoltat de les lletres “Ajuntament de Castelldefels”

Revers: Inscripció del nom i els cognoms de la persona a qui s'ha atorgat la medalla i la data de la concessió. Breu text de reconeixement.

La Medalla de la ciutat, en la categoria d'or o d'argent, es concedirà quan els mèrits que concorrin en els guardonats es puguin qualificar d'extraordinaris.

A aquests efectes, per determinar en cada cas tant la procedència de la concessió com la categoria de la Medalla, s'hauran de tenir en compte la naturalesa dels mèrits i serveis que concorrin en la persona proposada, la transcendència de la tasca que hagi realitzat en benefici o honor de la ciutat i les particulars circumstàncies particulars que l'envoltin.

La concessió de la medalla s'acompanyarà d'un diploma acreditatiu d'aquesta distinció.

Article 25

Concessió a personal municipal

Quan la concessió de la medalla es faci a favor de personal al servei de l'Ajuntament de Castelldefels, s'hauran d'aplicar, a més de les normes establertes en aquest Reglament, les contingudes en la legislació vigent en relació amb el personal al servei de l'Administració Local. Respecte al personal de la Policia Local, regirà el que preveu el Reglament específic d'Honors i Recompenses  aprovat pel Ple Municipal en sessió del 29/02/1996.

 

CAPÍTOL QUART

Altres distincions honorífiques

Article 26

Assignació de denominacions, monuments i plaques commemoratives

L'Ajuntament de Castelldefels, en reconeixement de mereixements especials o serveis extraordinaris, podrà designar una via pública, un complex urbà o una instal·lació municipal, amb el nom d'una persona física vinculada a la ciutat.

Així mateix podrà erigir monuments o plaques commemoratives referides a persones físiques vinculades amb la ciutat, com a reconeixement a la seva tasca o a la seva trajectòria professional o personal, quan hagi redundat en benefici d'aquesta.

Article 27

Llibre d'honor

L'Ajuntament de Castelldefels disposarà d'un llibre d'honor, la custòdia del qual correspondrà a l'Àrea de Protocol, on podran signar les personalitats que visitin la Casa Consistorial.

 

CAPÍTOL CINQUÈ

Del Procediment

Article 28

Iniciació

Els honors i les distincions previstos en aquest títol requeriran, per a la seva concessió, la tramitació prèvia d'un expedient administratiu, la instrucció del qual servirà per a determinar, justificar i fonamentar la concurrència en el candidat o la candidata dels mèrits o les circumstàncies proposats per ser-ne beneficiaris.

El procediment s'iniciarà mitjançant Decret d'Alcaldia, bé per iniciativa pròpia o a requeriment d'una tercera part dels membres que integren la Corporació, o responent a una petició raonada formulada per altres Administracions Públiques o per un terç de les entitats inscrites en el Registre municipal d'associacions.

En el Decret de l'Alcaldia que iniciï el procediment es nomenarà, entre els Regidor/es de la Corporació, un instructor responsable de la tramitació.

Article 29

Instrucció

L'Instructor de l'expedient ordenarà la pràctica de totes les proves, diligències i actuacions que estimi necessàries per  determinar amb precisió els mèrits del candidat o de la candidata proposat, demanarà per a això, tots els informes, els antecedents o les referències necessàries per acreditar la concurrència en el candidat o la candidata dels mèrits, les qualitats i les circumstàncies singulars establerts en aquest Reglament.

Finalitzats els actes d'instrucció, una còpia fefaent dels quals haurà de quedar en l'expedient, l'instructor, en el termini màxim d'un mes, ha de formular proposta  motivada de resolució, i l'ha de trametre a l'Alcaldia acompanyada de l'expedient instruït.

L'Alcaldia, examinades les actuacions, podrà requerir la realització de noves diligències o fer seva la proposta i elevar-la,  com a Moció, al Ple de la Corporació, per a la seva deliberació i votació, amb informe previ a la Junta de Portaveus.

El termini per a la resolució de l'expedient serà de sis mesos a comptar des de l'inici de l'expedient.

Article 30

Resolució

La concessió dels Honors i les Distincions regulats en aquest títol, requerirà l'acord exprés en tal sentit del Ple de la Corporació, adoptat amb els quòrums següents:

 1. Nomenaments honorífics: Vot favorable de les dues terceres parts dels membres de la Corporació assistents a la sessió.
 2. Distincions honorífiques: Vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la Corporació.

No obstant l'anterior, quan es donin supòsits excepcionals que aconsellin conferir nous títols de fill predilecte o filla predilecta o de fill adoptiu o filla adoptiva, que excedeixin el nombre màxim assenyalat en l'article 22 d'aquest Reglament, serà requisit indispensable que, en l'acord plenari corresponent, es declari i es motivi aquesta excepcionalitat i que l'acord s'adopti per unanimitat dels membres de la Corporació presents a la sessió.

