Sol·licitud de llicència de gual  (tràmit)

Aconseguir autorització municipal per l'accés de vehicles, de la via pública a l'interior d'una finca i viceversa. Aquest accés pot ser sense prohibició d'estacionament (en aquest supòsit en cas que un vehicle interrompi l'accés de la finca, la grua no pot intervenir); amb prohibició d'estacionament amb una franja horària de 12 hores (gual amb horari de 8 a 20 hores); o amb prohibició d'estacionament de 24 hores (gual permanent de 0 a 24 hores); aixi mateix, aconseguir placa nova de gual per robatori o deteriorament.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Titular del local comercial o de la vivenda. En cas que ho demanin els llogaters de comerços o habitatges, haurand'aportar la corresponent autorització dels titulars.

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

  • Ordenança fiscal núm. 13, Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o qualsevol altre espai del domini públic municipal i per les reserves de via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

2 mesos. Els efectes del silenci seran negatius

Legislació aplicable

Tramitació telemàtica

Tramitar per Internet  amb certificat

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Informació i obtenció de la documentació del tràmit a la Secció Jurídica Administrativa (Via Pública) de l'ajuntament.

2. Presentació de la sol.licitud i la documentació requerida.

3. La Secció Jurídica comprova la documentació i elabora una proposta de resolució per atorgar o no el gual.

4. Trasllat de la resolució i liquidació a la persona interessada per tal de recollir la placa del gual a la Secció Jurídica Administrativa (Via Pública) de l'ajuntament.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar el sol·licitant

1. Autoritzacio del propietari en cas de lloguer

2. Fotografies de la situació actual

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50