CP.02. Comunicació prèvia de primera utilització i ocupació dels edificis  (tràmit i servei)

En cas de noves construccions o instal·lacions i canvi d'ús serà necessari comunicar a l'Administració, una vegada finalitzades les obres, la intenció d'utilitzar i/o ocupar les mateixes.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona que estigui interessada a utilitzar o ocupar un edifici o una instal·lació ja finalitzada en la seva totalitat.
És possible consultar prèviament el tràmit a realitzar en Informació Urbanística, tercera planta de l'edifici nou.
 

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Només es podrà utilitzar i ocupar l'edifici o la construcció de què es tracti després que hagi transcorregut el termini d'un mes des de la presentació de la comunicació i el certificat final d'obres o, si s'escau, de l'esmena de la comunicació o l'aportació dels documents requerits.En cas que l'administració manifesti la disconformitat de les obres executades amb el projecte tècnic autoritzat i les condicions de la llicència urbanística atorgada, prèviament a la primera ocupació aquestes hauran d'haver estat esmenades.La Comunicació Prèvia no tindrà efectes si n'hi ha deficiències no esmenables.

Legislació aplicable

Tràmits associats

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Verificació de la documentació presencialment a Informació Urbanística, tercera planta de l'edifici nou. S'ha de presentar el model de sol·licitud i la documentació necessària detallada a continuació.

2. L'Oficina d'Atenció Ciutadana efectuarà l'autoliquidació corresponent i una vegada pagada es registrarà. Si és necessari sol·licitar la devolució de dipòsits es tramitarà conjuntament.

3. Verificació i comprovació de la comunicació.

 

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar el sol·licitant

Haurà de lliurar la documentació que s'especifica a continuació:
1. Model CP 02.
2. Full de transferència bancària
3. Certificat final d'obra
4. Certificat de gestió residus
5. Plànols “As built” de les instal·lacions de sanejament.

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50