Ocupació de la via pública amb taules, cadires, mostres comercials i atraccions individuals (babys)  (tràmit)

Ocupar i aprofitar la via pública en benefici particular amb taules, cadires, mostres comercials i atraccions infantils i individuals (babys)

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona que hi estigui interessada que sigui titular d'un establiment de pública concurrència

Quan es pot sol·licitar

Tot l'any

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Les establertes a l'Ordenança fiscal
Per consultar les ordenances fiscals cliqueu aquí

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

1 mes. Silenci negatiu

Legislació aplicable

• Llei d'Hisendes Locals 39/88.
• Llei 8/1989 reguladora de Taxes i preus públics.
• Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
• Llei 4/1999 que modifica la llei 30/1992.
• Ordenances Fiscals
• Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana

Tramitació presencial

Pas a pas

- Recepció de la sol·licitud presencialment a l'OAC. - Des del departament de Governació i Via Pública es demana informe als serveis d'inspecció. - Si l'informe és desfavorable es trasllada la resolució desfavorable de la regidoria de Governació i Via Pública. - Si l'informe és favorable s'assenyalen les ocupacions a la via pública. - Es concedeix la llicència mitjançant resolució de la regidoria de Governació i Via Pública. - Trasllat de la resolució i de la liquidació de taxes de l'ocupació. - Inclusió en el Padró municipal d'ocupacions a la via pública pels anys següents.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar el sol·licitant

- Sol·licitud de llicència

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50