Comunicació prèvia per a l'obertura d'una activitat econòmica  (tràmit i servei)

És el tràmit que s'ha de fer a l'Ajuntament per a l'obertura de les activitats, instal·lacions o establiments que resten inclosos en els següents supòsits :

1.    Activitats incloses a l'annex II de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica
2.    Activitats incloses a l'annex III de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
3.    Activitats incloses a l'annex III de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i activitats recreatives.
4.    Activitats incloses a la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte, que no requereixen tràmit de llicència d'obertura.
 

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

El titular de la sol·licitud, el seu representant legal o una persona autoritzada.

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

  • Ordenança fiscal núm. 7, Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en les activitats i instal·lacions.

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

No hi ha termini de resolució ni silenci.

Legislació aplicable

Informació Relacionada

Tramitació telemàtica

Tramitar per Internet  amb certificat

Tramitació presencial

Pas a pas

El sol.licitant pot començar a exercir l'activitat una vegada presentada la comunicació i la documentació exigida i hagi declarat que compleix amb els requisits legals i que es compromet a adaptar l'activitat a la normativa vigent de forma permanent.

Una vegada efectuades les inspeccions del local el titular tindrà un termini màxim d'un mes per esmenar les deficiències trobades.

On es pot tramitar

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50