Víctimes de maltractaments - violència domèstica  (tràmit)

Conèixer les diferents alternatives i els tràmits derivats.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona que hi estigui interessada

Quan es pot sol·licitar

De dilluns a divendres de 9.00 a 19.00h i en procediment d'urgència, les 24 hores del dia

Termini de resolució i sentit del silenci

El tràmit de l'orientació i el de denúncia és immediat

Legislació aplicable

1. Art. 102, 103 i 104 del Codi civil
En el cas de delictes o faltes que puguin afectar fills menors, per violència física o psíquica o situacions de perill per a aquests, es pot atribuir d'igual manera la custòdia a un dels progenitors i l'ús de l'habitatge familiar
2. Art. 158.3r Codi civil
Procediments on s'efectua denúncia:
Regulació a l'àmbit penal:
1. Llei orgànica 10/95 de 23 de novembre
2. Codi penal. Art. 57, 147, 153, 169, 172, 617 i 620
3. Llei d'enjudiciament criminal articles 109, 110 i 789.4
4. Llei 35/95 d'11 de setembre, d'ajuda i assistència a les víctimes de delictes violents i contra la llibertat sexual
5. Llei orgànica 14/99 de 9 de juny, de modificació del codi penal en matèria de protecció a les víctimes de maltractaments i de la llei d'enjudiciament criminal
6. Modificacions als articles del codi penal 33 lletra g apart. 2, lletra f apart. 3, incorporació de la lletra b bis a l'apartat 4 i lletra f de l'article 39, 48, 57, subapartat 1 bis de l'article 83, lletra g a l'apartat 1 de l'art. 105, 153, 617 i 620.
7. Modificacions a la llei d'enjudiciament criminal: articles 13, 14, 103, 109, i l'introducció d'un nou article 544 bis
8. Regulació a l'àmbit civil: articles 82. 83, 102, 103 i 105
9. Llei integral de violència de Gènere (8/10/2004)
10. Llei Orgànica 1/24 de 28/12/2004 de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere.

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Procediments on no s'efectua denúncia: Encara que no s'efectuï la denúncia, és important que les persones víctimes de maltractaments siguin conscients de les alternatives que es poden adoptar. Es poden demanar a l'àmbit civil mesures provisionals per tal de concloure la convivència conjugal i que s'adoptin les mesures necessàries per a aquest fi, com són l'atribució de l'ús de l'habitatge familiar, custòdia dels fills i pensió alimentària. Tot això, sense intervenció d'advocat ni procurador. La tramitació es limita a la ratificació del sol·licitant, resolució judicial admetent o no la petició, celebració de compareixença i resolució. 2. Tot i que en aquest tipus de delictes el problema de la prova podria desencoratjar els afectats, això no hauria de ser motiu de desànim, ja que llavors comença la tasca d'investigació policial que ha d'estar encaminada a la màxima recopilació de proves, vestigis i testimonis 3. Així mateix és important que sigui públic i notori que es poden denunciar les amenaces i coaccions dins de l'àmbit familiar, segons els articles 169 i 172 de l'actual Codi penal 4. El procediment s'inicia mitjançant la denúncia de la persona afectada a la prefectura de la Policia Local, la qual es presentarà davant de l'autoritat judicial 5. En els casos de delictes reflectits a l'article 57 del Codi penal es podrà sol·licitar del jutge la imposició de mesures cautelars adreçades a la protecció de la víctima, com la prohibició d'apropar-se a determinades persones i fins i tot de residir a determinats llocs 6. En els casos on sigui necessària qualsevol tipus d'ajuda social o econòmica, es derivarà l'afectat a lÀrea de Serveis Socials, que és l'encarregada d'aquesta tasca

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

1. Per a informació: DNI 2. Per efectuar denúncia, qualsevol document que es pugui incorporar al procediment: a) Parts facultatius de lesions, inclosos els antics b) Denúncies anteriors c) Sentències anteriors d) Altres documents

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50