Formació per a persones en edat laboral

80. OPERARI DE MAGATZEM (Carnet de carretons elevadors i Manipulació d'aliments)

[ Inscripció en línia ]

Dates 13/11/2023 - 30/11/2023  Preinscripció fins el: 02/11/2023  Durada 61 hores  Codi 2023/80 

Tipus Cursos per a totes les persones en edat laboral


 1. Objectiu del curs:

  - Realitzar les operacions necessàries per al magatzematge, manipulació i desplaçament de mercaderies, utilitzant els mitjans tècnics i instruments corresponents, així com la preparació i manteniment dels equips, aplicant la normativa corresponent a la legislació sobre la prevenció de riscos i salut laboral.

   

  - Adquirir la responsabilitat, coneixements i habilitats necessàries per a manejar amb soltesa carretons elevadors a l'entorn de treball, coneixent les mesures de Prevenció de Riscos Laborals que han d'adoptar.

   

  - Conscienciar als que manipulen i transformen els aliments sobre els perills que comporta la contaminació dels aliments. Conèixer les causes que provoquen intoxicacions alimentàries. Aplicar les mesures preventives necessàries per a evitar la contaminació dels aliments. Realitzar una correcta neteja i desinfecció dels utensilis i instal·lacions. Dur a terme una adequada neteja i higiene personal. Tenir coneixements dels autocontrols per a garantir la higiene dels aliments. Complir la legislació sanitària vigent als manipuladors d'aliments.

 2. Adreçat a: Persones en edat laboral.

 3. Durada: 61 hores

 4. Lloc de realització:

  LA GUAITA, Centre de Suport a l'Economia de Castelldefels.

  Carretera de la Sentiu, número 1.

  08860 - Castelldefels

  Telèfon: 93 635 25 75.

  Pràctica Carretons elevadors: es realitzarà al centre acreditat en Sant Joan Despí.

 5. Dates previstes:

  Inici:          dilluns 13 de novembre de 2023

  Final:         dijous 30 de novembre de 2023

  Data màxima de preinscripció:   dijous 2 de novembre de 2023

   

 6. Horari i dies de la setmana:

  De 9.30 a 13.30 h de dilluns a divendres

      Pràctica carretons elevadors: 9:00 a 14:00 h dies per determinar

 

7. Temari

 

MÒDUL 1 OPERARI DE MAGATZEM

 

TEMA 1 Estructura sectorial I orientació en el mercat de treball (Emmagatzematge i distribució)

1.1 L'objectiu general del curs

1.2 Denominació de l'ocupació

1.3 Entorn i context de treball

1.4 Perspectives de futur

1.5 Descripció general

1.6 Funcions pròpies del lloc

1.6.1 Controlar les entrades i sortides de les mercaderies.

1.6.2 Seleccionar i classificar els productes per a la seva posterior subministrament.

1.6.3 Emmagatzemar productes.

1.6.4 Realitzar tasques de manteniment al magatzem.

1.7 Eines

1.8 Ocupacions relacionades

1.8.1 Responsable de magatzem.

1.8.2 Cap de logística

1.9 Competències genèriques

1.9.1 Orientació a l'assoliment

1.9.2 Preocupació per l'ordre i la qualitat.

1.9.3 Treball d'equip i cooperació.

1.10 Competències específiques

1.10.1 Supervisar i controlar els entrades i sortides de magatzem.

1.10.2 Realitzar 1 inventari d'existències.

1.10.3 Executar tasques d'emmagatzematge.

1.10.4 Fer servir la maquinària específica de magatzem.

1.10.5 Gestionar el manteniment del magatzem.

 

TEMA 2 TÈCNIQUES DE MANIPULACIÓ DE MERCADERIES

2.1 Conceptes previst

2.1.1 Introducció

2.1.2 Principis d'emmagatzematge

2.1.3 Tipus de magatzem

2.1.4 Zones d'un magatzem

2.1.5 Unitats de manipulació

2.1.6 Identificació automàtica d'un magatzem

2.2 Prestatgeries de palets

2.2.1 La paletització convencional

2.2.2 Paletització compacta

2.2.3 Paletització mòbil

2.2.4 Paletització dinàmica

2.3 Classificació segons la ORGANITZACIÓ DE LES MERCADERIES

2.3.1 Emmagatzematge ordenat

2.3.2 Emmagatzematge caòtic

2.4 Escales

2.5 Ubicació Mercaderies Al Magatzem

2.6 PICKING

2.6.1 Introducció

2.6.2 Sistemes de Picking

2.6.3 Objectius de picking

 

