Senyalització horitzontal, vertical i bandes de retenció  (tràmit)

Petició de senyalització horitzontal o vertical i bandes de retenció a la via pública de Castelldefels.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona física o jurídica o el seu representant legal

Termini de resolució i sentit del silenci

10 dies ( depenent de les necessitats del servei)

Legislació aplicable

Normes de rang legal
• Llei estatal 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del règim local
• Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
• Llei 4/1999, de gener, modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
• Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.

Normes de rang reglamentari
• Reial Decret 13/1992, de 17 de gener, article 16, pel qual s'aprova el Reglament General de Circulació i desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
• Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, article 7, pel qual s'aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
• Decret 135/1995, de 25 de novembre, de desplegament de la Llei de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i d'aprovació del codi d'accessibilitat.
• Decret 336/88, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de Patrimonis dels ens locals.

Normativa interna
• Ordenança municipal de Circulació de Castelldefels.

Tramitació presencial

Pas a pas

- Anar a l'OAC amb la documentació necessària.

- Omplir la instància, aportant: dades i signatura de l'interessat i ubicació d'on es demana la senyalització i el per què.

- Presentar la instància a l'OAC.

- La petició es deriva al departament corresponent.

- La resposta s'enviarà mitjançant un notificador, si l'adreça de l'interessat és a Castelldefels i per correu certificat si és fora del municipi.

On es pot tramitar

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50