Sol·licitud de zona de càrrega i descàrrega de mercaderies  (tràmit)

Petició d'una zona reservada a càrrega i descàrrega per a vehicles destinats al transport de mercaderies, quan les condicions dels locals comercials no permetin fer-ho al seu interior.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Un o varis comerciants interessats de la zona. Les persones o companyies asseguradores que els representin. Les persones o companyies asseguradores que els representin

Quan es pot sol·licitar

Tot l'any

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

10 dies (segons necessitats del serveis ). Silenci negatiu

Legislació aplicable

• Llei estatal 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del règim local
• Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
• Llei 4/1999, de gener, modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
• Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.

Normes de rang reglamentari
• Reial Decret 13/1992, de 17 de gener, article 16, pel qual s'aprova el Reglament General de Circulació i desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
• Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, article 7, pel qual s'aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
• Decret 135/1995, de 25 de novembre, de desplegament de la Llei de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i d'aprovació del codi d'accessibilitat.
• Decret 336/88, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de Patrimonis dels ens locals.

Normativa interna
• Ordenança municipal de Circulació de Castelldefels, articles 38, 39, 40, 41, 42, 43 i 44.

Tramitació presencial

Pas a pas

- Anar a l'OAC amb la documentació necessària. - Omplir la instància, aportant: dades i signatura dels comerços o empreses interessades, ubicació d'on es demana la zona de càrrega i descàrrega i les necessitats ( horari, etc) - Presentar la instància a l'OAC - La resposta s'enviarà mitjançant un notificador, si l'adreça de l'interessat és a Castelldefels i per correu certificat si és fora del municipi i es senyalitzarà la zona, si és el cas.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

Instància o sol·licitud, si es realitza la petició presencialment, e-mail o fax. Cap, si es fa la petició per telèfon.

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50