Obres en via pública: senyalitzacions i projectes de senyalització (tall de carrer i reserves d'estacionament)  (tràmit)

Assessorar els particulars i empreses que executen obres a la via pública sobre les necessitats de senyalització.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Particulars i empreses que executen obres a la via pública

Quan es pot sol·licitar

Tot l'any

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu. Termini de 48 hores després de la comunicació d'autorització de la llicència, a excepció dels projectes de senyalització, que en el seu cas no excedirà de 15 dies hàbils

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Requereix autorització de l'Administració amb informe previ favorable de l'activitat que s'ha de realitzar per part dels diferents departaments que hi intervinguin, inclòs el de la Policia Local, així com l'abonament de les taxes corresponents 2. L'estudi de la senyalització necessària, els informes, la reserva d'estacionament i, en el seu cas, la regulació del trànsit, es durà a terme pel personal propi o dependrà de la Policia Local 3. En qualsevol cas, la senyalització serà facilitada i instal·lada pel personal de la Policia Local a excepció d'obres majors (cas B), on s'exigirà el dipòsit corresponent a la instal·lació i el subministrament de senyals pel reservat 4. En el cas C, a la sol·licitud es farà constar la zona que s'ha de senyalitzar, característiques de la via, direccions, usos futurs (prioritats invertides o circulació normal) i altres causes d'interès per a la planificació
INFORMACIÓ PRÈVIA: Reserva d'estacionament que comporti l'ocupació temporal i limitada de la via pública per a l'ús de particulars, entenent com a tals les persones físiques o jurídiques, encara que l'esmentada ocupació es refereix a llocs d'ús restringit a determinats usuaris de la via (zones de càrrega i descàrrega, zones per a vianants, calçada reservada per a serveis públics, etc.) per motius de:
a) TRASLLATS: realització de les tasques pròpies de trasllats, encara que no s'utilitzin aparells elevadors Treballs de via pública: s'entendran com a tals la realització de càrrega o descàrrega de materials, instal·lacions, col·locacions d'elements urbans, etc. Ocupació de via pública, amb maquinària de construcció fixa o mòbil, bastides, contenidors d'obres, sitges o qualsevol tipus de material de construcció que, per les seves característiques de l'obra en qüestió, sigui necessari emmagatzemar-lo a la via pública Talls de carrer o calçada: per a la realització d'activitats a la via pública Aquests casos anteriors referits a l'ús particular de la via pública s'entendran sempre que la seva realització no sigui superior a un mes o, en el seu cas, de la duració de la llicència d'obres menors
b) RESERVA D'ESTACIONAMENT PER OBRES MAJORS: Seran les que es senyalitzin davant de l'obra en construcció i de longitud determinada per al cas
c) PLANIFICACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ: comprèn l'estudi de la senyalització que s'haurà d'instal·lar en la zona sol·licitada, tant vertical, com horitzontal, de forma circumstancial per motiu d'obres o definitiva com a conseqüència de nova senyalització

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

1. Prèviament s'haurà de gestionar la llicència d'ocupació temporal i limitada o ús privatiu de la via pública (zones de càrrega i descàrrega, zones per a vianants, etc.) 2. Sol·licitud que inclogui: dades de la persona interessada, activitat que s'ha de realitzar, lloc de realització, durada aproximada de l'activitat i metres requerits

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50