Hemeroteca

       
Dimarts, 23 de desembre de 2008

Castelldefels aprova Pla de lluita integral contra els mosquits

L'increment significatiu de la presència de mosquits impulsa aquest pla, aprovat per unanimitat en l'últim Ple municipal

El ple de l'Ajuntament de Castelldefels va aprovar el 18 de desembre passat, per unanimitat de tots els grups polítics, el Pla de Lluita Integral contra els Mosquits 2009, que ha elaborat l'Àrea municipal de Salut i Consum i amb la implicació de diverses àrees de l'Ajuntament.

El Pla estableix els compromisos de l'Ajuntament per la lluita contra els mosquits i vol promoure la col·laboració entre la ciutadania i totes les administracions implicades (Ajuntament, Consell Comarcal i Generalitat), amb l'objectiu comú de lluitar per minimitzar les molèsties ocasionades pel mosquit tradicional i pel mosquit tigre.

En l'origen del Pla es troba l'increment significatiu de la presència de mosquits a Castelldefels els últims anys. Les molèsties que els mosquits ocasionen a la ciutadania són importants, cosa que posa de manifest fins a quin punt és cabdal que les actuacions per al control integral dels mosquits es facin en l'àmbit públic i en el privat.

Elaborat amb el coneixement de les entitats veïnals, que, mitjançant diferents reunions, han estat informades sobre l'elaboració del pla i hi han fet aportacions,  l'objectiu del Pla és “utilitzar tots els mitjans disponibles, en estreta col·laboració entre les administracions, especialment el Consell Comarcal, i amb la implicació de la ciutadania” per “disminuir les molèsties ocasionades per les picades de mosquits”.

L'Ajuntament ha fet un esforç amb una ampliació de les partides pressupostàries destinades a la lluita contra els mosquits incrementant-les per donar compliment a les línies estratègiques que s'especifiquen a continuació. La partida destinada a la implementar aquest pla contra el mosquit durant 2009 arriba als 27.000 euros, multiplicant per 9 la xifra que es destinava a aquest fi els últims anys.

Línies estratègiques del Pla contra els mosquits

En l'àmbit de l'espai públic, l'Ajuntament assumeix la detecció i el seguiment de tots els focus de mosquits, evitar les acumulacions d'aigua i dur a terme tractaments larvicides i/o tractaments insecticides sobre poblacions adultes del mosquit en edificis i espais públics quan les circumstàncies ho aconsellin.

En l'àmbit de propietat privada, el Pla assenyala i es compromet a difondre quines mesures cal que prengui la ciutadania a les seves llars: retirar recipients que puguin acumular aigua, i, si no és possible retirar-los, buidar-los periòdicament, tapar-los amb tapes hermètiques o malles mosquiteres de com a màxim 1 mm, o bé tractar-los amb larvicides.

En l'àmbit de les instal·lacions d'especial vigilància --com ara escoles, llars d'infants, residències geriàtriques, cementiris, centres sanitaris o equipaments municipals--, l'Ajuntament es compromet a inspeccionar i supervisar, amb caràcter preventiu, per eliminar o tractar qualsevol acumulació d'aigua.

En l'àmbit de la informació, el Pla implementa diverses mesures, com ara una campanya porta a porta per part dels agents cívics i la publicació d'un “llibre blanc” sobre el mosquit a través del web municipal, per donar resposta als dubtes de la ciutadania al respecte. També s'impulsaran accions educatives, com la celebració de tallers sobre el tema a les escoles, per a la ciutadania en general i adreçats a col·lectius determinats (personal de neteja i jardineria, cossos policials, personal sanitari).

En l'àmbit de la participació i la col·laboració ciutadana s'organitzaran noves reunions de treball amb les associacions de veïns i es fomentarà un telèfon específic per a consultes i suggeriments, municipal i en funcionament les 24 hores.

En l'àmbit de l'atenció a la ciutadania, les queixes es vehicularan a través de l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), i d'aquestes queixes emergiran visites de comprovació per part del personal del Servei de Control de Mosquits.

A més, l'Ajuntament informarà, a través del web municipal, i amb la col·laboració dels centres sanitaris i els professionals farmacèutics, dels productes repel·lents que es poden utilitzar i la seva eficàcia, i dels tractaments pal·liatius existents.

+ INFO:

 Veure Pla de lluita integral contra els mosquits (any 2009), arxiu PDF.

Imatge notícia
Mosquit Tigre
↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50