Hemeroteca

       
Dimarts, 26 de maig de 2020

L'Ajuntament de Castelldefels celebra avui un nou Ple municipal per videoconferència

El Govern municipal recupera progressivament l'activitat del òrgans col·legiats adaptada a les restriccions de l'estat d'alarma i celebra el segon Ple Municipal ordinari per videoconferència • La sessió plenària es retransmet en directe per CastelldefelsTV.org, Ràdio Castelldefels 98.0FM i Facebook Live com a part de les mesures de transparència del Govern municipal

L'Ajuntament celebra el Ple Municipal ordinari aquest dimarts 26 de maig (17h) per segon cop des de que es decretés l'estat d'alarma el passat 14 de març a causa de la crisi sanitaria generada per la pandèmia de Covid-19. La sessió es realitzarà per sistema de videoconferència per tal de complir amb les restriccions i mesures de protecció enfront la Covid-19.

Com és habitual, després de l'aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, es procedirà al despatx oficial de les comunicacions rebudes. Posteriorment, el Ple abordarà dotze punts més:

• Donar compte dels informes trimestrals de Tresoreria, en compliment de la llei 15/2010, per la que s'estableixen mesures contra la morositat, i del període mig de pagament. Primer trimestre 2020

• Donar compte de l'informe de la Intervenció i la Tresoreria municipal sobre l'execució del pressupost i dels moviments i la situació de la Tresoreria corresponent al primer trimestre de 2020

• Modificació de la composició de les comissions informatives permanents

• Creació de la comissió informativa especial del Pacte de Ciutat, designació dels seus membres i fixació del seu règim d'organització i funcionament

• Autoritzar i concedir aval a Jarfels SA per a una operació de préstec a llarg termini

• Aprovació de la massa salarial laboral de l'Ajuntament de Castelldefels i les empreses municipals (Jarfels SA i SAC SA) per a l'exercici 2020

• Aprovació de la modificació de crèdits al Pressupost 2020

• Modificació puntual de l'ordenança fiscal núm. 14, reguladora de la Taxa per ocupació i aprofitament de la via pública

• Adjudicació del contracte de subministrament, instal·lació i manteniment integral d'un cinemòmetre i quatre cabines antivandàliques en el municipi de Castelldefels

• Modificació del plec de clàusules administratives particulars de l'expedient de contractació de la concessió de servei per a la gestió del conjunt patrimonial del Castell de Castelldefels

• Aprovació del manifest de la Xarxa Memòria Democràtica del Baix Llobregat per homenatjar als deportats i morts als camps de concentració i a totes les víctimes espanyoles del nazisme, i de celebració del 75é aniversari de l'alliberament dels camps nazis

• Moció que presenta el regidor de Pau i Solidaritat per adherir-se al manifest del Fons Català de Cooperació al desenvolupament “Cooperació contra el Coronavirus”


A continuació, control i fiscalització de l'actuació dels altres òrgans de govern.

- Assabentar el Ple de les principals resolucions de l'Alcaldia, la Junta de Govern Local i de les regidories delegades

• Decret d'Alcaldia de data 11/03/2020 en què s'aprova el Pla Pressupostari a Mig Termini que ha de regir pel període que compren els exercicis econòmics 2021-2023

• Decret d'Alcaldia de data 11/03/2020 en què s'aprova la liquidació de l'exercici de 2019, corresponent al Pressupost de l'Ajuntament de Castelldefels

• Decret d'Alcaldia de data 5/05/2020, d'aixecament de la suspensió d' obres a la via pública

• Decret d'Alcaldia de data 6/05/2020, de restabliment del servei del Barri Net i obertura de la Deixalleria Municipal

• Decret d'Alcaldia de data 8/05/2020, d'aprovació del Pla de Desconfinament de l'Ajuntament de Castelldefels

• Decret d'Alcaldia de data 12/05/2020, de modificació de la composició de les Comissions Informatives

• Decret d'Alcaldia de data 12/05/2020, pel qual es cessa, la regidora Ana María Quesada en els càrrecs d'observadora de la Junta de Govern Local i Regidora-delegada de Serveis Socials i Dependència, Habitatge i Comerç, i es nomena Esther Niubó, regidora delegada de Presidència, Comunicació i Noves Tecnologies, Serveis Socials i Dependència; Jordi Vendrell, regidor delegat d'Hisenda, Gestió Econòmica i Financera i Habitatge i Xavier Amate, regidor delegat de Territori i Comerç

• Decret d'Alcaldia de data 21/05/2020, mitjançant el qual, en relació a les guinguetes fixes de la platja, s'exempciona al pagament de cànon durant el termini comprés entre el 14 de març (declaració d'estat d'alarma) i fins que es permeti l'obertura d'aquest tipus d'establiments, i, així mateix, s'ajorna el cobrament del cànon fins al darrer trimestre de l'any

• Decret d'Alcaldia de data 21/05/2020, mitjançant el qual es suspèn el cobrament de les taxes previstes a l'Ordenança Fiscal 15, ajornant-se fins al darrer trimestre de l'exercici, es deixa sense efecte el compromís d'aportació econòmica per suport i promoció i es prorroguen les llicències per l'any 2021

• Decret d'Alcaldia de data 21/05/2020 , mitjançant el qual l'Ajuntament de Castelldefels adopta les recomanacions emeses per l'Oficina Antifrau de Catalunya, tal i com es disposa al document “Prevenció de riscos en l'exercici de potestats públiques durant la crisi de la Covid-19: Recordatoris, recomanacions i recursos per al foment de la integritat”


- Mocions dels Grups Municipals

• Moció que presenten els grups municipals del PSC, ERC, Junts x Castelldefels i Movem-ECP per activar el desplegament previst del codi ètic de l'Ajuntament de Castelldefels

• Moció que presenta el grup municipal de Movem-ECP per demanar la normalització de l'activitat sanitària a Castelldefels i la reobertura del CAP de Can Bou

• Moció que presenta el grup municipal del PP per instar al Govern d'Espanya a garantir l'autonomia que la Constitució Espanyola i les lleis atorguen a las entitats locals per a la gestió dels seus recursos


Com és habitual, el Ple ordinari conclou amb els Assumptes d'Urgència i finalment el torn de Precs i Preguntes.

El Ple Municipal és retransmès íntegrament en directe per Facebook Live, CastelldefelsTV.org, Ràdio Castelldefels 98.0 FM, ElCastell.org i Castelldefels.org com a part de les mesures de transparència adoptades per l'equip de Govern municipal.

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50