CP.03. Comunicació prèvia de canvi d'ús, excepte a residencial  (tràmit i servei)

El canvi d'ús d'un edifici, un habitatge o un local a qualsevol altre ús admès pel planejament, que no sigui ús residencial, serà objecte de Comunicació Prèvia.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona que estigui interessada a realitzar el canvi d'ús un d'un edifici, un habitatge o un local a qualsevol altre ús admès pel planejament exceptuant el canvi d'ús a residencial, que serà objecte de llicència.

És possible consultar prèviament el tràmit a realitzar en Informació Urbanística, tercera planta de l'edifici nou.

En el cas que el canvi d'ús requereixi la realització d'obres es realitzarà la corresponent tramitació de comunicació prèvia o llicència, en funció del tipus d'obres a realitzar

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

El sol·licitant podrà començar a exercir el nou ús una vegada presentada la comunicació i la documentació exigida i que hagi declarat que compleix amb els requisits legals. Una vegada presentada la comunicació, l'Ajuntament podrà comprovar in situ que el canvi d'ús realitzat s'ajusta a la documentació presentada.La Comunicació Prèvia no tindrà efectes si n'hi ha deficiències no esmenables.

Legislació aplicable

Informació Relacionada

Tràmits associats

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Verificació de la documentació presencialment en Informació Urbanística, tercera planta de l'edifici nou. S'ha de presentar el model de sol•licitud i la documentació necessària en funció del tipus d'obra que es pretengui executar.
2. L'Oficina d'Atenció Ciutadana efectuarà l'autoliquidació corresponent i una vegada pagada es registrarà. Si l'obra requereix d'un permís d'ocupació amb sac i/o contenidor d'enderrocs es farà la gestió en el mateix moment.
3. Verificació i comprovació de la comunicació.  
 

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar el sol·licitant

  1. Model CP 03.
  2. Projecte tècnic de canvi d'ús signat per un tècnic competent. Veure documentació de l'apartat "Informació Relacionada"

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50