Article 31

Execució

La concessió dels honors i les distincions regulats en aquest títol, un cop aprovats pel Ple de la Corporació, es farà en un acte solemne al Saló de Sessions de l'Ajuntament o en qualsevol altre lloc habilitat a aquest l'efecte, al qual assistiran la Corporació en ple i les autoritats, les representacions i els particulars que hi siguin expressament convidats per l'Alcaldia.

En aquest acte, l'Alcalde/ssa de la ciutat, en representació seva, lliurarà al guardonat el títol, premi o diploma acreditatiu de la distinció.

Article 32

Llibre Registre d'honors i distincions

La Secretaria General de l'Ajuntament tindrà al seu càrrec la custòdia i la gestió del llibre registre d'honors i distincions, que estarà dividit en tantes seccions com nomenaments i distincions honorífiques es prevegin en el Reglament.

En aquest llibre s'inscriuran, per ordre cronològic, els honors i les distincions atorgats, amb expressió de les dades identificatives del beneficiari i un breu resum de les circumstàncies personals que hagin motivat la distinció.

Article 33

Revisió

Amb expedient previ instruït amb idèntiques garanties que per a l'atorgament del nomenament o la distinció d'honor, l'Ajuntament podrà privar d'aquests reconeixements, revocant-ne l'acte de la concessió, sense perjudici de la data en què haguessin estat conferits, que a aquests efectes tindrà caràcter imprescriptible, als guardonats que haguessin incorregut en accions o omissions que els fessin indignes d'ostentar aquella distinció.

La revocació requerirà un acord plenari en aquest sentit, adoptat amb el mateix quòrum requerit per a la concessió.

Article 34

Els honors que la Corporació pugui atorgar a SM els Reis no requeriran cap altre procediment que la consulta prèvia a la Casa de Sa Majestat, i no s'inclouran en cap cas en el còmput numèric que aquest Reglament estableix com a limitació.

 

TÍTOL TERCER

Dels Premis

Article 35

Premis Ciutat de Castelldefels

L'Ajuntament podrà, sota la denominació "Premis Ciutat de Castelldefels" i amb la periodicitat que consideri convenient, efectuar convocatòries per atorgar aquests beneficis a favor de persones, físiques o jurídiques, públiques o privades de qualsevol nacionalitat, com a reconeixement exprés per la seva contribució a la salvaguarda de valors relacionats amb la llibertat, la igualtat, la solidaritat, el progrés i el civisme, o derivats d'una trajectòria exemplar que hagi incidit en aquests camps.

 

A aquest efecte, el premi Ciutat de Castelldefels podrà convocar-se en totes o en algunes de les seccions següents:

 

 • Premi Ciutat de Castelldefels al Foment dels Valors Socials i Cívics
 • Premi Ciutat de Castelldefels d'Economia i Innovació
 • Premi  Ciutat de Castelldefels
 • Premi Especial Ciutat de Castelldefels

 

Les seccions abans esmentades no tindran caràcter limitatiu, sinó merament enunciatiu, per la qual cosa l'Ajuntament podrà convocar el Premi Ciutat de Castelldefels relacionat amb qualsevol sector.

Únicament es lliurarà un premi de cadascuna de les seccions convocades.

 

Article 36

Finalitat

Les seccions del Premi Ciutat de Castelldefels a què abans s'ha fet referència, tindran per objecte guardonar les activitats següents:

 

      Premi Ciutat de Castelldefels al Foment dels Valors Socials i Cívics

      Aquest premi s'atorgarà  a les persones físiques o jurídiques, la iniciativa solidària i/o de cohesió social de les quals hagi contribuït a una convivència o un benestar més grans dels homes i les dones de la ciutat de Castelldefels.

 

       Premi Ciutat de Castelldefels d'Economia i Innovació

      Aquest premi s'atorgarà a les persones físiques o jurídiques que hagin impulsat una iniciativa econòmica o d'innovació a un projecte empresarial o de progrés que hagi contribuït al desenvolupament i la prosperitat de la nostra ciutat.

 

      Premi  Ciutat de Castelldefels

      Aquest premi s'atorgarà a les persones físiques de Castelldefels que hagin contribuït al progrés de la societat en qualsevol dels seus àmbits.

 

 

      Premi Especial Ciutat de Castelldefels

      Aquest premi s'atorgarà a les persones físiques nascudes o residents a Castelldefels, o a les persones jurídiques radicades a Castelldefels, que hagin destacat en qualsevol part del món per la seva contribució al progrés de la societat en qualsevol dels seus àmbits.

