Oferta Pública: Convocatòries a l'Ajuntament de Castelldefels

Aux. de Biblioteca    Places     Publicació 29/06/2015 DOGC/BOP    Procés de selecció finalitzat

Fi inscripció: 06/07/2015    Grup: C1    Categoria: Tècnic/a Auxiliar    Sistema de selecció: concurs de mèrits i entrevista personal


ANUNCI

 

L'alcaldessa de l'Ajuntament, el dia 23 de juny de 2015, ha dictat la resolució següent:

 

“Atès que es fa necessari cobrir temporalment, el lloc de Suport Tècnic Auxiliar, grup C1 de Biblioteca Municipal, per període d'un mes, per substituir a la titular de la plaça, per permís sense sou, i que no disposem de borsa de treball amb perfil específic.

 

Atès l'acord del Ple de l'Ajuntament de data 13 de febrer de 2015, d'aprovació de la plantilla i pressupost municipal, per a l'any 2015, contempla l'esmentada plaça dins la plantilla de personal funcionari, i està dotada pressupostàriament per tot l'any 2015.

 

Vist el Decret de l'alcalde de data 1 de març de 2012 que possibilita  la contractació de personal en casos urgents i excepcionals per serveis essencials o prioritaris, per atendre les demandes ciutadanes en els serveis estipulats com a obligatoris per l'article 26 de la llei de bases de règim local per a municipis de més de 50.000 habitants.

 

Atès l'article 8 de la Llei  27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, que modifica l'article 25 de la LBRL, que determina com a serveis essencials els contemplats en els apartats l) Promoció de l'ocupació del temps lliure i m) Promoció de la cultura i equipaments culturals.

 

Atès l'informe de data 23 d'abril de 2015 de la directora de la Biblioteca Central i del Cap de la Secció de Cultura i Festes, en el que s'expressa la necessitat de la cobertura del servei per tal de poder atendre la demanda rebuda durant el període d'estiu.

 

En virtut de les facultats que la legislació de Règim local vigent atribueix a la Presidència de la Corporació,

 

D I S P O S O:

 

Primer.- Aprovar les següents bases específiques que han de regir el procés de selecció amb caràcter interí i urgent, per a la constitució d'una borsa de treball, de tècnic auxiliar, subrup C1, a temps pacial de l'Àrea de Cultura joventut i Festes.

 

CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ AMB CARÀCTER D'URGÈNCIA PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL, D'UN TÈCNIC AUXILIAR DE BIBLIOTECA, I CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL,  DE L'ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS.

 

REF: TAT082015

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 

 

És cobrir temporalment, mitjançant nomenament d'interinitat,  el lloc d'un tècnic auxiliar de biblioteca, grup C1, per a la substitució  temporal durant el mes d'agost d'enguany, del titular de la plaça,  i constitució d'una borsa de treball per substitucions temporals dels perfils de tècnic auxiliar de biblioteca i tasques administratives, mitjançant un procés àgil de concurs  i entrevista personal.

 

Les persones que hagin superat el procés selectiu formaran part de la borsa de treball per als perfils anteriors, i seran convocades per ordre de puntuació a mesura que es produeixin necessitats de provisió  temporal.  La vigència de la llista serà d'un any, prorrogable per decret.

 

El procés de selecció es realitzarà d'acord les bases generals reguladores dels processos deselecció per al personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Castelldefels aprovades per la Junta de Govern Local en sessió del dia 29 de maig de 2008 (DOGC número 5155, el 18.06.2008), excepte en allò expressament regulat en aquesta convocatòria o exclòs.

 

Els/les aspirants seleccionats/ades prestaran els seus serveis a les dependències municipals, amb la jornada i els horaris corresponents al lloc de treball que temporalment ocupin.

 

Resta exclosa la base 7,  i 8.1, 8.4  i 8.5 de les Bases generals reguladores dels processos de selecció per al personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Castelldefels aprovades per la Junta de Govern Local en sessió del dia 29 de maig de 2008 (DOGC número 5155, el 18.06.2008),

 

REQUISITS DELS ASPIRANTS

 

  •  Estar en possessió del títol de Batxiller o equivalent.
  • Acreditar el nivell C de català mitjançant presentació del certificat de nivell de l'origen competent en matèria de Política lingüística, o d'un dels altres títols, diplomes o certificats equivalents als certificats de coneixements de català.

