Comunicació prèvia per a l'obertura d'una activitat económica amb projecte  (tràmit i servei)

És el tràmit que s'ha de fer a l'Ajuntament per a l'obertura de les activitats, instal·lacions o establiments que resten inclosos en els següents supòsits :

1. Activitats incloses a la Llei 18/2020, del 28 de desembre de facilitació de l'activitat econòmica.

2. Activitats incloses a l'annex II de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica
3. Activitats incloses a l'annex III de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
4. Activitats incloses a l'annex III de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i activitats recreatives.
5. Activitats incloses a la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte, que no requereixen tràmit de llicència d'obertura.
 

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

El titular de la sol·licitud, el seu representant legal o una persona autoritzada.

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

  • Ordenança fiscal núm. 7, Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en les activitats i instal·lacions.

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

No hi ha termini de resolució ni silenci.

Legislació aplicable

Informació Relacionada

Tramitació telemàtica

Tramitar per Internet  amb certificat

Pas a pas

Serà requisit indispensable per què la Comunicació Prèvia tingui efectes que s'hagi realitzat el pagament de les taxes.
Per tal de fer efectiu aquest pagament s'haurà de disposar de la carta de pagament. La carta de pagament s'haurà de sol·licitar de la següent manera:

1.Enviar mail a qualsevol de les direccions que s'adjunten a continuació, sol·licitant la carta de pagament.
Lola.Asensio@castelldefels.org
Antonio.Pedrajas@castelldefels.org
Olga.Franco@castelldefels.org

El e-mail per sol·licitar la carta de pagament haurà de contenir, com a mínim la següent informació /documentació:
- Identificació del titular (NIF o CIF)
- Classificació de l'activitat (Codi CCAE) i superfície útil de l'establiment.
- IBI de l'establiment o referencia cadastral.
- Imprès de comunicació linkar el impreso

2. Rebuda la carta de pagament, s'haurà de fer efectiu el pagament.

3. Efectuat el pagament es podrà procedir a presentar la comunicació prèvia per l'obertura d'una activitat econòmica

Tramitació presencial

Pas a pas

Per resoldre consultes de manera presencial, excepcionalment, sempre sol·licitant cita prèvia a través d'aquest enllaç o trucant a l'ajuntament 93.665 11 50 (ext. 1317, 1318 i 1342)

Serà requisit indispensable per què la Comunicació Prèvia tingui efectes que s'hagi realitzat el pagament de les taxes.
Per tal de fer efectiu aquest pagament s'haurà de disposar de la carta de pagament. La carta de pagament s'haurà de sol·licitar de la següent manera:

1.Enviar mail a qualsevol de les direccions que s'adjunten a continuació, sol·licitant la carta de pagament.
Lola.Asensio@castelldefels.org
Antonio.Pedrajas@castelldefels.org
Olga.Franco@castelldefels.org

El e-mail per sol·licitar la carta de pagament haurà de contenir, com a mínim la següent informació /documentació:
- Identificació del titular (NIF o CIF)
- Classificació de l'activitat (Codi CCAE) i superfície útil de l'establiment.
- IBI de l'establiment o referencia cadastral.
- Imprès de comunicació linkar el impreso

2. Rebuda la carta de pagament, s'haurà de fer efectiu el pagament.

3. Efectuat el pagament es podrà procedir a presentar la comunicació prèvia per l'obertura d'una activitat econòmica

On es pot tramitar

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50