Alta o modificació per canvi d'adreça o dades personals en el Padró Municipal d'Habitants.  (tràmit)

Alta: Inscripció al Padró d'Habitants de la ciutat de Castelldefels d'aquelles persones que venen a residir a Castelldefels, ja sigui procedents d'un altre municipi de l'Estat Espanyol, de l'estranger o per naixements, i d'aquelles persones que per les circumstàncies que siguin ja no consten al padró d'habitants i encara continuen vivint a Castelldefels.

Modificació de canvi de domicili: comunicació que han de fer les persones que consten inscrites en el Padró d'Habitants de Castelldefels quan canvien de domicili dins de la ciutat.

Modificació de dades personals: comunicació que han de fer les persones que consten inscrites en el Padró d'Habitants de Castelldefels quan s'ha modificat alguna dada personal (nom i cognoms, data i lloc de naixement, nacionalitat, número del document d'identitat, sexe i estudis).

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Totes aquelles persones que resideixin al municipi de Castelldefels.

 

Documentació que ha d'aportar la persona sol·licitant:

Acreditació de la persona

Majors d'edat (documentació en vigor)

 • Espanyols: DNI o passaport 

 • Estrangers comunitaris: document nacional del seu país, NIE o passaport en vigor. 

 • Estrangers no comunitaris: Targeta de residència o passaport en vigor 

Menors d'edat (documentació en vigor)

 • Llibre de família o certificat de naixement per aquells menors que no disposin de document d'identitat*, que serà obligatori a partir dels 14 anys.

  * Espanyols: DNI. Estrangers: targeta de residència, passaport o document nacional del seu país si pertanyen a la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein. Si a la documentació no surten les dades dels pares, caldrà el llibre de família (si en disposen al seu país) o la inscripció de naixement.

 • Quan els menors s'empadronin amb un sol dels progenitors:

  En cas que no hi hagi separació o divorci o no existeixi resolució judicial que es pronuncïi sobre la guarda i custodia o domicili d'empadronament dels menors, és necessària la signatura dels dos progenitors, bé sigui presencialment o amb autorització per escrit. Si excepcionalment no es disposa d'ambdues signatures s'haurà de signar la declaració responsable de menors sense resolució sobre la guarda i custòdia.

En cas de sentència de separació o divorci on consta l'anotació de la guàrdia i custòdia en exclusiva a nom de la persona peticionària o determina el domicili d'empadronament dels menors, s'haurà de presentar la resolució i signar la Declaració Responsable de menors amb resolució sobre la guarda i custòdia on es declararà que la resolució està en vigor i no n'hi ha altra posterior.

 • Quan els menors s'empadronin en un domicili diferent al dels pares que tinguin la guarda i custòdia s'haurà de presentar autorització per escrit de tots dos autoritzant la inscripció, o d'un d'ells amb la corresponent Declaració responsable que s'escaigui.

 • Quan els menors siguin tutelats, d'acollida, etc. la representació s'acreditarà mitjançant la presentació de la resolució judicial o administrativa corresponent.

Totes les autoritzacions i declaracions hauran de tenir signatura original i anar acompanyades de les fotocòpies dels documents d'identitat dels pares o tutors on constin les seves signatures.

Acreditació domicili

• Escriptures de propietat o contracte de lloguer vigent (si aquest és prorrogat caldrà presentar la pròrroga o l'últim rebut pagat on surtin les dades de la finca). En cas que hagi usdefruit cal l'autorització expressa del titular del dret, signada original i la fotocòpia del seu document d'identificació.
• Autorització del propietari o titular contracte de lloguer, segons sigui el cas, amb signatura original i acompanyada del document d'identitat on consti la signatura.

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu.

Legislació aplicable

 • Llei 4/1996, de 10 de gener, modificació de la Llei 7/1985 (pdf), , de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb el Padró Municipal (BOE núm. 11, 12-01-1996)
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril (pdf), Reguladora de les Bases de Règim Local (BOE núm.80, 03-04-1985)
 • Llei Orgànica 14/2003, de 20 de novembre (pdf), de Reforma de la Llei 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels extrangers a Espanya i la seva integració social, modificada per la Llei Orgànica 8/2000, de 22 de desembre; de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment Administratiu Comú, i de la Llei 3/1991, de 10 de gener, de competència Deslleial (BOE núm. 276, 21-11-2003)
 • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre,, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
 • Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre (pdf), pel que modifica el Reglament de Població i demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986, d'11 de juliol
 • Resolució de 29 d'abril de 2020, (pdf), de la Subsecretaria, per la que es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística i de la Dirección General de Cooperación Autonómica i Local, per la que es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.

Tramitació telemàtica

Tramitar per Internet  amb certificat

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Recepció de la documentació.

2. Verificació de la legitimitat i de la documentació i informació facilitades.

3. Comprovació per creuament de dades, si s'escau.

4. Acceptació del tràmit o bé comunicació d'impossibilitat feta al sol·licitant de forma motivada.

5. Entrada de dades al programa informàtic del padró.

6. Emissió del full d'inscripció / justificant corresponent.

On es pot tramitar

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50