Informació amb ocasió de seguiment per denúncies  (tràmit)

Informar sobre la situació i els treballs que s'han efectuat davant una denúncia (conflictes veïnals, molèsties a la via pública, etc.). Valorar el seguiment que se'n fa.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona afectada per una denúncia d'aquest tipus

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu. 15 dies màxim

Legislació aplicable

1. Llei 30/1992 de 26 de novembre del règim jurídic de les administracions i del procediment administratiu comú (modificada per la Llei 4/1999)

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Recepció de la informació presencialment.

2. Presentació d'instància o sol·licitud amb el motius indicats

3. Derivació a la Policia Local

4. Resposta a la persona interessada.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

1. Sol·licitud, en la qual ha de constar:

a) La identificació del sol·licitant: noms i cognoms, domicili, telèfon, DNI

b) L'assumpte: descripció del fet denunciat i la data i el número de referència de registre d'entrada de la denuncia

c) Petició: cal que aclariu quina és la vostra pretensió quant a l'abast del que demaneu o la seva concreció

d) Data i signatura

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50