Objectes perduts  (tràmit)

Canalitzar l'entrega, custodia i/o recollida d'objectes i documents perduts o trobats per retornar-los als seus propietaris.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona que hagi perdut o trobat un objecte o documentació

Quan es pot sol·licitar

La custodia de la documentació extraviada estarà a la Policia Local durant 10 dies passats els quals s'enviaran als organismes competents (Seguretat Social, Direcció General de Trànsit, entitats bancàries, ambaixades, etc ..)

Pel que fa a la resta d'objectes la custodia será de 6 mesos, passats els quals l'objecte passarà a ser propietat de l'organisme custodiant qui decidirà el destí de l'objecte.

Termini de resolució i sentit del silenci

El silenci no aplica

Legislació aplicable

Tramitació presencial

Pas a pas

Hi ha dos supòsits:

1. Pèrdua: la persona interessada es posarà en contacte amb la Policia Local per notificar la pèrdua. Deixarà constancia de les caracteristiques de l'element extraviat i de les seves dades personals per tal que la Policia es pugui posar en contacte.

2. Troballa: tots els objectes trobats tindran el mateix tractament: recepció física de l'objecte, classificació del mateix, verificació mitjançant número d'identificació personal per si existis alguna denuncia, registre al programa informàtic i custodia del material i/o documentació segons el que estableix la normativa a tal efecte.

Els elements que no disposen de cap tipus d'identificació (Claus, roba, motxilles, carteres, etc..) romandran custodiats durant 6 mesos i passat el termini seran propietat de l'organisme custodiant.

3. La recollida de la documentació i/o objectes es farà amb identificació i signatura de la persona propietaria.

4. Un cop sobrepassat el temps estipulat de custodia es podrá procedir a la destrucció de l'objecte.

 

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

1. Acreditació personal

2. Si són objectes que no es poden identificar per si mateixos, caldrà descriure'ls en les seves característiques més importants

3. Si es té documentació que pugui acreditar la propietat, caldrà aportar-la en el seu moment

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50