Violència domèstica. Delictes derivats de dissolució conjugal  (servei)

Conèixer les diferents alternatives i els tràmits derivats.

Abast i Requisits

Quan es pot sol·licitar

De dilluns a divendres de 9.00 a 19.00h; en procediment d'urgència, les 24 hores del dia

Termini de resolució i sentit del silenci

El tràmit de l'orientació i el de denúncia és immediat

Legislació aplicable

Regulació a l'àmbit civil:
1. Codi civil articles 82, 86, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 102, 103, 104 i 105
Regulació a l'àmbit penal:
1. Llei orgànica 10/95 de 23 de novembre del Codi Penal, articles 226, 227, 228, 468
2. Llei d'enjudiciament criminal articles 109, 110 i 789.4
3. Llei integral de violència de Gènere (8/10/2004)
4. Llei Orgànica 1/24 de 28/12/2004 de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere.

Inscripció presencial

Pas a pas

Els delictes abans esmentats només seran perseguits mitjançant denúncia de la persona agreujada o el seu representant legal
En aquest tipus de situacions existeix la possibilitat de recórrer a la via civil per reclamar tant els pagaments com el deure de poder veure els fills i al mateix temps de recórrer a la via penal per exigir les responsabilitats derivades del no compliment de les sentències judicials
1. Delicte d'abandonament de família:
Quan deixin de complir-se els deures legals d'assistència inherents a la pàtria potestat, tutela, guarda o acolliment familiar o de prestar l'assistència necessària legalment establerta per al sosteniment dels descendents, ascendents o cònjuges , es recorre a aquest delicte
2. Incompliment del pagament de pensions establertes per sentencia judicial:
La persona que deixi de pagar durant dos mesos consecutius o quatre mesos no consecutius qualsevol tipus de prestació econòmica a favor del seu cònjuge o els seus fills, establerta en conveni judicialment aprovat o resolució judicial als casos de separació legal, divorci, declaració de nul·litat del matrimoni, procés de filiació o procés d'aliments dels seus fills, es recorre a aquest delicte
3. L'incompliment del règim de visites:
Quan un conveni regulador judicialment aprovat o una resolució judicial concreta el règim de visites dels fills menors després d'una separació, l'incompliment d'aquest dret per part del cònjuge que no deixa veure els fills a l'altre cònjuge podria donar lloc a un delicte de desobediència a l'autoritat judicial
4. Segons el codi civil són causes de separació:
a) L'Abandonament injustificat de la llar, la infidelitat conjugal, la conducta injuriosa o vexatòria i qualsevol altra violació greu o reiterada dels deures conjugals
b) Qualsevol violació greu o reiterada dels deures respecte dels fills comuns o respecte de qualsevol dels cònjuges que convisquin a la llar
c) La condemna a pena de privació de llibertat per temps superior a sis anys
d) L'alcoholisme, la toxicomania o les pertorbacions mentals, sempre que l’interès de l'altre cònjuge o de la família exigeixi la suspensió de la convivència
e) L'abandonament efectiu de la convivència conjugal per sis mesos lliurement consentit
f) L'abandonament efectiu de la convivència conjugal durant el termini de tres anys
g) Qualsevol de les causes de divorci previstes a l'article 86 números 3r, 4t i 5è del codi civil

On es pot fer la inscripció

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

1. Per informació:
a) DNI
2. Per efectuar la denúncia: qualsevol document que es pugui incorporar al procediment:
a) Parts facultatius de lesions, inclosos els antics
b) Denúncies anteriors
c) Sentències anteriors
d) Altres documents
↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50