Hemeroteca

       
Dimarts, 23 d'octubre de 2018

Castelldefels. Ple Municipal 25 10 2018

La sessió plenària es retransmet en directe per CastelldefelsTV.org, Ràdio Castelldefels 98.0 FM i ara també per Facebook Live com a part de les mesures de transparència del Govern municipal

El Saló de Plens de l'Ajuntament de Castelldefels acull aquest dijous (19h), la sessió ordinària del Ple Municipal. Després de l'aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, es procedirà al despatx oficial de les comunicacions rebudes. Posteriorment, el Ple abordarà 6 punts més:

  • Aprovació de la modificació de l'Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals, i de les Ordenances Fiscals i Preus Públics de l'Ajuntament per a l'Exercici 2019
  • Aprovació de les bases de la convocatòria dels Premis Ciutat de Castelldefels 2019
  • Proposta de l'Alcaldia relativa a l'increment de les retribucions del personal eventual (càrrecs de confiança), amb efectes de l'1 de gener de 2018
  • Aprovació del preacord de 4 d'octubre 2018 de la  comissió de seguiment, interpretació de l'acord de condicions de treball de la mesa general de matèries comuns pel personal al servei de l'Ajuntament de Castelldefels (laboral i funcionari) vigent pels anys 2017-2019 relatiu a l'aplicació de la clàusula de reversibilitat (article 4 de l'acord de condicions) en matèria de jornada i situació d'incapacitat temporal dels empleats municipals i taxa d'estabilitat de les places de l'estructura municipal
  • Estimar la petició d'autorització de compatibilitat d'acord amb la  normativa reguladora del règim d'incompatibilitats de personal al servei de les administracions públiques
  • Ratificació decret d'alcaldia d'aprovació de la sol·licitud d'ampliació del termini d'execució del projecte de millora del barri de vista alegre, fins al 31 de desembre de 2019


A continuació, control i fiscalització de l'actuació dels altres òrgans de govern

- Assabentar el Ple de les principals resolucions de l'Alcaldia, la Junta de Govern Local i de les regidories delegades

  • Decret de l'alcaldessa de data 23/10/2018 en què es disposa acatar en els seus estrictes termes la part dispositiva de la sentència núm. 127/2018, de 7 de juny de 2018, del Jutjat del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, per la qual es declara nul i es deixa sense efectes l'acord adoptat pel Ple de la Corporació Municipal en sessió del dia 23 de juliol de 2015 que aprovà l'adhesió d'aquest Ajuntament a l'Associació de Municipis per la Independència (AMI).


- Mocions dels Grups Municipals:

  • Moció que presenta el grup municipal del PP sobre les afectacions de l'Aeroport de Barcelona sobre Castelldefels

Com és habitual, el Ple conclou amb els Assumptes d'Urgència i finalment el torn de Precs i Preguntes.

El Ple Municipal és retransmès íntegrament en directe per Facebook Live i Ràdio Castelldefels 98.0 FM com a part de les mesures de transparència adoptades per l'equip de Govern municipal.

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50