Inhumacions  (tràmit i servei)

Inhumar cadàvers, cendres o restes cadavèriques al Cementiri Municipal.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Si ja es disposa de nínxol o columbari: Titulars del nínxol o columbari o bé, en cas que aquest sigui la persona difunta, el familiar del mateix que assumeixi la titularitat.

Si no es disposa de nínxol o columbari: Un familiar de la persona difunta que serà qui assumirà la titularitat del dret funerari.

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

3 mesos i silenci negatiu

Legislació aplicable

Tramitació telemàtica

Tramitar per Internet

Pas a pas

Emprenar els formularis i adjuntar la documentació corresponent.

Tramitació presencial

Pas a pas

* El tràmit es pot realitzar mitjançant una empresa de Serveis Funeraris o bé directament a l'Oficina d'Administració del Cementiri.

  • Presenten sol·licitud (Instància) i documentació referida a l'Oficina d'Atenció ciutadana i demanar Cita Prèvia per l'Oficina d'administració del Cementiri.
  • Carta de pagament per la taxa i el lloguer, si s'escau.
  • En acreditar el pagament es coordina amb els operaris del cementiri la data de la inhumació (transcorregudes al menys 24h des de la defunció).
  • En cas de fer la vetlla al domicili mortuori, s'informarà que s'ha de contactar amb un tanatori per disposar el cos a un fèretre i traslladar-lo al cementiri.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

  1. Sol·licitud d'inhumació.
  2. Document acreditatiu de parentiu (llibre de família o document expedit pel Registre Civil).
  3. DNI del titular de la sepultura o en el seu defecte, de la persona que serà titular.
  4. Certificat de defunció. En cas d'incineració caldrà el certificat de la mateixa.
  5. Autoliquidació signada.

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50