CP.01. Comunicació prèvia d'obres  (tràmit i servei)

Estan subjectes al règim de Comunicació Prèvia les obres de petita envergadura, que no són objecte de nova construcció, ampliació o gran rehabilitació ni enderrocaments d'acord a la Llei d'Ordenació de l'Edificació.

S'inclouen sol·licituds de pròrroga de Comunicació Prèvia i Comunicació d'Obres que no s'ajusten a la Comunicació Prèvia presentada (Legalització d'Obres) que es poden realitzar mitjançant el tràmit de Comunicació Prèvia.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona que estigui interessada a realitzar alguna o algunes de les obres incloses a la guia que s'adjunta a continuació.

Quan es pot sol·licitar

El sol·licitant podrà començar a exercir l'activitat una vegada presentada la comunicació i la documentació exigida i que hagi declarat que compleix amb els requisits legals.

La Comunicació Prèvia no tindrà efectes si n'hi ha deficiències no esmenables.

Una vegada presentada la comunicació, l'Ajuntament podrà comprovar in situ que les obres que s'està realitzant s'ajusten a la documentació presentada.

És possible consultar prèviament el tràmit a realitzar en Informació Urbanística, tercera planta de l'edifici nou.

 

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Legislació aplicable

Informació Relacionada

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Verificació de la documentació presencialment a Informació Urbanística, tercera planta de l'edifici nou. S'ha de presentar el model de sol·licitud i la documentació necessària en funció del tipus d'obra que es pretengui executar. A la guia es detalla la documentació que s'haurà de presentar en cada cas i, a Documentació a aportar es detalla el format que haurà de seguir.
2. L'Oficina d'Atenció Ciutadana efectuarà l'autoliquidació corresponent i una vegada pagada es registrarà. Si és necessari sol·licitar la devolució de dipòsits es tramitarà conjuntament.
3. Verificació i comprovació de la comunicació.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar el sol·licitant

  1. Document de l'apartat "Informació Relacionada"
  2. Model CP 01.

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50