Sol.licitud d'informe d'arrelament social a Catalunya i renovació del mateix.  (tràmit)

Per tal d'aconseguir l'atorgament de residència temporal per circumstàncies excepcionals, sempre que la persona no pugui acreditar vincles familiars amb una persona estrangera amb residència legal o amb un/a ciutadà/na espanyol/a (cònjuges, ascendents o descendents en línia directa), cal disposar d'un informe emès per la Generalitat de Catalunya on s'indica l'arrelament social.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Les persones immigrades interessades.

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu. L'ajuntament realitzarà l'informe en el termini màxim de 30 dies i es remetrà a la Generalitat

Legislació aplicable

  • Instrucció DGI/BSF/1/2014 (pdf), per la qual s'estableixen els criteris generals per a l'elaboració dels informes d'estrangeria competència de la Generalitat de Catalunya.
  • Reial decret 557/2011, de 20 d'abril (pdf), pel qual s'aprova el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, després de la reforma mitjançant la Llei orgànica 2/2009 (BOE núm. 103, 30-04-2011)

Informació Relacionada

Tramitació presencial

Pas a pas

1. La persona interessada presenta el formulari de sol.licitud i la documentació requerida a l'OAC aixi com els justificants de pagament.

2. L'OAC remet la documentació a la Secció de Serveis Socials.

3. El tècnic corresponent citarà a la persona interessada per una entrevista.

4. El tècnic elabora l'informe i li remet a la Generalitat.

5. Serà la Generalitat la que es posarà en contacte en última instància amb la persona interessada.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

1. Sol.licitud degudament emplenada.

2. Original i fotocòpia de tot el passaport que haurà d'estar vigent en el moment del tràmit.

3. Justificant de pagament de la taxa de l'Ajuntament.

4. Altres documents acreditatius que justifiquin la integració social de la persona.

**** En cas de renovació també caldrà presentar original i fotocòpia del NIE

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50