Informació sobre Alcoholèmia  (servei)

Informar sobre els drets i les obligacions davant una prova d'alcoholèmia.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona i, en especial, tots aquells que hagin estat sotmesos a una prova d'alcoholèmia

Legislació aplicable

Es donen dos supòsits de fet:
a) Davant infracció administrativa: Article 20 del Reglament General de Circulació quan el resultat de la prova sigui positiu, i l’article 21 del Reglament General de Circulació en el cas que la persona requerida no se sotmeti a les proves voluntàriament
b) Infracció penal: Article 379 del Codi penal quan les circumstàncies puguin ésser constitutives d’un possible delicte contra la seguretat del trànsit, segons directrius de la Fiscalia General de Catalunya. Article 380 del Codi penal quan la persona requerida per a sotmetre’s a les proves es negui a realitzar-les i presenti una simptomatologia que evidenciï la influència de l’alcohol en el seu comportament
MOLT IMPORTANT:
Informació dels drets de la persona requerida:
D’acord amb l’article 12 de la Llei de seguretat viària i els articles 20 i següents del Reglament general de circulació:
1. En el supòsit que el resultat de la prova fos positiu o presentés signes evidents de trobar-se sota els efectes de begudes alcohòliques i per tal de garantir la fiabilitat del resultat, es realitzarà una segona prova de detecció alcohòlica en aire expirat amb una diferència mínima de temps de 10 minuts
2. Té dret a controlar vostè mateix, la persona que l’acompanya o testimoni present que entre la realització de la primera prova i la segona hi ha un temps mínim de 10 minuts
3. Té dret a formular les al·legacions o observacions que consideri oportunes vostè mateix, la persona que l’acompanya o el seu defensor, si les tingués
4. Té dret a la realització d’una prova de contrast dels resultats obtinguts mitjançant una anàlisi de sang, d’orina o d’altres anàlogues que el personal facultatiu del centre sanitari on sigui traslladat consideri més convenients. En el cas que el resultat d’aquesta prova de contrast sigui positiu, les despeses de la realització aniran a càrrec de la persona requerida i, en cas contrari, a càrrec de l’Administració Pública
5. La negativa del conductor a sotmetre’s a les proves establertes legalment comporta la comissió d’un delicte de desobediència greu, tipificat a l’article 556 de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal, en virtut del que disposa l’article 380 del mateix cos legislatiu, amb una pena de presó de sis mesos a un any
Advertiment: La presència d’advocat és potestativa
Ordenances fiscals i de preus públics (per consultar les ordenances cliqueu aquí)

Inscripció presencial

Pas a pas

1. Resten sotmesos a sotmetre's a aquestes proves els conductors de vehicles a motor, els conductors de ciclomotors i els vianants implicats en un accident de circulació, davant un control preventiu o en el supòsit que hagin comès una infracció greu

2. Si es tracta d'un vianant només pot ésser sotmès a una prova d'alcoholèmia en el cas que hagi estat implicat, directament o indirectament, en un accident de circulació

3. En el supòsit de fet que després d'aquesta prova el resultat fos positiu, o davant una negativa a sotmetre's, el vehicle s'immobilitzarà, lliurant a l'interessat per part dels agents una acta d'immobilització. Aquesta mesura cautelar pot desaparèixer si una segona persona designada pel titular, propietari o conductor responsable, després d'haver estat sotmès a una prova d'alcoholèmia amb resultat negatiu i un cop acreditada la possessió del premís de conduir, es fa càrrec del vehicle Respecte a les taxes d'alcoholèmia:

-Conductors novells (menys de 2 anys d'antiguitat en qualsevol permís o llicència),

-Conductors sense autorització administrativa (*)

-Conductors de: a) Servei públic b) Vehicles en serveis d'urgència c) Transport de mercaderies de més de 3.500 kg d) Transport de mercaderies perilloses e) Transport de viatgers de més de 9 places f) Transport escolar i de menors g) Transports especials 0,15 mil·ligrams en aire expirat, equivalent a 0,30 grams/litre de concentració en sang.


(*) Quan es tracti de conductors que no hagin obtingut l'autorització administrativa, s'aplicarà la de conductor novell. Davant el supòsit de conductors amb permís de conduir suspès, tant administrativament com judicialment, es farà constar l'antiguitat del permís. Si ultrapassa els dos anys, no s'aplicarà la taxa de conductor novell, sempre que no sigui el conductor d'un dels vehicles que tenen una taxa restringida La resta de conductors (inclosos els conductors de bicicletes) 0,25 mil·ligrams en aire expirat, equivalents a 0,50 gr/litre de concentració de sang

On es pot fer la inscripció

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50