CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA D'AJUDES, A FAVOR DE PETITES I MITJANES EMPRESES I AUTÒNOMS DEL MUNCIPI DE CASTELLDEFELS, PER CONTRARESTAR ELS EFECTES DEL COVID-19 I DE LA DECLARACIÓ DE L'ESTAT D'ALARMA  (tràmit)

L'ajuntament ha publicat una convocatòria de subvencions destinades a pal·liar la situació econòmica d'aquelles activitats comercials i de serveis de Castelldefels que hagin hagut de suspendre la seva activitat econòmica a causa de la declaració de l'estat d'alarma, tal com es preveu en el Reial Decret 463/2020 de 14 de març pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i les diferents ordres i disposicions que el regulen.

 

Per a qualsevol consulta podran adreçar-se a l‘Ajuntament de Castelldefels:
OFICINA VIRTUAL D'ATENCIÓ A COMERÇOS, AUTÒNOMS, PIMES I EMPRESES DE SERVEIS DE CASTELLDEFELS.
laguaita.org/estemambvosaltres
Telèfon: 93.511.30.66 (de 9h a 14h)

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Poden ser beneficiaris de les subvencions objecte d'aquesta convocatòria:

Les empreses (persones físiques o jurídiques amb activitat econòmica), que hagin facturat menys d'1 milió d'euros en l'exercici de l'any 2019, amb un màxim de 10 treballadors en còmput total, que tinguin un local comercial obert al públic i que hagin vist afectada la seva activitat econòmica pel tancament obligatori, a causa de el Reial Decret 463/2020 de 14 de març pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i les diferents ordres i disposicions que el regulen i que, en la data de la sol·licitud, reuneixin els requisits que estableix la Llei general de subvencions (Llei 38/2003 de 17 de novembre) per a resultar beneficiaris d'una subvenció.

El còmput total es calcularà sumant el total de jornades dels diferents empleats de l'empresa. Les jornades parcials seran acumulatives en els seus percentatges, és a dir, dues mitges jornades equivaldran a un empleat a temps complet.

Queden, per tant, exclosos:

- Els establiments comercials minoristes d'alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics, sanitaris, centres o clíniques veterinàries, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, combustible per a l'automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries, bugaderies i l'exercici professional de l'activitat de perruqueria a domicili sense perjudici de modificar aquesta relació en funció del que es preveu en el Reial Decret 463/2020 de 14 de març pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i la resta de normes dictades a l'empara d'aquesta situació.
- Les empreses amb més de 10 empleats en còmput total
- Les entitats sense ànim de lucre que poguessin tenir activitat económica.

 

Quan es pot sol·licitar

El període de presentació de les sol·licituds serà des de l'endemà de la publicació al BOPB d'aquesta convocatòria i fins al dia 30/09/2020 o fins esgotar el pressupost anual.

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu

Legislació aplicable

Informació Relacionada

Tramitació telemàtica

Tramitar per Internet  amb certificat

Pas a pas

1. Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida.

2. Tramitació interna de totes les sol·licituds segons els criteris que s'estableixen a les Bases
3. L'òrgan competent aprovarà la concessió de les subvencions, es donarà trasllat a les persones interessades i es procedirà a gestionar el pagament de la subvenció.

 

• En tots els casos és necessari donar d'alta les dades bancàries per al cobrament de la subvenció, seguint el tràmit "Alta de tercers" (apartat Tràmits relacionats).

Tramitació presencial

Documentació que ha de portar el sol·licitant

 

 

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50