Hemeroteca

       
Dijous, 31 de maig de 2018

Castelldefels. Ple Municipal 31 05 2018

La sessió plenària es retransmet en directe per CastelldefelsTV.org, RadioCastelldefels.org i ara també per Facebook Live com a part de les mesures de transparència del Govern municipal

El Saló de Plens de l'Ajuntament de Castelldefels acull aquest dijous (19h), la sessió ordinària del Ple Municipal. Després de l'aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, es procedirà al despatx oficial de les comunicacions rebudes. Posteriorment, el Ple abordarà 8 punts més:

 • Donar compte de la presentació de la comptabilitat de la dotació econòmica assignada als grups municipals, corresponent a l'Exercici 2017
 • Donar compte dels informes trimestrals de Tresoreria, en compliment de la Llei 15/2010, per la que s'estableixen mesures contra la morositat, i del període mig de pagament
 • Donar compte de l'informe de la Intervenció i la Tresoreria municipals sobre l'execució del pressupost i dels moviments i la situació de la Tresoreria corresponent al primer trimestre de 2018
 • Aprovació de la rectificació de l'Inventari municipal de béns amb efectes del 31/12/2017
 • Acords de la Comissió de Negociació i Seguiment de l'acord de condicions de matèries comuns del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Castelldefels per als anys 2017, 2018 i 2019 de desenvolupament dels articles 1 i 11
 • Ampliació de l'encàrrec de gestió dels serveis públics municipals de recollida de residus, neteja viària i deixalleria municipal per al període comprès entre els mesos de juny i desembre de 2018 a l'empresa municipal Serveis Ambientals de Castelldefels S.A. (SAC)
 • Donar el vistiplau al text refós del pla especial urbanístic de la modificació puntual del Catàleg i Pla Especial de Protecció i Rehabilitació del Patrimoni Arquitectònic de Castelldefels. Fitxa 1. Edifici la República (antigues escoles Lluís Vives)
 • Proposta d'adhesió a l'aliança Educació 360 que presenta al Ple de l'Ajuntament la regidora d'Educació i Pau i solidaritat


A continuació, control i fiscalització de l'actuació dels altres òrgans de govern

- Assabentar el Ple de les principals resolucions de l'Alcaldia, la Junta de Govern Local i de les regidories delegades

 • Acord de la Junta de Govern Local de data 26 d'abril de 2018 en què s'aprova Interposar recurs contenciós administratiu contra la desestimació presumpta per la Generalitat de Catalunya -Departament d'Ensenyament-, del requeriment formulat per aquest Ajuntament en data 06/02/2018, en reclamació del finançament de les escoles bressol municipals durant els cursos escolars 2012-2018, per un import total 2.247.440 Euros, més els interessos legals procedents.
 • Decret de l'alcaldessa de data 03/05/2018, en què es designa presidents/es delegats/des suplents de les Comissions Informatives de caràcter permanent que a continuació es relacionen, als Regidors/es-delegats/des que així mateix s'especifiquen:
  • Hisenda i Règim Interior (i Comissió Especial de Comptes): Presidenta delegada suplent: Lourdes Armengol i Aymerich (ERC)
  • Promoció Econòmica: President delegat suplent: Fernando Cerpa Fernández (PSC)
  • Serveis Personals: Presidenta delegada suplent: Isabel Cabello Monje (CSPOT)
  • Serveis Territorials: Presidenta delegada suplent: Candela López Tagliafico (Movem)


- Mocions dels Grups Municipals:

 • Moció que presenta el grup municipal del PP a favor de la prevenció i el control de l'assetjament escolar en els centres educatius
 • Moció que presenten els grups municipals d'ERC, Movem, PSC, CSPOT i CiU en suport a l'ICFO i compromís de protegir l'Olla del Rei
 • Moció que presenta el grup municipal de C's per unes instal·lacions municipals eficients energèticament
 • Moció que presenta el grup municipal de C's per una ciutat adaptada al Trastorn Espectre de l'Autisme (TEA)


Com és habitual, el Ple conclou amb els Assumptes d'Urgència i finalment el torn de Precs i Preguntes.

El Ple Municipal és retransmès íntegrament en directe per Facebook Live, CastelldefelsTV.org i RadioCastelldefels.org com a part de les mesures de transparència adoptades per l'equip de Govern municipal.

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50