Certificats de compatibilitat amb el planejament urbanístic  (tràmit)

Aconseguir un certificat sobre compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic que s'ha d'acompanyar a la sol·licitud d'autorització o llicència ambiental.

Abast i Requisits

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu. 1 mes. El període de temps emprat per complementar la documentació no es computa als efectes de compliment de termini de resolució

Legislació aplicable

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Recepció de la sol·licitud.

2. Sol·licitud, per part de l'interessat, del certificat o de l'informe adjuntant la documentació requerida

3. Confecció de la liquidació de les taxes corresponents

4. La documentació junt amb el justificant d'haver liquidat les taxes corresponents es passa al registre general d'entrades

5. Obertura de l'expedient corresponent

6. Verificació de la documentació presentada per comprovar si s'ajusta als requisits establerts. En cas de defecte de la petició, manca de dades, documentació necessària o comprovant acreditatiu de pagament de la taxa corresponent, en el seu cas, l'Ajuntament requerirà a l'interessat perquè en un termini no superior a deu dies, esmeni la deficiència o acompanyi els documents preceptius

7. El període de temps emprat per completar o esmenar la documentació no es computa als efectes de compliment del termini d'emissió del certificat

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar el sol·licitant

1. Instància

2. Resguard acreditatiu d'haver efectuat el pagament de la taxa per l'expedició del certificat

3. Plànol d' emplaçament de l'activitat projectada que permeti una identificació indubtable de la finca

4. Memòria descriptiva de l'activitat projectada que expliciti la seva naturalesa i característiques principals

En funció de l'activitat i si s'escau:

5. Necessitats d'ús i aprofitament del sòl i subsòl

6. Requeriments de l'activitat respecte als serveis públics municipals

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50