Autorització per vendre pirotècnia a la via pública  (tràmit)

Aconseguir autorització per vendre pirotècnia a la via pública.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona interessada

Quan es pot sol·licitar

Primer trimestre de cada any

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Les fixades a l'Ordenança fiscal.
Per consultar les ordenances fiscals cliqueu aquí

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Un cop rebem l'autorització de la Subdelegació del Govern, a principis de juny, l'Ajuntament trasllada l'autorització municipal.Els efectes del silenci será negatiu.

Legislació aplicable

• Reglament d'Explosius, Real Decreto 230/1998 i modificat pel Real Decreto 277/2005. • Llei d'Hisendes Locals 39/88. • Llei 8/1989 reguladora de Taxes i Preus Públics. • Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públics i del Procediment Administratiu Comú. • Llei 4/1999 que modifica la Llei 30/1992. • Ordenances Fiscals. • Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana.

Tramitació telemàtica

Tramitar per Internet  amb certificat

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Presentació al registre general de la sol·licitud i documentació requerida per a la instal·lació d'una caseta de venda de productes pirotècnics. 2. Sol·licitud d'informe a l'enginyer municipal sobre la ubicació de la caseta. 3. Recepció de la comunicació de la Subdelegació del Govern de la sol·licitud de l'interessat a la Subdelegació. 4. Trasllat de l'informe de l'enginyer al sol·licitant i a la Subdelegació de Govern. 5. La Subdelegació de Govern concedeix la corresponent llicència. 6. El sol·licitant presenta còpia de l'autorització de la Subdelegació del Govern i la corresponent assegurança. 7. Es concedeix la llicència mitjançant resolució de la regidora delegada de Governació i Via Pública. 8. Trasllat de la resolució i de la liquidació de les taxes. 9. Visita d'inspecció de l'enginyer municipal per l'assentament de la caseta.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar el sol·licitant

Sol·licitud d'autorització a l'Oficina d'atenció Ciutadana (OAC) Còpia DNI o CIF Descripció detallada de la instal.lació Plànol amb la ubicació exacta de l'espai on es vol instal.lar Còpia de la sol.licitud presentada a la Subdelegació del Govern de Barcelona Asseguranç de responsibilitat civil, si s'escau.

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50