Sol·licitud de canvis de nom d'activitats  (tràmit)

És el tràmit que s'ha de fer a l'Ajuntament per al canvi de nom de les activitats, instal·lacions o establiments que ja disposen de declaració responsable, comunicació prèvia o llicència vigent, sempre que no es modifiquin de manera substancial les condicions.

Aquesta comunicació a l'Ajuntament serveix per acreditar la subrogació del nou titular en els drets i deures derivats de la llicència o comunicació prèvia.

Serà necessària la signatura de l'anterior titular per procedir al canvi de nom a favor del nou titular.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

El titular de la sol·licitud, el seu representant legal o una persona autoritzada.

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

  • Ordenança fiscal núm. 7, Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en les activitats i instal·lacions.

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

No hi ha termini de resolució ni silenci.

Legislació aplicable

Informació Relacionada

Tramitació presencial

Pas a pas

  1. El sol·licitant pot començar a exercir l'activitat una vegada presentada la comunicació i la documentació exigida i hagi declarat que compleix amb els requisits legals i que es compromet a adaptar l'activitat a la normativa vigent de forma permanent.
  2. L'Ajuntament farà les inspeccions tècniques i sanitàries pertinents i el titular tindrà un termini màxim d'un mes per esmenar les deficiències trobades.

On es pot tramitar

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50