TEMA 3 PREVENCIÓ DE RISCOS I SALUT LABORAL

3.1 CONCEPTES GENERALS

            3.1.1 Accidents de treball

            3.1.2 Malaltia professional

3.2 ORDRE I NETEJA

3.3 EMMAGATZEMATGE DE MATERIALS I MANIPULACIÓ DE CÀRREGUES

3.4 MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES

3.4.1 Repercussió sobre els discos vertebrals.

3.4.2 Postures en el maneig de sacs

3.4.3 Factors que influeixen en la manipulació

3.4.4 Moviment d'objectes

3.4.5 Consells a la manipulació manual de càrregues

3.5 RISCOS MECÀNICS

3.6 RISCOS ELÈCTRICS

3.7 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I COL·LECTIUS

3.7.1 Equips de protecció individual

3.7.2 Equips de protecció col·lectiva

3.8 PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA INCENDIS

3.8.1 Equips d'extinció

3.8.2 Normes lluita contra incendis

3.9 PRIMERS AUXILIS

3.9.1 Consells generals de socorrisme

 

 

TEMA 4 MANTENIMENT PREVENTIU BÀSIC I EQUIPS DE DESPLAÇAMENTS DE CÀRREGUES

4.1 GENERALITATS DELS EQUIPS D'ELEVACIÓ I TRANSPORT

4.2 LA CLASSIFICACIÓ DELS EQUIPS ELEVADORS I TRANSPORTADORS.

4.2.1 Muntacàrregues

4.2.2 Plataformes elevadores

4.2.3 Ponts grua

4.2.4 Grua

4.2.5 Els carretons elevadors (càrrega amb mobilitat)

4.2.6 Transport de material de forma contínua

4.2.7 Transportadors de cargol.

4.3 MANTENIMENT PREVENTIU BÀSIC (EQUIPS DESPLAÇAMENT DE CÀRREGUES)

4.3.1 La comprovació diària

4.3.2 Revisions periòdiques de manteniment.

4.3.3 El manteniment del pòrtic de seguretat.

 

MÒDUL 2 SEGURETAT EN LA CONDUCCIÓ DE CARRETONS ELEVADORS

(FRONTALS, RETRÀCTILS, APILADOR I TRANSPALETA ELÈCTRICA)

PROGRAMA FORMATIU (D'acord A NORMATIVA UNE 58451: 2016 FORMACIÓ DELS OPERADORS DE CARRETONS DE MANUTENCIÓ FINS 10.000 kg.)

 

CONTINGUT DE LA FORMACIÓ TEÒRICA

 

 • Informació sobre el carretó a utilitzar

 • Mentalització general sobre riscos accidents, seguretat

 • Conceptes bàsic d'ús habitual

 • Legislació bàsica

 • Símbols i pictogrames

 • Descripció general de les parts del carretó i equips utilitzats, terminologia.

 • Diferències essencials respecte a l'automòbil

 • Components habituals existents en el carretó, comandaments

 • Implicacions degudes a l'entorn de treball

 • Operacions de càrrega de combustible, dièsel, gasolina, gas, càrrega de bateries

 • Operacions típiques en l'ús diari de la màquina

 • Càrrega nominal, càrrega admissible, centre de càrrega, altura d'elevació, abast de braç, gràfics de càrrega

 • Estabilitat del conjunt

 • Conducció en buit i amb càrrega

 • Operacions d'elevació

 • Utilització d'accessoris per a unitats de càrrega específiques càrregues oscil·lants

 • Elevació de persones

 • Tipus de prestatgeries, sistemes d'emmagatzematge

 • Passadissos de maniobra, tràfic amb vianants

 • Ús de vies públiques

 • Control diari

 • Manteniment preventiu

 • Manual de l'operador facilitat pel fabricant

 • Equips de protecció individual

 • Estacionament en aparcament

   

  CONTINGUT DE LA FORMACIÓ PRÀCTICA:

   

 • Coneixement de les parts de la màquina, control visual de característiques, manteniment, comandaments, plaques, manuals.

 • Comprovació de posada en marxa, direcció, frens, clàxon, etc.

 • Maniobres sense càrrega, desplaçament en les dues direccions, velocitats, girs, frenades, utilització en rampes.

 • Maniobres similars amb càrrega.

 • Càrrega i descàrrega de camions, col·locació i retirada de càrregues en prestatgeries, apilat i retirat de càrregues en superfície lliure.

 • Gràfic de càrregues, comprovació efecte de les dimensions de la càrrega.

 • Amb accessoris, pinces, contenidors, pescants, etc.

 • Maniobres extraordinàries, com a càrregues de dimensions o característiques fora del normal per la seva longitud, forma, maneig d'una càrrega simultàniament amb dos carretons, etc.

   

  MÒDUL 3 MANIPULACIÓ D'ALIMENTS

   

 • Introducció. La historia dels aliments

 • Els aliments

 • L'aliment com factor de risc d'infermetats

 • Agents bacterians responsables de intoxicacions i TIA

 • Contaminació dels aliments

 • Mètodes de control de creixement microbià, procediments de conservació d'aliments

 • Normativa aplicable al sector

 • Etiquetat nutricional

 • L'APPCC: principis i aplicació. Els plans preventius: pla L+D

 • Higiene de locals i equips

 • Importància de la higiene personal en la manipulació d'aliments

 • Pre-requisits APPCC

 • Codi de pràctiques

 • Guies pràctiques correctes d'higiene

↑ pujar