Alta al Padró Municipal d'habitants de la ciutat de Castelldefels  (tràmit)

Inscripció al Padró d'Habitants de Castelldefels:
• D'aquelles persones que venen a residir a Castelldefels, ja sigui procedents d'un altre municipi de l'Estat espanyol o de l'estranger.
• D'aquelles persones que, pel motiu que sigui, no consten al padró d'habitants de Castelldefels, encara que continuen vivint a la ciutat.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Persones interessades.
Representants degudament acreditats/des.

Documentació que ha d'aportar la persona sol·licitant (veure l'apartat "Informació Relacionada")

*En cas de no presentar la documentació requerida, NO es podrà realitzar el tràmit.

Els documents s'accepten en els idiomes oficials: català i castellà. En cas contrari s'haurà d'aportar l'original i la traducció feta pel consolat o per un traductor jurat).

L'Ajuntament està facultat per sol·licitar documentació addicional acreditativa de la residència habitual al domicili per comprovar la veracitat de les dades contingudes al Padró Municipal d'Habitants.

*Presencialment, totes les autoritzacions i declaracions hauran de tenir signatura original i anar acompanyades de les fotocòpies dels documents d'identitat dels/les autoritzants on apareguin les signatures per comprovar-les. Si es presenten per la Seu Electrònica, hauran d'estar signades electrònicament. (art. 10.2 Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques).

Les autoritzacions tindran una validesa d'un mes de la seva signatura.

Si el canal a utilitzar requereix aportar documentació escanejada, cal tenir en compte que s'ha d'adjuntar el documents per separat i íntegres (anvers i, si s'escau revers en un sol document pdf).
 

Termini de resolució i sentit del silenci

El termini màxim per resoldre l'empadronament és de tres mesos a partir de la sol·licitud, (article 21.3 de la Llei 39/2015 de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques), sempre que la documentació sigui correcte i no s'hagi d'interrompre els terminis per les causes compreses en l'art. 22 de la mateixa Llei. Sentit del silenci: positiu

Legislació aplicable

Informació Relacionada

Tramitació telemàtica

Tramitar per Internet  amb certificat

Pas a pas

La tramitació per la Seu Electrònica requereix disposar de certificat electrònic personal (idCAT, DNIe,...). per tal de signar electrònicament la sol·licitud.
Cal realitzar una petició per cada persona que s'ha d'empadronar, signada digitalment per a cada sol·licitant.
En el cas de menors, el formulari el signarà el pare, la mare o el/la tutor/a legal que sol·liciti l'alta en el Padró.
En cas de no disposar de certificat electrònic personal, es pot obtenir identificació i signatura a través de l'idCAT mòbil. Aquest sistema permet obtenir el certificat de forma immediata.
 

Tramitació presencial

Pas a pas

Aquelles persones que no disposin de certificat digital hauran de demanar cita prèvia presencial.

1. Recepció de la documentació.
2. Verificació de la legitimitat i de la documentació i informació facilitades.
3. Comprovació per creuament de dades, si s'escau.
4. Acceptació del tràmit o bé comunicació d'impossibilitat feta al sol·licitant de forma motivada.
5. Entrada de dades al programa informàtic del padró.
6. Emissió del full d'inscripció / justificant corresponent.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

- DNI, NIE o Passaport (anvers i revers)
- Acreditació direcció padronal
- Autoritzacions signades.
- Altra documentació (Llibre de familia, certificat naixement, etc)

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50