 

Les instàncies s'hauran de presentar en el model normalitzat formulari RRHH0001, publicat a la web municipal (www.castelldefels.og) i també a l'abast en l'Oficina d'Atenció Ciutadana d'aquest Ajuntament (horari: de dilluns a divendres de 8 a 15:00h.)  La instància s'ha de presentar en l'esmentada Oficina, identificant amb claredat la referència de la convocatòria exposada a la base 1 d'aquesta convocatòria, juntament amb: el currículum vitae i fotocòpies del DNI, de la titulació exigida, i dels mèrits, en el termini de 5 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci a la pàgina web municipal i al DOGC i BOP.

 

La resta d'anuncis es publicaran al tauler d'edictes de la Corporació i a la web municipal o, si escau, d'alguna altra forma  fefaent  que acrediti que els aspirants els coneixen.

 

ADMINISIÓ DELS ASPIRANTS

 

Un cop finalitzat el període de presentació i publicada la llista provisional d'admesos i exclosos, les persones aspirants disposaran de 5 dies hàbils per presentar possibles reclamacions adreçades a esmenar els defectes que pugui contenir la llista provisional.

 

COMISSIÓ QUALIFICADORA

 

La Comissió estarà composta pels següents membres:

 

President: Ramón Figuera Brià, Director de Règim Interior i Serveis Generals; suplent pendent de designació.

Secretari: Jose A. Andres Hernandez, Secretari de l'Ajuntament. ; suplent  Tamara Estudillo Martínez.

Vocals: Pilar Perancho Medina; Cap de Secció de Personal; suplent Rut Pueyo Gracia. Marta Granel Dalmau, Responsable de la Biblioteca Municipal “Central". Joan Lluís Amigó, Cap de Secció de Cultura, suplent Chelo Castro Cerviño. Un representant de l'Escola d'Administració pública, pendent de designació i suplent.

 

Un observador sindical designat per la Junta de Personal, a títol individual.

 

La Comissió Qualificadora no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de la majoria dels seus membres, siguin titulars o suplents.

 

L'abstenció i la recusació dels membres de la Comissió Qualificadora s'ha d'ajustar al que preveuen els articles 28 i 29 de la LRJPAC.

 

FASE CONCURS

 

Els mèrits hauran d'estar acreditats mitjançant l'aportació dels documents originals o de fotocòpies. Durant el procés selectiu, l'òrgan tècnic encarregat de donar impuls a tot el procés o la Comissió Qualificadora podran requerir l'aportació dels originals corresponents. Els  mèrits  no acreditats degudament de forma documental no seran tinguts en consideració per la Comissió.

 

Els mèrits establerts en les bases, 8.2, i 8.3 amb els criteris de concreció i aplicació següents:

 

8.2) Remissió a les Bases Generals i valoració dels cursos d'acord amb el barem de mèrits publicat al web municipal, essent valorables preferentment els relacionats amb els següents continguts:

- coneixement del sistema de gestió bibliotecari (mòduls de préstec, revistes, tractament físic del document)

- formació específica en tracte a l'usuari i gestió de conflictes.

- formació específica en literatura, activitats de foment a la lectura

- cursos de les noves tecnologies i informàtica

 

 

La Comissió atorgarà màxim 2 punts.

 

8.3 Experiència professional. Es valorarà únicament els serveis prestats com a auxiliar tècnic o tècnic auxiliar de Biblioteca, així com l'experiència en altres treballs similars al lloc convocat i tasques administratives, en el sector públic o privat. La Comissió atorgarà màxim 2 punts, seguint amb la taula de valoració de mèrits publicada en la pagina web d'aquest Ajuntament.

 

 

ENTREVISTA PERSONAL

 

Remissió a l'establert a la base 9 de les Bases Generals.”.

 

La qual cosa es fa pública per al seu coneixement general.

 

Castelldefels, 23 de juny de 2015

 

L'alcaldessa,

 

 

 

 

 

Candela López Tagliafico

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50