Subvencions destinades a Escoles Públiques, Concertades o les seves AFAS, per a la promoció d'activitats físiques i esportives en horari extraescolar  (tràmit)

Aquest tràmit permet sol·licitar subvencions destinades a fomentar activitats físiques i esportives a les escoles en horari extraescolar, facilitant l'accés a les activitats físiques i esportives dels nois i noies de Castelldefels

Un cop finalitzada l'activitat subvencionada s'haurà de justificar utilitzant l'imprès de justificació i la resta de documentació especificada a les bases.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Les escoles públiques, concertades o les seves AFAS (Associacions de Famílies d'Alumnes) de Castelldefels

Quan es pot sol·licitar

El que determinin les convocatòries

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu.

Legislació aplicable

Informació Relacionada

Tramitació telemàtica

Tramitar per Internet  amb certificat

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida de forma telemàtica mitjançant tràmit específic a la Seu Electrònica de l'Ajuntament.

2. Tramitació interna de totes les sol·licituds segons els criteris que s'estableixen a les Bases

3. La Junta de Govern Local aprovarà la concessió de les subvencions i es donarà trasllat a les persones interessades.

4. Un cop finalitzada l'activitat subvencionada es formalitzarà l'imprès de justificació i s'aportarà la documentació establerta a les Bases.

 

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

1. Imprès de sol·licitud
2. Formulari de projecte
3. Pòlissa assegurança Responsabilitat Civil
4. Rebut pagament assegurança Responsabilitat Civil
5. Certificat de delictes de naturalesa sexual
6. Titulació dels monitors
7. Difusió de la col·laboració de l'Ajuntament de Castelldefels amb l'activitat subvencionada

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50