Control preventiu en matèria d'incendis  (tràmit i servei)

És el tràmit que s'ha de fer previ a la comunicació prèvia o declaració responsable d'obertura o modificacions substancials de les activitats o instal·lacions incloses als annexos I i II de la Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis sotmesos al control preventiu de l'Administració de la Generalitat.

La documentació es presenta a l'Ajuntament que s'encarregarà d'enviar-la a la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

El titular de la sol·licitud, el seu representant legal o una persona autoritzada.

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

  • Ordenança fiscal núm. 7, Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en les activitats i instal·lacions.

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

2 mesos des de la presentació a la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya. El silenci es negatiu.

Legislació aplicable

Tramitació telemàtica

Tramitar per Internet  amb certificat

Tramitació presencial

Pas a pas

  1. El sol·licitant ha de presentar la documentació del tràmit de Control preventiu d'incendis.
  2. L'Ajuntament sol·licitarà informe a la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya. Quan aquest informe sigui favorable i s'hagin dut a terme les mesures correctores, si s'escauen, el titular ha de contractar a una entitat col·laboradora de l'Administració en l'àmbit de la prevenció i seguretat en matèria d'incendis, la qual haurà d'emetre Acta de Comprovació Favorable.
  3. Una vegada obtingut l'esmentat Acta favorable s'ha de procedir, en cas necessari, a presentar la declaració responsable o comunicació prèvia de l'activitat.

On es pot tramitar

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50