Sol·licitud de llicència de gual  (tràmit)

Aconseguir autorització municipal per l'accés de vehicles, de la via pública a l'interior d'una finca i viceversa. Aquest accés pot ser sense prohibició d'estacionament (en aquest supòsit en cas que un vehicle interrompi l'accés de la finca, la grua no pot intervenir); amb prohibició d'estacionament amb una franja horària de 12 hores (gual amb horari de 8 a 20 hores); o amb prohibició d'estacionament de 24 hores (gual permanent de 0 a 24 hores); aixi mateix, aconseguir placa nova de gual per robatori o deteriorament.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Titular del local comercial o de la vivenda. En cas que ho demanin els llogaters de comerços o habitatges, haurand'aportar la corresponent autorització dels titulars.

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

  • Ordenança fiscal núm. 13, Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o qualsevol altre espai del domini públic municipal i per les reserves de via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

2 mesos. Els efectes del silenci seran negatius

Legislació aplicable

Tramitació telemàtica

Tramitar per Internet  amb certificat

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Informació i obtenció de la documentació del tràmit a la Secció Jurídica Administrativa (Via Pública) de l'ajuntament.

2. Presentació de la sol.licitud i la documentació requerida.

3. La Secció Jurídica comprova la documentació i elabora una proposta de resolució per atorgar o no el gual.

4. Trasllat de la resolució i liquidació a la persona interessada per tal de recollir la placa del gual a la Secció Jurídica Administrativa (Via Pública) de l'ajuntament.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

1. Autoritzacio del propietari en cas de lloguer

2. Fotografies de la situació actual

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50