Subvencions destinades al comerç urbà L1 Entitats  (tràmit)

L'ajuntament concedeix subvencions destinades al suport del comerç urbà, en les matèries següents:

- Foment i dinamització comercial a través de l'animació i altres activitats adreçades a impulsar el consum al municipi.

S'estableix la següent línia de subvenció:

1. Fomentar la realització d'activitats dirigides a l'animació i la dinamització comercial adreçades als consumidors amb l'objectiu d'impulsar el consum al municipi.

Les activitats desenvolupades hauran de preveure accions d'animació i dinamització comercial que incrementin l'atractivitat de la zona comercial on es desenvolupin i del seu entorn.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Línia 1: Entitats sense ànim de lucre, associacions o fundacions locals destinades al suport del comerç urbà, legalment constituïdes i inscrites en el Registre d'Entitats Ciutadanes de Castelldefels.
Per a la línia1, també poden ser beneficiàries les agrupacions previstes en l'art. 11 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que fomentin accions que potenciïn el comerç local a nivell generalitzat i no a nivell particular.

Quan es pot sol·licitar

Des de el día següent de la publicació en el BOPB d'aquesta convocatoria, fins el 15 de Setembre de 2021 (ambdós inclosos)

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu.

Legislació aplicable

Informació Relacionada

Tramitació telemàtica

Tramitar per Internet  amb certificat

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Presentació de la sol.licitud i la documentació requerida, de forma presencial, excepcionalment, sempre sol·licitant cita prèvia a través d'aquest enllaç o trucant a l'ajuntament 93.665 11 50 ext.1930.

2. Tramitació interna de totes les sol·licituds segons els criteris que s'estableixen a les Bases

3. La Junta de Govern Local aprovarà la concessió de les subvencions i es donarà trasllat a les persones interessades.

4. Un cop finalitzada l'activitat subvencionada es formalitzarà l'imprès de justificació i s'aportarà la documentació establerta a les Bases.

 

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

- Sol·licitud de subvenció degudament emplenada
-Memòria projecte (línies 1)
-CIF/NIF de Persona física o jurídica interessada (quan no s'hagi facilitat anteriorment a l'Ajuntament)

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50