 

Si l'Ajuntament decideix convocar Premis Ciutat de Castelldefels d'altres sectors d'activitat no previstos en aquest Reglament, el seu objecte haurà d'estar determinat en les bases reguladores de la convocatòria.

Article 37

Contingut dels premis

Els premis Ciutat de Castelldefels no tindran dotació econòmica, sinó que consistiran en una peça artística acompanyada d'un diploma acreditatiu d'aquesta distinció. Els guanyadors de cada premi seran guardonats en l'acte de concessió de premis amb una escultura original de bronze, símbol de benvinguda, cordialitat i hospitalitat de la ciutat.

Article 38

Beneficiaris

Podran ser beneficiaris dels premis que es regulen en aquest Reglament, les persones que reuneixin els requisits generals de l'article 35 i els que en cada cas exigeixin les bases de la convocatòria dels premis.

Article 39

Convocatòria dels premis

Els premis Ciutat de Castelldefels requeriran una convocatòria pública, provinent d'un acord plenari adoptat a aquest efecte, amb el quòrum de majoria simple, en el què s'aprovaran les bases reguladores de la convocatòria, en les quals han de constar les seccions convocades, el procediment de presentació de candidatures i de concessió dels premis, i el seu règim jurídic

Article 40

Candidatures

Les candidatures als premis s'han de presentar, d'acord amb el procediment que a aquest efecte prevegin les bases reguladores de la convocatòria, bé per als mateixos mereixedors potencials dels premis, bé per a terceres persones físiques, jurídiques, públiques o privades, o a proposta d'un o de diversos membres de la Junta o de la Comissió de Propostes que es regulen en aquest Reglament.

Les propostes, sense perjudici del que estableixin les bases de la convocatòria, s'hauran de presentar en el Registre General de l'Ajuntament de Castelldefels, mitjançant instància acompanyada de la documentació següent:

 • Memòria acreditativa en què es motivin les causes i circumstàncies de la candidatura.
 • Currículum vitae del candidat o candidata proposat, o memòria d'activitats, quan adopti qualsevol forma de personalitat jurídica.
 • Qualsevol altra documentació complementària que el proposant consideri convenient, a l'efecte d'obtenir més informació del candidat o la candidata.

Article 41

Jurat dels premis Ciutat de Castelldefels

El Jurat serà nomenat pel Ple de la Corporació en aprovar les bases de la convocatòria i la seva missió consistirà a examinar les candidatures elevades per la Comissió de Propostes i decidir les persones guardonades, sota la Presidència del senyor/a Alcalde/ssa o Regidor/a en qui delegui, i amb l'assistència del/de la titular de la Secretaria General de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui, que donarà fe de la sessió. El Jurat estarà compost pels Portaveus dels diferents Grups Polítics municipals i per un màxim de cinc ciutadans o ciutadanes, de reconeguda solvència personal o professional, els quals seran proposats per l'Alcalde/ssa.

Article 42

Procediment

Els premis Ciutat de Castelldefels, es concediran per convocatòria pública, amb l'aprovació prèvia de les bases reguladores pel Ple de la Corporació, les quals s'hauran de sotmetre a informació pública per un període mínim de vint dies, mitjançant la publicació de l'anunci corresponent al Butlletí d'Informació Municipal i al Butlletí Oficial de la Província ,a l'efecte de presentació de candidatures.

Presentades les candidatures en els termes exposats en els articles anteriors, seran sotmeses a la Comissió de Propostes, que tindrà com a missió preseleccionar les que consideri que s'adapten als criteris de la convocatòria, desestimant les que, a judici seu, no s'hi adaptin o no reuneixin els mèrits suficients.

Feta la preselecció per la Comissió de Propostes, es durà a terme un procés participatiu ciutadà que valorarà les propostes. Posteriorment s'elevarà al Jurat la documentació acompanyada d'un informe justificatiu de la selecció. El Jurat, amb una convocatòria prèvia de l'Alcaldia, farà una sessió deliberant en què decidirà les persones que s'hagin de guardonar.

A aquesta sessió, hi podrà assistir, amb veu però sense vot, el representant de la Comissió de Propostes que s'estableixi en les bases de la convocatòria, a l'efecte de presentar les candidatures proposades per la Comissió.

Les decisions del Jurat s'adoptaran per majoria simple de vots, i seran inapel·lables. El resultat de la votació tindrà en compte el vot ponderat establert a les bases del procés participatiu ciutadà. Els empats es decidiran, si escau, mitjançant el vot de qualitat del President/a.

El Jurat podrà decidir tant les persones guardonades en cadascuna de les seccions dels premis convocats, com declarar deserta una o diverses seccions si, a judici seu, cap de les candidatures no reuneix mèrits suficients.

