SUBVENCIONS DESTINADES A ENTITATS, ASSOCIACIONS O FUNDACIONS PARA LA REALITZACIÓ DE PROJECTES PER PROMOURE LA IGUALTAT EFECTIVA D'HOMES I DONES  (tràmit)

Aquest tràmit permet accedir al procediment de concessió de les subvencions destinades a projectes que s'emmarquin dins de les àrees d'actuació de les polítiques d'igualtat, que es desenvolupin al municipi i que tinguin com objectiu un o més dels següents àmbits d'actuació:

  • Fomentar el teixit associatiu de les dones.
  • Potenciar la interrelació de les dones.
  • Promoure la participació de les dones en tots els àmbits de la vida pública i social.
  • Lluitar contra la violència masclista o violències de gènere.
  • Facilitar la conciliació dels temps, personal, familiar i laboral i promoure un repartiment equilibrat de l'ús del temps i de les tasques de la cura de les filles i fills i de la llar.
  • Afavorir la coeducació i fomentar la producció cultural de les dones.
  • Fer visibles  les desigualtats de gènere en tots els àmbits i contribuir a eliminar-les.
  • Millorar la salut de les dones en totes les etapes del seu cicle vital.
  • Prevenir la lgtbifòbia i garantir el respecte a la dignitat  i a la plena igualtat de drets de les persones homosexuals, bisexuals, transsexuals i intersexuals.
  • Fomentar la creació de grups d'homes per la igualtat.

Els projectes de subvenció s'hauran de desenvolupar durant el període establert a la convocatòria.

L'àmbit d'actuació no pot ser objecte de subvenció en altres convocatòries de l'Ajuntament pel mateix període.

Un cop finalitzada l'activitat subvencionada s'haurà de justificar utilitzant l'imprès de justificació i la resta de documentació especificada a les bases.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Les entitats, associacions o fundacions, legalment constituïdes i inscrites en el corresponent registre oficial. Si es tracta d'associacions de caràcter local, hauran d'estar inscrites, a més, en el Registre d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament.

Quan es pot sol·licitar

El termini de presentació finalitza el 4 de juliol

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu.

Legislació aplicable

Informació Relacionada

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Presentació de la sol.licitud i la documentació requerida en els terminis assenyalats a cada convocatòria anual.

2. Tramitació interna de totes les sol·licituds segons els criteris que s'estableixen a les Bases i convocatòria.

3. La Junta de Govern Local aprovarà la concessió de les subvencions i es donarà trasllat a les persones interessades.

4. Un cop finalitzada l'activitat subvencionada es formalitzarà l'imprès de justificació i s'aportarà la documentació establerta a les Bases i convocatòria anual.

 

On es pot tramitar

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50