Llicència municipal per a l'obertura d'una activitat econòmica  (tràmit i servei)

Es el tràmit que s'ha de fer a l'Ajuntament per a l'obertura de les activitats, instal·lacions o establiments que resten inclosos en els següents supòsits :

1.    Activitats incloses a l'annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
2.    Activitats incloses a l'annex II de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i activitats recreatives.
3.    Activitats incloses a la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte.
4.    Activitats incloses al Decret 94/2009 de 9 de juny, pel qual es regulen les ludoteques.

Les modificacions substancials de les activitats subjectes a Llicència Municipal es tramitaran mitjançant la presentació d'una nova llicència o tràmit corresponent en funció de les mesures implementades, a nom del titular actual. La sol·licitud i la documentació s'han de referir a la part o les parts de l'activitat que es modifica en relació amb tota l'activitat i amb els aspectes afectats per la modificació, sempre que la modificació parcial permeti una avaluació diferenciada del conjunt de l'activitat, perquè no es produeixin efectes additius en el conjunt de les emissions, ni en el risc d'incendi.
 

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

El titular de la sol·licitud, el seu representant legal o una persona autoritzada

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

  • Ordenança fiscal núm. 7, Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en les activitats i instal·lacions.

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

El termini per resoldre aquesta sol·licitud és de sis mesos comptats des de la data de la seva entrada al registre general de l'Ajuntament. Aquest termini restarà interromput si s'ha de requerir el titular perquè esmeni la sol·licitud o perquè aporti documentació addicional, entre la data de rebuda del requeriment i la data de presentació de l'esmena o documentació complementària, d'acord amb allò que estableix l'article 42.5 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.Si un cop transcorregut el termini de sis mesos l'Ajuntament no ha notificat la resolució, el sol·licitant podrà entendre desestimada la sol·licitud.

Legislació aplicable

Tramitació presencial

Pas a pas

El sol·licitant ha de presentar la documentació del tràmit de llicència municipal. Una vegada realitzada la verificació formal i l'anàlisi de suficiència i idoneïtat de la documentació presentada, es farà el tràmit preceptiu d'informació pública i veïnal i es demanaran els informes sobre projecte pertinents.
        
Rebuts els informes preceptius que escaiguin, quan aquests siguin favorables, s'emet la proposta de resolució provisional i es realitza el tràmit d'audiència a l'interessat, que en cas de no presentar-se al·legacions, passa a resolució definitiva.
    
Una vegada aprovada la resolució definitiva, el titular ha de presentar el certificat final d'instal·lació del tècnic autor del projecte i es procedirà a efectuar les inspeccions del local. Quan aquestes inspeccions siguin favorables es podrà iniciar l'activitat
 

On es pot tramitar

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50