Així mateix serà competent per resoldre les qüestions i controvèrsies que es plantegin en relació amb la convocatòria i que no s'hagin previst ni en les Bases que la regulin ni en aquest Reglament.

Article 43

Comissió de Propostes

La Comissió de Propostes, que tindrà la naturalesa jurídica d'òrgan col·legiat de caràcter assessor, estarà integrada per les persones que hagin estat designades per l'Alcaldia i constin en les bases reguladores de la convocatòria.  La Comissió tindrà un mínim de cinc components i un màxim de nou.

TÍTOL QUART

Dels Agermanaments

Article 44

Objecte

L'Ajuntament de Castelldefels, d'ofici o a instància de part, podrà promoure el seu agermanament amb altres Corporacions locals, nacionals o estrangeres, amb l'objecte d'establir llaços de relació o amistat permanents, en ordre a un coneixement, una entesa, un intercanvi d'experiències i una cooperació mútua millors.

Article 45

Iniciativa de l'agermanament

La iniciativa de l'agermanament correspondrà, tant a l'Ajuntament de Castelldefels, com a la Corporació local afectada, o a qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, integrada en la col·lectivitat amb qui es vulgui agermanar que, de forma motivada, així ho proposi.

Article 46

Procediment de l'agermanament

Plantejada la iniciativa, el procediment que se seguirà serà el següent:

 • Designació, mitjançant Decret de l'Alcaldia, d'un responsable municipal per a la gestió de l'agermanament, la missió del qual serà la presa de contacte amb la ciutat escollida i les relacions prèvies amb aquesta ciutat, a l'efecte d'aconseguir que accepti l'agermanament, i l'elaboració del projecte d'agermanament.
 • Elaboració d'un projecte d'agermanament pel representant municipal que, en tot cas, haurà de contenir la informació següent:
  1. Dades de la ciutat escollida i definició de les seves característiques bàsiques.
  2. Proposta del programa d'activitats que s'haurien de desenvolupar en el marc de l'agermanament.
  3. Proposta de calendari i procediment per a la formalització de l'agermanament.
  4. Proposta de constitució d'un Comitè de l'agermanament i formació posterior d'aquest comitè, integrat per representants públics i privats de les ciutats agermanades.
   • Acord plenari, adoptat per majoria simple, en què s'aprovi l'agermanament.

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

En cas de modificació de la legislació a què s'ha fet referència en aquest Reglament, queden derogats, en virtut del principi de jerarquia normativa, tots els preceptes del Reglament que resultin contraris o incompatibles amb la nova situació legislativa.

A aquest efecte, les referències fetes al dret positiu en aquest Reglament, s'entendran fetes a les normes que en cada moment estiguin en vigor.

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Els honors i les distincions atorgats per l'Ajuntament de Castelldefels amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest Reglament, computaran a l'efecte de la concessió de nous honors i distincions, i seran inscrits en el Llibre Registre d'Honors i Distincions regulat en aquest Reglament.

 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Aquest Reglament deroga el Reglament Municipal d'Honors i Distincions aprovat definitivament per aquest Ajuntament el dia 22 de febrer de 1990 i publicat al BOP núm.81,(04.04.1990), així com qualsevol altra disposició anterior de rang igual o inferior que el contravingui o que s'hi oposi, llevat del Reglament Específic d'Honors i Recompenses de la Policia Local, al qual es refereix l'article 35.

 

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Reglament, que consta de 46 articles, una disposició addicional, una de transitòria, una de derogatòria i una disposició final, entrarà en vigor un cop aprovat definitivament per l'Ajuntament de Castelldefels i publicat el seu text íntegre en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, quan hagi transcorregut el termini que preveu l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

 

 

--------------------

José Antonio Andrés i Hernández, secretari de l'Ajuntament de Castelldefels (Baix Llobregat),

C E R T I F I C O :

Primer.- Que aquest text refós del present Reglament conté les modificacions dels articles 36 i 42 aprovades inicialment pel Ple de la Corporació Municipal en sessió celebrada el dia 26/01/2017 i sotmeses durant el termini reglamentari de trenta dies  a informació pública mitjançant anuncis publicats al tauler d'edictes de la Corporació, al Butlletí Oficial de la província núm. 022017001642 del dia 10/02/2017 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7.303 del dia 07/02/2017.

Segon.- Que, finalitzat el termini d'informació pública sense que es produïren al·legacions o reclamacions, l'acord inicial i les modificacions aprovades van esdevenir definitives, de conformitat amb el que disposa l'article 178.1.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que aprovà el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 

I perquè així consti i tingui els efectes que correspongui, expedeixo aquest certificat

Castelldefels, 8 de novembre de 2018

 

El Secretari,

José Antonio Andrés Hernández

 

 

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50